REGULAMENT din 26 martie 2004de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 1 aprilie 2004    În temeiul art. 23 alin. (1) şi al art. 28 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Administrarea şi punerea în aplicare a Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, sunt încredinţate Consiliului Concurenţei, ca autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei, cu personalitate juridică. (2) În cuprinsul prezentului regulament ori de câte ori se va face trimitere la Legea concurenţei nr. 21/1996 şi la Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, se va înţelege legile respective cu modificările şi completările ulterioare. (3) Consiliul Concurentei este organizat şi funcţionează conform legii şi prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 2Consiliul Concurenţei urmăreşte, conform legii, protecţia şi stimularea concurenţei, pentru asigurarea unui mediu concurenţial normal şi promovarea intereselor consumatorilor.  +  Articolul 3Consiliul Concurenţei are atribuţiile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.  +  Articolul 4Organizarea, structura şi procedurile de funcţionare ale Consiliului Concurenţei trebuie să asigure realizarea atribuţiilor prevăzute de legea concurenţei şi de legea ajutorului de stat.  +  Capitolul II Structura Consiliului Concurentei  +  Articolul 5 (1) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea prin următoarele structuri cu caracter funcţional şi operaţional: direcţii, servicii, compartimente şi module. (2) Organele de conducere şi decizie ale Consiliului Concurenţei sunt: plenul, comisiile şi preşedintele. (3) Funcţiile de execuţie din structura funcţională sunt: inspector de concurenţă, consilier juridic, referent. (4) Funcţiile de execuţie din structura operaţională sunt: contabil, referent, secretar, arhivar, curier, şofer, personal administrativ. (5) Consiliul Concurenţei îşi desfăşoară activitatea , deliberează şi ia decizii în plen şi în comisii. (6) Preşedintele Consiliului Concurenţei ia decizii în condiţiile prevăzute de lege. Ordinele şi deciziile Consiliului Concurenţei prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni se semnează de către preşedinte.Plenul Consiliului Concurenţei  +  Articolul 6 (1) Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial fiind format din 7 membri, după cum urmează: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 consilieri de concurenţă. Membrii plenului Consiliului Concurenţei sunt numiţi de către Preşedintele României, prin decret, la propunerea Guvernului, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea Concurenţei nr. 21/1996. (2) Plenul, ca organ al Consiliului Concurenţei, are atribuţii deliberative şi de decizie. (3) Plenul Consiliului Concurenţei are următoarele atribuţii: a) examinează rapoartele de investigaţie, cu eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra măsurilor de luat; b) autorizează concentrările economice; c) adoptă deciziile prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat; d) sesizează instanţele judecătoreşti în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea Concurenţei nr. 21/1996 şi în aplicarea art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2), alin. (3) şi ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat; e) adoptă punctele de vedere, recomandările şi avizele de formulat în aplicarea dispoziţiilor Legii Concurenţei nr. 21/1996; f) adoptă punctele de vedere şi avizele de formulat în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat; g) examinează categoriile de înţelegeri, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici şi practicile concertate propuse pentru exceptare; h) analizează proiectele de acte normative sau cu caracter reglementar privind activitatea Consiliului Concurenţei sau interesând activitatea acestuia, propuse spre adoptare; i) analizează încălcările prevederilor art. 9 din Legea Concurenţei nr. 21/1996; j) sesizează autoritatea emitentă a unui act normativ prin care se instituie măsuri de ajutor de stat care nu au fost notificate sau interzise prin decizia Consiliului Concurenţei; k) examinează raportul anual asupra situaţiei concurentei şi raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România. (4) Plenul Consiliului Concurenţei constată săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea Concurenţei nr. 21/1996, individualizează şi aplică amenda.Preşedintele Consiliului Concurenţei  +  Articolul 7 (1) Preşedintele Consiliului Concurenţei angajează patrimonial, prin semnătura sa, Consiliul Concurenţei ca persoană juridică şi îl reprezintă ca instituţie publică în faţa persoanelor fizice şi juridice, a autorităţilor legislative, judiciare şi administrative, precum şi a altor instituţii româneşti şi străine, a organismelor şi organizaţiilor internaţionale. (2) Ordinele şi deciziile Consiliului Concurenţei, prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni, se semnează de către preşedinte, iar reglementările adoptate de către Consiliul Concurenţei sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al preşedintelui. (3) În cadrul Consiliului Concurenţei, preşedintele este singurul care poate exercita prerogative disciplinare asupra personalului, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată şi de legislaţia muncii. (4) Preşedintele Consiliului Concurentei ordonă efectuarea de investigaţii, desemnează raportorul pentru fiecare investigaţie şi poate recomanda, în cazuri justificate, un termen de finalizare a investigaţiei, în funcţie de specificul fiecărui caz. (5) Preşedintele Consiliului Concurenţei conduce şedinţele plenului, supune la vot propunerile membrilor plenului şi controlează aplicarea efectivă a deciziilor adoptate, dispunând măsurile adecvate. (6) În caz de absenţă ori de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurenţei revine unuia dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte pentru durata absenţei sau a indisponibilităţii. (7) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre vicepreşedinţi, consilieri de concurenţă, inspectori de concurentă sau altor salariaţi, mandatul trebuind să menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitării lor. (8) Preşedintele Consiliului Concurenţei îşi poate organiza, în regimul prevăzut de dispoziţiile legale în materie, Cabinetului demnitarului.Comisiile Consiliului Concurenţei  +  Articolul 8 (1) Consiliul Concurentei îşi desfăşoară activitatea şi în Comisii, în scopul aplicării sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 alin. (1) lit. c), precum şi a amenzilor cominatorii prevăzute la art. 59 din Legea Concurenţei nr. 21/1996. (2) În cadrul Consiliului Concurenţei funcţionează Comisia responsabilă pentru domeniul Fuziuni şi Antitrust şi Comisia responsabilă pentru domeniul