NORME METODOLOGICE din 21 octombrie 2003privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi în unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 bis din 10 decembrie 2003  ----------- Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 5281 din 21 octombrie 2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 879 din 10 decembrie 2003.Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 38/2003, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, organizează şi exercită activitatea de audit public intern în structura proprie şi în instituţiile subordonate sau coordonate.Prin unităţi şi instituţii aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, nominalizate în anexele Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea MECT, se înţeleg: Consiliile Consultative ale Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, instituţiile de învăţământ superior de stat, instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare şi alte unităţi finanţate sau subvenţionate total sau parţial de la bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, bibliotecile centrale universitare şi pedagogice, casele universitarilor, casele de cultură şi complexele cultural-sportive studenţeşti, Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar din România, Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele şi cluburile culturale ale elevilor, cluburile sportive şcolare, casele corpului didactic.  +  Partea I APLICAREA NORMELOR DE AUDIT PUBLIC INTERN LA UNITĂŢILE AFLATE ÎN SUBORDINEA ŞI COORDONAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI  +  Capitolul I ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIUNILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERNAuditul public intern reprezintă o activitate independentă organizată sub forma Direcţiei de Audit, la nivelul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi sub forma compartimentelor de audit la nivelul unor instituţii subordonate, constituite în directa subordonare a conducătorilor instituţiei respective. Dacă la nivelul unor instituţii subordonate, nu se înfiinţează compartiment de audit public intern, auditul public intern al entităţii respective, se efectuează de către compartimentul de audit public intern al instituţiei ierarhic superioare.Compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse acestui control.Auditorii interni care sunt funcţionari publici sunt selectaţi şi au drepturile, obligaţiile şi incompatibilităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.Auditorii interni, au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei acestei funcţii în cadrul sistemului de salarizare a funcţionarilor publici, totodată auditorii interni, beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de 25% aplicat la salariul de bază brut lunar.Auditorii interni care nu sunt funcţionari publici, beneficiază de sporul de 25%, în aceleaşi condiţii ca şi funcţionarii publici.  +  A. Organizarea auditului public intern1. La nivelul Ministerului Educaţiei Cercetării şi TineretuluiActivitatea de audit public intern în cadrul MECT, este organizată şi funcţionează în cadrul Direcţiei de Audit, subordonată nemijlocit ministrului educaţiei cercetării şi tineretului.La nivelul consiliilor consultative ale Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, nominalizate în anexa nr. 2, la H.G. nr. 741/2003, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, nu se organizează compartimente de audit public intern. Auditarea acestor unităţi se realizează de Direcţia Audit a MECT.2. În instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, nominalizate în anexa nr. 3 lit. A, pct. 1, la H.G. nr. 741/2003Activitatea de audit public intern se desfăşoară în cadrul compartimentelor de audit public intern ale inspectoratelor şcolare judeţene şi a serviciului de audit public intern al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Compartimentele de audit public intern care sunt organizate la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean şi serviciul de audit al inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti, sunt subordonate nemijlocit inspectorului şcolar general judeţean, respectiv inspectorului şcolar general al Municipiului Bucureşti.Casele corpului didactic, palatele copiilor, cluburile sportive şcolare judeţene, nu organizează compartimente de audit public intern. Activitatea de audit public intern la aceste unităţi se realizează de către compartimentele de audit ale inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv serviciul de audit al inspectoratului şcolar al Municipiului Bucureşti.3. La instituţii şi unităţi de învăţământ superior de statLa universităţile nominalizate la lit. A pct. II. din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 741/2003, funcţionează compartimente de audit public intern în structura aprobată conform Legii nr. 161/2003, prin organigramele şi statele de funcţii ale instituţiei publice.Compartimentele de audit public intern sunt subordonate nemijlocit rectorului universităţii.4. La bibliotecile centrale şi universitare, precum şi la unităţile cuprinse la pct. IV-XXIII, anexa nr. 3, la H.G. nr. 741/2003La bibliotecile centrale universitare, nominalizate la anexa nr. 3 lit. A, pct. III, precum şi la unităţile nominalizate la pct. IV-XXIII, anexa nr. 3, la H.G. nr. 741/2003, nu se organizează compartimente de audit public intern.La aceste unităţi, activitatea de audit public intern va fi efectuată de către Direcţia de Audit a MECT.5. La unităţile nominalizate la pct. XXIV, anexa nr. 3 la H.G. nr. 741/2003Casele universitarilor, nominalizate la lit. A pct. XXIV din anexa nr. 3, la H.G. nr. 741/2003 nu organizează compartiment de audit public intern. Auditul se va asigura de către auditorii interni ai Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, sau de auditori interni ai universităţii din raza lor teritorială, nominalizaţi prin ordin al ministrului educaţiei cercetării şi tineretului.6. La casele de cultură studenţeşti şi cluburile sportive studenţeşti, nominalizate în anexa nr. 4 la H.G. nr. 741/2003Unităţile nominalizate în anexa nr. 4 la H.G. nr. 741/2003, respectiv casele de cultură studenţeşti şi cluburile sportive studenţeşti, care funcţionează în subordinea MECT, nu organizează compartimente de audit public intern.Auditul se va asigura de către auditorii interni ai MECT sau de auditori interni ai universităţilor din raza lor teritorială, nominalizaţi prin ordin al ministrului educaţiei cercetării şi tineretului.7. La unităţile nominalizate în anexele nr. 5, 6 şi 8 la H.G. nr. 741/2003Cu excepţia Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi a Centrului European UNESCO pentru Învăţământ Superior (CEPES) nominalizate la pct. 1 şi 2 din anexa 5 la H.G. nr. 741/2003 şi a Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT, nominalizată în anexa nr. 8 la H.G. nr. 741/2003, la care auditul se va efectua de către Direcţia de Audit a MECT, toate celelalte unităţi nominalizate în anexele nr. 5 şi 6 la H.G. nr. 741/2003, îşi organizează compartimente de audit public intern.  +  B. Atribuţiile compartimentului de audit public intern1. Atribuţiile Direcţiei de Audit din cadrul MECT a) elaborează normele metodologice specifice unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului.Normele metodologice se elaborează cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern.Unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MECT, nu elaborează Norme metodologice proprii. b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern şi avizează proiectele planurilor anuale ale unităţilor subordonate sau coordonate de MECT. c) efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.Direcţia Audit Public Intern din cadrul MECT auditează la unităţile care sunt cuprinse în plan, cel puţin odată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul MECT, sau al unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea MECT;- constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare a titlurilor de creanţă;- modul în care se face fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi cum se alocă creditele bugetare;- modul în care este organizat sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute;- modul în care este organizat sistemul de luare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;- structura sistemelor de conducere şi control precum şi riscurile asociate;- sistemele informatice; d) informează UCAAPI, despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora.În acest sens, Direcţia de Audit din cadrul MECT, transmite UCAAPI, sinteze ale recomandărilor neînsuşite de conducătorul instituţiei publice auditate, precum şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia justificativă. Transmiterea sintezelor se va face până la 10 ale lunii următoare pentru trimestrul trecut. e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.Direcţia de Audit Public Intern, din cadrul MECT transmite la cerere la UCAAPI, raportări privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit desfăşurată. f) Direcţia de Audit Public din cadrul MECT, elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern.Rapoartele anuale, vor cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit public intern, stadiul implementării recomandărilor, eventualele prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională a auditorilor.Raportările anuale întocmite de Direcţia de Audit a MECT, privind activitatea de audit public intern, se transmit la UCAAPI până la 25 ianuarie. g) în cazul identificării unor iregularităţi, sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditată, auditorii interni trebuie să înştiinţeze conducătorul entităţii publice şi structura de inspecţie, sau o altă structură de control intern stabilită de conducătorul entităţii publice, în termen de 3 zile.În cazul identificării unor iregularităţi majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul conducătorului entităţii care a aprobat-o dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite.2. Atribuţiile compartimentelor de audit public intern din unităţile subordonate sau coordonate de MECT a) elaborarea proiectului planului anual de audit public intern b) efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.Compartimentele de audit din cadrul unităţilor subordonate sau coordonate de MECT, auditează la unităţile care sunt cuprinse în plan, cel puţin odată la trei ani, fără a se limita la acestea, următoarele:- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul propriu;- constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare a titlurilor de creanţă;- modul în care se face fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi cum se alocă creditele bugetare;- modul în care este organizat sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute;- modul în care este organizat sistemul de luare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;- structura sistemelor de conducere şi control precum şi riscurile asociate;- sistemele informatice;- sistemul de luare a deciziilor. c) informează despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii, precum şi despre consecinţele acestora.În acest sens, compartimentul de audit public intern transmite la MECT, sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documente relevante. Transmiterea sintezelor la MECT, se face trimestrial până la data de 5 a lunii următoare încheierii trimestrului. d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.Compartimentele audit public intern din cadrul entităţilor aflate în subordinea sau coordonarea MECT, transmit la cerere, Direcţiei Audit Public Intern din cadrul MECT rapoarte, privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit desfăşurată. e) elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern.Rapoartele anuale, vor cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit public intern, stadiul implementării recomandărilor, eventualele prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi referitoare la pregătirea profesională a auditorilor.Raportările anuale întocmite de compartimentele audit public intern din cadrul entităţilor aflate în subordinea sau coordonarea MECT, vor transmite Direcţiei Audit Public Intern a MECT, rapoartele anuale, până la data de 10 ianuarie. f) în cazul identificării unor iregularităţi, sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate.În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditate, auditorii interni trebuie să înştiinţeze conducătorul entităţii publice şi structura de inspecţie, sau o altă structură de control intern stabilită de conducătorul entităţii publice, în termen de 3 zile.În cazul identificării unor iregularităţi majore, auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul conducătorului entităţii care a aprobat-o dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite. g) în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, ai căror ordonatori principali de credite sunt primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, auditorii interni de la inspectoratele şcolare judeţene şi de la inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti, vor efectua următoarele activităţi de audit:- evaluarea activităţii conducătorilor unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat, din punct de vedere al managementului financiar şi de resurse umane.- verificarea obiectivelor şi activităţilor finanţate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 538/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat avându-se în vedere printre altele:● încadrarea în fondurile alocate de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, privind derularea proiectelor de reformă cofinanţate de Guvernul României şi de organismele financiare internaţionale, rambursările de credite externe, conform programului stabilit prin proiecte, plăţile de dobânzi şi comisioanele la creditele externe aferente acestor proiecte;● legalitatea acordării burselor pentru elevii din Republica Moldova, elevii străini şi etnicii români din afara ţării, conform dispoziţiilor legale în vigoare;● legalitatea realizării cheltuielilor aferente organizării de examene, concursuri, olimpiade naţionale;● legalitatea privind evidenţa şi realitatea cheltuielilor aferente activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a cadrelor didactice;● realitatea raportărilor unităţilor şcolare privind numărul de elevi, pe profiluri de învăţământ, număr de clase etc., în vederea stabilirii costurilor medii orientative pe elev/preşcolar;● avizarea proiectelor de buget ale unităţilor şcolare, conform normelor metodologice în vigoare;● legalitatea finanţării manualelor şcolare, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului;● îndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea raportărilor referitoare la execuţia bugetară trimestrială şi anuală, conform anexelor 2 şi 3 la Normele pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 538/2001. h) Auditorii interni de la compartimentele de audit public intern din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene şi al Municipiului Bucureşti, pot exercita şi activităţi de audit ad-hoc, la unităţile de învăţământ, pe baza unor solicitări scrise ale primarilor şi cu acordul conducerii inspectoratelor şcolare judeţene.  +  C. Norme aplicabile compartimentului de audit public internNorme de calificare1. Carta auditului intern şi Codul privind conduita etică a auditorului internCarta auditului intern defineşte potrivit legii, drepturile şi obligaţiile auditorilor interni. Carta oferă informaţii despre obiectivele şi metodele de audit, clarifică misiunea de audit, fixează regulile de lucru între auditor şi auditat şi promovează regulile de conduită.Codul privind conduita etică a auditorului intern reprezintă un ansamblu de reguli şi principii de conduită, care trebuie să guverneze activitatea auditorilor interni.Codul privind conduita auditorilor interni cuprinde regulile pe care auditorii trebuie să le respecte în exercitarea atribuţiilor.2. Independenţă şi obiectivitateIndependenţă organizatoricăCompartimentul de audit public intern, funcţionează în subordinea conducătorului entităţii publice, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice. Compartimentul audit public intern, nu trebuie să se implice în elaborarea procedurilor de control intern.Activitatea de audit public intern nu trebuie supusă nici unei ingerinţe externe, începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor.Obiectivitate individualăAuditorii trebuie să aibă atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să evite conflictele de interese.Auditorii interni, trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu profesionalism şi integritate, potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.Numirea şi destituirea şefului compartimentului de audit public intern a) Numirea directorului, a şefului de serviciu ai Direcţiei Audit a MECT şi cea a şefilor compartimentelor de audit public intern ale entităţilor subordonate sau coordonate de MECT, constituite conform prevederilor titlului III, art. XVI, pct. 2, lit. a şi b, din Legea nr. 161/2003, se face după cum urmează:- numirea directorului direcţiei de audit public intern a MECT, se face de către ministrul educaţiei cercetării şi tineretului, cu avizul prealabil al UCAAPI, în baza procedurilor stabilite de către acest organism.- numirea şefilor compartimentelor de audit public intern (şefi de birouri, şefi de servicii) la entităţile subordonate sau coordonate de MECT (acolo unde prin statele de funcţii ale entităţii economice sunt prevăzute aceste funcţii), se face de conducătorul fiecărei entităţi, cu avizul conducerii MECT.● candidaţii pentru funcţia de şef al compartimentului de audit public intern, depun la direcţia de audit public intern a MECT, următoarele documente: curriculum vitae; minim două scrisori de acreditare; o lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea auditului public intern la entitatea respectivă; o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 20, alin. (1) din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni.● avizul se acordă în termen de 10 zile de la data depunerii documentaţiei, prin analizarea acesteia şi prin consultări directe cu candidatul şi cu conducătorul entităţii publice angajatoare.● După obţinerea avizului favorabil, numirea şefului compartimentului audit public intern se face de către conducătorul entităţii publice, în conformitate cu prevederile legale cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi.● în cazul în care avizul este nefavorabil, candidatul respectiv, nu poate participa la concursul pentru ocuparea postului respectiv. b) Destituirea directorului direcţiei de audit public intern al MECT, se face de Ministrul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, doar cu avizul prealabil al UCAAPI, în conformitate cu procedura stabilită de acest organism.Entităţile subordonate sau aflate în coordonarea MECT, solicită avizul de destituire a şefului compartimentului de audit public intern de la conducerea MECT.- pentru destituirea şefului compartimentului de audit public intern, conducătorul entităţii publice subordonate sau coordonate de MECT, notifică intenţia de destituire conducerii MECT, expunând argumentele care stau la baza intenţiei de destituire.- directorul direcţiei de audit public intern a MECT, analizează motivele, efectuează investigaţii, are consultări cu şeful compartimentului de audit public intern propus pentru destituire precum şi cu conducătorul instituţiei care a făcut propunerea de destituire şi în termen de 10 zile prezintă în scris avizul favorabil sau nefavorabil privind destituirea.- în cazul obţinerii avizului favorabil, conducătorul entităţii publice care a solicitat destituirea procedează în conformitate cu prevederile legale.- în cazul avizului nefavorabil destituirea nu este posibilă.Numirea şi revocarea auditorilor interniNumirea sau revocarea auditorilor publici interni, se face de către conducătorul entităţii publice, numai cu avizul prealabil al şefului compartimentului de audit public intern astfel: a) Pentru acordarea avizului, în vederea numirii auditorilor interni, directorul direcţiei de audit public intern din cadrul MECT sau conducătorul compartimentului de audit public intern al entităţii publice subordonate sau coordonate de MECT, analizează dosarele depuse de candidaţi, pentru ocuparea funcţiei de auditori interni, putând să aibă consultări directe cu aceştia, cu 5-10 zile înainte de data susţinerii examenului. Dosarul trebuie să cuprindă obligatoriu declaraţiile candidaţilor privind respectarea prevederilor art. 20 alin (1) din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni, precum şi o scrisoare de recomandare. În cazul obţinerii avizului favorabil, numirea în funcţie se face de către conducătorul entităţii publice, în conformitate cu prevederile legale privitoare la angajare. În situaţia în care angajarea se face la o entitate care nu are organizat compartiment de audit public intern, procedurile de avizare descrise sunt îndeplinite de către şeful compartimentului audit public intern al MECT, sau de un auditor desemnat de acesta din cadrul Direcţiei de Audit Public Intern al MECT. b) Pentru revocarea auditorilor interni, conducătorul entităţii publice, înştiinţează şeful compartimentului de audit public intern despre intenţia de revocare, precum şi despre motivele intenţiei de revocare. Şeful compartimentului de audit public intern analizează motivele, efectuează investigaţii, are consultări directe cu părţile, după caz, şi în termen de 10 zile prezintă avizul favorabil sau nefavorabil revocării. Dacă entitatea nu are organizat compartiment de audit public intern, procedurile de mai sus sunt îndeplinite de directorul direcţiei de audit public din cadrul MECT, sau de o persoană din cadrul direcţiei desemnată de către acesta. c) Procedura este valabilă atât pentru auditorii care ocupă funcţii publice cât şi pentru cei care ocupă funcţii contractuale.Pierderea independenţei şi obiectivităţii auditorilor interniSunt incompatibili cu funcţia de auditor intern în aceeaşi unitate:- persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul entităţii publice, sau cu membrii organului colectiv de conducere;- auditorii care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană, nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe;- auditorii interni care au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod în activitatea entităţii publice, decât după trecerea unei perioade de trei ani.Auditorii interni care se găsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus au obligaţia de a informa în scris conducătorul entităţii publice şi şeful structurii de audit public intern, despre eventualele incompatibilităţi.3. Competenţă şi conştiinţă profesionalăCompetenţăPentru desfăşurarea activităţii de audit public intern, auditorii interni, trebuie: a) să aibă experienţă şi să dovedească pregătire profesională corespunzătoare, conformă cu cerinţele postului; b) să dovedească competenţă în vederea aplicării normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit; c) să cunoască principiile de bază ale economiei, să aibă cunoştinţe juridice şi de tehnologia informaţiei; d) să aibă suficiente cunoştinţe pentru a identifica elementele de iregularitate şi fraudă, pe care însă nu le investighează auditorii; e) să aibă capacitatea de a se exprima scris şi oral şi de a expune obiectivele, constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern.Misiunile de audit public intern, vor fi încredinţate acelor persoane cu pregătire şi experienţa necesară, corespunzătoare nivelului de complexitate al misiunii.Compartimentul da audit public intern, trebuie să dispună de metodologii, sisteme moderne de informatizare, să folosească metode de eşantionare statistică şi instrumente de control ale sistemelor informatice.Pentru cunoştinţe de strictă specialitate, pot fi contractate servicii de consultanţă din afara entităţii publice.Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună în mod colectiv de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit.Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii.Şeful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi trebuie să asigure resursele necesare îndeplinirii planului de audit public intern în mod eficient.Conştiinţă profesionalăAuditorul intern trebuie ca în cursul desfăşurării misiunii sale să depună toate eforturile şi să ia în considerare următoarele elemente: a) perioada de lucru necesară pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit; b) complexitatea şi importanţa domeniilor auditate; c) pertinenţa şi eficacitatea procesului de gestiune a riscurilor; d) posibilitatea existenţei erorilor, iregularităţilor şi a unor disfuncţionalităţi semnificative; e) costurile implementării unor controale suplimentare, în raport cu avantajele preconizate;Pregătirea profesională continuăAuditorii interni trebuie să-şi îmbunătăţească cunoştinţele profesionale, printr-o pregătire profesională continuă. Şeful compartimentului de audit public intern şi conducerea entităţii publice, vor trebui să asigure condiţiile pentru pregătirea profesională continuă, durata minimă afectată pregătirii profesionale a auditorilor interni, fiind de minim 15 zile anual.4. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţiiDefinireŞeful compartimentului de audit public intern, sau în cazul în care nu este organizat compartiment de audit public intern, auditorul desemnat prin decizie a ordonatorului de credite să coordoneze activitatea de audit public intern, are obligaţia să elaboreze un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern sub toate aspectele.Evaluarea programului de calitateAuditul public intern, necesită adoptarea unui proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie să permită evaluări interne şi externe.Evaluarea internăPresupune efectuarea de controale permanente, prin care şeful compartimentului de audit public intern examinează eficacitatea normelor interne de audit public intern pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunilor de audit intern sunt aplicate în mod satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit public intern. În acest context, supervizarea realizării misiunilor de audit public intern va permite depistarea deficienţelor, iniţierea îmbunătăţirilor necesare unei derulări corespunzătoare a viitoarelor misiuni de audit public intern şi perfecţionarea activităţilor de perfecţionare profesională.Evaluarea externăEvaluarea externă este efectuată de către UCAAPI, prin:- verificarea respectării normelor, instrucţiunilor şi a Codului privind conduita etică a auditorilor interni, cel puţin o dată la cinci ani, iniţiindu-se măsurile necesare în colaborare cu conducătorul entităţii publice în cauză;- avizarea numirii sau destituirii directorului direcţiei de audit public intern din cadrul MECT şi a şefului de serviciu.  +  D. Norme de funcţionare a auditului public intern1. Cerinţe privind funcţionarea compartimentului de audit public internDirectorul Direcţiei de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi şefii compartimentelor de audit public intern din unităţile subordonate sau cele aflate în coordonarea MECT, sunt responsabili pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public intern în entităţile în care îşi desfăşoară activitatea.În unităţile în care activitatea de audit public intern nu este organizată în compartiment distinct de audit public intern iar activitatea de audit se desfăşoară de un singur auditor, responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, revine acestuia, prin decizie a ordonatorului de credite.1.1. Elaborarea planului de audit public internPlanul de audit public intern, se întocmeşte anual de către Direcţia de Audit Public Intern a MECT şi de compartimentele de audit public intern ale entităţilor aflate în subordinea sau coordonarea MECT, care au organizate astfel de compartimente.Selectarea misiunilor de audit public intern, se face în funcţie de următoarele elemente de fundamentare:a. Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;b. Criteriile semnal/sugestiile conducătorului entităţii publice, respectiv: deficienţe constatate anterior în rapoartele de audit; deficienţe constatate în procesele-verbale încheiate în urma inspecţiilor; deficienţe consemnate în rapoartele Curţii de Conturi; alte informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri; aprecieri ale unor specialişti, experţi etc., cu privire la structura şi dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcţionării sistemului; evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;c. Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Conducătorii entităţilor publice sunt obligaţi să ia toate măsurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI să fie introduse în planul anual de audit public intern al entităţii publice, realizate în bune condiţii şi raportate în termenul fixat;d. Numărul entităţilor publice subordonate;e. Respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani;f. Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonată;g. Recomandările Curţii de Conturi.Proiectul planului anual de audit public intern este întocmit până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează.Conducătorul entităţii publice aprobă proiectul planului anual de audit public intern până la 20 decembrie a anului precedent. Unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MECT, care au organizate compartimente de audit public intern, vor înainta la MECT spre avizare proiectul planului de audit public intern, până la data de 10 decembrie a anului curent.Planul anual de audit public intern reprezintă un document oficial. El este păstrat în arhiva instituţiei publice împreună cu referatul de justificare în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale.1.2. Referatul de justificareProiectul planului anual de audit public intern este însoţit de un referat de justificare a modului în care sunt selectate misiunile de audit cuprinse în plan.Referatul de justificare trebuie să cuprindă pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat (anexă la referatul de justificare), criteriile semnal şi alte elemente de fundamentare, care au fost avute în vedere la selectarea misiunii respective.1.3. Structura planului de audit public internPlanul anual de audit intern are următoarea structură:- scopul acţiunii de auditare;- obiectivele acţiunii de auditare;- identificarea/descrierea activităţii/operaţiunii supuse auditului public intern;- identificarea/descrierea entităţii/entităţilor sau a structurilor organizatorice la care se va desfăşura acţiunea de auditare;- durata acţiunii de auditare;- perioada supusă auditării;- numărul de auditori proprii antrenaţi în acţiunea de auditare;- precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunoştinţe de specialitate, precum şi a numărului de specialişti cu care urmează să se încheie contracte externe de servicii de expertiză/consultanţă (dacă este cazul);- numărul de auditori care urmează să fie atraşi în acţiunile de audit public intern din cadrul structurilor descentralizate.1.4. Actualizarea planului de audit public internActualizarea planului de audit public intern se face în funcţie de:- Modificările legislative sau organizatorice, care schimba gradul de semnificaţie a auditării anumitor operaţiuni, activităţi sau acţiuni ale sistemului;- Solicitările UCAAPI/entitatea publică ierarhic imediat superioară de a introduce/înlocui/elimina unele misiuni din planul de audit intern.Actualizarea planului de audit public intern se realizează prin întocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern, aprobat de conducătorul entităţii publice.1.5. Gestionarea resurselor umaneDirectorul Direcţiei de Audit Public Intern, conducătorii compartimentelor de audit public intern, sau persoana împuternicită să coordoneze activitatea de audit public intern la unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MECT, sunt responsabili pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit public intern şi trebuie să asigure resursele necesare îndeplinirii planului de audit public intern în mod eficient.1.6. Reglementarea activităţii compartimentului de audit public internUnităţile aflate în subordonarea sau coordonarea MECT, nu elaborează norme proprii de audit public intern. Activitatea de audit public intern, se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentelor norme.1.7. Raportarea activităţii de audit public internRaportul de audit public intern, finalizat împreună cu rezultatele concilierii, este transmis conducătorului entităţii publice care a aprobat efectuarea misiunii de audit public intern, pentru analiză şi avizare.Compartimentul de audit public intern asigură:● raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activitatea de audit;● elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern;● în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, se raportează conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern;● informarea UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;● verificarea şi raportarea la UCAAPI, sau la organul ierarhic imediat superior asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.2. Obiectivele aferente unei activităţi de audit public intern2.1. Evaluarea managementului riscurilorAuditul public intern trebuie să sprijine conducătorul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. Auditul public intern trebuie să supravegheze şi să evalueze eficacitatea acestui sistem.Auditul public intern trebuie să evalueze riscurile aferente operaţiilor şi sistemelor informatice ale entităţii publice privind:● fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;● eficacitatea şi eficienţa operaţiilor;● protejarea patrimoniului;● respectarea legilor, reglementărilor şi contractelorÎn cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced perimetrul misiunii, în cazul în care acestea sunt semnificative.2.2. Evaluarea sistemelor de controlAuditul public intern ajută entitatea publică să menţină un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia, contribuind la îmbunătăţirea lui continuă.În cursul misiunii, auditorul intern trebuie să examineze procedurile de control intern, în acord cu obiectivele misiunii, în vederea identificării tuturor deficienţelor semnificative ale acestora.Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor criterii adecvate. Auditorii interni trebuie să determine măsura în care conducătorul entităţii publice, a definit criterii adecvate de apreciere şi dacă obiectivele au fost realizate. Dacă aceste criterii sunt adecvate, acestea pot fi utilizate şi de auditorii interni în evaluarea sistemului de control intern. Dacă acestea sunt inadecvate, auditorii interni, trebuie, împreună cu conducerea entităţii publice să elaboreze în mod corespunzător aceste criterii.  +  Capitolul II NORME METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERNÎn desfăşurarea unei misiuni de audit public intern, sunt necesare următoarele etape şi proceduri:  +  1. Pregătirea misiunii de audit public intern1.1. Ordinul de serviciuOrdinul de serviciu se întocmeşte de către directorul direcţiei de audit public intern, al Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, iar la entităţile aflate în subordinea sau coordonarea MECT, de către şefii de compartimente sau de către auditorul împuternicit al entităţii publice subordonate sau coordonate de către MECT, în baza planului de audit public intern aprobat. Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie, precum şi modalitatea de intervenţie a auditorului intern astfel încât acesta să poată demara misiunea de audit.1.2. Declaraţia de independenţăIndependenţa auditorilor interni selectaţi pentru realizarea unei misiuni de audit, trebuie declarată prin întocmirea unei declaraţii de independenţă, de către fiecare auditor.1.3. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public internCompartimentul de audit public intern, notifică entitatea care urmează a fi auditată cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern despre scopul, principalele obiective, durata acesteia, precum şi despre faptul că pe parcursul misiunii de audit public intern vor avea loc deplasări în cadrul structurilor entităţii ce urmează a fi auditate, deplasări al căror program va fi stabilit ulterior, de comun acord cu entitatea auditată.1.4. Colectarea informaţiilorÎn această etapă auditorii interni solicită şi colectează informaţii cu caracter general despre entitatea auditată. Colectarea acestor informaţii trebuie să atingă în final următoarele scopuri:- identificarea principalelor elemente economice şi instituţionale în care entitatea auditată îşi desfăşoară activitatea;- cunoaşterea modului de organizare al entităţii, a tehnicilor sale de lucru, şi a diferitelor nivele de administrare, conform organigramei;- identificarea punctelor cheie ale funcţionării entităţii auditate şi ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe;- identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă;- identificarea informaţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor controlului şi selecţionării tehnicilor de investigare adecvate.1.5. Prelucrarea informaţiilorPrelucrarea informaţiilor constă în:- analiza structurii entităţii auditate, şi a activităţii sale;- analiza cadrului normativ care reglementează activitatea entităţii;- analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern;- analiza rezultatelor controalelor precedente;- analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea auditată.1.6. Identificarea obiectivelor auditabileObiectul auditabil reprezintă activitatea elementară a domeniului auditat, ale cărei caracteristici pot fi definite teoretic şi comparate cu realitatea practică.Etapele identificării obiectelor auditabileIdentificarea obiectelor auditabile se realizează în trei etape:- detalierea fiecărei activităţi, în operaţii succesive, descriind procesul de la realizarea acestei activităţi până la înregistrarea ei;- definirea pentru fiecare operaţiune în parte a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere al controalelor specifice şi al riscurilor aferente;- determinarea modalităţilor de funcţionare necesare pentru ca entitatea să atingă obiectivul şi să elimine riscurile.Lista centralizatoare a obiectelor auditabileLista centralizatoare a obiectelor auditabile constituie suportul analizei riscurilor.1.7. Analiza riscurilorDefinirea risculuiRiscul reprezintă orice eveniment, acţiune situaţie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacităţii entităţii publice de a realiza obiectivele.Categorii de riscuria. riscuri de organizareÎn această categorie se includ riscuri produse ca urmare a lipsei unor responsabilităţi precise; insuficienta organizare a resurselor umane; documentaţie insuficientă şi neactuală.b. riscuri operaţionaleSe întâlnesc în situaţia neînregistrărilor în evidenţele contabile; păstrarea şi utilizarea necorespunzătoare a arhivei; lipsa unui control asupra operaţiunilor cu risc ridicat.c. riscuri financiareConstau în plăţi nesecurizate; nedetectarea operaţiunilor cu risc financiar.d. riscuri generate de schimbări legislative, structurale, manageriale etc.Componentele risculuiComponentele riscului sunt:- probabilitatea de apariţie;- nivelul impactului, respectiv gravitatea consecinţelor şi durata acestora.Scopul analizei riscurilorAnaliza riscurilor reprezintă o etapă importantă şi are drept scop:- să identifice pericolele ce pot apărea în structura auditată;- să identifice dacă este organizat controlul intern şi dacă acesta răspunde nevoilor de prevenire, eliminare sau minimizare a pericolelor;- să evalueze structura controlului intern al entităţii.Fazele analizei riscurilorFazele care trebuie urmărite în analiza riscurilor sunt următoarele:- analiza activităţii entităţii auditate;- identificarea şi evaluarea riscurilor inerente;- verificarea existenţei controalelor interne, a procedurilor de control intern precum şi evaluarea acestora;- evaluarea punctelor slabe, cuantificarea şi împărţirea lor pe clase de risc.Măsurarea riscurilorMăsurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariţie a riscului şi de gravitatea consecinţelor evenimentului. Pentru realizarea măsurării riscurilor, se utilizează drept instrumente de măsurare, criteriile de apreciere.Măsurarea probabilităţiiCriteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului, sunt: a) aprecierea vulnerabilităţii entităţii; b) aprecierea controlului intern.Probabilitatea de apariţie a riscului variază de la imposibilitate la certitudine şi este exprimată pe o scară de valori pe trei niveluri:- probabilitate mică;- probabilitate medie;- probabilitate mare. a) Aprecierea vulnerabilităţii entităţiiPentru a efectua aprecierea, auditorul va examina toţi factorii cu incidenţă asupra vulnerabilităţii domeniului auditabil, cum ar fi:- resursele umane;- complexitatea prelucrării operaţiilor;- mijloacele tehnice existente.Vulnerabilitatea se exprimă pe trei nivele:- vulnerabilitate redusă;- vulnerabilitate medie;- vulnerabilitate mare. b) Aprecierea controlului internAprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calităţii controlului intern al entităţii, pe trei niveluri:- control intern corespunzător;- control intern insuficient;- control intern cu lipsuri grave.Măsurarea gravităţii consecinţelor evenimentului (nivelul impactului)Nivelul impactului reprezintă efectele riscului în cazul producerii sale şi se poate exprima pe o scară de valori pe trei niveluri:- impact scăzut;- impact moderat;- impact ridicat.Metoda-model de analiză a riscurilorEfectuarea analizei riscurilor se face prin parcurgerea următorilor paşi: a) identificarea (listarea) operaţiilor/activităţilor auditabile, respectiv a obiectelor auditabile. În această fază se analizează şi se identifică activităţile/operaţiile precum şi interdependenţele existente între acestea, fixându-se perimetrul de analiză; b) identificarea ameninţărilor, riscurilor inerente posibile, asociate acestor operaţiuni/activităţi, prin determinarea impactului financiar al acestora; c) stabilirea criteriilor de analiză a riscului. Se recomandă utilizarea criteriilor: aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativă şi aprecierea calitativă; d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu, prin utilizarea unei scări de valori pe trei nivele, astfel:d1) pentru aprecierea controlului intern: control intern corespunzător - nivel 1; control intern insuficient - nivel 2; control intern cu lipsuri grave - nivel 3;d2) pentru aprecierea cantitativă: impact financiar slab - nivel 1; impact financiar mediu - nivel 2; impact financiar important - nivel 3;d3) pentru aprecierea calitativă: vulnerabilitate redusă - nivel 1; vulnerabilitate medie - nivel 2; vulnerabilitate mare - nivel 3. e) stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). Se atribuie un factor de greutate şi un nivel de risc fiecărui criteriu. Produsul acestor doi factori dă punctajul pentru criteriul respectiv iar suma punctajelor pentru o anumită operaţie/activitate auditabilă conduce la determinarea punctajului total al riscului operaţiei/activităţii respective.Punctajul total al riscului se obţine utilizând formula:      n     ___T = /__ P(i) x N(i)      i=1unde:P(i) = ponderea riscului pentru fiecare criteriu;N(i) = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;sauT = N1 x N2 x ... x NiundeN = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. f) clasarea riscurilor, pe baza punctajelor totale obţinute anterior, în: risc mic, risc mediu, risc mare; g) ierarhizarea operaţiunilor activităţilor ce urmează a fi auditate, respectiv elaborarea tabelului puncte tari şi puncte slabe. Tabelul punctelor tari şi punctelor slabe prezintă sintetic rezultatul evaluării fiecărei activităţi/operaţiuni/teme analizate şi permite ierarhizarea riscurilor în scopul orientării activităţii de audit public intern, respectiv stabilirea tematicii în detaliu. Tabelul prezintă în partea stângă rezultatele analizei riscurilor (domeniile/obiectele auditabile, obiectivele specifice, riscuri, indicatori şi indici), iar în partea dreaptă opinia şi comentariile auditorului intern.
  Domeniu Obiective Riscuri Opinie Comentariu
  F/f Consecinţe Gradul de încredere
  1.8. Elaborarea tematicii în detaliu a misiunii de audit public internTematica în detaliu cuprinde totalitatea domeniilor de auditat selectate, este semnată de directorul direcţiei de audit public intern a Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului şi/sau de şefii compartimentelor de audit public intern din unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MECT şi este adusă la cunoştinţa principalilor responsabili ai entităţii auditate în cadrul şedinţei de deschidere.Programul de audit public internProgramul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern, care se întocmeşte în baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.Programul de audit public intern are drept scopuri: a) asigură şeful compartimentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern; b) asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor.1.9. Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului.Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se întocmeşte în baza programului de audit public intern şi prezintă în mod detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi propun să le efectueze, respectiv studiile, cuantificările, testele, validarea acestora cu materiale probante şi perioadele în care se realizează aceste verificări la faţa locului.1.10. Deschiderea intervenţiei la faţa loculuiŞedinţa de deschidereŞedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului se derulează la unitatea auditată cu participarea auditorilor interni şi a personalului entităţii auditate.Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă:- prezentarea auditorilor interni care urmează să desfăşoare misiunea de audit;- prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern;- stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor;- stabilirea tematicii în detaliu;- acceptarea calendarului întâlnirilor;- asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit public intern.Entitatea auditată, poate solicita amânarea misiunii de audit, în cazuri justificate. Amânarea trebuie discutată cu compartimentul de audit public intern şi notificată la conducătorul entităţii publice.Minuta şedinţei de deschidereData şedinţei de deschidere, participanţii, aspectele importante rezultate în urma discuţiilor vor trebui consemnate în minuta şedinţei de deschidere.1.11. Notificarea privind realizarea intervenţiilor la faţa loculuiDirecţia de audit Public Intern a MECT, sau compartimentele de audit public intern care efectuează misiunea de audit, trebuie să notifice entitatea auditată despre programul verificărilor care urmează să fie realizate la faţa locului, inclusiv perioadele de desfăşurare a acestora. Odată cu notificarea se transmite şi Carta auditorului intern.
