HOTĂRÂRE nr. 409 din 23 martie 2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 1 aprilie 2004  Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării şi structurii componenţei Guvernului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplică strategia şi Programul Guvernului în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, pescuit şi acvacultură, producţie alimentară, agricultură ecologică, îmbunătăţiri funciare, silvicultură şi dezvoltare rurală. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, producţiei alimentare, agriculturii ecologice, îmbunătăţirilor funciare, silviculturii şi a spaţiului rural. Acesta asigură exploatarea şi gospodărirea fondului forestier naţional, în mod raţional, precum şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia şi are rolul de a utiliza şi implementa mecanismele financiare pentru stimularea şi valorificarea producţiei în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă. (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaborează strategia, reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi şi actele normative, în cadrul politicii generale a Guvernului şi în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, producţiei alimentare, agriculturii ecologice, îmbunătăţirilor funciare, silviculturii şi a dezvoltării rurale şi se proiectează instrumentele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, producţiei alimentare, agriculturii ecologice şi al protecţiei indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine a produselor agricole şi alimentare, îmbunătăţirilor funciare, silviculturii şi al dezvoltării rurale; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, producţiei alimentare, agriculturii ecologice, îmbunătăţirilor funciare, silviculturii şi al dezvoltării rurale.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3În exercitarea funcţiilor sale Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. elaborează strategii şi politici specifice în domeniile: agricultură, pescuit şi acvacultură, producţie alimentară, silvicultură, dezvoltare rurală, îmbunătăţiri funciare, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. coordonează activitatea Agenţiei SAPARD;4. elaborează studii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi cu organismele internaţionale în domeniu;5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice;6. elaborează studii şi propune programe de mecanizare, modernizare şi retehnologizare, în concordanţă cu cerinţele de calitate din Uniunea Europeană;7. coordonează activitatea privind patrimoniul instituţiilor publice din subordine;8. coordonează şi monitorizează privatizarea societăţilor comerciale agricole la care statul este acţionar majoritar şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa, precum şi a terenurilor agricole ori a terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar, şi a celorlalte bunuri şi servicii din domeniul său de activitate;9. coordonează şi monitorizează activităţile de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol şi silvic;10. coordonează şi monitorizează concesionarea activelor Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;11. coordonează constituirea şi monitorizează funcţionarea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, prin Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, potrivit legislaţiei în vigoare;12. elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare;13. fundamentează şi elaborează programe privind fondul funciar, protecţia solului, a plantelor, a animalelor şi a pădurilor;14. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale în domeniile sale de activitate;15. sprijină, direct sau prin instituţii publice din subordine, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare specifice;16. colaborează, prin structurile sale, cu Institutul Naţional de Statistică pentru a satisface cerinţele de date statistice de calitate şi comparabile bazate pe acquisul comunitar;17. iniţiază, direct sau prin unităţile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes naţional, negociază, semnează şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;18. iniţiază, negociază şi asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale din sfera sa de competenţă, la care România este parte, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituţii şi organisme internaţionale şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state;19. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;20. coordonează şi răspunde de activităţile privind procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competenţă;21. exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu prevederile Programului naţional de aderare a României la Uniunea Europeană;22. asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu organizaţiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populaţia, precum şi cu mass-media;23. coordonează acţiunile de cooperare cu alte ţări în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;24. iniţiază acţiuni în domeniul său de activitate, privind integrarea europeană; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;25. asigură în domeniul de activitate organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă şi pentru situaţii de mobilizare;26. desfăşoară activităţi de control şi inspecţii privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborând în acţiunile sale cu celelalte organe abilitate;27. desfăşoară activităţi de audit public intern, potrivit reglementărilor legale în vigoare;28. colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale interesate;29. iniţiază şi elaborează, direct sau prin unităţile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea;30. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care îşi desfăşoară activitatea;31. elaborează şi promovează politici privind reglementarea depozitării seminţelor de consum şi activitatea de gradare a acestora.