Ajutorului de Stat. (3) Comisiile sunt formate din trei membri ai Consiliului Concurenţei, dintre care: un vicepreşedinte şi doi consilieri de concurentă, desemnaţi de preşedinte, şi sunt conduse de către vicepreşedintele desemnat. (4) În caz de absenţă ori de indisponibilitate a unuia dintre membrii comisiei, preşedintele Consiliului Concurenţei va stabili, prin ordin, o altă componenţă a comisiei respective. (5) Desemnarea comisiei se face de către preşedinte, pentru fiecare caz în parte, comisie care rămâne astfel constituită, afară de situaţia prevăzuta la alin. (4). (6) Convocarea comisiei se face de către vicepreşedinte. Programul deliberărilor, precum şi materialele ce vor fi analizate se transmit tuturor membrilor cu cel puţin două zile înainte de întrunirea comisiei. (7) Comisia Consiliului Concurenţei poate funcţiona numai în formaţie completă, luând hotărâri cu majoritate. (8) Comisiile constituite potrivit art. 21 alin. (1) şi alin. (2) din Legea Concurenţei nr. 21/1996, au următoarele atribuţii: a) examinează în activităţile preliminare, notificările, sesizările şi orice alte acte adresate Consiliului Concurenţei în temeiul Legii Concurenţei nr. 21/1996 şi a Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, solutionându-le potrivit dispoziţiilor legale; b) examinează practicile anticoncurenţiale, concentrările economice, omisiunea notificării unei concentrări economice; c) propun acordarea derogării de la regula instituită la art. 16 alin. (4) din Legea Concurenţei nr. 21/1996; d) aplică amenzile cominatorii conform art. 59 din Legea Concurenţei nr. 21/1996, amenzile pentru omisiunea notificării operaţiunilor de concentrare economică şi amenzile pentru începerea unei operaţiuni de concentrare declarată incompatibilă cu Legea Concurenţei nr. 21/1996 printr-o decizie a Consiliului Concurenţei; e) alte sarcini încredinţate comisiilor de către plenului Consiliului Concurenţei sau de către Preşedinte. (9) Plângerile şi sesizările referitoare la practici anticoncurenţiale, primite de către Consiliul Concurenţei, se soluţionează printr-o procedură ce cuprinde, după caz, următoarele faze: a) analizarea acestora de către direcţiile de specialitate care, în termenele legale, înaintează comisiei coordonatoare propunerea de soluţionare a cazului: respingerea plângerilor care nu prezintă suficient temei de fapt şi de drept sau declanşarea unei investigaţii; b) în cazul în care propunerea este aceea de respingere a sesizării/plângerii, întrucât, pe baza informaţiilor pe care le are în posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declanşarea unei investigaţii, comisia va informa autorul plângerii despre intenţia sa de a propune respingerea plângerii, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intenţii şi va stabili un termen limită în cadrul căruia acesta să îşi prezinte punctul de vedere în faţa Comisiei; c) propunerea Comisiei se înaintează preşedintelui Consiliului Concurenţei, în vederea emiterii, de către acesta, a deciziei de respingere a plângerii sau a ordinului de declanşare a unei investigaţii; (10) Notificările operaţiunilor de concentrare economică, primite de către Consiliul Concurenţei, se soluţionează printr-o procedură ce cuprinde, după caz, următoarele faze: a) analizarea acestora de către direcţiile de specialitate care, în termenele legale, înaintează comisiei coordonatoare propunerea de soluţionare a cazului: emiterea unei decizii de neintervenţie, a unei decizii de neobiecţiune sau declanşarea unei investigaţii; b) propunerea Comisiei se înaintează preşedintelui Consiliului Concurenţei, în vederea emiterii, de către acesta, a deciziei de neintervenţie, a deciziei de neobiecţiune sau a ordinului de declanşare a investigaţiei. (11) Propunerile Comisiei referitoare la respingerea sesizărilor sau a plângerilor, precum şi cele privind emiterea unor decizii de neintervenţie sau de neobiecţiune în cazul operaţiunilor de concentrare economică notificate nu se dezbat în Plenul Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 9În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Concurenţei dispune de aparatul propriu, alcătuit din compartimente de specialitate (funcţionale) şi compartimente operaţionale, conform organigramei prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Capitolul III Organizarea direcţiilor de specialitate, a celor operaţionale şi a compartimentului Audit Public Intern  +  Articolul 10 (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Concurenţei sunt: Direcţia Bunuri de Consum, Direcţia Servicii, Direcţia Industrie şi Energie, Direcţia Autorizare Ajutor de Stat; Direcţia Raportare, Monitorizare şi Control Ajutor de Stat; Direcţia Cercetare - Sinteze; Direcţia Juridic-Contencios; Direcţia Relaţii Externe şi Integrare Europeană; Direcţia Monitorizare Teritorială. (2) În compunerea Consiliului Concurenţei intră, de asemenea, şi inspectoratele teritoriale, care sunt unităţi exterioare (teritoriale) ale Consiliului Concurenţei, făcând parte din acesta. Acestea acţionează în limitele competenţelor şi atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale, activitatea lor fiind coordonată şi îndrumată de către Direcţia Monitorizare Teritorială. (3) Direcţiile operaţionale ale Consiliului Concurenţei sunt: Direcţia Buget, Resurse Umane şi Direcţia Administrativă. Aceste direcţii, împreună cu: Serviciul secretare de cabinet, Serviciul Relaţii Publice şi Protocol, Servicii Generale, Biroul Documente Secrete, Arhivele şi Magazia de materiale alcătuiesc Secretariatul general, care este condus de către un secretar general. (4) În cadrul Consiliului Concurenţei funcţionează Compartimentul Audit Public Intern.Direcţiile Consiliului Concurenţei  +  Articolul 11 (1) Direcţia Bunuri de Consum, Direcţia Servicii şi Direcţia Industrie şi Energie sunt coordonate de către un vicepreşedinte şi doi consilieri de concurenţă, desemnaţi pentru domeniul fuziuni şi anti-trust. (2) Direcţia Autorizare Ajutor de Stat şi Direcţia Raportare, Monitorizare şi Control Ajutor de Stat sunt coordonate de către un vicepreşedinte şi doi consilieri de concurenţă, desemnaţi pentru domeniul ajutor de stat. (3) Direcţia Relaţii Externe şi Integrare Europeană, Direcţia Juridic - Contencios, Direcţia Cercetare - Sinteze şi Direcţia Monitorizare Teritorială sunt coordonate de către preşedintele Consiliului Concurenţei. (4) În cadrul fiecărei Direcţii se pot constitui, prin ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, la solicitarea directorului, compartimente şi module de lucru, acestea din urma specializate pe anumite domenii de activitate. În cazul în care nu mai sunt necesare, pot fi desfiinţate sau înlocuite cu alte module. (5) Direcţia Servicii, Direcţia Bunuri de Consum şi Direcţia Industrie şi Energie au atribuţii