   +  2. Intervenţia la faţa locului (munca de teren)2.1. Definire şi etapeIntervenţia la faţa locului constă în colectarea documentelor, analiza şi evaluarea acestora.Intervenţia la faţa locului cuprinde următoarele etape:- cunoaşterea activităţii supuse verificării şi studierea procedurilor aferente;- intervievarea personalului auditat;- verificarea înregistrărilor contabile;- analiza datelor şi informaţiilor;- evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne;- realizarea de testări;- verificarea modului de realizare a corectării acţiunilor menţionate în auditările precedente.2.2. Tehnici şi instrumente de audit internPrincipalele tehnici de audit internVerificarea trebuie să asigure validarea, confirmarea, acurateţea înregistrărilor, documentelor, declaraţiilor, concordanţa cu legile şi regulamentele, precum şi eficacitatea controalelor interne.Tehnicile de verificare sunt:Comparaţia - confirmă identitatea unei informaţii după obţinerea acesteia din două sau mai multe surse diferite;Examinarea - presupune urmărirea şi detectarea erorilor sau a iregularităţilor;Recalcularea - constă în operaţiunea de verificare a tuturor calculelor matematice;Confirmarea - constă în solicitarea de informaţii din două sau mai multe surse independente, cu scopul validării acesteia;Punerea de acord - reprezintă procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări;Garantarea - constă în verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate prin examinarea documentelor, de la articolul înregistrat spre documentele justificative;Urmărirea - reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative, către articolul înregistrat. Scopul urmăririi este de a verifica dacă toate modificările patrimoniale au fost înregistrate.Observarea fizică - reprezintă modul prin care auditorii interni îşi formează o părere proprie.Interviul - reprezintă procedeul prin care auditorii obţin informaţii prin intervievarea persoanelor care au legătură cu problematica verificată de auditor.Analiza - constă în descompunerea unei entităţi în elemente care pot fi izolate, cuantificate şi măsurate distinct.Principalele instrumente de audit intern● Chestionarul - cuprinde întrebările pe care le formulează auditorii interni.Chestionarul este de mai multe tipuri:Chestionarul de luare la cunoştinţă - cuprinde întrebări referitoare la contextul socio-economic, organizatoric, organizarea internă, funcţionarea entităţii auditate;Chestionarul de control intern - orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestor disfuncţii;Chestionarul-listă de verificare - este utilizat pentru stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de întrebări standard privind obiectivele definite, responsabilităţile metodele şi mijloacele financiare, tehnice şi de informare, resursele umane existente.● Tabloul de prezentare a circuitului auditului care permite:- stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor referitoare la acestea;- stabilirea documentaţiei justificative complete;- reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers.● Formularele constatărilor de audit public intern - se utilizează pentru prezentarea fundamentată a constatărilor auditului public intern.- Fişa de identificare şi analiza problemelor - FIAP - se întocmeşte pentru fiecare disfuncţionalitate constatată. Prezintă rezumatul disfuncţionalităţii, cauzele, consecinţele, precum şi recomandările pentru rezolvare. FIAP, este întocmită de către auditor şi confirmată de reprezentanţii entităţii auditate şi supervizată de şeful compartimentului de audit sau de înlocuitorul acestuia.- Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor - se întocmeşte în cazul în care auditorii interni constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi. Se transmite şefului compartimentului de audit public intern, care va informa în termen de 3 zile conducătorul entităţii auditate şi structura de control abilitată în vederea continuării verificărilor. În cazul în care auditorul nu face parte dintr-un compartiment, va informa direct în acelaşi termen conducerea entităţii auditate şi compartimentul de control al acesteia, în vederea continuării verificărilor.2.3. Dosarele de audit public internDosarele de audit public intern, asigură legătura între sarcina de audit, intervenţia la faţa locului şi raportul de audit public intern. Dosarele stau la baza formulării concluziilor auditorilor interni.Dosarele de audit public intern sunt de mai multe tipuri:a. Dosarul permanent - cuprinde următoarele secţiuni:Secţiunea A - Raportul de audit public intern şi anexele acestuia:- ordinul de serviciu;- declaraţia de independenţă;- raport intermediar şi/sau final;- fişele de identificare şi analiza problemelor;- formularele de constatare a iregularităţilor;- programul de audit.Secţiunea B - Administrativă:- notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern;- minuta şedinţei de deschidere;- minuta reuniunii de conciliere;- minuta şedinţei de închidere;- corespondenţa cu structura auditată.Secţiunea C - Documentaţia misiunii de audit public intern:- strategii interne;- reguli, regulamente şi legi aplicabile;- proceduri de lucru;- materiale despre entitatea auditată (indicatori, responsabilităţi, nr. de angajaţi, fişele posturilor, natura înregistrărilor contabile etc.);- informaţii financiare;- rapoarte de audit anterioare şi externe;- documentaţia analizei riscurilor.Secţiunea D - Supervizarea şi revizuirea desfăşurării misiunii de audit public intern şi a rezultatelor acestuia:- revizuirea raportului de audit public intern;- răspunsurile auditorilor interni la revizuirea raportului de audit public intern.b. Dosarul documentelor de lucru - cuprinde copii xerox ale documentelor justificative, extrase din acestea, care trebuie să confirme şi să sprijine concluziile auditorilor interni.2.4. Revizuirea - Se efectuează de către auditorii interni, înainte de întocmirea proiectului Raportului de audit public intern, pentru a se asigura că documentele de lucru sunt pregătite în mod corespunzător.2.5. Păstrarea şi arhivarea dosarelor de audit public internDosarele de audit public intern sunt confidenţiale. Ele se păstrează până la îndeplinirea recomandărilor din raportul de audit public intern, după care se arhivează în concordanţă cu prevederile legii.2.6. Şedinţa de închidere a intervenţiei la faţa locului, are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni, a recomandărilor finale din proiectul Raportului de audit public intern şi a calendarului de implementare a recomandărilor. Se întocmeşte o minută a şedinţei de închidere.  +  3. Elaborarea raportului de audit public intern3.1. La elaborarea proiectului Raportului de audit public intern, trebuie avute în vedere următoarele elemente şi principii: a) constatările inserate în proiectul raportului de audit public intern să fie în corelaţie cu obiectivele misiunii de audit public intern şi să fie susţinute de documente justificative corespunzătoare; b) recomandările să fie stabilite în concordanţă cu constatările şi să urmărească reducerea riscurilor potenţiale; c) raportul trebuie să exprime doar opiniile auditorului intern, bazate pe constatările efectuate; d) raportul să fie întocmit pe baza fişelor de identificare şi analiză a problemelor; e) constatările trebuie să fie prezentate într-o manieră pertinentă şi incontestabilă; f) să se evite utilizarea expresiilor imprecise, a stilului eliptic de exprimare, a limbajului abstract; g) să se promoveze un limbaj cât mai uzual şi un stil de exprimare concret; h) să se evite tonul polemic, jignitor, tendenţios; i) să se realizeze constatările; cele mai importante vor fi prezentate în sinteză sau în concluzii; j) se vor evidenţia aspectele pozitive şi îmbunătăţirile constatate de la ultima misiune de audit public intern realizată.3.2. Structura proiectului de Raport de audit public internProiectul Raportului de audit public intern, trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern; b) date de identificare a misiunii de audit public intern; c) modul de desfăşurare a acţiunii de audit public intern, proceduri, metode şi tehnici utilizate, documente examinate, materiale întocmite în cursul acţiunii de audit public intern; d) constatări efectuate; e) concluzii şi recomandări; f) documentaţie anexată, care trebuie să cuprindă note explicative, note de relaţii, situaţii, acte, documente, precum şi orice alt material probant sau justificativ.3.3. Transmiterea proiectului de Raport de audit public internProiectul de Raport de audit public intern se transmite la structura auditată, iar aceasta poate transmite în maxim 15 zile de la primire punctele sale de vedere. Punctele de vedere primite trebuie analizate de către auditorii interni.3.4. Reuniunea de conciliereÎn termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, auditorii interni organizează şedinţa de conciliere cu structura auditată în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile în vederea acceptării recomandărilor formulate. Se întocmeşte o minută privind desfăşurarea reuniunii de conciliere.3.5. Elaborarea Raportului de audit public internRaportul de audit public intern trebuie să includă modificările discutate şi convenite din cadrul reuniunii de conciliere. Raportul de audit public va fi însoţit de o sinteză a principalelor constatări şi recomandări.Şeful compartimentului de audit public intern trebuie să informeze UCAAPI sau organul ierarhic superior despre recomandările care nu au fost avizate de conducătorul entităţii publice. Aceste recomandări vor fi însoţite de documentaţia de susţinere.3.6. Difuzarea Raportului de audit public internŞeful compartimentului de audit public intern trimite Raportul de audit public intern, finalizat, împreună cu rezultatele concilierii şi punctul de vedere al entităţii/structurii auditate conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea, pentru analiză şi avizare.Pentru instituţia publică mică, Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia.După avizarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit public intern, acestea vor fi comunicate structurii auditate.Curtea de Conturi are acces la Raportul de audit public intern în timpul verificărilor pe care le efectuează.3.7. Urmărirea recomandărilorObiectivul acestei etape este asigurarea că recomandările menţionate în Raportul de audit public intern sunt aplicate întocmai, în termenele stabilite şi că conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandări.Structura auditată trebuie să informeze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor.3.8. Responsabilitatea structurii auditateResponsabilitatea structurii auditate în aplicarea recomandărilor constă în: a) elaborarea unui plan de acţiune, însoţit de un calendar privind îndeplinirea acestuia; b) stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare; c) punerea în practică a recomandărilor; d) comunicarea periodică a stadiului de aplicare a recomandărilor; e) evaluarea rezultatelor obţinute.3.9. Responsabilitatea compartimentului de audit public internCompartimentul de audit public intern verifică şi raportează la UCAAPI, sau la organul ierarhic superior asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.Compartimentul de audit public intern va comunică conducătorului entităţii publice stadiul implementării recomandărilor.3.10. Supervizarea misiunii de audit public internŞeful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfăşurare a misiunii de audit public intern.Scopul acţiunii de supervizare este de a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate. Prin acţiunea de supervizare se stabilesc instrucţiunile necesare derulării misiunii de audit, se verifică executarea corectă a programului misiunii de audit, se verifică existenţa elementelor probante, se verifică dacă redactarea raportului de audit intermediar şi final este exactă, clară şi concisă şi se efectuează în termenele fixate.În cazul în care şeful compartimentului de audit public intern este implicat în misiunea de audit, supervizarea este asigurată de un auditor intern desemnat de acesta.
   +  Capitolul III GHID PROCEDURALPROCEDURA P-01 ORDINUL DE SERVICIUModel A-01Scopul:De repartizare a sarcinilor de serviciu pe auditori interni, astfel încât aceştia să poată demara misiunea de audit public intern.Premise:Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie şi se întocmeşte pe baza planului anual de audit public intern.Procedura:
  Şeful compartimentului de audit pu- blic intern, sau conducătorul insti- tuţiei publice (în cazul în care nu este organizat compartiment de audit public intern) 1. Repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare auditor în parte; 2. Întocmeşte Ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern.
  Personal de secretariat 3. Alocă un număr Ordinului de serviciu 4. Asigură copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de audit.
  Auditorii 5. Iau la cunoştinţă de Ordinul de serviciu şi de sarcinile repartizate
  MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public internNr. ....... din ............ORDIN DE SERVICIUÎn conformitate cu prevederile ........... şi cu Planul anual de audit public intern, se va efectua o misiune de audit public intern la .................., în perioada ............ Scopul misiunii de audit este.........., iar obiectivele acesteia sunt .................. .Menţionăm că se va efectua un audit de .......................... .Echipa de audit public intern este formată din următorii auditori ......... .DIRECTOR-DA-MECT/Şeful compartimentului de audit publicintern/Conducătorul instituţiei care aprobă efectuarea misiunii de auditîn situaţia în care în instituţie nu este decât un auditor
  PROCEDURA P-02 DECLARAREA INDEPENDENŢEIScopul:De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea auditatăPremise:În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit public intern, vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel un auditor nu va fi desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară, fiind furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului Compartimentul de audit public intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit apare o incompatibilitate reală sau presupusă, auditorii sunt obligaţi să informeze conducerea.Procedura:
  Auditorii 1. Completează Declaraţia de independenţă - Model A02; 2. Îndosariază Declaraţia de independenţă în dosarul de audit; 3. Dacă în timpul misiunii de audit apare o incompatibilitate reală sau presupusă, informează de urgenţă conducerea.
  Şeful serviciului 4. Verifică Declaraţia de independenţă; 5. Identifică incompatibilitatea semnalată de auditori şi stabileşte modalitatea în care aceasta poate fi atenuată; 6. Aprobă Declaraţiile de independenţă.
  DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ - Model A-02MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public internSe completează de fiecare auditor în parte, inclusiv consultanţii.Numele ................. Data .............(1)Misiunea de audit public intern ...........___________ (1) Va fi completată de auditor, inclusiv consultanţii.
  Incompatibilităţi în legătură cu entitatea auditată DA NU
  Aţi avut relaţie oficială financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit de orice fel?
  Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
  Aţi avut sau aveţi funcţii sau aţi fost implicaţi în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii ce va fi auditată?
  Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană?
  Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
  Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezultă dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume?
  Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii ce urmează să o auditaţi?
  Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea ce urmează să o auditaţi?
  Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea ce urmează să o auditaţi?
  Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea ce urmează să o auditaţi?
  Dacă în timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful compartimentului de audit public intern sau conducătorul entităţii care a dispus misiunea de audit.
      Auditor DIRECTOR/Conducătorul
                                       compartimentului de audit public intern/
                                      împuternicitul cu coordonarea activităţii
                                              de audit public intern.
  Model A-02MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern/Conducătorul instituţiei care aprobă efectuarea misiunii de audit în situaţiaîn care în instituţie nu este decât un auditor.Se completează de şeful compartimentului de audit1. Incompatibilităţi personale. În cazul în care există se trec din rândul celor inserate în tabelul anterior.2. Pot fi negociate sau diminuate incompatibilităţile? Dacă da explicaţi cum anume.Data şi semnătura.................
  PROCEDURA P-03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERNScopul:Să informeze entitatea auditată despre declanşarea misiunii de audit public intern.Premise:Se intenţionează ca prin notificarea entităţii să se asigure desfăşurarea corespunzătoare a procedurilor de audit.Procedura:
  Auditorii 1. Pregătesc adresa de notificare către părţile interesate în vederea transmiterii acesteia cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern.
  Conducătorul Compartimentu- lui de audit 2. Verifică adresa de notificare; 3. Semnează adresa de notificare.
  Personalul de secretariat 4. Alocă un număr adresei de notificare şi o transmite entităţii auditată.
  Auditorii 5. Includ domeniile de interes (dacă se comunică), în programul de audit; 6. Îndosariază copia adresei de notificare în dosarul permanent.
  Model B-01MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public internData ............NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERNCătre .................De la ................. Directorul Direcţiei de Audit a MECT/Conducătorul compartimentului de audit public intern, sau conducătorul instituţiei care dispune efectuarea misiunii de audit.Ref ................... Se denumeşte misiunea de audit public internStimate(ă) ............În conformitate cu Planul anual de audit public intern, urmează ca în perioada ........, să efectuăm o misiune de audit public intern cu tema ......., la unitatea dumneavoastră.Auditul va examina responsabilităţile asumate de către unitatea dumneavoastră şi va determina dacă aceasta îşi îndeplineşte obligaţiile într-un mod eficient şi efectiv.Vă vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o şedinţă de deschidere în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit cuprinzând:- prezentarea auditorilor;- prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern;- programul intervenţiei la faţa locului;- scopul misiunii de audit public intern;- alte aspecte.Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră, vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie ................................. .Dacă aveţi unele întrebări privind această acţiune, vă rog să contactaţi pe (numele auditorului), sau pe mine.Cu stimăConducătorul compartimentului de audit public intern.............................Data.............
