HOTĂRÂRE nr. 2.490 din 31 decembrie 1969pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, reparării şi desfiinţării construcţiilor, precum şi a altor lucrări
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 158 din 31 decembrie 1969    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţie la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, reparării şi desfiinţării construcţiilor, precum şi a altor lucrări, următoarele fapte:1. Punerea în executare ori executarea de către beneficiar, fără autorizaţia prevăzutăde lege sau cu încălcarea condiţiilor din autorizaţie, a următoarelor lucrări: a) lucrările de construire, reconstruire, transformare, adăugire sau reparare a clădirilor de orice fel; b) lucrările de construire, reconstruire, transformare, adăugire sau reparare privind căi de comunicaţie, lucrări inginereşti, lucrări subterane şi aeriene, împrejmuiri, amenajări de spaţii verzi, plantaţii, pieţe, locuri de odihnă şi, în general, toate lucrările de amenajare, înfrumuseţare sau cu caracter edilitar; c) lucrările pentru exploatarea carierelor, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi alte asemenea; d) lucrările de construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea; e) lucrările cu caracter provizoriu sau semipermanent, ca localuri pentru expoziţii, precum şi vitrine izolate, firme mari, panouri de agitaţie vizuală, chioşcuri sau cabine de orice fel, aşezate pe căile publice sau în faţa clădirilor; f) lucrările de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice şi lucrările de ridicări topografice; g) parcelările de orice fel; h) lucrările de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări la monumentele de cultură, stabilite conform dispoziţiilor legale, inclusiv cadrul corespunzător şi zonele lor de protecţie, de către cei pe seama cărora se execută acele lucrări.2. Finanţarea lucrărilor prevăzute la punctul 1, care se execută pentru organizaţiile socialiste sau pe bază de credite acordate de stat, fără să se fi obţinut autorizaţia prevăzută de lege.3. Punerea în executare sau executarea pentru altul a lucrărilor prevăzute la punctul 1, fără ca beneficiarul să aibă autorizaţia prevăzută de lege sau cu încălcarea condiţiilor din autorizaţie.4. Menţinerea sau adaptarea la alte scopuri, fără autorizaţia prevăzută de lege, a construcţiilor provizorii de şantier după terminarea lucrărilor de bază sau după expirarea autorizaţiei, care a permis menţinerea sau adaptarea lor.5. Menţinerea fără autorizaţia prevăzută de lege a lucrărilor cu caracter provizoriu sau semipermanent, cum ar fi localurile pentru expoziţii, vitrinele izolate, firmele mari, panourile de agitaţie vizuală, chioşcurile sau cabinele de orice fel, aşezate pe căile publice sau în faţa clădirilor.6. Dărîmarea sau desfiinţarea, fără autorizaţia prevăzută de lege, a clădirilor de orice fel, lucrărilor inginereşti, lucrărilor subterane şi aeriene, lucrărilor privind căi de comunicaţie, împrejmuirilor, amenajărilor de spaţii verzi, plantaţiilor, pieţelor, locurilor de odihnă şi, în general, a tuturor lucrărilor de amenajare, înfrumuseţare sau cu caracter edilitar.7. Dărîmarea monumentelor de cultură sau desfiinţarea cadrului corespunzător şi a zonelor de protecţie, indiferent de locul unde se află acestea, fără autorizaţie sau fără respectarea condiţiilor din aceasta.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la articolul 1 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei, cele prevăzute la punctul 1 literele c, d, e, f şi g şi de la punctul 5; b) cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei, cele prevăzute la punctul 1 litera b şi la punctele 2 şi 4; c) cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei, cele prevăzute la punctul 1 literele a şi b şi la punctele 3, 6 şi 7.  +  Articolul 3Constatarea contravenţiilor prevăzute în articolul 1 se face prin proces-verbal de către primar, inspectorii inspecţiei de stat în construcţii, angajaţii comitetelor executive ale consiliilor populare, împuterniciţi în acest scop de comitetele executive, precum şi de ofiţerii şi subofiţerii de miliţie.Au dreptul ca odată cu constatarea contravenţiei să aplice şi sancţiunea, primarul şi inspectorii inspecţiei de stat în construcţii.Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor încheiate de angajaţii comitetelor executive ale consiliilor populare sau de ofiţerii şi subofiţerii de miliţie se trimit, de îndată, vicepreşedintelui comitetului executiv al consiliului popular orăşenesc, municipal sau al sectorului municipiului Bucureşti, căruia i s-a stabilit această atribuţie, în vederea aplicării sancţiunii.Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor săvîrşite pe teritoriul comunelor, dacă au fost încheiate de agenţii constatatori prevăzuţi în alineatul precedent, se trimit de îndată directorilor direcţiilor judeţene sau municipiului Bucureşti de sistematizare, arhitectură şi control, în vederea aplicării sancţiunii.  +  Articolul 4Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o va trimite de îndată judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvîrşită contravenţia, în vederea soluţionării.  +  Articolul 5În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la articolul 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.Preşedintele Consiliului de Miniştri,ION GHEORGHE MAURER---------