HOTĂRÎRE Nr. 507 din 5 august 1994pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 19 septembrie 1994  În temeiulart. 18 din Legea nr. 34/1994privind impozitul pe venitul agricol,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Instrucţiunile privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  AnexăINSTRUCŢIUNIprivind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului1. Impozitul pe venitul agricol, reglementat prinLegea nr. 34/1994, constituie venit al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, conform art. 20 din lege, şi este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor care se finanţează de la bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii.2. În sensulart. 1 din Legea nr. 34/1994, prin contribuabili se înţelege şi fundaţiile, obştile, asociaţiile agricole, unităţile de cult şi altele asemenea, deţinătoare de terenuri agricole, în măsura în care nu sunt plătitoare de impozit pe profit.3. Impozitul pe venitul agricol se stabileşte de organele fiscale pe numele contribuabililor, în localitatea în care figurează în evidenta financiară condusă de consiliul local, iar în cazul asociaţiilor agricole constituite potrivit legii, în localitatea în care îşi au sediul principal sau, după caz, îşi desfăşoară activitatea.4. Pentru aplicarea normelor de venit impozabil prevăzute în anexa laLegea nr. 34/1994, se va ţine seama de încadrarea în zone de fertilitate a comunelor, oraşelor şi municipiilor, stabilită prin H.C.M. nr. 1108/1969.5. Încadrarea comunelor, oraşelor şi municipiilor pe zone de favorabilitate se face de către consiliile judeţene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, avîndu-se în vedere, orientativ, zonele de fertilitate stabilite prin H.C.M. nr. 1108/1969 şi, eventual, documentaţia întocmită de organul de specialitate agricolă al administraţiei locale.Hotărârea consiliilor judeţene privind încadrarea comunelor, oraşelor şi municipiilor în zone de favorabilitate se comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat.6. Determinarea venitului impozabil se face prin înmulţirea numărului de hectare cu normele de venit respective, stabilite pe zone de fertilitate sau zone de favorabilitate, după caz, din anexa laLegea nr. 34/1994.Pentru terenurile cultivate cu cartofi, ceapa, usturoi, pepeni, fasole şi alte legume şi zarzavaturi, se au în vedere normele de venit prevăzute pentru grădini de legume şi zarzavat.În cazul terenurilor productive necultivate, venitul impozabil se determina pe baza normei de venit stabilite pentru terenuri arabile.7. Terenurile arabile care se folosesc pentru doua sau mai multe culturi cu categorii de folosinţă distincte în cursul aceluiaşi an, venitul impozabil se determina tinindu-se seama de categoria de folosinţă cu ponderea cea mai mare în timpul anului.În anul 1994, impozitul se datorează începând cu 1 iulie şi numai pentru veniturile realizate conform categoriei de folosinţă a terenurilor, după această dată.Terenurile degradate şi poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, sunt scutite de taxe şi impozite către stat, judeţ sau comuna, pe timpul cît durează ameliorarea lor.Terenurile improprii pentru a fi cultivate, care nu pot fi folosite nici pentru pasunat, nici în alt mod, cum sunt ripele, mlastinile etc., adică terenurile improprii şi neproducatoare de venit, nu se impun.Până la rezolvarea definitivă a litigiului respectiv, terenurile în litigiu se impun pe numele contribuabilului care le foloseşte.Terenurile ocupate de clădiri şi alte construcţii-anexa gospodăriei se supun impozitului pe terenuri, conform art. 13 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale.8. Evidenta suprafeţelor de teren pe contribuabili, definiţi potrivit legii, încadrarea terenurilor pe categorii de folosinţă, precum şi stabilirea venitului impozabil se face pe baza situaţiei existente la 1 ianuarie a anului de impunere.