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii specifice:I. În domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii şi producţiei alimentare şi îmbunătăţirii funciare:1. elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs;2. promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei produselor agroalimentare în vederea creşterii competitivităţii produselor pe piaţa internă şi externă;3. propune amendarea periodică, în funcţie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură;4. urmăreşte şi sprijină formarea de exploataţii agricole conform prevederilor legale;5. colaborează cu organizaţiile de producători, asociaţiile şi fundaţiile de profil, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli şi piscicoli, şi întreprinde acţiuni de asistenţă şi consultanţă pentru susţinerea activităţii acestora;6. iniţiază şi sprijină acţiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli şi piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperaţiei rurale;7. acreditează şi controlează, în condiţiile legii, agenţii economici care produc, prelucrează şi comercializează produse agroalimentare;8. acreditează şi controlează, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare din agricultura ecologică;9. asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea şi monitorizarea sistemului de agricultură ecologică în România;10. asigură, prin Autoritatea Naţională a Pieţelor Produselor Agricole şi Alimentare, aplicarea mecanismelor şi instrumentelor de politică agricolă şi comercială care privesc organizarea de piaţă, consolidarea şi funcţionarea eficientă a pieţelor produselor agricole şi alimentare;11. eliberează licenţe de depozit pentru seminţele de consum, conform prevederilor legale, şi aprobă Manualul de gradare a seminţelor de consum;12. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură - FAO şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - OMS;13. coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi acvacultură; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare;14. coordonează, organizează şi controlează activitatea de ameliorare şi reproducţie a animalelor;15. asigură implementarea politicilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;16. elaborează norme tehnice şi metodologice în domeniul creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;17. coordonează activitatea de creştere a animalelor şi nutriţie animală, precum şi activitatea de pescuit şi acvacultură;18. elaborează, promovează şi implementează cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum şi alinierea legislaţiei în domeniul creşterii animalelor, pescuitului, acvaculturii şi produselor agroalimentare cu legislaţia Uniunii Europene;19. elaborează acte normative care promovează valorificarea producţiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare;20. stabileşte priorităţi în domeniul creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, pentru corelarea producţiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionării pieţei interne şi creării de disponibilităţi pentru export;21. elaborează şi promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii moderne pentru creşterea animalelor, în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi pentru amenajarea pajiştilor, diferenţiate în funcţie de condiţiile agropedologice;22. elaborează şi întocmeşte studii şi strategii privind creşterea competitivităţii produselor agroalimentare româneşti pe piaţa internă şi externă;23. iniţiază şi elaborează acte normative privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;24. aprobă în condiţiile legii organismele de inspecţie şi certificare privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;25. înregistrează în condiţiile legii indicaţiile geografice, denumirile de origine şi atestatele de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare şi solicită protecţia acestora în Uniunea Europeană;26. elaborează şi actualizează legislaţia privind acreditarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării produselor alimentare;27. aprobă şi înregistrează simbolurile societăţilor comerciale cu activităţi în domeniul producţiei de conserve alimentare ambalate în recipiente metalice şi numerele de ordine ale grupelor şi sortimentelor de conserve alimentare;28. participă la elaborarea standardelor româneşti ale produselor alimentare pentru armonizarea acestora cu cele europene şi internaţionale, precum şi cu standardele Codex Alimentarius;29. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante;30. organizează şi coordonează activitatea fitosanitară, elaborează strategia în domeniu, inclusiv norme de carantină fitosanitară, avizează omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, precum şi autorizarea şi utilizarea îngrăşămintelor, controlează modul de implementare a legislaţiei în vigoare;31. promovează şi implementează politici de calitate în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare şi regimului produselor de uz fitosanitar la nivel central şi teritorial, dezvoltă baza de date privind activitatea de protecţie a plantelor;32. coordonează activitatea şi elaborează strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societăţilor naţionale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, este acţionar majoritar;33. coordonează elaborarea de măsuri şi asigură restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate, şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate;35. asigură evidenţa navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit prin Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, precum şi evidenţa capacităţilor de producţie din acvacultură;36. avizează documentaţiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;37. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare;38. fundamentează şi elaborează programele prioritare de amenajare şi ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum şi monitorizarea calităţii solului prin studii pedologice şi agrochimice;39. elaborează şi promovează programe de susţinere financiară a producătorilor agricoli şi piscicoli şi urmăreşte derularea acestora;40. întocmeşte şi monitorizează studii şi strategii privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe pieţe externe;41. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnologică agricolă şi piscicolă, de consultanţă şi de perfecţionare profesională şi a organismelor modificate genetic;42. coordonează acţiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor;43. asigură îndeplinirea, prin intermediul Autorităţii de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a atribuţiilor stabilite prin actele normative în vigoare;44. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii conform prevederilor legale în vigoare;45. organizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoze şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;46. organizează, execută şi actualizează cadastrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare finanţat de la bugetul de stat.II. În domeniul pădurilor:1. elaborează strategii şi politici de gospodărire şi de valorificare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia;2. elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodărirea durabilă a fondului forestier naţional, a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte;3. exercită atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier naţional;4. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în concepţie unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum şi a studiilor de transformare a păşunilor împădurite;5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri şi din vegetaţia forestieră, din afara fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinaţii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;6. organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează şi ţine evidenţa terenurilor cu destinaţie forestieră şi a celor cu vegetaţie forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, şi urmăreşte furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general şi coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum şi introducerea şi întreţinerea cadastrului forestier, cantitativ şi calitativ, şi asigură proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;7. analizează şi, după caz, aprobă, în condiţiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietăţii;8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesaţi, acţiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţa agricolă, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigură o concepţie unitară de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;9. organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor şi coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier naţional;10. urmăreşte şi sprijină dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;11. atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;12. urmăreşte evoluţia stării fondului forestier naţional şi prezintă Guvernului rapoarte anuale;13. colaborează cu instituţiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţa agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;14. atestă persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, autorizează unităţile specializate pentru activitatea de amenajare;15. atestă persoanele juridice care execută lucrări silvice;16. organizează şi conduce, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale;17. organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigură folosirea rezultatelor obţinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;18. reglementează şi aprobă activităţile de management forestier din pădurile proprietate privată, precum şi din pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale;19. aprobă încadrarea pe categorii funcţionale a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;20. organizează activităţile tehnice silvice, finanţate de la bugetul de stat, pentru pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competenţelor legale;21. asigură, conform competenţelor legale, respectarea reglementărilor privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;22. coordonează acţiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic de către proprietari şi/sau deţinători;23. autorizează funcţionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a celui proprietate privată;24. elaborează şi analizează sistemul de informaţii statistice în silvicultură;25. asigură, în condiţiile legii, aplicarea măsurilor specifice silviculturii din proiectele şi programele internaţionale;26. coordonează şi promovează documentaţii de sinteză referitoare la fondul forestier naţional, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier naţional şi elaborează prognoze privind evoluţia acestuia.III. În domeniul dezvoltării rurale:1. elaborează şi susţine programe de dezvoltare rurală la nivel naţional, regional şi local;2. propune amendarea periodică, în funcţie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurală;3. propune amendarea periodică, împreună cu ministerele şi organismele neguvernamentale implicate, a Planului naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală;4. răspunde de coordonarea acţiunilor de implementare tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală - Agenţia SAPARD;5. colaborează cu toate structurile administrative, profesionale interministeriale în vederea permanentei îmbunătăţiri a cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurală;6. coordonează, îndrumă şi controlează în teritoriu activitatea serviciilor tehnice delegate pentru implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD;7. asigură susţinerea strategiilor şi a programelor de dezvoltare echilibrată a spaţiului rural la nivel naţional, regional şi local, în funcţie de potenţialul resurselor de dezvoltare, în concordanţă cu strategia sectorului agroalimentar şi nivelul resurselor de finanţare destinate şi alocate acestei activităţi;8. elaborează programele operaţionale şi programele complement, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare;9. implementează programele operaţionale, în concordanţă cu recomandările comitetelor de monitorizare şi ale reglementărilor Uniunii Europene;10. urmăreşte obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele operaţionale, precum şi a celor specifice menţionate prin programele complement;11. asigură implementarea programelor operaţionale în concordanţă cu principiile şi politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurenţei, achiziţiilor publice, protecţiei mediului şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;12. promovează şi încurajează participarea sectorului privat la elaborarea şi implementarea programelor operaţionale;13. elaborează şi asigură un sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice şi financiare privind implementarea programelor operaţionale şi evaluarea şi monitorizarea asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;14. analizează şi propune modificări ale programelor operaţionale şi ale programelor complement şi înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între măsurile din cadrul programelor operaţionale aferente fiecărei autorităţi; după aprobarea lor de către comitetul de monitorizare, transmite modificările şi/sau ajustările propuse spre analiză şi aprobare Comisiei Europene, precum şi Autorităţii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar şi Autorităţii de plată, spre informare; operează modificările după aprobarea lor de către Comisia Europeană şi informează corespunzător Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, precum şi Autoritatea de plată;15. elaborează şi prezintă spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare şi după primirea aprobării acestora le transmite spre aprobare Comisiei Europene;16. asigură şi răspunde pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordanţă cu principiile unui management financiar riguros şi transparent;17. urmăreşte şi verifică instituirea de către autorităţile de implementare, precum şi de organismele intermediare care implementează măsurile din programele operaţionale şi din proiectele finanţate prin instrumentele structurale a unui sistem contabil şi de evidenţă separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operaţiunile finanţate;18. asigură corelarea măsurilor din programele operaţionale sectoriale cu cele din Programul operaţional regional;19. elaborează manuale de implementare şi utilizare pentru fondurile structurale care finanţează preponderent programul operaţional şi elaborează manuale de implementare pentru proiectele finanţate prin Fondul de coeziune;20. elaborează criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor, aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare şi transmit cererile de finanţare Autorităţii de plată;21. asigură îndeplinirea cerinţelor referitoare la informarea şi publicitatea privind asistenţa financiară a Programului operaţional;22. răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor care finanţează Programul operaţional, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;23. organizează evaluarea intermediară a Programului operaţional şi informează comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea recomandărilor şi concluziilor primite de la Comisia Europeană ca urmare a evaluării intermediare;24. furnizează informaţiile privind absorbţia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;25. constituie Comitetul de monitorizare pentru programul operaţional şi asigură secretariatul şi preşedinţia acestuia;26. participă la întâlnirile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea rezultatelor anului precedent; implementează recomandările Comisiei Europene şi informează corespunzător comitetul de monitorizare.IV. În domeniul integrării europene şi relaţiilor internaţionale:1. coordonează şi monitorizează acţiunile legate de procesul de pregătire şi desfăşurare a negocierilor pentru aderare a sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit şi forestier: elaborarea documentelor specifice dosarului de negociere pentru capitolul 7 - Agricultura şi capitolul 8 Pescuitul, pregătirea şi participarea la consultările tehnice cu Comisia Europeană;2. coordonează şi monitorizează acţiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit şi forestier pentru aderare: Programul naţional de aderare a României la Uniunea Europeană, îndeplinirea angajamentelor asumate prin Programul naţional de aderare şi prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquisul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană;3. asigură corelarea modului în care legislaţia naţională transpune prevederile legislaţiei comunitare;4. urmăreşte şi avizează documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit şi forestier, în relaţia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este membru al delegaţiilor sectoriale;5. coordonează şi avizează acţiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;6. coordonează, organizează şi monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;7. coordonează şi avizează actele normative pentru crearea şi funcţionarea RICA conform angajamentelor din documentele de negocieri şi asigură pregătirea şi implementarea planului construcţiei instituţionale RICA şi a sistemului informaţional experimental de contabilitate agricolă;8. coordonează şi avizează proiectele de acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică bilaterală în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului cu alte state şi urmăreşte îndeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea şi intrarea în vigoare a documentelor respective;9. sprijină şi monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului;10. avizează materialele pentru comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică bilaterală şi coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, păduri, dezvoltare rurală şi pescuit ca urmare a acordurilor bilaterale încheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;11. coordonează activităţile în relaţia cu organismele internaţionale FAO, OECD, FIDA, ICE, OCEMN, Banca Mondială şi alte organisme, precum şi proiectele finanţate de acestea;12. asigură reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la întâlnirile