  PROCEDURA P-04 COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILORScopul:Cunoaşterea domeniului auditabil îl ajută pe auditor să se familiarizeze cu entitatea auditată. Colectarea informaţiilor facilitează procedurile de analiză de risc şi cele de verificare.Premise:Colectarea, este de fapt pregătirea informaţiilor în vederea efectuării analizei de risc şi pentru identificarea informaţiilor necesare, în vederea atingerii obiectivelor misiunii de audit public intern.Colectarea informaţiilor presupune:- identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi socio-economic în care entitatea auditată îşi desfăşoară activitatea;- analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entităţii auditate;- analiza entităţii auditate şi activităţile sale;- analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit;- identificarea punctelor cheie ale funcţionării entităţii auditate, şi ale sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe;- identificarea constatărilor semnificative şi a recomandărilor din rapoartele de audit precedente care ar putea să afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit;- identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă;- identificarea surselor potenţiale de informaţii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului.Procedura:
  Auditorii 1. Identifică legile şi regulamentele de aplicare ale entităţii auditate; 2. Obţin organigrama, regulamentele de funcţionare, fişe ale posturilor şi orice alte documente; 3. Identifică personalul responsabil; 4. Identifică circuitul documentelor; 5. Obţin exemplare ale rapoartelor de audit anterioare; 6. Adună date statistice pentru a le putea folosi în faza de analiză a riscului; 7. Se familiarizează cu activitatea entităţii auditate.
  Conducătorul Compartimentului de audit public intern 8. Revede documentaţia; 9. Organizează o şedinţă pentru identificarea obiectivelor auditabile şi a criteriilor de analiză de risc. Reevaluează stabilirea obiectivelor, a scopului auditului şi a metodologiei, după caz.
  PROCEDURA P-05 ANALIZA RISCURILORScopul:Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în procesul de audit public intern, care are drept scopuri: identificarea pericolelor din entitatea auditată, modul în care controalele interne sau procedurile entităţii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea structurii controlului intern.Premise:Analiza riscurilor, reprezintă un punct de pornire în elaborarea tabelului cu punctele tari şi punctele slabe,Aprecierea unui risc are la bază două estimări:- gradul de gravitate al pierderii care poate să rezulte ca urmare a riscului- probabilitatea ca riscul să revină.Riscurile potenţiale se pot concretiza în recomandări de audit. Punctele tari şi punctele slabe, se exprimă calitativ şi cantitativ în funcţie de rezultatele aşteptate şi de condiţiile de obţinere a acestora. Un punct forte sau un punct slab trebuie să fie exprimat în funcţie de un obiectiv de control intern sau de o caracteristică urmărită, pentru a asigura buna funcţionare a entităţii, sau atingerea unui rezultat scontat.Procedura:
  Auditorii 1. Din activitatea desfăşurată în timpul colectării şi prelucrării informaţiilor, pregătesc o listă centralizatoare a obiectivelor auditabile; 2. Identifică riscurile asociate; 3. Stabilesc criteriile de analiză a riscurilor; 4. Stabilesc ponderea fiecărui criteriu al riscului; 5. Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat; 6. Stabilesc punctajul total al criteriului utilizat; 7. Clasează riscurile pe baza punctajelor totale obţinute; 8. Ierarhizează operaţiunile activităţilor ce urmează a fi auditate şi elaborează tabelul punctelor tari şi cele slabe; 9. Transmit tabelul punctelor tari şi slabe, conducătorului compartimentului de audit public intern; 10. Îndosariază tabelul punctelor tari şi slabe în dosarul permanent, Secţiunea C.
  Conducătorul compartimentului de audit public intern 11. Organizează o şedinţă pentru identificarea obiectivelor de audit şi a criteriilor de analiză de risc. Reevaluea- ză stabilirea obiectivelor, a scopului auditului şi a metodologiei după caz; 12. Avizează tabelul punctelor tari şi punctelor slabe şi fişele de constatare a problemelor iniţiate pentru fiecare control potenţial.
  ExempluMINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public internModel C-01 Tabelul "PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE"    Denumirea misiunii de audit ........... Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de .............    Data .........                                                    Aprobat de ..............    Data .........
  Domeniu Obiective Riscuri Opinie Comentariu
  F/f Consecinţe Gradul de încredere
      Ghidul de Evaluare al controlului intern
  Controlul intern este Dacă
  SLAB - conducerea şi/sau personalul demonstrează o atitudine necooperan- tă şi nepăsătoare cu privire la conformitate, păstrarea dosarelor sau reviziile externe; - auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit probleme deosebite; - analiza dezvăluie că nu sunt în funcţiune tehnici de control adecvate şi suficiente; - procedurile de control intern lipsesc sau sunt puţin utilizate.
  POTRIVIT - conducerea şi personalul demonstrează o atitudine cooperantă cu privire la conformitate, păstrarea dosarelor şi reviziilor externe; - auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit anumite probleme, dar conducerea a luat măsuri de remediere şi a răspuns satisfăcător la recomandările auditului; - analiza arată că sunt în funcţiune tehnici de control adecvate şi suficiente.
  PUTERNIC - conducerea şi personalul demonstrează o atitudine constructivă, existând preocuparea de a anticipa şi înlătura problemele. - auditurile anterioare şi studiile preliminare nu au descoperit nici un fel de probleme. - analiza arată că sunt în funcţiune numeroase şi eficiente tehnici de control intern. - procedurile sunt bine susţinute de documente.
  PROCEDURA P06 - ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDITScopul:Asigură conducătorul compartimentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern şi asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor.Premise:Programul de audit este un document de lucru al compartimentului de audit public intern, care se întocmeşte în baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului, precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.Programul preliminar de intervenţie la faţa locului se întocmeşte în baza programului de audit public intern şi prezintă detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi propun să le efectueze, respectiv studiile, testele, validarea acestora cu materiale probante şi perioadele în care se realizează aceste verificări la faţa locului.Procedura:
  Auditorii 1. Pregătesc programul de audit, incluzând următoarele: - obiectivele auditului; - testările care se vor efectua; - alte proceduri de audit şi teste după caz. 2. Pregătesc o notă cu următoarele anexe: - colectarea şi prelucrarea datelor; - tabelul cu puncte tari şi puncte slabe; - programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului. 3. Îndosariază programul de audit. 4. Utilizează programul de audit în efectuarea misiunii.
  Conducătorul compartimentului de audit 5. Organizează şedinţa de analiză. 6. Verifică nota şi anexele acesteia. 7. Analizează şi modifică după caz documentele prezentate. 8. Aprobă nota şi anexele.
      PROGRAMUL DE AUDIT    Model A03               Perioada supusă auditului               Întocmit de ............ Data .........               Aprobat de ............. Data .........
  Obiectivele Activităţi Durata Persoane implicate Locul desfăşurării
  A. Urmează enumerarea obiectivelor de la a ... z Ordinul de serviciu Declaraţia de independenţă Notificarea Şedinţa de deschidere Colectarea şi prelucrarea informaţiilor Prelucrarea testelor Elaborarea FIAP-urilor Adunarea dovezilor Constatarea şi raportarea iregularităţilor Întocmirea formularelor de raportare a iregularităţilor Revizuirea documentelor îndosarierea Şedinţa de închidere Elaborarea proiectului de raport Transmiterea proiectului de raport Reuniunea de conciliere Raportul de audit final Difuzarea raportului de audit Urmărirea recomandărilor
      Model A03-1    PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCULUI    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                   Întocmit de .............    Data .........                                                   Aprobat de ..............    Data .........
  Obiectivele Tipul verificării Locul testării Durata testării Auditorii
  PROCEDURA P-07 ŞEDINŢA DE DESCHIDEREScopul:Să efectueze o şedinţă de deschidere cu reprezentanţii entităţii auditate, pentru a discuta scopul auditului, obiectivele urmărite şi modalităţile de lucru privind auditul.Premise:Şedinţa de deschidere serveşte ca întâlnire de început a misiunii de audit. Ordinea de zi a şedinţei de deschidere va cuprinde:- prezentarea auditorilor;- prezentarea obiectivelor misiunii de audit;- stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor;- prezentarea în detaliu a tematicii;- acceptarea calendarului întâlnirilor;- analiza şi acceptul cartei auditorului;- asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii.Procedura:
  Auditorii 1. Contactează telefonic entitatea auditată pentru a stabili data întâlnirii. 2. Întocmesc minuta şedinţei de deschidere cu următoarea structură: A. Menţiuni generale - tema misiunii de audit public intern; - perioada auditată; - numele celor care întocmesc minuta şedinţei de deschidere; - numele persoanei însărcinate cu verificarea întocmirii minutei de deschidere; - lista participanţilor la şedinţa de deschide- re cu menţionarea numelui, funcţiei, direcţi- ei şi a numărului de telefon. B. Stenograma şedinţei de deschidere: - cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor şedinţei de deschidere. 3. Îndosariază minuta şedinţei de deschidere în dosarul permanent
  Conducătorul compartimentului de audit public intern, auditorii, reprezentanţii entităţii auditate 4. Participă la desfăşurarea şedinţei de deschide- re
      Exemplu    MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE
  Model B-02 Entitatea publică
  A. Menţiuni generale
  Tema misiunii de audit: Auditul ............... Perioada auditată ...........
  Întocmit de ................... Data ...........
  Verificat de .................. Data ...........
  Lista participanţilor: Numele Funcţia Direcţia/Serviciul Nr. telefon B. Stenograma şedinţei de deschidere
  PROCEDURA P-08 COLECTAREA INFORMAŢIILORScopul:Informaţiile colectate asigură o evidenţă suficientă şi oferă bază pentru constatările şi concluziile auditorilor.Premise:În timpul fazei de colectare şi prelucrare a informaţiilor, auditorii efectuează testări în concordanţă cu programul de audit aprobat. Munca în cadrul acestei faze produce dovezi de audit în baza cărora auditorii formulează constatări, concluzii şi recomandări.Procedura:
  Auditorii 1. Efectuează testările şi procedurile stabilite în programul de audit; 2. Apreciază dacă dovezile obţinute sunt suficiente şi folositoare; 3. Colectează documentele pentru toată misiunea de audit; 3. Etichetează şi numerotează toate documentele; 4. Pregătesc şi finalizează FIAP; 5. Transmit FIAP şefului compartimentului de audit public intern; 6. Îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii de audit; 7. Etichetează, numerotează şi îndosariază testele şi FIAP în dosarul permanent;
  Conducător compartimentu-i lui de audit 8. Analizează şi aprobă testele; 9. Revede şi aprobă FIAP.
  ExempluModel A-04MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit/Compartimentul de audit public internCHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICAREDenumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă audituluiÎntocmit de ............Data .........Aprobat de .............Data .........
  Obiectivul Să evalueze eficienţa şi eficacitatea controalelor interne asupra operaţiunilor entităţii/structurii auditate în următorul ciclul de operaţiuni: - plăţi - contabilitate
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  PLĂŢI
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi dacă operaţiile de control sunt însoţite de liste de verificare (check-list)
  8. apreciaţi calitatea listelor de verificare
  9. verificaţi dacă controalele efectuate au fost formalizate (data, semnătura)
  10. controlaţi conformitatea plăţii cu procedurile privind cursul de schimb
  11. urmăriţi plăţile cu extrasele de cont
  12. urmăriţi plăţile în cartea mare asigurându-vă că sunt transcrise corect
  13. revizuiţi procedurile referitoare la plăţile care nu sunt efectuate
  14. verificaţi dacă este stabilită atribuirea responsabilităţilor
  15. verificaţi dacă procedurile asigură separarea responsabilităţilor
  16. verificaţi dacă contabilul principal are o autoritate adecvată asupra angajaţilor din compartimentul contabil
  17. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  18. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  19. verificaţi dacă procedurile stabilesc şi explică politica contabilă şi procedurile
  20. verificaţi dacă numai persoanele autorizate pot să modifice sau să stabilească noi politici sau proceduri
  21. controlaţi ca procedurile de declaraţii să includă: a) planul de conturi însoţit de explicaţii ale operaţiunilor; b) identificarea şi descrierea principalelor înregistrări contabile, intrările periodice; c) identificarea posturilor care au autoritatea să aprobe că intrările sunt efectuate; d) explicaţi pentru documentele şi necesităţile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzacţii periodice şi neperiodice şi intrările în jurnal;
  22. verificaţi pregătirea şi aprobarea funcţiilor pentru intrările în jurnal pentru a controla că ele sunt separate
  23. verificaţi că toate intrările în jurnal sunt revăzute şi aprobate de către persoanele competente la nivelurile adecvate
  24. toate intrările în jurnal sunt explicate corespunzător şi justificate
  25. controalele efectuate sunt formalizate (data şi semnătura)
  26. rapoartele financiare sunt pregătite pentru perioadele contabile solicitate
  27. revedeţi procedurile privind corectarea rapoartelor
  28. revizuiţi procedurile de închidere
  29. verificaţi dacă fiecare cont bancar corespunde unui cont în registre
  30. revizuiţi cartea mare pentru a verifica dacă tranzacţiile sunt trecute în contul corect
  31. verificaţi sumele defalcate pe creditori şi debitori
  32. verificaţi dacă cecurile din jurnal sunt trecute în ordine numerică şi dacă cele care lipsesc sunt semnalate
  CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICAREDenumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă audituluiÎntocmit de ............Data .........Aprobat de .............Data .........