referitoare la: a) aplicarea strategiei generale stabilite în Plenul Consiliului Concurenţei; b) desfăşurarea de activităţi de cunoaştere a pieţelor, în vederea detectării existenţei unor fenomene sau practici de natură avea efecte anticoncurenţiale; c) analizarea cererilor sau a plângerilor, denunţând, respectiv acuzând o practică anticoncurenţială şi elaborarea de propuneri, pe baza celor constatate, în vederea adoptării de măsuri în aplicarea art. 46 din Legea Concurenţei nr. 21/1996; d) analizarea notificărilor operaţiunilor de concentrare economică, în baza procedurii stabilite prin regulament şi elaborarea de propuneri, pe baza celor constatate, în aplicarea prevederilor art. 51 din Legea Concurenţei nr. 21/1996; e) analizarea şi elaborarea de propuneri pentru aplicarea prevederilor art. 12 lit. (b) şi art. 16 alin. (5) din Legea Concurenţei nr. 21/1996; f) desfăşurarea activităţilor de investigaţie în conformitate cu Legea Concurenţei nr. 21/1996, privind cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1), art. 6, art. 9, art. 13 şi art. 16 din lege şi acordarea de dispense pentru înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenţi economici ori practici concertate, prorogări de dispense, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) din Legea Concurenţei nr. 21/1996; g) analizarea cererilor de certificare prealabilă a neintervenţiei, la cererea agenţilor economici şi elaborarea de propuneri, pe baza analizei dovezilor prezentate de aceştia, în sensul certificării neintervenţiei Consiliului Concurenţei sau al declanşării unei investigaţii, dacă aceasta este necesară; h) analizarea şi elaborarea de propuneri în vederea emiterii de avize conforme pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi elaborarea propunerii de modificare a acelora care au un asemenea efect; i) iniţierea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a Concurenţei în vederea elaborării de către Consiliul Concurenţei a unor recomandări către Guvern; j) urmărirea aplicării efective a deciziilor, respectiv a obligaţiilor sau a condiţiilor impuse de Consiliul Concurenţei; k) predarea la compartimentul documentare a tuturor dosarelor de investigaţie, studiilor, rapoartelor şi a altor documente ce conţin date şi informaţii utile şi participarea la crearea bazei centralizate de date şi de documentare a Consiliului Concurenţei. l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Legea Concurenţei nr. 21/1996, dispuse de către Preşedintele Consiliului Concurenţei. (6) Direcţia Autorizare Ajutor de Stat are următoarele atribuţii: a) analizează potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 şi ale regulamentelor emise în aplicarea acesteia ajutoarele de stat individuale şi schemele de ajutor de stat notificate de către furnizor şi iniţiator; b) întocmeşte proiecte de avize pentru ajutoarele de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat; c) întocmeşte proiecte de puncte de vedere solicitate în temeiul art. 30 din Legea Concurenţei nr. 21/1996; d) face propuneri fundamentate Comisiei de Ajutor de Stat în urma analizei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a), b) şi c); e) analizează sesizările privind încălcarea prevederilor Legii nr. 143/1999; f) desfăşoară activităţi de investigaţie în conformitate cu Legea nr. 143/1999 atunci când constată că măsura notificată prezintă îndoieli cu privire la compatibilitatea sa cu prevederile acestei legi; g) veghează la respectarea reglementărilor existente în materie de ajutor de stat; h) acordă consultanţă de specialitate la solicitarea autorităţilor publice sau altor organisme care administrează sursele statului pentru elaborarea de noi scheme de ajutor de stat, prelungirea sau modificarea celor existente; i) colaborează cu Direcţia Juridic-Contencios la întocmirea materialelor necesare în vederea sesizării instanţelor de judecată în cazul ajutoarelor de stat ilegale şi interzise; j) colaborează cu departamentele şi direcţiile din cadrul Consiliului Concurenţei în scopul obţinerii unor informaţii utile pentru analiza ajutoarelor de stat notificate k) analizează efectele acordării de ajutoare de stat asupra mediului de afaceri şi propune măsuri privind modificarea, completarea sau anularea unor ajutoare de stat care conduc la distorsiuni semnificative pe piaţă sau la încălcarea tratatelor internaţionale la care România este parte; l) îndeplineşte orice alte atribuţii impuse de aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat; (7) Direcţia Raportare, Monitorizare şi Control - Ajutor de Stat are următoarele atribuţii: a) elaborează regulamentele pentru aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, referitoare la procedurile de inventariere, raportare şi monitorizare a ajutoarelor de stat precum şi de asigurare a transparenţei relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice; b) propune şi iniţiază modificări ale unor scheme de ajutor de stat existente dacă apar diferente substanţiale între efectul scontat de către stat la implementarea schemei respective şi cel efectiv constatat în practică; c) colaborează la elaborarea unor machete standard pentru colectarea informaţiilor precum şi modele standard de prelucrare pe calculator a informaţiilor primite în domeniul ajutorului de stat; d) supraveghează şi controlează ajutoarele de stat existente, în derulare, în vederea verificării respectării prevederilor actelor normative sau administrative care le instituie şi a deciziilor de autorizare emise de Consiliul Concurenţei; e) primeşte şi prelucrează raportările transmise de către furnizorii de ajutoare de stat, precum şi de către oricare alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, conform prevederilor legii; f) evaluează cuantumul anual al ajutorului de stat pe baza informaţiilor colectate privind ajutoarele de stat acordate în economie, la nivel de schemă de ajutor şi pe principalii beneficiari; g) colaborează cu Direcţia teritorială în vederea supravegherii, controlului şi evaluării efectelor acordării de ajutoare de stat asupra pieţei concurenţiale; h) întocmeşte, în fiecare an, inventarul ajutoarelor de stat pentru anul de raportare, actualizează şi corectează, dacă este cazul, inventarul anilor precedenţi conform procedurilor prevăzute în regulamente; i) întocmeşte raportul anual asupra ajutoarelor de stat acordate în România care se supune aprobării Guvernului României şi se transmite la organismele internaţionale; j) participă la elaborarea materialelor de mediatizare a problematicii ajutorului de stat, precum şi la specializarea personalului din administraţia centrală şi locală cu atribuţii în acest domeniu; k) elaborează proiecte de răspuns la sesizările şi reclamaţiile agenţilor economici şi persoanelor fizice privind domeniul ajutorului de