ORDIN nr. 136 din 26 martie 2004pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 5 aprilie 2004    Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.539/2003,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.539/2003, se aprobă precizările prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală politici asistenţă socială şi direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 26 martie 2004.Nr. 136.  +  Anexa PRECIZĂRIprivind aplicarea unor prevederi aleOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003Prezentele precizări au drept scop clarificarea unor aspecte în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 41/2004, denumită în continuare ordonanţă.Prezentele precizări se referă la modul de soluţionare a unor situaţii deosebite apărute în acordarea celor două alocaţii prevăzute de ordonanţă, după cum urmează:I. Cu privire la unele condiţii de acordare a alocaţiilor1. În aplicarea prevederilor art. 1 din ordonanţă pot beneficia de alocaţia familială complementară numai familiile care îndeplinesc condiţia de a locui împreună atât soţul şi soţia, cât şi copiii pentru care se solicită acest drept şi se află în întreţinerea acestora.În perioada în care unul dintre soţi este detaşat pe perioadă determinată, în interes de serviciu ori satisface serviciul militar obligatoriu, condiţia de a locui împreună se consideră îndeplinită.2. În sensul art. 5 din ordonanţă, pentru familia monoparentală condiţia obligatorie pentru a beneficia de alocaţia de susţinere este ca persoana singură, definită la art. 6 din ordonanţă, să locuiască împreună cu copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea sa şi pentru care se solicită acest drept.3. În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, condiţia de a locui împreună se consideră îndeplinită şi pe această perioadă, dacă se prezintă dovada că sunt în întreţinerea familiei ori a persoanei singure.II. Cu privire la completarea cererii şi a anchetei sociale, precum şi la stabilirea veniturilor1. În cererea de acordare a alocaţiilor vor fi trecuţi toţi copiii familiei, indiferent dacă urmează sau nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, precum şi cei care au depăşit vârsta de 18 ani, cu condiţia să locuiască împreună.Aceştia vor fi luaţi în considerare atât la stabilirea venitului total net lunar realizat de familie, cât şi la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie.2. În formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a ordonanţei, la cap. III pct. 2 "Alte surse de venit" lit. b) "Alte venituri" vor fi trecute şi următoarele sume:- contravaloarea tichetelor de masă acordate în baza Legii nr. 142/1998;- alocaţia lunară de hrană prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare;- indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;- orice alte creanţe legale care nu sunt prevăzute la pct. 1 din cap. III şi care nu sunt exceptate prin lege de a fi luate în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.La stabilirea venitului total net lunar al familiei nu se ia în calcul contravaloarea mesei la cantina socială, acordată în temeiul Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.3. În sensul art. 10 din Normele metodologice de aplicare a ordonanţei, în categoria "alte persoane" care locuiesc cu familia solicitantă de alocaţie familială complementară sau de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală se pot regăsi atât persoane aflate în relaţie de rudenie cu familia, cât şi persoane care nu au relaţie de rudenie cu familia, ca de exemplu concubinii, chiriaşii etc.Veniturile realizate de aceste persoane nu se iau în calcul la stabilirea venitului total net lunar al familiei solicitante.În cazul în care una dintre aceste persoane are "obligaţii legale de întreţinere" faţă de unul dintre membrii familiei solicitante, stabilite prin lege sau prin hotărâre judecătorească, aceste sume vor fi luate în considerare la stabilirea venitului total net lunar al familiei şi vor fi declarate în cererea prevăzută în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a ordonanţei, la cap. III pct. 2 lit. b).4. Ancheta socială prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a ordonanţei reprezintă un model care a fost conceput în vederea obţinerii informaţiilor complete necesare atât pentru verificarea celor declarate în cerere, cât şi pentru prevenirea eventualelor fraude.Pentru stabilirea drepturilor la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală vor fi luate în considerare numai informaţiile din ancheta socială, care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de ordonanţă.III. Cu privire la frecventarea cursurilor de către copiii de vârstă şcolarăSe consideră "formă de învăţământ organizată potrivit legii" atât învăţământul de stat, cât şi învăţământul particular, cursuri de zi, serale sau la distanţă, prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.IV. Cu privire la stabilirea drepturilor la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere pentru familia monoparentalăÎn cazul familiilor solicitante de alocaţie familială complementară sau de alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală, care au mai mulţi copii în vârstă de până la 18 ani, dintre care numai unii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, cuantumul alocaţiei se stabileşte în raport cu numărul copiilor preşcolari şi al celor de vârstă şcolară, pentru care se face dovada frecventării cursurilor şcolare.--------------