  Obiectivul Să evalueze eficienţa şi eficacitatea controalelor interne asupra operaţiunilor entităţii/structurii auditate în următorul ciclu de operaţiuni: - angajamente bugetare
  ANGAJAMENTE BUGETARE Da Nu Auditori
  1. Verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. Verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi dacă controalele efectuate au fost formalizate (dată şi semnătură)
  8. verificaţi executarea creditelor bugetare
  9. verificaţi încadrarea cheltuielilor efectuate în creditele aprobate
  10. urmăriţi soldul din extrasele de cont cu cel al contului de finanţare bugetară
  11. verificaţi modul de întocmire a proiectelor de buget
  12. verificaţi procedurile cu privire la creditele neutilizate
  13. verificaţi dacă procedurile asigură separarea responsabilităţilor
  14. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  15. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  16. verificaţi dacă sunt stabilite măsuri care să urmărească aplicarea procedurilor contabile
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                   Întocmit de ............    Data .........                                                   Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Să evalueze eficienţa şi eficacitatea controalelor interne asupra operaţiunilor entităţii/structurii auditate în următorul ciclu de operaţiuni: - vânzare, gajare concesionare
  ACTIVITATEA VÂNZARE, GAJARE, CONCESIONARE DA NU Auditori
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi dacă controalele efectuate au fost formalizate (data, semnătura)
  8. verificaţi încadrarea operaţiunilor în legislaţia în vigoare
  9. urmăriţi modul de întocmire al contractului economic
  10. urmăriţi derularea operaţiunilor
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Să evalueze eficienţa şi eficacitatea controalelor interne asupra operaţiunilor entităţii/naturii auditate în următorul ciclu de operaţiuni: - venituri realizate
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  VENITURI REALIZATE
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi dacă operaţiile de control sunt însoţite de liste de verificare (check-list)
  8. verificaţi modul de încasare a veniturilor
  9. verificaţi dacă controalele efectuate au fost formalizate (data, semnătura)
  10. verificaţi data încasării veniturilor
  11. controlaţi modalitatea de utilizare a veniturilor
  12. verificaţi dacă obţinerea veniturilor generează cheltuieli şi care este volumul acestora
  13. verificaţi legalitatea şi oportunitatea efectuării eventualelor cheltuieli
  14. verificaţi sumele defalcate pe debitori
  15. verificaţi modul în care au fost emise chitanţele care atestă încasarea veniturilor
  16. verificaţi notele contabile întocmite şi înregistrarea lor în contabilitate
  17. verificaţi dacă situaţiile financiare sunt pregătite şi înaintate în termen
  18. verificaţi dacă fiecare cont bancar corespunde unui cont în registre
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Să evalueze eficienţa şi eficacitatea sistemului contabil şi a fiabilităţii acestuia în cadrul unităţii auditate
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  ORGANIZARE FIABILITATE
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi dacă numărul de posturi aprobat asigură necesarul
  8. verificaţi dacă atribuţiile au fost repartizate pe post
  9. verificaţi dacă contabilul şef are autoritate adecvată asupra salariaţilor din compartiment
  10. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  11. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  12. verificaţi dacă procedurile de declaraţii includ planul de conturi însoţit de explicaţia operaţiunilor
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Să evalueze modul de emitere a deciziilor şi implementarea acestora:
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  EMITEREA DECIZIILOR
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă controalele au fost formalizate
  7. verificaţi conformitatea emiterii deciziilor
  8. verificaţi oportunitatea emiterii deciziilor
  9. verificaţi legalitatea emiterii deciziilor
  10. verificaţi concordanţa între data emiterii deciziilor şi data aplicării lor
  11. verificaţi modul de aplicare în practică a deciziilor
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Să evalueze eficienţa şi eficacitatea sistemelor informative asupra operaţiunilor unităţii auditate, în următorul ciclu de operaţiuni: - organizare-implementare - legalitate
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  SISTEM INFORMATIC
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi autorizarea sistemelor folosite
  8. verificaţi dacă sistemul răspunde cerinţelor legale şi specifice MECT
  9. controlaţi eficienţa folosirii sistemului
  10. controlaţi implementarea sistemului la unităţile subordonate
  11. controlaţi modul de asigurare a confidenţialităţii datelor
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Să evalueze eficienţa şi eficacitatea activităţii de management al sistemelor de conducere, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme asupra operaţiunilor în unitatea auditată, în următorul ciclu de operaţiuni: - sisteme de conducere - sisteme de control - riscuri asociate
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  MANAGEMENT, SISTEME DE CONTROL ŞI RISCURI ASOCIATE
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi existenţa controlului intern şi modul de organizare
  8. verificaţi existenţa CFPP
  9. verificaţi legalitatea urmăririi documentelor numai de persoanele împuternicite
  10. verificaţi riscurile asociate deciziilor luate
  11. verificaţi riscurile sistemului decizional
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Evaluarea eficienţei şi eficacităţii modului de gestionare şi a evidenţei cantitative şi calitative a stocurilor de produse din gestiunile unităţii, în următorul ciclu de operaţiuni: - stocuri
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  EVIDENŢA GESTIUNII
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi existenţa fişelor de magazie
  8. verificaţi modalitatea de înregistrare în fişe
  9. verificaţi existenţa documentelor primare
  10. verificaţi concordanţa dintre datele cantitative şi calitative din fişe şi documentele primare
  11. verificaţi concordanţa dintre înscrisurile din fişele de magazie cu cele din fişele din contabilitate
  12. verificaţi modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de recepţie
  13. verificaţi modul de derulare a operaţiunilor de casă şi respectarea plafonului de casă
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Evaluarea eficienţei şi eficacitatea contractelor economice încheiate asupra operaţiunilor desfăşurate de unitatea auditată în următorul ciclu de operaţiuni: - urmărire şi evidenţă - derulare
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  CONTRACTE ECONOMICE
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi baza legală a întocmirii contractelor
  8. verificaţi concordanţa dintre prevederile iniţiale şi cele cuprinse în contract
  9. verificaţi clauzele asigurătorii ale contractelor şi modul de realizare
  10. verificaţi respectarea termenelor contractuale
  11. verificaţi prevederile referitoare la modalitatea de plată
  12. verificaţi îndeplinirea obligaţiilor părţilor privind obiectul contractului
  13. verificaţi întocmirea documentelor financiar contabile aferente derulării contractului
  14. verificaţi termenele contractuale
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Evaluarea eficienţei şi eficacităţii modului de evidenţă şi încasare a debitelor în următorul ciclu de operaţiuni: - evidenţa debitelor - încasarea lor
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  EVIDENŢA DEBITELOR
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi dacă există evidenţă analitică pentru debitori
  8. verificaţi concordanţa datelor înscrise în fişele analitice, cu cele înscrise în evidenţa sintetică
  9. verificaţi corectitudinea calculelor privind debitele
  10. verificaţi modul de urmărire şi încasare a debitelor
  11. verificaţi recuperarea debitelor restante
  12. verificaţi litigiile şi modul lor de soluţionare
  13. verificaţi modul de calcul şi încasare a penalităţilor de întârziere
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Evaluarea eficienţei şi eficacităţii operaţiunilor de aprovizionare tehnico-materială efectuată de unitatea auditată în următorul ciclu de operaţiuni - documente justificative - aprovizionare tehnico-materială
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  APROVIZIONARE
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi baza legală a operaţiunilor de aprovizionare
  8. verificaţi modalitatea de întocmire şi aprobare a referatelor de necesitate
  9. verificaţi concordanţa dintre prevederile iniţiale cu cele referitoare la plăţi
  10. verificaţi modul de întocmire şi plată a facturilor
  11. verificaţi documentele ataşate la facturi
  12. verificaţi oportunitatea şi eficienţa operaţiunilor
  13. verificaţi modul în care se face preluarea mărfurilor şi aprovizionarea de către persoanele care au împuternicire în acest sens
  14. verificaţi modul de întocmire a NRCD
  15. verificaţi datele din fişele de magazie cu cele din fişele contabile
  16. verificaţi modul de eliberare a bunurilor din magazie
  17. verificaţi prin sondaj cantităţile din stoc
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Evaluarea eficienţei şi eficacităţii modului de organizare a evidenţei contabile şi a modului de înregistrare în evidenţele contabile, în următorul ciclu de operaţiuni: - operaţiuni economico-financiare - înregistrări şi evidenţe contabile
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  OPERAŢIUNI ECONOMICO-FINANCIARE, ÎNREGISTRĂRI ŞI EVIDENŢE CONTABILE
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi modul de organizare şi exercitare a CFPP
  8. verificaţi modul în care este asigurată confidenţialitatea plăţilor
  9. verificaţi plăţile efectuate din extrasele de cont
  10. verificaţi modul în care se completează: cartea mare, registrul jurnal, registrul inventar
  11. verificaţi registrul mijloacelor fixe, concordanţa dintre datele înscrise în evidenţa analitică şi cea sintetică
  12. verificaţi modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de recepţie
  13. verificaţi modul în care se completează registrul de casă
  14. verificaţi modul în care se completează şi se utilizează
  15. verificaţi cum se ţine evidenţa chitanţierelor
  16. verificaţi cum se întocmesc notele de comandă şi documentele care se ataşează la acestea
  17. verificaţi concordanţa dintre înregistrările contabile din notele de comandă cu cele din registrul jurnal
  18. verificaţi modul de întocmire a balanţelor şi bilanţului
  19. verificaţi concordanţa înregistrărilor cu prevederile din planul de conturi
  20. verificaţi concordanţa dintre evidenţa sintetică şi cea analitică
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Evaluarea eficienţei şi eficacităţii modului de organizare a activităţii de investiţii, reparaţii curente şi reparaţii capitale în următorul ciclu de operaţiuni: - investiţii, RC, RK
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  INVESTIŢII, REPARAŢII CURENTE, REPARAŢII CAPITALE
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi legalitatea desfăşurării operaţiunilor
  8. verificaţi respectarea procedurilor legale pentru fiecare operaţiune
  9. verificaţi solicitările şi repartizările de fonduri
  10. verificaţi încadrarea în fondurile alocate
  11. verificaţi încadrarea cheltuielilor în articolele bugetare
  12. verificaţi corectitudinea datelor înscrise în facturile furnizorilor
  13. verificaţi deciziile interne care stabilesc responsabilităţi personale
  14. verificaţi modul în care se face adjudecarea lucrărilor de investiţii, RC şi RK
  15. verificaţi modul în care se încheie contractele cu furnizorii
  16. verificaţi realitatea lucrărilor executate pe teren
  17. verificaţi documentele de recepţie a lucrărilor
  18. verificaţi documentele care atestă calitatea lucrărilor
  19. verificaţi modul în care au fost întocmite situaţiile de lucrări
      MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI    Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern    CHESTIONARUL-LISTA DE VERIFICARE    Denumirea misiunii de audit ............ Perioada supusă auditului                                                    Întocmit de ............    Data .........                                                    Aprobat de .............    Data .........
  Obiectivul Evaluarea eficienţei şi eficacităţii modului de organizare a activităţii de personal şi salarizare, urmărindu-se următoarele: - funcţii şi atribuţii - control intern - probleme de personal - probleme de salarizare
  ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Auditori
  ORGANIZARE, PERSONAL SALARIZARE
  1. verificaţi dacă există proceduri scrise
  2. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri
  3. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică
  4. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor
  5. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate
  6. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate
  7. verificaţi organigrama şi statul de funcţiuni
  8. verificaţi fişa postului
  9. verificaţi încadrarea în numărul de personal
  10. verificaţi dacă sunt operate la zi cărţile de muncă
  11. verificaţi modul în care se emit deciziile privind angajarea şi încetarea raporturilor de muncă
  12. verificaţi modul de atribuire a sarcinilor pe compartimente şi funcţii
  13. verificaţi corectitudinea evidenţelor
  14. verificaţi încadrarea în legislaţie a deciziilor de salarizare
  15. verificaţi încadrarea în prevederile legale a acordării sancţiunilor
  16. verificaţi modul în care se gestionează evidenţa reclamaţiilor şi sesizărilor
  17. verificaţi modul de calcul al drepturilor salariale pentru fiecare salariat al entităţii
  18. verificaţi modul în care se urmăresc orele suplimentare ale salariaţilor
  19. verificaţi modul în care se respectă normele de protecţie a muncii
  20. verificaţi modul de încadrare pe funcţii al salariaţilor
  21. verificaţi modul de acordare a calificativelor
      Model A-05
  MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Direcţia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public intern Tema misiunii de audit public intern: ............
  Numele auditorului: Data realizării:
  FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI Nr. ......
  1. Problema: ....................................
  2. Constatări: ..................................
  3. Cauze: .......................................
  4. Consecinţe: ..................................
  Recomandări şi soluţii propuse: .................
  Întocmit de: Supervizat Pentru conformitate: Entitatea auditată ................ ................ ................