stat, împreună cu Direcţia Autorizare Ajutor de Stat; l) urmăreşte evoluţia în timp a ajutoarelor acordate printr-un sistem de evidenţă computerizată a actelor normative care conţin prevederi prin care se instituie ajutoare de stat, grupate pe sectoare de activitate; m) urmăreşte îndeplinirea obligaţiei furnizorilor, beneficiarilor de ajutor de stat şi a oricăror alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale de a-şi organiza evidente specifice privind ajutoarele de stat acordate/primite; n) propune comisiei coordonatoare luarea unor măsuri corespunzătoare, potrivit legii, în cazul în care constată că un ajutor existent denaturează semnificativ mediul concurenţial normal sau afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene; o) propune comisiei coordonatoare luarea de măsuri corespunzătoare, potrivit legii, în vederea recuperării sau rambursării ajutorului de stat în cazul în care nu au fost respectate condiţiile sau obligaţiile prevăzute în decizia de autorizare; p) urmăreşte asigurarea transparenţei relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi, conform regulamentelor emise; r) execută orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în materia ajutorului de stat sau dispuse de Preşedintele Consiliului Concurenţei. (8) Direcţia Cercetare - Sinteze are următoarele atribuţii: a) creează şi dezvoltă baze de date privind piaţa unor produse şi servicii, utile compartimentelor de specialitate pentru identificarea şi catalogarea pieţelor relevante, prin preluarea unor informaţii deţinute în compartimentele Consiliului Concurenţei (pentru cazurile investigate) şi din surse externe (organisme guvernamentale şi neguvernamentale); b) cercetează, la cerere, aspectele privitoare la definirea pieţei şi la determinarea cotei de piaţă pentru cazurile investigate de celelalte compartimente de specialitate şi participă la aceste investigaţii; c) desfăşoară activităţi de cercetare referitoare la: structura pieţei şi a mediului concurenţial, tendinţele generale ale pieţelor şi posibilităţile apariţiei unor practici anticoncurenţiale, gradul de concentrare economică şi efectele acesteia asupra mediului concurenţial; d) colaborează cu organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile patronale în ce priveşte politicile de ramură sau sectoriale; e) analizează măsurile cu impact asupra mediului concurenţial, tendinţele observate sub aspectul raportului dintre cererea şi oferta de bunuri şi servicii, prezentând periodic informări Plenului Consiliului Concurenţei; f) asigură şi prelucrează periodic informaţiile necesare la fundamentarea modificării plafoanelor valorice, în condiţiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat şi ale art. 8 şi 15 din Legea Concurenţei nr. 21/1996, pentru modificarea cuantumului tarifelor percepute pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea Concurenţei nr. 21/1996, şi de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia, în funcţie de indicele general al preţurilor şi tarifelor; g) propune Plenului emiterea de avize conforme pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi modificarea acelora care au un asemenea efect; h) întocmeşte periodic situaţii statistice şi sinteze privind lucrările şi cazurile instrumentate de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei, necesare informării organelor de conducere ale Consiliului Concurenţei, precum şi raportărilor către Comisia Europeana privind cazurile evaluate în România în domeniul concurenţei; i) urmăreşte împreună cu celelalte compartimente de specialitate aplicarea efectivă a deciziilor proprii şi informează în situaţia în care se constată abateri de la aplicarea acestora; j) elaborează proiectul de Raport anual al Consiliului Concurenţei în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei; k) întocmeşte materiale pentru informarea publicului în domeniul Concurenţei şi al ajutorului de stat, prin mass-media; l) asigură actualizarea bibliotecii clasice şi electronice de specialitate a Consiliului Concurenţei; m) asigură actualizarea site-ului Consiliului Concurenţei în colaborare cu Direcţia Relaţii Externe şi Integrare Europeană; n) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de Preşedintele Consiliului Concurenţei. (9) Direcţia Juridic-Contencios are următoarele atribuţii: a) acordă consultanţă de specialitate membrilor Consiliului Concurenţei şi personalului din direcţiile de specialitate şi poate participa la investigaţii; b) reprezintă Consiliul Concurenţei în faţa instanţelor judecătoreşti; c) personalul Direcţiei Juridic-Contencios va colabora cu inspectorii de concurenţă care au instrumentat cazurile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, în vederea îndeplinirii activităţii de reprezentare a Consiliului Concurenţei în faţa instanţelor judecătoreşti; d) difuzează în interiorul instituţiei informări periodice privind actele normative care reglementează concurenţa sau care au incidenţă asupra mediului concurenţial şi contribuie la crearea bazei centralizate de date şi documente a instituţiei; e) avizează în prealabil pentru legalitate deciziile Consiliului Concurenţei; f) colaborează cu celelalte compartimente de specialitate la redactarea actelor emise de Consiliul Concurenţei şi de preşedintele acestuia; g) efectuează cercetări de doctrină şi jurisprudenţă în domeniul concurenţei; h) participă la elaborarea proiectului de raport anual al Consiliului Concurenţei în colaborare cu direcţiile de specialitate şi Secretariatul General; i) personalul Direcţiei Juridic-Contencios va colabora cu inspectorii de concurenţă din cadrul Direcţiei de Relaţii Externe şi Integrare Europeană în vederea efectuării de cercetări în direcţia armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia internaţională în domeniul concurenţei; j) asigură obţinerea avizelor şi a aprobărilor legale de la Consiliul Legislativ şi de la alte organe, conform dispoziţiilor legale; k) întocmeşte evidenta executării deciziilor Consiliului Concurenţei în colaborare cu direcţiile operaţionale şi inspectoratele teritoriale. (10) Direcţia Relaţii Externe şi Integrare Europeană are următoarele atribuţii: a) asigură îndeplinirea atribuţiilor care îi revin Consiliului Concurenţei, în calitatea sa de integrator al Capitolului 6 - "Politica în domeniul Concurenţei" în etapele de: pregătire a documentelor de negociere, identificare a elementelor de acquis comunitar comunitar ce vor trebui preluate, transmitere a rapoartelor periodice asupra activităţii de aplicare a acquis-ului comunitar (practica decizionala) la Comisia Europeană; b) asigură implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, şi anume: proiectele din programele comunitare (Phare) şi proiectele în cadrul asistenţei bilaterale; c) asigură condiţiile necesare