HOTĂRÂRE nr. 408 din 23 martie 2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 31 martie 2004  Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii şi componenţei Guvernului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5. (2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor aplică strategia şi Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile mediului şi gospodăririi apelor. (3) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii. (4) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este autoritatea de management pentru infrastructura de mediu.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului şi cu tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniul mediului şi gospodăririi apelor şi se proiectează instrumentele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea şi, după caz, în coordonarea sa.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor sale Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are următoarele atribuţii principale:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. elaborează strategii şi politici în domeniile mediului şi gospodăririi apelor, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. coordonează activitatea de integrare a politicii de mediu în celelalte politici sectoriale în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile;4. stabileşte conţinutul şi priorităţile programelor de dezvoltare şi cercetare în domeniile sale de activitate, elaborează studii, prognoze şi strategii de dezvoltare şi urmăreşte aplicarea şi realizarea acestora, având şi calitatea de titular al investiţiilor cu finanţare din bugetul de stat sau al celor a căror finanţare este asigurată cu garanţii de stat;5. elaborează proiecte de acte normative privind activitatea în domeniul său, avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care privesc sfera sa de competenţă;6. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor şi lucrărilor publice de protecţie a mediului şi de gospodărire a apelor;7. coordonează activitatea de patrimoniu a instituţiilor publice din subordine;8. fundamentează şi elaborează programe privind protecţia mediului şi gospodărirea apelor;9. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile mediului şi gospodăririi apelor;10. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organisme interne şi internaţionale din domeniile mediului şi gospodăririi apelor;11. iniţiază şi dezvoltă programe de educaţie şi de formare a specialiştilor în domeniul său de activitate, colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului;12. emite acorduri, avize şi autorizaţii de mediu, precum şi licenţe sau permise speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activităţile de import-export sau pentru cele supuse unui regim special de autorizare;13. certifică tehnologii, echipamente, produse şi aparatură din domeniile sale de activitate şi acordă asistenţă tehnică de specialitate;14. asigură organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate, elaborarea de studii şi cercetări necesare obiectului său de activitate, pe baze contractuale, prin unităţile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa, şi validarea rezultatelor cercetării, proiectării şi studiilor efectuate în domeniile sale de activitate şi acţionează pentru valorificarea lor;15. contractează cu unităţile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pe bază de negociere cu o singură sursă, următoarele lucrări în domeniile sale de activitate: a) studii, cercetări şi rapoarte specifice privind starea şi evoluţia calităţii mediului şi apelor; b) studii, cercetări şi rapoarte privind obligaţiile ce revin României în calitate de ţară parte la convenţiile bilaterale şi internaţionale în domeniu, precum şi pentru cele la care doreşte să devină parte; c) studii şi cercetări de fundamentare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei de mediu în acord cu cerinţele acquisului comunitar; d) studii, cercetări şi rapoarte pentru organisme ale Uniunii Europene; e) studii şi cercetări de fundamentare a indicatorilor şi rapoartelor privind datele statistice de mediu şi gospodărirea apelor conform cerinţelor la nivel naţional şi european; f) studii şi cercetări de evaluare a potenţialului de utilizare durabilă a resurselor naturale;16. asigură baza metodologică şi atestă persoanele juridice şi fizice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apă şi apelor riverane acestora, precum şi pentru lucrările construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor şi a proiectelor de gospodărire a apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi altor lucrări hidrotehnice, precum şi pentru execuţia lucrărilor specifice;17. asigură controlul în domeniul mediului, gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor şi constată contravenţiile pentru nerespectarea normelor legale în vigoare, aplică sancţiunile şi sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;18. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;19. organizează, sprijină şi editează publicaţii de specialitate şi de informare din domeniile sale de activitate;20. organizează, realizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile protecţiei mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei şi hidrogeologiei;21. elaborează şi propune indicatori de mediu şi gospodărire a apelor specifici diferitelor domenii de activitate şi colaborează cu Institutul Naţional de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii la cerinţele naţionale şi al corelării cu datele statistice internaţionale;22. organizează şi exercită, potrivit legii, direct şi prin autorităţile cu competenţe în domeniul protecţiei mediului, controlul privind respectarea legislaţiei, a standardelor de protecţie a mediului, aplică sancţiunile şi stabileşte măsurile corespunzătoare situaţiilor care contravin reglementărilor legale;23. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversităţii biologice şi pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabileşte regimul de administrare a reţelei naţionale de arii protejate, organizează şi exercită controlul asupra respectării acestuia;24. dezvoltă cadrul legal pentru accesul publicului la informaţiile privind calitatea factorilor de mediu, la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;25. avizează programele de exploatare a resurselor naturale ale ţării în raport cu cerinţele dezvoltării economico-sociale pe termen scurt, mediu şi lung, formulează şi propune autorităţilor naţionale competente strategii şi politici pentru mediu, gospodărirea apelor şi dezvoltare durabilă, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;26. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor şi obiectivelor strategiei naţionale pentru mediu, gospodărirea apelor şi dezvoltare durabilă în strategiile sectoriale şi locale pentru reformă şi dezvoltare;27. propune şi recomandă autorităţilor competente sau, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regională şi locală cu politica şi strategia naţională pentru mediu, gospodărirea apelor şi dezvoltare durabilă;28. iniţiază, direct sau prin unităţile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociază, semnează şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;29. iniţiază, negociază şi asigură punerea în aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale din sfera sa de competenţă, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituţii şi organisme bilaterale şi internaţionale şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state;30. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;31. exercită şi alte responsabilităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor juridice internaţionale la care România este parte;32. asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media;33. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea economico-socială a ţării;34. asigură coordonarea activităţii Administraţiei Fondului pentru Mediu; (2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în vigoare.  +  Articolul 4Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte şi următoarele atribuţii specifice domeniilor de activitate pe care le coordonează:I. În domeniul protecţiei mediului:1. emite avize şi, după caz, acorduri, autorizaţii, permise speciale, în conformitate cu dispoziţiile legale şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte;2. pune în aplicare, prin unităţile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea obligaţiilor şi a răspunderilor referitoare la mediu;3. organizează activităţile de monitorizare a stării mediului şi a resurselor naturale, elaborează şi publică informaţii şi rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale şi globale de monitorizare a stării mediului şi a resurselor naturale;4. organizează şi coordonează activitatea de elaborare a procedurilor de acreditare a laboratoarelor în domeniul mediului şi gospodăririi apelor şi de certificare a sistemelor de management de mediu;5. îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniul mediului, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;6. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniul protecţiei mediului înfiinţate pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor bilaterale;7. coordonează implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare de mediu şi urmăreşte îndeplinirea prevederilor planurilor de investiţii specifice;8. asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici şi strategii în domeniul protecţiei mediului, în scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabilă, precum şi al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protecţiei mediului;9. promovează instrumentele juridice, economice şi financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor şi produselor curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, susţinerea şi consolidarea mecanismelor pieţei libere şi a concurenţei loiale;10. elaborează şi promovează proiecte de acte normative, norme metodologice şi instrucţiuni de aplicare în domeniul protecţiei mediului pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cerinţele acquisului comunitar;11. iniţiază proiecte de normative şi standarde, precum şi revizuirea acestora în conformitate cu evoluţia lor pe plan european şi internaţional şi cu cerinţele de îmbunătăţire;12. atestă persoanele fizice şi juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu;13. supraveghează şi controlează respectarea reglementărilor privind substanţele şi preparatele chimice periculoase şi gestionarea deşeurilor în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;14. supraveghează şi controlează aplicarea reglementărilor în domeniul protecţiei mediului;15. răspunde de protecţia şi conservarea habitatelor naturale de conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea şi buna administrare a reţelei naţionale de arii protejate, în acord cu politicile şi cu practicile specifice aplicate la nivel european şi global, prin crearea administraţiilor proprii pentru parcurile naţionale, parcurile