HOTĂRÂRE nr. 431 din 23 martie 2004privind modificarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. Litera a) a articolului 110 va avea următorul cuprins:"a) licenţa de concesiune să fie în vigoare sau în una dintre situaţiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din Legea minelor;"2. Alineatul (1) al articolului 114 va avea următorul cuprins:"Art. 114. - (1) În cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licenţa, astfel cum a fost negociată, se acordă prin act adiţional de către A.N.R.M. persoanei juridice succesoare care a preluat în tot sau în parte patrimoniul titularului, incluzând şi drepturile şi obligaţiile convenite prin licenţa de concesiune. Licenţa acordată se modifică numai în sensul evidenţierii societăţii care a preluat calitatea de concesionar şi al desemnării acesteia de către reprezentanţii legali ai celor două părţi, condiţiile din licenţă rămânând nemodificate."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 431.------------