pentru participarea Consiliului Concurenţei la activitatea organizaţiilor internaţionale cu care colaborează (OCDE, UNCTAD, OMC, Reţeaua Internaţională a Concurenţei şi altele) şi pregătirea perspectivei relaţiilor cu Reţeaua Europeană a Concurenţei; d) iniţiază relaţiile de colaborare cu instituţii similare din străinătate, prin încheierea de acorduri bi şi multilaterale; e) asigură derularea acordurilor de colaborare încheiate cu instituţiile similare din străinătate; f) asigură condiţiile necesare în vederea organizării şi desfăşurării misiunilor în străinătate ale membrilor şi/sau ale personalului Consiliului Concurentei, precum şi ale misiunilor străine la sediul Consiliului Concurenţei; g) organizează şi desfăşoară manifestări specifice, cu caracter internaţional, cum sunt: cursuri, conferinţe, seminarii, simpozioane etc., menite să contribuie la pregătirea profesională a personalului Consiliului Concurenţei; h) organizează activităţi de informare - documentare în domeniul relaţiilor internaţionale; i) asigură traduceri, din şi în limbile străine, a unor acte şi documente relevante legate de activitatea internaţională a instituţiei; j) acordă asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale, pentru toate structurile componente ale Consiliului Concurenţei; k) îndeplineşte oricare alte sarcini aferente relaţiilor internaţionale şi integrării europene ale Consiliului Concurenţei, derivate din prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi din dispoziţia preşedintelui Consiliului Concurenţei. (11) Direcţia Monitorizare Teritorială are următoarele atribuţii: a) coordonarea şi îndrumarea activităţii aparatului teritorial, în domeniul Concurenţei şi ajutorului de stat; b) realizarea, împreuna cu Direcţia Relaţii Externe şi Integrare Europeană, a măsurilor ce revin Consiliului Concurenţei în procesul de integrare europeană şi implementarea acquis-ului comunitar la nivel local; c) elaborarea trimestrială a programului cadru de activitate pe baza sarcinilor primite de la Preşedintele Consiliului Concurenţei, a propunerilor celorlalte direcţii ale Consiliului Concurenţei şi ale inspectoratelor de concurenţă teritoriale pe care îl prezintă spre aprobare Preşedintelui; d) colaborarea cu celelalte direcţii din Consiliul Concurenţei, în vederea evaluării efectelor acordării ajutoarelor de stat sau a practicilor anticoncurenţiale asupra pieţei; e) asigurarea participării eficiente a aparatului teritorial în relaţiile cu autorităţile publice locale; f) urmărirea îndeplinirii sarcinilor repartizate aparatului teritorial; g) asigurarea informării, documentării şi pregătirii profesionale a aparatului teritorial; h) mediatizarea, prin aparatul teritorial, a legislaţiei în domeniul Concurenţei şi ajutorului de stat; i) numirea şi delegarea, împreună cu Direcţia Juridic-Contencios, a persoanelor din cadrul inspectoratelor teritoriale de concurenţă care să reprezinte instituţia în procesele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; j) întocmirea punctelor de vedere tehnico-economice referitoare la procesele-verbale atacate în instanţă, la cererea Direcţiei Juridic-Contencios; k) propunerea şi repartizarea (lunară) în teritoriu a creditelor bugetare (cheltuieli materiale şi de deplasare) în conformitate cu destinaţia aprobată şi planul de activitate; l) asigurarea organizării şi desfăşurării activităţii administrative, de protocol, gospodărire, transport şi servicii generale în teritoriu în condiţii de eficienţă maximă; m) urmărirea realizării logisticii necesare funcţionării aparatului teritorial; n) efectuarea la nivel central a evidentei contabile primare, inclusiv până la nivel de balanţă contabilă; o) îndeplinirea oricăror alte atribuţii primite de la Preşedintele Consiliului Concurenţei; (12) Inspectoratele teritoriale ale Consiliului Concurenţei au următoarele atribuţii: a) efectuează investigarea cazurilor privind posibile practici anticoncurenţiale, urmărind finalizarea acţiunilor în termenele legale; b) efectuează acţiuni de control cu privire la respectarea reglementărilor legale din domeniul Concurenţei; c) efectuează examinări preliminare pentru depistarea practicilor anticoncurenţiale şi a cazurilor de concentrări economice nenotificate; d) rezolvă operativ sesizările, plângerile şi cererile depuse la inspectorate şi transmit Direcţiei Teritoriale, notele cuprinzând concluziile acestor acţiuni; e) urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor emise de către Consiliul Concurenţei; f) efectuează, din proprie iniţiativă, investigaţii utile pentru cunoaşterea pieţei; g) supraveghează pe plan local comportamentul pe piaţă al agenţilor economici; h) efectuează acţiuni de monitorizare a ajutoarelor de stat existente în derulare; i) participă la investigaţiile stabilite prin decizii emise de către Preşedintele Consiliului Concurentei; j) efectuează controlul la furnizorii de ajutoare de stat privind respectarea procedurilor de raportare prevăzute de regulamentul întocmit de către Consiliul Concurenţei; k) urmăreşte: identificarea ajutoarelor de stat ilegale, verificarea respectării deciziei Consiliului Concurentei referitoare la ajutoarele de stat interzise, identificarea actelor administrative care pot să conţină scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, emise de către autorităţile administraţiei publice locale, verificarea la beneficiarii ajutoarelor de stat a evidenţelor speciale privind ajutoarele de stat primite; l) identifică întreprinderile care într-o perioadă de până la 3 ani, au beneficiat de o formă de ajutor de stat în valoare totală peste plafonul stabilit periodic de Consiliul Concurenţei şi care nu au fost notificate Consiliului Concurenţei; m) supraveghează relaţiile financiare dintre autorităţi publice şi întreprinderi publice, precum şi asigurarea transparenţei în cadrul întreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive ori cărora le-a fost încredinţată prestarea unor servicii de interes economic general. (13) De asemenea, inspectoratele teritoriale au şi următoarele atribuţii generale: a) colaborează cu Direcţia Juridic-Contencios în evidenţa şi urmărirea proceselor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti rezultate în urma acţiunilor de control în teritoriu şi întocmesc puncte de vedere tehnico-economice; b) mediatizează legislaţia în domeniile Concurenţei şi al ajutorului de stat; c) întocmesc situaţiile privind deconturile de cheltuieli materiale şi de personal; d) întocmesc "Planul de măsuri de implementare a acquis-ului comunitar la nivel local"; e) participă la seminarii şi întâlniri cu mediul de afaceri şi organele administraţiei publice locale pentru implementarea în teritoriu a prevederilor legale în domeniile Concurenţei şi al ajutorului de stat.Secretariatul