naturale şi rezervaţiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din reţeaua naţională, executarea controlului privind respectarea legislaţiei specifice;16. actualizează şi, după caz, pune în aplicare strategia şi Planul naţional de acţiuni pentru protecţia mediului, strategia naţională şi Planul naţional de acţiuni pentru conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia, Planul naţional de gestiune a deşeurilor, precum şi a altor politici şi strategii în domeniul protecţiei mediului;17. asigură secretariatul de risc privind controlul accidentelor majore care implică substanţe periculoase;18. asigură ţinerea evidenţei anuale a Registrului naţional privind inventarul instalaţiilor care intră sub incidenţa prevenirii şi controlului integrat al poluării şi elaborează raportările solicitate de organismele internaţionale;19. asigură secretariatul tehnic al Comisiei naţionale de acordare a etichetei ecologice;20. asigură secretariatul tehnic pentru schema de ecomanagement şi audit;21. asigură secretariatele tehnice ale Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional, Comisiei naţionale pentru schimbări climatice şi Comitetului naţional pentru protecţia stratului de ozon;22. aplică, în condiţiile legii, sancţiuni titularilor activităţilor, pentru neconformare;23. îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare.II. În domeniul gospodăririi apelor:1. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;2. colaborează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apă în concordanţă cu dezvoltarea economico-socială a ţării, protecţia apelor împotriva epuizării şi degradării, precum şi pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;3. asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare şi gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice şi desfăşurarea activităţilor de interes public din domeniul meteorologiei şi hidrologiei;4. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi;5. organizează activitatea de avizare şi reglementare a regimului de utilizare a surselor de apă minerale şi geotermale;6. organizează întocmirea cadastrului apelor şi a evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;7. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;8. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;9. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;10. coordonează realizarea schemelor directoare de management şi amenajare, precum şi a programelor de măsuri pe bazine sau grupe de bazine hidrografice pentru atingerea stării bune a apelor;11. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;12. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;13. elaborează Programul de eliminare treptată a emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape;14. elaborează şi promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospodăririi apelor şi siguranţei în exploatare a barajelor;15. asigură secretariatele tehnice ale Comisiei Centrale pentru Apărare Împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice, Comitetului Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional, Centrului Român pentru Reconstrucţia Ecologică a Râurilor şi Lacurilor şi al Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune privind protecţia apelor împotriva poluării apelor cu nitraţi proveniţi din surse agricole;16. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;17. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor administrate de deţinătorii cu orice titlu;18. certifică şi controlează personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire în timp a barajelor;19. organizează activitatea de certificare a persoanelor juridice şi fizice care realizează proiecte şi execută lucrări în domeniul gospodăririi apelor, coordonează comisia de certificare şi asigură secretariatul tehnic al acesteia;20. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileşte împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor;21. actualizează şi, după caz, pune în aplicare strategia naţională şi planul naţional de acţiuni pentru gospodărirea resurselor de apă;22. reglementează modul de desfăşurare a activităţii privind hidrometria de exploatare şi emite norme specifice;23. elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru analiza şi monitorizarea stării apelor;24. coordonează implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu prevederile şi cerinţele în domeniul apelor şi urmăreşte lucrările de infrastructură publică specifice;25. îndeplineste funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale din domeniul gospodăririi apelor, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaţionale la care România este parte;26. asigură participarea în cadrul întâlnirilor directorilor responsabili cu gospodărirea apelor din statele membre ale Uniunii Europene;27. asigură secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontiere;28. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabilă, calitatea apei necesare susţinerii peştilor şi crustaceelor;29. actualizează şi pune în aplicare planul de acţiuni privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre.  +  Capitolul III Conducerea ministerului  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se exercită de către ministru. (2) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor coordonează din punct de vedere metodologic activitatea Gărzii Naţionale de Mediu privind aplicarea strategiilor şi politicilor de mediu. (5) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (7) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor conduce aparatul propriu al ministerului şi îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. (8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul mediului şi gospodăririi apelor este ajutat de 3 secretari de stat. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este condusă de un preşedinte cu rang de subsecretar de stat. (3) Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este condusă de un guvernator, asimilat cu funcţia de subsecretar de stat. (4) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de ministrul mediului şi gospodăririi apelor. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 7În cazul în care ministrul mediului şi gospodăririi apelor, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, desemnează secretarul de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru al Guvernului despre aceasta.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general al ministerului este înalt funcţionar public, numit pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministru.  +  Articolul 9 (1) Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente, precum şi încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă pentru personalul din aparatul propriu al ministerului se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (4) Numărul maxim de posturi este de 270, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (5) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor este format din funcţionari publici şi personal contractual. (6) Numărul de posturi din aparatul propriu al fostului Minister al Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi din instituţiile sale subordonate, aferente activităţilor din domeniul mediului şi gospodăririi apelor, se preia, împreună cu fondurile corespunzătoare, de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. (7) Personalul încadrat pe posturile menţionate la alin. (6) se preia de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în condiţiile legii. (8) Salarizarea personalului din aparatul propriu şi din instituţiile subordonate se face potrivit legii. (9) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor preia prin protocol de predare-primire de la fostul Minister al Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului numărul de posturi şi fondurile aferente potrivit alin. (6) şi (7), atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru instituţiile subordonate.  +  Articolul 11În cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală Autoritatea de implementare a fondurilor structurale şi de coeziune economică-socială pentru proiecte de infrastructură de mediu, care va funcţiona începând cu anul 2005 cu un număr de 100 de posturi, din care 50 de posturi în anul 2004.  +  Articolul 12Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii, numărul de posturi şi încadrarea personalului din unităţile bugetare care funcţionează în subordinea ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în limita numărului maxim de posturi şi a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.  +  Articolul 14 (1) În subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectelor, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestor unităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (3) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor numeşte personalul unităţilor şi stabileşte competenţele directorului de proiect.  +  Articolul 15 (1) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor numeşte şi eliberează din funcţie conducătorii instituţiilor subordonate şi unităţilor din coordonarea şi de sub autoritatea ministerului, în condiţiile legii. (2) Conducătorii instituţiilor judeţene aflate în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se numesc şi se eliberează din funcţie de către ministrul mediului şi gospodăririi apelor, cu avizul consultativ al prefectului.  +  Articolul 16 (1) Pe lângă Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comisia Centrală pentru Apărare Împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului; b) Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice; c) Comitetul Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional; d) Comisia naţională de acordare a etichetei ecologice; e) Comitetul consultativ de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit; f) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional; g) Comisia tehnico-economică; h) Centrul Român pentru Reconstrucţia Ecologică a Râurilor şi Lacurilor. (2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizaţi de unităţile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în cadrul numărului de posturi aprobat. (3) Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice funcţionează conform regulamentului care se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. c)-h), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 17Patrimoniul, personalul şi fondurile aferente vor fi preluate prin protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are în dotare pentru transportul persoanelor din aparatul propriu un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi în caz de alte urgenţe de mediu şi de gospodărire a apelor se utilizează un număr de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.  +  Articolul 19 (1) Agenţiile de protecţie a mediului judeţene şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" utilizează un număr maxim de 174 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism. (2) Agenţiile regionale de protecţie a mediului utilizează un număr maxim de 60 de autoturisme cu un consum lunar de 300 litri/autoturism. (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are în dotare, pentru transportul personalului din aparatul propriu, un număr maxim de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (4) Repartizarea parcului de autoturisme la instituţiile subordonate se face prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 408.  +  Anexa 1 Număr maxim de posturi: 270(exclusiv demnitarii şicabinetul ministrului)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                 a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor   ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐   │Corpul de control al ├─┐ ┌─────────────────────┐┌─┤ │   │ ministrului │ │ │ ││ │ Purtător de cuvânt │   └─────────────────────┘ │ │ MINISTRU ││ └─────────────────────┘   ┌─────────────────────┐ ├─┤ ├┤ ┌─────────────────────┐   │Audit public intern ├┬┘ └──────────┬──────────┘└┬┤ Consilier diplomatic│   └─────────────────────┘| │ |└─────────────────────┘                     ┌----┘ │ └--------┐                     | ┌────────────┐ │ ┌─────────┐ |                     | │ Colegiul ├──┼───┤ Cabinet │ |                     | │ministerului│ │ │ministru │ |                     | └────────────┘ │ └─────────┘ |                     | │ |        ┌────────────┼────────┬─────────┴──────┬────────────┬─┼─────────┐   ┌────┴──────────┐ | ┌──────┴───────┐ ┌───┴───────────┐│ |┌────────┴──────┐   │ SECRETAR │ | │ SECRETAR │ │ SECRETAR ││ |│ SECRETAR │   │ DE STAT │ | │ DE STAT │ ┌─┤ GENERAL ││ |│ DE STAT │   └────┬──────────┘ | └──────┬───────┘ │ └───┬───────────┘│ |└────────┬──────┘        │ | │ │ | │ | │        │ | ├---┐ │ | │ | │        │ | │ | │ | │ | │        ├------------┴--------┼---┴->----┼----( )-------<---┼-┴---------┤┌───────┘ │ │ │┌──────────┘│ │ │ │││ │ │ │││ ┌────────────────┐ ┌────────┴────────┐ │┌────────────────┐││ ┌───────────────┐├─┤DIRECŢIA INTE- │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ ├┤ DIRECŢIA BUGET ││├─┤ INSPECŢIA DE ││ │GRARE EUROPEANĂ │ │PENTRU PROTECŢIA │ ││ FINANŢE │││ │STAT A APELOR*2││ └────────────────┘ │MEDIULUI, GESTIU-│ │└────────────────┘││ └───────────────┘│ ┌────────────────┐ │NEA DEŞEURILOR ŞI│ │┌────────────────┐││ ┌───────────────┐├─┤RELAŢII INTER- │ │SUBSTANŢELOR CHI-│ ├┤ DIRECŢIA RESUR-││├─┤ DIRECŢIA DE ││ │ NAŢIONALE*2 │┌┤MICE PERICULOASE │ ││SE UMANE, SALA- │││ │ PREVENIRE ŞI ││ └────────────────┘│└─────────────────┘ ││RIZARE, ÎNVĂŢĂ- │││ │ MANAGEMENT AL ││┌─────────────────┐│┌─────────────────┐ ││MÂNT, ADMINIS- │││ │ FENOMENELOR │││AUTORITATEA DE │├┤DIRECŢIA GESTIU- │ ││ TRATIV │││ │ PERICULOASE │││IMPLEMENTARE A │││NEA DEŞEURILOR ŞI│ │└────────────────┘││ └───────────────┘└┤FONDURILOR STRUC-│││ SUBSTANŢELOR │ │┌────────────────┐││ ┌────────────────┐ │TURALE ŞI DE COE-│││ PERICULOASE │ ││ DIRECŢIA DEZ- ││├─┤ DIRECŢIA DE │ │ZIUNE ECONOMICĂ- ││└─────────────────┘ ├┤VOLTARE ŞI ACHI-│││ │COORDONARE, RE- │ │SOCIALĂ PENTRU ││┌─────────────────┐ ││ZIŢII PUBLICE │││ │GLEMENTARE, GES-│ │PROIECTE DE IN- │││DIRECŢIA EVALUARE│ │└────────────────┘││ │TIONARE,PROTEC- │ │FRASTRUCTURĂ DE │├┤IMPACT, CONTROLUL│ │ ││ │ŢIA ECOLOGICĂ A │ │ MEDIU*1 │││POLUĂRII ŞI MA- │ │┌────────────────┐││ │APELOR ŞI DIS- │ └┬────────────────┘││NAGEMENTUL RIS- │ └┤ JURIDIC ŞI │││ │TRICTE INTERNA- │  │ ││ CULUI │ │ CONTENCIOS*2 │││ │ ŢIONALE │  │┌───────────────┐│└─────────────────┘ └────────────────┘││ └────────────────┘  ├┤ DIRECŢIA DE ││┌─────────────────┐ ││ ┌────────────────┐  ││ PROGRAMARE │││DIRECŢIA CONSER- │ ││ │ SISTEME INFOR- │  │└───────────────┘├┤VAREA DIVERSITĂ- │ │├─┤ MAŢIONALE ŞI │  │┌───────────────┐││ŢII BIOLOGICE ŞI │ ││ │ IT*2 │  ├┤ DIRECŢIA │││ BIOSECURITATE │ ││ └────────────────┘  ││ MONITORIZARE ││└─────────────────┘ ││ ┌────────────────┐  │└───────────────┘│┌──────────────────┐ ││ │ RELAŢII CU PAR-│  │┌───────────────┐││DIRECŢIA ELABO- │┌────────────────┐ │└─┤ LAMENTUL ŞI OR-│  ├┤ DIRECŢIA │└┤RARE ŞI IMPLEMEN- ││ INFORMAŢII ŞI ├─┘ │ GANIZAŢII PAR- │  ││ CONTRACTARE │ │TARE POLITICI E- ││ RELAŢII │ │ TENERIALE*2 │  │└───────────────┘ │CONOMICE DE MEDIU ││ PUBLICE*2 │ │ │  │┌───────────────┐ │ ││ │ └────────────────┘  └┤INFORMATIZARE*2│ └──────────────────┘└────────────────┘   └───────────────┘-------    *1 Se organizează la nivel de direcţie generală    *2 Se organizează la nivel de serviciu sau birou  +  Anexa 2                                    UNITĂŢILE  care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    I.Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat
    1.Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
    2.8 agenţii regionale de protecţie a mediului
    3.34 de agenţii de protecţie a mediului judeţene - servicii publice deconcentrate
    4.Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - Tulcea
      NOTĂ:
      Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 2.163.
    II.Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
    1.Unităţi de management al proiectului (UMP)
    2.Unităţi de implementare a proiectului (UIP)
                                     UNITĂŢILE care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Administraţia Naţională "Apele Române"
    2.Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A.
                                     UNITĂŢILE care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
      Unităţi finanţate din venituri proprii
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
    4.Administraţia Fondului pentru Mediu
  --------------