  PROCEDURA P-09 CONSTATAREA ŞI RAPORTAREA IREGULARITĂŢILORScopul:De a furniza un ghid în cazurile de descoperire de iregularităţiPremise:Când auditorii ajung la concluzia bazată pe FIAP-uri că s-a comis o iregularitate vor trebui să raporteze cel mai târziu a doua zi conducătorului compartimentului audit public intern prin transmiterea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor.Procedura:
  Auditorii 1. Raportează cel mai târziu a doua zi conducătorului compartimentului de audit public intern orice iregularitate constatată, prin transmiterea formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor, compartimentului de audit
  Conducătorul public intern 2. Informează în termen de 3 zile conducătorul entităţii publi- ce şi structura de control abilitată pentru continuarea verificărilor.*2)
  *2) În cazul inspectoratelor şcolare judeţene şi al universităţilor la care nu există funcţia de conducător al compartimentului de audit public intern, sarcina informării inspectorului şcolar general şi a rectorului revine auditorului care efectuează misiunea de audit public intern.FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILORModel A-06MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit Public Intern/Compartimentul de Audit Public InternCătre: conducătorul Compartimentului de audit public internÎn urma misiunii de audit public intern ........................... efectuată la .......................... s-au constatat următoarele: a) constatarea (abaterea); b) actul sau actele normative încălcate; c) recomandări; d) anexe.Auditor .....................Data .../.../.......
  PROCEDURA P-10 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRUScopul:Să asigure că documentele sunt pregătite în mod corespunzător şi că acestea furnizează sprijin adecvat pentru munca efectuată şi pentru dovezile adunate în timpul misiunii de audit public intern.Premise:Auditorii revăd FIAP-urile şi documentele de lucru din punct de vedere al formatului şi al conţinutului, asigurându-se că dovezile de audit prezentate în actele dosarului pot trece testul de evidenţă. Pentru a trece testul, evidenţa trebuie să fie suficientă şi relevantă.Procedura:
  Auditorii 1. Pe măsură ce auditul progresează, etichetează şi numerotează toate documentele. 2. Apreciază dacă FIAP-urile şi documentele de lucru asigură un sprijin corespunzător pentru misiunea de audit public intern. 3. Revizuiesc lucrările din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi apreciază dacă FIAP-urile şi documentele de lucru pot trece testul de evidenţă. 4. Efectuează modificările necesare la documente. 5. Întocmesc nota centralizatoare a documentelor de lucru.
      Model C-02
          Entitatea publică Entitatea auditată
   MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII
           ŞI TINERETULUI ŞI TINERETULUI
   Direcţia de Audit Public Intern/ Direcţia/Direcţia generală/
  Compartimentul de audit public intern ISJ/Universitate
  NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRUDenumirea misiunii de audit .............Perioada auditată ....................Întocmit de ............ Data ........Auditori,
  PROCEDURA P-11 ŞEDINŢA DE ÎNCHIDEREScopul:Permite prezentarea către entitatea auditată a opiniei auditorilor interni, a recomandărilor finale din proiectul raportului de audit public intern.Premise:Să se asigure că raportul de audit este clar, obiectiv, fundamentat, relevant.Clar - adică să fie uşor de înţeles, evident, să nu permită interpretări;Obiectiv - să nu fie părtinitor;Fundamentat - fiecare constatare să aibă la bază documente doveditoare şi să facă trimiteri la textul legal incident;Relevant - aspectele semnalate să ajute conducerea entităţii în luarea deciziilor manageriale.Procedura:
  Secretariatul 1. Planifică şedinţa de închidere
  Conducătorul compartimentului de audit public intern, auditorii, conducătorii structurii auditate 2. Participă la şedinţa de închidere. Conducătorii entităţii auditate îşi declară părerile în privinţa constatărilor auditorilor precum şi a corecţiilor de efectuat. 3. Cad de acord asupra modificărilor raportului de audit dacă este nevoie.
  Auditorii 4. Fac rezumatul discuţiilor într-o minută a şedinţei de închidere. 5. Pregătesc actele suplimentare necesare pentru a justifica modificările la raportul de audit. 6. Îndosariază toate modificările aprobate.
      MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE
  Model B-03 Entitatea publică
  A. Menţiuni generale
  Tema misiunii de audit: Auditul ............. Perioada auditată .........
  Întocmit de ............. Data .........
  Verificat de ............ Data .........
  PROCEDURA P-12 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDITScopul:Prezintă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile şi recomandările auditorilor publici interni.Premise:În elaborarea raportului de audit public intern, auditorul foloseşte dovezile de audit, raportate în fişele de identificare şi analiza problemelor şi în formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor.Procedura:
  Auditorii 1. Redactează proiectul raportului de audit utilizând formatul prezentat mai jos; 2. Indică pentru fiecare constatare din proiectul raportului de audit dovada corespunzătoare; 3. Transmite conducătorului compartimentului de audit public intern proiectul raportului de audit împreună cu dovezile constatărilor; 4. Efectuează schimbările propuse de către conducătorul compartimentului de audit public intern; 5. Îndosariază proiectul raportului de audit public intern, incluzând corecţiile aprobate de către conducătorul compartimentului de audit public intern.
  Conducătorul compartimentului de audit public intern 6. Analizează proiectul raportului de audit; 7. Stabileşte dacă proiectul în întregime sau doar parţial din el trebuie să fie transmis la compartimentul juridic pentru revizuire.
  Model A-07-1MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit Public Intern/Compartimentul de audit public internPagina de titlu şi cuprinsulReprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrărilor şi documentelor.SemnăturaRaportul de audit este semnat de către fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagină a acestuia. Ultima pagină a raportului este semnată şi de către şeful Compartimentului de audit public intern.IntroducereDescrie tipul de audit şi baza legală a misiunii (planul anual de audit, solicitări speciale).Prezintă datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditată, durata acţiunii de auditare, perioada auditată).Identifică activitatea ce este auditată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de audit public internPrezintă modul de desfăşurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate în cursul misiunii de audit public intern; materiale întocmite în cursul misiunii de audit public intern).Face referire la recomandările misiunilor de audit public intern anterioare care, până la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate.Stabilirea obiectivelorObiectivele de audit prezentate în Raportul de audit public intern coincid cu cele înscrise în programul de audit.Stabilirea metodologieiExplică tehnicile şi instrumentele de audit public intern folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de audit public intern.Constatările şi recomandările audituluiAuditorul trebuie să se pronunţe asupra obiectivelor de audit în ordinea în care au fost stabilite în Programul de audit.Constatările efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele la Raportul de audit intern. Sunt prezentate distinct constatările cu caracter pozitiv de constatările cu caracter negativ, în scopul generalizării aspectelor pozitive, pe de o parte, şi al identificării căilor de eliminare a deficienţelor stabilite, pe de altă parte.Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatărilor făcute, având un caracter fundamentat. Trebuie să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu constatările pe care se bazează.Recomandările din Raportul de audit trebuie să fie fezabile şi economice şi să aibă un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii/structurii auditate. Trebuie să aibă un caracter de anticipare şi, pe această bază, de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la nivelul entităţii/structurii auditate. De asemenea, trebuie să contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activităţii entităţii/structurii auditate şi de creştere a performanţei de management.Fiecare recomandare trebuie să fie elaborată după următoarea structură:1) Faptele;2) Criteriile, cauzele, efectele;3) Recomandările.Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienţă constatată. Recomandările vor fi prezentate în funcţie de nivelul de prioritate stabilit în Fişa de Identificare şi Analiza Problemelor: majore, medii şi minore.
  PROCEDURA P-13 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERNScopul:Să asigure entităţii auditate posibilitatea de a analiza proiectul raportului de audit şi de a formula un punct de vedere la constatările şi recomandările auditului.Premise:Proiectul de raport de audit transmis la entitatea auditată trebuie să fie complet, cu toate dovezile asupra faptelor, opiniilor şi concluziilor la care face referire.Procedura:
  Conducătorul compartimentului de audit public intern 1. Transmite proiectul de raport de audit la entitatea auditată.
  Entitatea auditată 2. Analizează proiectul de raport de audit. 3. Solicită o reuniune de conciliere dacă este cazul. 4. Transmite punctul de vedere la proiectul raportului de audit în termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport de audit.
  Auditorii Conducătorul compartimentului de audit public intern 5. Revăd răspunsurile de la entitatea auditată. 6. Discută pregătirea unei reuniuni de conciliere dacă este cazul.
  Auditorii 7. Precizează în raportul de audit aspectele reţinute din punctul de vedere al entităţii auditate, dacă este cazul. 8. Îndosariază punctul de vedere al entităţii auditate.
  PROCEDURA P-14 REUNIUNEA DE CONCILIEREScopul:Acceptarea constatărilor şi recomandărilor formulate de către auditori în proiectul raportului de audit şi prezentarea calendarului de implementare a recomandărilor.Premise:Auditorii pregătesc reuniunea de conciliereProcedura:
  Auditorii 1. Pregătesc în termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere de la entitatea auditată reuniunea de conciliere. 2. Informează entitatea auditată asupra locului şi datei reuniunii de conciliere. 3. Întocmesc minuta reuniunii de conciliere.
  Auditorii Entitatea auditată 4. Analizează constatările şi concluziile raportului de audit în vederea acceptării recomandărilor formulate.
      Exemplu                         MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE
  Model B-04 MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Direcţia de Audit/Compartimentul de audit public intern
  A. Menţiuni generale
  Tema misiunii de audit: Auditul .............. Perioada auditată .............
  Întocmit de ............. Data .............
  Verificat de ............ Data .............
  Lista participanţilor: Numele Funcţia Direcţia/Serviciul Nr. telefon B. Rezultatele concilierii:
  PROCEDURA P-15 RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERNScopul:Să prelucreze raportul de audit pentru redactarea finală şi pentru tipărire.Să constate dacă raportul de audit este complet, incluzând punctul de vedere al entităţii auditate.Premise:Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentări de calitate a raportului de audit şi întocmirea unei liste complete.Procedura:
  Auditorii 1. Constată că toate modificările aprobate la proiectul de raport sunt efectuate; 2. Finalizează raportul; 3. Constată dacă lista de difuzare este completă şi corectă.
  Model A07-2MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia Audit Public Intern/Compartimentul de audit public internPagina de titlu şi cuprinsulReprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrărilor şi documentelor.SemnăturaRaportul de audit este semnat de către fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagină a acestuia. Ultima pagină a raportului este semnată şi de către Directorul Direcţiei de Audit a MECT, sau de şeful Compartimentului de audit public intern.IntroducereDescrie tipul de audit şi baza legală a misiunii de audit (planul anual de audit, solicitări speciale).Prezintă datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de auditori, entitatea/structura auditată, durata acţiunii de auditare, perioada auditată).Identifică activitatea ce este auditată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern.Prezintă modul de desfăşurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente materiale examinate în cursul misiunii de audit public intern; materiale întocmite în cursul misiunii de audit public intern).Face referire la recomandările misiunilor de audit public intern anterioare care, până la momentul prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate.Stabilirea obiectivelorObiectivele de audit prezentate în Raportul de audit public intern coincid cu cele înscrise în programul de audit;Stabilirea metodologieiExplică tehnicile şi instrumentele de audit public intern folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de audit public intern.Constatările şi recomandările audituluiEventualele modificări stabilite la Reuniunea de conciliere, precum şi cele propuse de către conducătorul Compartimentului de audit public intern vor fi cuprinse în Raportul de audit public intern final.Auditorul trebuie să se pronunţe asupra obiectivelor de audit în ordinea în care au fost stabilite în Programul de audit.Constatările efectuate sunt prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele la Raportul de audit intern. Sunt prezentate distinct constatările cu caracter pozitiv de constatările cu caracter negativ, în scopul generalizării aspectelor pozitive pe de o parte, şi al identificării căilor de eliminare a deficienţelor stabilite, pe de altă parte.Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatărilor făcute, având un caracter fundamentat. Trebuie să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu constatările pe care se bazează.Recomandările din Raportul de audit trebuie să fie fezabile şi economice şi să aibă un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii/structurii auditate. Trebuie să aibă un caracter de anticipare şi, pe această bază, unul de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la nivelul entităţii/structurii auditate. De asemenea, trebuie să contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activităţii entităţii/structurii auditate şi de creştere a performanţei de management.Fiecare recomandare trebuie să fie elaborată după următoarea structură:1) Faptele;2) Criteriile, cauzele, efectele;3) Recomandările.Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienţă constatată. Recomandările vor fi prezentate în funcţie de nivelul de prioritate stabilit în Fişa de Identificare şi Analiza Problemelor: majore, medii şi minore.
  PROCEDURA P-16 SUPERVIZAREAScopul:De a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate.Premise:Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea misiunii de audit public intern.Procedura:
  Auditorii 1. Prezintă conducătorului compartimentului de audit public intern documentele din dosarul permanent al misiunii de audit public intern.
  Conducătorul compartimentului de audit public intern 2. Oferă instrucţiunile necesare derulării misiunii de audit 3. Verifică executarea corectă a programului de audit public intern. 4. Verifică existenţa elementelor probante. 5. Supervizează FIAP-urile. 6. Verifică dacă redactarea raportului de audit public intern este exactă, clară şi concisă. 7. Verifică dacă raportul de audit public intern este elaborat la termenul fixat.
  PROCEDURA P-17 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERNScopul:Analizarea şi avizarea recomandărilor din raportul de auditPremise:Raportul de audit final trebuie să conţină şi o sinteză a constatărilor şi recomandărilor. Pentru instituţia mică raportul este transmis spre avizare conducătorului acesteia.Proceduri:
  Auditorii 1. Transmit raportul de audit public intern, rezultatele concilierii şi punctul de vedere al entităţii auditate la conducătorul compartimentului de audit care a aprobat misiunea de audit public intern. 2. Pentru instituţia publică mică raportul de audit public intern se transmite conducătorului acesteia spre avizare.