general  +  Articolul 12 (1) Secretarul General are următoarele atribuţii: a) coordonează buna funcţionare a direcţiilor şi compartimentelor şi activităţilor cu caracter operaţional din cadrul Consiliului Concurentei; b) coordonează activitatea de elaborare a politicilor de personal şi principiile directoare pentru managementul de personal; c) stabileşte modul de utilizare şi de arhivare a registrelor; d) orice alte atribuţii sau însărcinări încredinţate de către Preşedintele Consiliului Concurenţei. (2) Direcţia Buget, Resurse Umane are următoarele atribuţii: a) elaborează, în colaborare cu celelalte direcţii, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Concurenţei; b) întocmeşte documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare; c) întocmeşte propuneri de repartizare pe trimestre a creditelor bugetare; d) întocmeşte situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul în curs; e) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la bugetul de stat; f) pregăteşte, cu avizul Direcţiei Juridic- Contencios, contractele încheiate de Consiliul Concurenţei şi comenzile de achiziţii publice; g) întocmeşte documentaţia privind deplasările în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli, în baza ordinului emis de Preşedintele instituţiei; h) întocmeşte statele de plată pentru salarii şi alte drepturi salariale ale personalului Consiliului Concurenţei; i) întocmeşte lunar declaraţiile şi evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor de sănătate; j) întocmeşte lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat; k) întocmeşte cercetările statistice privitoare la cheltuielile de personal (S1 lunar, S2 anual, S3, Eurostat); l) întocmeşte fişele fiscale pentru salariaţii instituţiei, întocmeşte ordine de plată în lei şi în valută pentru plăţile din buget şi răspunde de legalitatea şi regularitatea acestora; m) organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale; n) urmăreşte evidenţa tehnic operativă, analitica şi sintetică privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni; o) întocmeşte situaţia financiară anuală, urmăreşte corelaţia conturilor de bilanţ şi a situaţiilor trimestriale şi anuale; q) organizează activitatea de control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale; r) monitorizează transmiterea de către agenţii economici a ordinelor de plată a taxelor, tarifelor şi amenzilor prevăzute de legislaţia în vigoare; s) realizează inventarierile patrimoniale periodice şi efectuează verificări şi controale inopinate, dispuse de conducerea instituţiei, cu privire la aspectele financiare şi de gestiune din cadrul Consiliului Concurenţei; îndeplineşte formalităţile tehnice şi legale în vederea organizării interviurilor şi procedurile de selecţie a personalului. t) completează documentele şi îndeplineşte activităţile necesare pentru angajări, transferuri, demisii; răspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului Consiliului Concurenţei; răspunde pentru aplicarea corecta şi la timp a hotărârilor Guvernului privind indexarea salariilor. u) întocmeşte şi supune aprobării acordarea unor drepturi ale personalului în condiţiile legii, avansarea în funcţie, grade şi trepte profesionale, trecerea în gradaţii superioare, majorarea salariului de baza şi acordarea salariului cuvenit. v) păstrează şi completează cărţile de muncă şi registrul general de evidenţă al salariaţilor; îndeplineşte formalităţile tehnice şi legale în vederea organizării interviurilor şi procedurilor de evaluare periodică a personalului. x) identifică şi centralizează necesarul de personal în colaborare cu compartimentele din cadrul instituţiei şi pe baza sugestiilor acestora, întocmeşte şi actualizează fişele de post pe baza regulamentelor instituţiei şi în colaborare cu conducerile compartimentelor. y) centralizează pe baza propunerilor făcute de directorii direcţiilor programul de pregătire profesională a personalului, pe care-l supune spre aprobare conducerii Consiliului Concurenţei; z) realizează programul de instruire şi de pregătire profesională a personalului, aprobat de Consiliul Concurenţei şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. (3) În cadrul Direcţiei Administrative funcţionează compartimente de: achiziţii, evidenţă de gestiune şi mijloace logistice şi transport auto. (4) Direcţia Administrativă are următoarele atribuţii: a) întocmeşte programul achiziţiilor publice de produse şi servicii; b) elaborează şi întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii în conformitate cu Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) recepţionează şi gestionează produsele achiziţionate; d) întocmeşte documentaţia către RA "Monitorul Oficial" pentru publicarea ordinelor şi deciziilor emise de Consiliul Concurenţei; e) avizează facturile emise de furnizori sau prestatori; f) asigură gestionarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din evidenţele contabile ale Consiliului Concurenţei; g) se ocupă de rezervarea şi pregătirea sălilor pentru şedinţele de audieri; h) asigură depunerea sau preluarea operativă a corespondenţei; i) primeşte şi verifică facturile emise de ROMTELECOM, privind convorbirile efectuate de către salariaţii Consiliului Concurenţei; j) gestionează şi răspunde de buna funcţionare a parcului auto; k) răspunde de gestionarea bonurilor valorice de carburant auto, de eliberarea acestora şi de încadrarea în consumul normat de carburant; l) întocmeşte documentele de necesitate pentru reviziile şi reparaţiile autoturismelor; m) asigură şi gestionează resursele financiare pentru publicarea revistei "Profil Concurenţa". (5) Atribuţiile Serviciului Secretare de Cabinet sunt următoarele: a) primeşte, înregistrează şi asigură evidenţa, distribuţia şi circulaţia corespondenţei, materialelor pentru şedinţe şi a altor documente; b) asigură pregătirea mapelor de şedinţă pentru membrii Consiliului Concurenţei; c) întocmeşte şi asigură consultarea stenogramelor şi a proceselor verbale ale şedinţelor în plen şi în comisii ale Consiliului Concurenţei; d) îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către Preşedintele Consiliului Concurenţei. (6) Serviciul Relaţii Publice şi Protocol are următoarele atribuţii: a) primeşte, înregistrează şi transmite, în cadrul Consiliului Concurenţei, petiţiile persoanelor fizice şi juridice; b) distribuie angajaţilor corespondenţa sosită şi asigură predarea cu prioritate a lucrărilor cu caracter urgent, a telegramelor sau a notelor telefonice; c) îndeplineşte formalităţile cerute de situaţiile oficiale în care este implicat Consiliul Concurenţei; d) organizează primirea delegaţiilor din partea organizaţiilor internaţionale, conform programului elaborat de către Direcţia Relaţii Externe şi Integrare Europeană; e) se ocupă de îndeplinirea formalităţilor legale privind vizitele delegaţilor Consiliului Concurentei în străinătate, în conformitate cu programul stabilit; f) prin ofiţerul de presă desemnat, asigură contactele media, iar atunci când este cazul, organizează şi conferinţele de presă; g) asigură prin contracte de colaborare externă, translatori.Compartimentul de audit intern  +  Articolul 13(1)Compartimentul de Audit intern are atribuţiile prevăzute de legislaţia specifică; (2) Compartimentul de Audit intern este subordonat direct Preşedintelui Consiliului Concurentei.  +  Capitolul IV Proceduri de funcţionareA. Deliberarea şi decizia în plenul Consiliului Concurenţei  +  Articolul 14 (1) Plenul Consiliului Concurenţei se întruneşte la solicitarea preşedintelui, conform unui program periodic, anterior stabilit. În cazurile ce necesită o soluţionare urgentă, preşedintele poate solicita întrunirea Plenului în regim de urgenţă. (2) Agenda lucrărilor plenului Consiliului Concurenţei va include elaborarea programului său de lucru lunar şi al direcţiilor de specialitate, precum şi analiza stadiului de realizare sau a modului cum au fost îndeplinite obiectivele stabilite. Atât la elaborarea programului de lucru, cât şi la analiză, pot fi invitaţi la lucrările plenului secretarul general şi conducătorii direcţiilor implicate. (3) Plenul Consiliului Concurenţei deliberează şi decide valabil în cvorum de cinci membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat, vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei. (4) Hotărârile plenului Consiliului Concurenţei se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot; în caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de vicepreşedintele care îl înlocuieşte. (5) Lucrările plenului se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, întocmit de persoanele nominalizate de secretarul general, care este apoi transcris în registrul de deliberări al Consiliului Concurenţei. În registrul de deliberări semnează toţi membrii Consiliului Concurenţei, care au participat la şedinţă. Procesul verbal consemnează cvorum-ul, desfăşurarea deliberărilor, votul şi deciziile adoptate şi opiniile separate exprimate, dacă este cazul. Acesta trebuie semnat de către toţi membrii Plenului participanţi la şedinţă.B. Proceduri de analiză şi investigaţii  +  Articolul 15 (1) Sesizările, plângerile şi cererile referitoare la practici anticoncurenţiale sau la ajutoare de stat, cererile de exceptări individuale, notificările de concentrare, precum şi cererile de certificare prealabila a neintervenţiei, primite de Consiliul Concurenţei se soluţionează printr-o procedură ce poate cuprinde, după caz, următoarele faze: examinarea, efectuarea investigaţiei, decizia şi urmărirea aplicării măsurilor. (2) Deschiderea din oficiu a unei investigaţii se face după cum urmează: a) dacă un membru al plenului Consiliului Concurenţei ia cunoştinţă de o situaţie susceptibilă a constitui o încălcare a Legii Concurenţei sau a Legii privind ajutorul de stat, acesta înaintează vicepreşedintelui comisiei de resort a Consiliului Concurenţei o notă cu privire la situaţia respectivă, cu temeiurile calificării drept încălcare a Legii Concurenţei sau a Legii privind ajutorul de stat; b) direcţia de resort, în urma primirii unei cereri de certificare prealabilă a neintervenţiei Consiliului Concurenţei în legătură cu un acord sau o poziţie dominantă asupra cărora are dubii serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal sau în urma constatării unui fapt susceptibil a constitui o încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din Legea Concurenţei nr. 21/1996, întocmeşte o propunere motivată privind deschiderea unei investigaţii. c) investigaţia din oficiu, decisă în Plenul Consiliului Concurenţei, se declanşează prin ordin al preşedintelui. (3) Deschiderea unei investigaţii la primirea unei cereri sau plângeri denunţând, respectiv acuzând o practică anticoncurenţială care prezintă suficient temei de fapt şi de drept se face după cum urmează: a) după analiza plângerii, direcţia de resort va întocmi o propunere motivată privind deschiderea unei investigaţii; b) investigaţia se va declanşa prin ordin al preşedintelui în baza notei direcţiei de resort. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi alin. (3) se urmează procedura prevăzuta la art. 8 alin. (8) din prezentul regulament. (5) Deschiderea unei investigaţii la primirea unei cereri sau plângeri privind acordarea unui ajutor de stat nenotificat sau interzis prin decizie de către Consiliul Concurenţei care prezintă suficient temei de fapt şi de drept se face după cum urmează: a) după analiza plângerii, direcţia de resort va întocmi o propunere motivata privind deschiderea unei investigaţii; b) investigaţia se va declanşa prin ordin al preşedintelui în baza notei direcţiei de resort. (6) Deschiderea unei investigaţii în cazul concentrărilor economice şi al cererilor de dispensă formulate de agenţii economici se face după cum urmează: a) din oficiu, în cazul concentrărilor economice care prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal conform prevederilor art. 51 alin. (1) lit. c) din Legea Concurenţei nr. 21/1996; b) la cererea agenţilor economici interesaţi în obţinerea unei exceptări individuale de la aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea Concurenţei nr. 21/1996, care invocă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea Concurenţei nr. 21/1996; c) în situaţiile prevăzute la lit. a) şi lit. b), investigaţia se va declanşa prin ordin al preşedintelui, în baza notei direcţiei de resort. (7) Deschiderea unei investigaţii la cererea oricăreia dintre autorităţile, instituţiile, organizaţiile sau a oricăruia dintre organele menţionate la art. 30 lit. a)-f) din Legea Concurenţei nr. 21/1996, se va face după cum urmează: a) direcţia de resort va întocmi un punct de vedere referitor la solicitarea în cauză, care va fi supus examinării plenului; b) ordinul de declanşare a investigaţiei va fi emis de către preşedinte, pe baza deliberării plenului.  +  Articolul 16 (1) Examinarea, desfăşurată conform procedurii, se declanşează o dată cu primirea la registratura Consiliului Concurenţei a sesizărilor, plângerilor, cererilor şi notificărilor şi se finalizează, după caz, cu decizie de respingere sau de declanşare a unei investigaţii. (2) Sesizările, plângerile, cererile şi notificările primite de Consiliul Concurenţei, după înregistrarea în Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei, sunt transmise în aceeaşi zi la cabinetul preşedintelui. (3) În funcţie de natura lor, petiţiile sunt repartizate de către preşedinte, vicepreşedintelui şi consilierilor de concurenţă care coordonează direcţia de specialitate competentă. (4) Pe baza analizei efectuate în cadrul direcţiei de resort, vicepreşedintele şi consilierii de concurenţă vor propune, după caz: a) certificarea neintervenţiei sau respingerea cererilor de neintervenţie; b) neintervenţia sau neobiecţiunea în cazul operaţiunilor de concentrare economică notificate; c) respingerea cererilor sau plângerilor care nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigaţii; d) autorizarea măsurii de ajutor de stat; e) adoptarea unei decizii prin care se constată că măsura nu constituie ajutor de stat; f) declanşarea unei investigaţii. (5) Propunerile prevăzute la alin. (4) vor fi înaintate preşedintelui, care va emite decizii ce se vor înregistra în registrele speciale. (6) În conformitate cu regulamentele specifice, Secretariatul general va comunică deciziile.  +  Articolul 17 (1) Ori de câte ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele desemnează un raportor din rândurile inspectorilor de concurenţă. (2) Atribuţiile raportorului sunt următoarele: a) conduce echipa de investigaţie; b) instrumentează toate actele procedurii de investigaţie; c) întocmeşte raportul asupra investigaţiei şi propune măsuri; d) comunică raportul părţilor în cauză şi primeşte observaţiile acestora; e) propune preşedintelui desemnarea de experţi şi/sau audierea autorului plângerii sau a reclamantului, la cererea acestuia, precum şi a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată; f) depune dosarul cauzei, cuprinzând raportul şi documentele, datele, informaţiile şi alte probe rezultate în urma investigaţiei, comisiilor şi/sau plenului, asigurând respectarea termenelor legale; g) convoacă pentru audiere agenţii economici participanţi la practica anticoncurenţială - obiect al investigaţiei; h) prezintă şi susţine raportul în faţa plenului; i) completează investigaţia şi/sau raportul, la solicitarea plenului; j) controlează şi urmăreşte aplicarea deciziilor Consiliului Concurenţei pentru cazul respectiv şi informează prin raportare. (3) Preşedintele va desemna raportorul pentru fiecare investigaţie în parte, folosind, în ordine, următoarele criterii: a) încadrarea în direcţia având ca domeniu ramura economică în care urmează să se desfăşoare investigaţia sau din compartimentul de specialitate; b) asigurarea încărcării echilibrate a raportorilor. (4) Echipa de investigaţie se constituie la propunerea directorilor, prin hotărârea vicepreşedintelui care coordonează compartimentul de specialitate ce a propus declanşarea investigaţiei.  +  Articolul 18Efectuarea investigaţiei este reglementată prin regulamentele specifice emise de Consiliul Concurenţei.  +  Articolul 19 (1) După primirea raportului de către preşedinte, acesta programează prezentarea lui în plenul Consiliului Concurentei de către raportor. (2) Cu minimum 5 zile înaintea datei fixate pentru deliberare, Secretariatul general va transmite tuturor membrilor Consiliului Concurenţei programarea deliberării în plen, o copie după raport şi va pune la dispoziţie dosarul investigaţiei. (3) Lucrările plenului nu sunt publice. (4) Lucrările plenului se pot înregistra pe bandă audio. (5) Sancţiunea se aplică agenţilor economici de către Plen, prin aceeaşi decizie prin care s-a constatat săvârşirea respectivei contravenţii. (6) Urmărirea aplicării deciziilor se realizează de către raportor. (7) Raportorul va prezenta un raport comisiei Consiliului Concurenţei privitor la modul cum au fost aplicate, de către agenţii economici, deciziile luate.C. Registrele Consiliului Concurenţei  +  Articolul 20 (1) Registrele Consiliului Concurenţei sunt următoarele: a) Registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei; b) Registrul special, în care se dă număr sesizărilor, reclamaţiilor, cererilor şi notificărilor prevăzute de normele în vigoare; c) Registrul de deliberări, în care se consemnează dezbaterile şi deciziile plenului Consiliului Concurenţei; d) Registrul deciziilor, în care se înregistrează şi se dă număr deciziilor plenului şi comisiilor Consiliului Concurenţei; e) Registrul de ordine ale preşedintelui Consiliului Concurenţei, în care se înregistrează şi se dă număr ordinelor emise; f) Registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială, în care se înregistrează documentele de această natură; g) Registrul de arhivă. (2) Consiliul Concurenţei se considera legal învestit cu soluţionarea unei plângeri, sesizări sau cu analiza unei notificări la data înregistrării acesteia la registratura generală a Consiliului Concurenţei, sediul central din Bucureşti. (3) Stabilirea rubricilor registrelor se face în funcţie de natura lucrărilor evidenţiate, la propunerea Secretariatului general, şi se aprobă de către preşedinte. (4) Modul de utilizare şi de arhivare a registrelor se stabileşte de către secretarul general.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) Secretarul general, directorii direcţiilor funcţionale sau operaţionale, inspectorii de concurenţă şi consilierii juridici din cadrul Consiliului Concurenţei sunt funcţionari publici. Acestora li se aplică dispoziţiile referitoare la incompatibilităţile prevăzute în legislaţia privind statutul funcţionarului public. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să se abţină de la investigarea sau deliberarea cazurilor în care au un interes direct sau indirect, motivând preşedintelui această situaţie printr-o notă.  +  Articolul 22 (1) Direcţiile funcţionale sunt încadrate cu inspectori de concurentă şi cu consilieri juridici. De asemenea, vor fi încadrate cu personal din nomenclatorul de funcţii pentru aparatul organelor administraţiei publice, prevăzut în anexele la Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările ulterioare şi Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 192/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările şi completările ulterioare: referent, şef de cabinet, secretar dactilo şi alte funcţii. (2) Activitatea desfăşurată de către inspectorii de concurenţă, absolvenţi ai facultăţilor cu profil juridic, până la intrarea în vigoare a prezentului regulament, constituie vechime în muncă juridică, potrivit prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. (3) Activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Concurenţei de către inspectorii de concurentă, absolvenţi ai facultăţilor cu profil juridic, constituie vechime în muncă juridică. (4) Direcţiile operaţionale vor fi încadrate cu personal din nomenclatorul de funcţii pentru aparatul organelor administraţiei publice, prevăzut în anexele la Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările ulterioare şi Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 192/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24Pe data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 25 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare._________________