oficiale externe şi interne pe problematica integrării europene şi a relaţiilor internaţionale;13. coordonează activităţile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu organismele internaţionale şi structurile regionale la care România este membră;14. coordonează şi avizează propunerile şi proiectele de finanţare din fonduri PHARE, pe baza priorităţilor din Parteneriatul pentru aderare şi alte documente programatice;15. monitorizează şi coordonează, pentru proiectele PHARE, îndeplinirea sarcinilor privind organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea şi încheierea contractului;16. coordonează şi urmăreşte derularea în bune condiţii a proiectelor cu finanţare externă: PHARE, bilaterale, precum şi cu organisme internaţionale, în vederea asigurării absorbţiei fondurilor alocate;17. coordonează şi organizează activitatea privind adoptarea şi implementarea Sistemului integrat de administrare şi control. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 6 (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organizată, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (2) Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale. (3) Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit va funcţiona cu un număr total de 90 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.  +  Articolul 7 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 8 (1) Unităţile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile legii. (4) Unităţile care funcţionează sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) La unităţile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative. (4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea unităţilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.  +  Articolul 11În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 12Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul acestuia.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 440, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii. (3) Personalul încadrat la fostul Minister al Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului se consideră transferat în interesul serviciului la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale potrivit domeniilor de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile în care atribuţiile funcţionale se regăsesc în noile structuri organizatorice.  +  Articolul 15 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală funcţionează unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie şi unităţile fitosanitare, fără personalitate juridică. (2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, asigură îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă. (2) Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă se reorganizează ca instituţie publică finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2005. (3) Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC), unitate din structura Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, se reorganizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (4) Personalul din cadrul Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, aferent unităţii Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC), se preia prin transfer de CEFIDEC.  +  Articolul 17 (1) Patrimoniul Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) se preia pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă şi Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 18 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţile specifice Corpului de control al ministrului, Direcţiei de inspecţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va fi dotat cu un număr de 3 autoturisme de intervenţie cu un consum lunar de carburant de 300 litri/autovehicul. (3) Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cuprinse în cap. I şi II din anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme şi autospeciale potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 19Articolul 17 alineatul (1) litera c) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) 14 posturi aferente funcţiilor publice finanţate de la bugetul de stat şi 84 de posturi aferente funcţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, preluate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;"  +  Articolul 20Patrimoniul, personalul şi fondurile aferente vor fi preluate prin protocol de predare-primire încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 409.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării RuraleNum ar maxim de posturi (exclusiv demnitarii şi posturileaferente cabinetului ministrului: 440┌────────────────────┐│Corpul*) de control ├───┐ ┌───────────┐│al ministrului │ │ ┌───┤Purtator de│└────────────────────┘ │ │ │ cuvant │┌────────────────────┐ │ │ └───────────┘│ Directia audit ├───┤ ┌──────────┐ ││ public intern │ ├─────────┤ MINISTRU ├──────────┤└────────────────────┘ │ | └───┬──────┘ | │┌────────────────────┐ │ | │ | │ ┌───────────┐│ Biroul probleme │ │ | │ ┌────────┐ | └───┤Consilier ││ speciale ├───┘ | ├─┤Cabinet │ | │diplomatic │└────────────────────┘ | │ │ministru│ | └───────────┘                              | │ └────────┘ |                              | │ |                              | │ |                              | │ |                               - - - - │- - - - - -      ┌───────────────┬────────────────┼────────|──────┬─────────────┬────────┐      │ │ │ | │ │ │      │ │ │ | │ │ │      │ │ │ | │ │ │┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ | ┌───┴────┐ ┌────┴──────┐ ││SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ ┌─┤SECRETAR DE│ | │SECRETAR│ │SECRETAR DE│ ││ STAT │ │ STAT │ │ │ STAT │ | ┌┤GENERAL │ │ STAT │ │└───┬───────┘ └────┬──────┘ │ └──────┬────┘ | │└────────┘ └────┬──────┘ │    │ │ │ │ | │ │ │    │ │ │ │ -│- - -┌┐ │ │    │- - - - - - - - -│- - - - │- - - - │- - - - -│- - -││- - - - - -│- - - -│    │ │-- - - -│-- - - -│- - - - -│- - -││- - - - - -│ │    │ │ │- - - - │- - - - -│- - -││ │ │    │ │ │ │- - - - -│- - -││ │ │    │ │ │ │ │- - -││ │ │    │ └─────┐ │ │ │ └┘ │ ┌──┐ │ ┌──┘ ┌─────┐ │ │ │ │ ├──┤N │ │ │ │B **)├──┤ │┌───────┴───────┐ │ │ └──┘ │ │ ┌─┐ └────┬┘ │ ││ DIRECTIA │ │ │ ┌──┐ │ └─┤A│ b1 ─┤ │ ││ GENERALĂ DE │ │ ├──┤O │ │   └┬┘ b2 ─┤ │ ││REGLEMENTARE ŞI│ │ │ └──┘ │    │ ┌──┐ b3 ─┘ │ ││IMPLEMENTARE │ │ ┌──┐ │ ┌──┐ │    └─┤a1│ │ │└───────┬───────┘ ├──┤K │ ├──┤P │ │      └──┘ ┌──┐ │ │ ├─ F │ └┬─┘ │ └──┘ │                      │C ├──┘ │ ├─ G │ ├─k1 │ ┌──┐ │                      └──┘ │ ├─ H │ │ └──┤Q │ │                               │ ├─ I │ └─k2 └──┘ │                               │ └─ J │ ┌───┐ │                               │ ┌─┐ ├──┤L │ │                               ├─┤D│ │ └───┘ │                               │ └─┘ │ ┌───┐ │                               │ └──┤M │ ┌──┐ │                               │ ┌─┐ └───┘ │R ├───┤                               └─┤E│ └──┘ │                                 └─┘ ┌──┐ │                                                                       │S ├───┘                                                                       └──┘ A = DIRECTIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANA a1 = DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELATII INTERNATIONALE B = AUTORITATE DE MANAGEMENT PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL      PENTRU AGRICULTURA, DEZVOLTARE RURALA ŞI PESCUIT**) b1 = DIRECTIA PROGRAMARE b2 = DIRECTIA DE MANAGEMENT b3 = DIRECTIA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE C = DIRECTIA DE DEZVOLTARE RURALA D = DIRECTIA DE FOND FUNCIAR ŞI IMBUNATATIRI FUNCIARE E = Serviciul Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Semintelor      şi reglementarea pieţei semintelor F = DIRECTIA DE PRODUCTIE VEGETALA ŞI HORTICULTURA G = DIRECTIA DE POLITICI PENTRU CRESTEREA ANIMALELOR ŞI      PRODUSE ALIMENTARE H = DIRECTIA DE PESCUIT ŞI ACVACULTURA I = DIRECTIA FITOSANITARA J = DIRECTIA POLITICI DE PIATA ŞI MECANISME COMERCIALA K = DIRECTIA GENERALĂ BUGET FINANTE k1 = DIRECTIA BUGET FINANTE k2 = DIRECTIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA ŞI ADMINISTRATIVA L = DIRECTIA RESURSE UMANE SALARIZARE INVATAMANT M = DIRECTIA JURIDICA N = DIRECTIA REGLEMENTARI SILVICE O = DIRECTIA DE REGIM SILVIC P = Biroul de regim cinegetic Q = Serviciul de relatii cu Parlamentul şi organizaţii      parlamentare R = DIRECTIA DE INSPECŢII S = DIRECTIA DE INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE____________ Notă *) se organizeaza la nivel de direcţie Notă **) se organizeaza la nivel de direcţie generală  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    I.Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat
    1.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate
    2.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
    3.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
    4.Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
    5.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale
    6.Inspecţia Piscicolă
    7.Direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
    8.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
    9.Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC)
    10.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
      NOTĂ:
      Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 6.232.
    II.Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    1.Agenţia SAPARD
    2.Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
    3.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
    4.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
    5.Laboratoarele publice pentru controlul calităţii viei şi vinului (cu sediul în judeţele Prahova, Alba şi Vrancea)
      NOTĂ:
      Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 952.
    III.Alte unităţi finanţate din venituri proprii
    1.Agenţia Domeniilor Statului
    2.Institutul de Bioresurse Alimentare
    3.Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene
    4.Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol
    5.Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole
    6.Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
    IV.Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
    -Unităţi de management al proiectului (UMP)
   +  Anexa 3 UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    2.Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
    3.Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
    4.Societatea Naţională "Institutul Pasteur" - S.A.*)
  ___________ Notă *) În limita capitalului deţinut de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
   +  Anexa 4 UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii,Pădurilor şi Dezvoltării Rurale- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (sursa de finanţare: venituri proprii)  +  Anexa 5
             
    NORMATIV  de autoturisme la unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului  Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Nr. crt.Denumirea unităţiiTOTALdin care:
    Autoturisme pentru activităţi specifice1)Autospeciale2)
    1.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate10/unitate4/unitate6/unitate
    2.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"431
    3.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară321
    4.Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava321
    5.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale211
    6.Inspecţia Piscicolă39309
    7.Direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare584018
    8.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală22  
    9.Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC)321
    10.Agenţia SAPARD2424  
    11.Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor642
    12.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate4/unitate3/unitate1/unitate
    13.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor44  
    14.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă44  
  ____________*1) Cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.*2) Nu fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare._______________