  Conducătorul compartimentului de audit public intern care a aprobat misiunea de audit 3. Semnează şi transmite raportul de audit public intern conducătorului entităţii auditate.
  Conducătorul entităţii auditate 4. Analizează şi avizează raportul de audit public intern.
  Auditorii 5. Transmit entităţii auditate recomandările aprobate. 6. Transmit la UCAAPI sau la organul ierarhic superior o informare despre recomandările care nu au fost avizate însoţită de documentaţia de susţinere.
  PROCEDURA P-18 URMĂRIREA RECOMANDĂRILORScopul:Este de a urmări dacă scopul şi obiectivele misiunii de audit intern au fost corect formulate.Premise:Urmărirea recomandărilor de către auditorii interni este un proces prin care se constată caracterul adecvat, eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea entităţii auditată pe baza recomandărilor din raportul de audit public intern.Procedura:
  Auditorii 1. Întocmesc fişa de urmărire a recomandărilor. 2. Verifică implementarea recomandărilor la termenele stabilite.
  Entitatea auditată 3. Transmite auditorilor, la termenele stabilite, o notă de informare cu privire la stadiul implementării recomandărilor din raportul de audit public intern.
  Conducătorul compartimentului de audit public intern 4. Transmite UCAAPI sau la organul ierarhic superior, stadiul progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor. 5. Dacă nu sunt respectate termenele de implementare, informează conducătorul entităţii publice.
  ExempluModel A-08MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUIDirecţia de Audit Public Intern/Compartimentul de Audit Public InternFIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR
  Entitatea publică Direcţia/Serviciul Sfârşit de lună
  Entitatea/structura auditată Misiunea de audit public intern Raport de Audit nr.
  Rec Nr. Recomandarea Implementat Parţial Implementat Neimplementat Data planificată/ Data implementării
   +  Capitolul IV CARTA AUDITORULUI INTERN  +  I. Rolul şi obiectivele auditului public intern1. Rolul auditului internPrezenta cartă stabileşte drepturile şi obligaţiile auditorilor interni, din cadrul Direcţiei de Audit a Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, defineşte obiectivele, drepturile şi obligaţiile acestora, fixează regulile de lucru între auditor şi auditat şi promovează regulile de conduită.Activitatea de audit public intern, este activitate funcţional independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor ministerului. Ajută la îndeplinirea obiectivelor, abordându-le sistematic şi metodic, evaluând şi îmbunătăţind eficienţa şi eficacitatea sistemelor de conducere, având ca bază evaluarea riscurilor, a controlului şi a proceselor de administrare.Auditul intern nu trebuie să fie confundat cu controlul intern.Conform prevederilor inserate la art. 2 lit b) din Legea nr. 672/2002, "controlul intern reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia, şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; include de asemenea structurile organizatorice, metodele şi procedurile".Rolul auditului public intern organizat în cadrul MECT, este de a contribui la buna gestionare a fondurilor de care ministerul şi unităţile subordonate beneficiază în cadrul fiecărui exerciţiu financiar. Activitatea de audit public intern, trebuie să urmărească promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv şi eficient.2. Obiectivele Direcţiei de Audit2.1. Obiectivele Direcţiei de Audit din cadrul MECT, sunt:- să ajute la soluţionarea problemelor de ansamblu, la nivelul structurilor organizatorice ale ministerului, cât şi ale unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea MECT, prin intermediul opiniilor şi recomandărilor;- să ajute la gestionarea riscurilor;- să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului;- să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente;- să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corecte;- să îmbunătăţească calitatea managementului, a controlului şi auditului intern la nivelul MECT, cât şi la nivelul unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea MECT.2.2. Obiectivele misiunii de audit public internMisiunile de audit efectuate de auditorii din cadrul Direcţiei de Audit a MECT, trebuie să urmărească două obiective principale:- asigurarea conformităţii procedurilor şi a operaţiunilor cu normele juridice - auditul de regularitate;- evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite şi examinarea impactului efectiv - auditul de performanţă.3. Organizarea auditului public intern în România3.1. Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public InternEste constituită în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, este structurată pe compartimente de specialitate, în subordinea directă a ministrului finanţelor publice.UCAAPI, este condusă de un director general, numit de ministrul finanţelor publice, cu avizul Comitetului pentru Audit Public Intern (CAPI).UCAAPI, are atribuţii de elaborare a strategiei şi a cadrului normativ general, de coordonare şi evaluare a activităţii de audit public intern la nivel naţional, dezvoltă şi implementează proceduri şi metodologii uniforme, bazate pe standardele internaţionale, inclusiv manuale de audit public intern, elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern.3.2. Comitetul de Audit Public InternCAPI, este un organism cu caracter consultativ care funcţionează pe lângă UCAAPI şi contribuie la definirea strategiei şi îmbunătăţirea activităţii de audit public intern în sectorul public. CAPI, este condus de un preşedinte ales dintre membrii comitetului pentru o perioadă de 3 ani.3.3. Direcţia de Audit Public InternDirecţia de Audit Public Intern, este constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului, având şi rolul de a coordona activitatea de audit public intern la unităţile aflate în subordinea şi coordonarea MECT.  +  II. Statutul Direcţiei de Audit Public Intern a MECTDirecţia de audit public intern a MECT, funcţionează în directa subordonare a ministrului educaţiei cercetării şi tineretului, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile ministerului. Direcţia de audit public intern a MECT, nu este implicată în elaborarea procedurilor de control intern.1. Atribuţiile Direcţiei de audit public intern sunt: a) elaborează norme metodologice specifice, valabile pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi pentru unităţile aflate în subordinea şi coordonarea MECT, cu avizul UCAAPI; b) elaborează proiectul planului de audit public intern pentru activitatea proprie desfăşurată în cadrul ministerului; c) efectuează activităţi de audit public intern în aparatul propriu al ministerului sau în unităţile aflate în subordinea sau coordonarea MECT, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d) informează UCAAPI, despre recomandările neînsuşite, de conducerea ministerului şi despre consecinţele acestora; e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit; f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat ministrului, inspectorului şcolar general, sau rectorului, după caz, precum şi structurii de control intern abilitate.  +  III. Principiile aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorului intern1. Independenţă şi obiectivitateActivitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor externe, începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.Directorul direcţiei de audit din cadrul MECT, este numit de ministru, cu avizul UCAAPI.Persoanele care sunt rude sau afini până la gradul patru cu ministrul educaţiei cercetării şi tineretului, nu pot fi auditori în cadrul Direcţiei de Audit a MECT.Auditorii interni din cadrul Direcţiei de Audit a MECT, nu pot efectua misiuni de audit la unităţi aflate în subordinea sau coordonarea MECT, dacă sunt soţi, rude, afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă.Auditorii interni din cadrul Direcţiei de Audit a MECT, care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană, nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe.Auditorii interni din cadrul Direcţiei de Audit a MECT, nu trebuie să primească misiuni de audit public intern, la unităţi din subordinea sau coordonarea MECT, dacă au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod în activitatea acestora. Această interdicţie se poate ridica doar după trecerea unei perioade de 3 ani.2. Competenţă şi conştiinţă profesionalăAuditorii din cadrul Direcţiei de Audit Public a MECT, trebuie să dispună de pregătire şi experienţă profesională ridicate, elemente esenţiale în atingerea eficacităţii activităţii de audit.Indiferent de natura lor, misiunile de audit, vor fi încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate a sarcinilor.În cazul în care pentru finalizarea unei misiuni de audit public intern, este nevoie de servicii de expertiză din afară, acestea vor fi supervizate de Direcţia de Audit a MECT.În cadrul Direcţiei de Audit a MECT, trebuie să existe metodologii şi tehnici de informare, moderne, metode de analiză analitică şi instrumente de control ale sistemelor informatice.Se vor adopta măsuri organizatorice pentru asigurarea condiţiilor necesare efectuării unui număr de minim 15 zile de pregătire pe an a fiecărui auditor.3. Programul de asigurare a calităţiiDirectorul Direcţiei de audit a MECT, va elabora un program de asigurare a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern. Programul trebuie să asigure că normele, instrucţiunile şi codul etic sunt respectate de auditori.Auditul public intern va fi supravegheat şi evaluat în permanenţă, prin evaluări interne şi externe.Evaluarea internă, presupune atât controale permanente privind buna funcţionare a auditului public intern cât şi controale periodice, efectuate de auditorii înşişi.Directorul Direcţiei de Audit Public Intern a MECT, va examina eficacitatea normelor interne de audit, pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunilor de audit sunt aplicate în mod satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit.Evaluarea internă va permite depistarea insuficienţelor şi va întreprinde îmbunătăţirile necesare unei derulări corespunzătoare a viitoarelor misiuni de audit.Evaluarea externă, este exercitată de UCAAPI, prin:- verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern; UCAAPI poate iniţia măsurile corective necesare în colaborare cu conducătorul entităţii publice în cauză;- avizarea de către UCAAPI a numirii/destituirii directorului Direcţiei de Audit a MECT.  +  IV. Metodologie1. Planul anual de audit public internProiectul planului de audit public intern se elaborează de către Direcţia de Audit a MECT, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor ministrului educaţiei cercetării şi tineretului, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi.Ministrul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, aprobă anual proiectul planului de audit public intern.Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern.2. Condiţiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit public internAccesul auditorilor interni la informaţii şi documenteDirecţia de Audit Public Intern are acces sau poate solicita toate datele şi informaţiile utile şi probante (inclusiv cele în format electronic) pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern utilizând principiul circuitului auditului (pista de audit).Reprezentanţilor autorizaţi ai Comisiei Europene şi ai Curţii de Conturi Europene li se asigură drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceştia trebuie să fie împuterniciţi în acest sens printr-o autorizaţie scrisă, care să le ateste identitatea şi poziţia, precum şi printr-un document care să indice obiectul şi scopul controlului sau inspecţiei la faţa locului.Relaţiile cu entitatea auditată, obiectul audituluiContactarea responsabililor entităţii auditateResponsabilul entităţii este informat înainte de misiune cu privire la data de intervenţie a auditului şi a conţinutului său, definite într-un ordin de serviciu.Realizarea misiunii la faţa loculuiAuditul trebuie să fie realizat într-un climat de încredere, asigurat prin însuşi rolul auditului public intern, care în esenţă vizează îmbunătăţirea funcţionării entităţii şi răspunde intereselor acesteia. La aceasta contribuie atât şedinţa de deschidere cât şi transmiterea cartei de audit public intern.Şedinţa de deschidere permite prezentarea obiectului misiunii, definirea condiţiilor sale materiale, stabilirea întâlnirilor şi a contactelor, şi diminuarea perturbărilor în funcţionarea entităţii.Transmiterea rezultatelorConstatările şi recomandările sunt aduse la cunoştinţa entităţii auditate pe măsura obţinerii acestora, dacă ele prezintă importanţă. Răspunsurile responsabililor entităţii reprezintă un element de validare şi de corectare pentru auditor, fără a fi necesar să se aştepte finalizarea raportului. Acestea pot să determine corectarea aprecierii auditului şi reorientarea cercetărilor sale.Fiecare misiune duce la organizarea unei reuniuni de încheiere, la faţa locului, prin care se realizează informarea responsabililor entităţii auditate asupra observaţiilor principale relevante, validarea acestor observaţii şi aplicarea primelor măsuri corective de către cei interesaţi.Proiectul raportului de audit public intern se transmite la structura auditată. Aceasta poate trimite în maxim 15 zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, Direcţia de Audit Public Intern, organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată, în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile în vederea acceptării recomandărilor formulate.Directorul Direcţiei de Audit Public Intern a MECT, trimite raportul de audit public intern, finalizat, împreună cu rezultatele concilierii, ministrului educaţiei cercetării şi tineretului, pentru analiză şi avizare. După avizare recomandările cuprinse în raportul de audit public intern vor fi comunicate structurii auditate.Urmărirea misiunilor de auditReuniunea de conciliere fixează modalităţile de aplicare a recomandărilor.Responsabilul entităţii auditate, respectiv directorii şi directorii generali din cadrul MECT, inspectorii şcolari generali, rectorii sau conducătorii unităţilor de învăţământ auditate, trebuie să propună planul de acţiune însoţit de un calendar de implementare a recomandărilor, în cursul reuniunii de conciliere acestea sunt analizate şi acceptate de comun acord.Responsabilul entităţii auditate asigură urmărirea aplicării planului de acţiune. El îl informează pe auditor periodic în privinţa acestui lucru.  +  V. Reguli de conduităAuditorul are acces la toate datele în cadrul misiunii sale şi trebuie să respecte secretul profesional în ceea ce priveşte informaţiile colectate.Auditorul exercită o funcţie de evaluare independentă, care se concretizează în recomandări.Auditorul trebuie să respecte codul privind conduita etică.Auditorul trebuie să semnaleze imediat, pe linie ierarhică, fraudele de orice tip şi neregulile grave care fac obiectul auditului.Auditorul trebuie să comunice rezultatele muncii sale (constatările şi recomandările) responsabilului entităţii auditate.Raportul de audit este supervizat, înainte de difuzarea sa, de către responsabilul misiunii de audit sau, în lipsa acestuia, de către un auditor care nu a participat la misiune. Acesta se asigură că sunt validate constatările şi informaţiile probante.Auditatul are drept de răspuns la constatările şi recomandările prezentate în raport. În acest sens, el are la dispoziţie un termen de 15 zile.-----------