În scopul organizării impunerii, consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia întocmirii şi ţinerii la zi a registrelor agricole şi a documentelor de evidenta funciară.9. În sensul prevederilor lit. B din anexa laLegea nr. 34/1994, se considera plantaţii ţinere neajunse pe rod şi deci neimpozabile:- viile altoite şi indigene, în primii 4 ani de la plantare;- viile hibrizi în primii 3 ani de la plantare;- piersicii în primii 4 ani de la plantare;- merii, perii, prunii, caisii, visinii şi gutuii în primii 5 ani de la plantare;- nucii, în primii 9 ani de la plantare.Scutirea de impozit pentru plantaţiile ţinere neajunse pe rod se acordă atât pentru perioada când nu sunt ajunse pe rod, cît şi pentru primul an după intrarea pe rod.În calculul perioadei de neimpozitare nu se include anual în care a avut loc plantarea.Pentru celelalte plantaţii de pomi fructiferi, ca şi pentru plantaţiile cu zmeuris şi capsunarii, perioada în care se considera neajunse pe rod se stabileşte de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.10. Veniturile rezultate din culturi intercalate nu se cuprind în venitul impozabil realizat din cultivarea terenurilor, deoarece sunt supuse impozitului veniturile din cultura de baza. Astfel, la vii şi livezi se impun veniturile realizate din plantaţiile de viţă de vie şi pomi fructiferi, nu şi veniturile din culturi intercalate (fasole, cartofi etc.), indiferent dacă plantaţiile de vii sau livezi au ajuns sau nu pe rod.11. Contribuabili care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, a legumelor şi a zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop şi în sistem irigat, a arbustilor şi plantelor decorative, a ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole se impun pe baza venitului net obţinut, avîndu-se în vedere datele din declaraţia de impunere şi din evidentele conduse în cazul unor asemenea activităţi.Contribuabilii care se impun pe baza venitului net obţinut, conformart. 5 din Legea nr. 34/1994, au obligaţia să depună anual declaraţii de impunere, la termenul stabilit prin lege, având ca baza veniturile realizate în anul anterior depunerii declaraţiei de impunere.Declaraţiile depuse se verifica şi se actualizează în mod obligatoriu cel puţin o dată pe trimestru, în cursul anului de impunere, de către organele fiscale prin întocmire de note de constatare şi procese-verbale, de stabilire a impozitului, iar diferenţele de impozit rezultate se repartizează pe termenele de plată nedevenite scadente.La 31 decembrie a fiecărui an, impunerea stabilită se definitiveaza de către organele fiscale, avîndu-se în vedere venitul total obţinut în cursul anului, volumul cheltuielilor legate de realizarea venitului respectiv, constatările din timpul anului făcute cu ocazia verificărilor efectuate, precum şi sumele plătite în timpul anului în contul impozitului.Diferenţele de impozit stabilite se achită până la 31 ianuarie a anului următor.Impozitul calculat pe baza venitului net obţinut nu poate fi inferior impozitului calculat pe baza normelor de venit agricol. De exemplu, impozitul calculat pentru o suprafaţa amenajată cu solarii în care se cultiva zarzavaturi nu poate fi inferior impozitului calculat pentru aceeaşi suprafaţa prin aplicarea normei de venit stabilite pentru "Grădini de legume şi zarzavaturi">În cazul contribuabililor impusi pe baza venitului net obţinut, nu sunt aplicabile prevederileart. 12 din Legea nr. 34/1994întrucît pierderea recoltei din cauza calamităţilor naturale se reflecta în mod direct în mărimea venitului net obţinut.12. Contribuabilii impusi pe baza venitului net obţinut sunt obligaţi sa conducă o evidenta simpla în care să se înregistreze producţia obţinută, producţia valorificată, suma încasată, precum şi cheltuielile legate în mod efectiv de realizarea producţiei şi valorificarea ei.13. La stabilirea sumei brute a încasărilor se vor avea în vedere suprafaţa cultivată, natura instalaţiilor şi amenajărilor folosite, felul produselor, cantităţile rezultate, modul de valorificare a produselor (la locul exploatării, pe piaţa sau prin societăţi comerciale de profil etc.) şi preţurile de vînzare.14. În ce priveşte cheltuielile, se vor prevedea spre exemplu: costul seminţelor, al rasadurilor cumpărate, al puietilor şi arbustilor achizitionati pentru plantare, cheltuielile pentru tratamentul chimic al terenului sau al plantelor, costul ingrasamintelor, salariile plătite muncitorilor sezonieri sau ocazionali, cheltuielile pentru forta motrice sau pentru irigaţii, cheltuielile făcute cu desfacerea produselor, cheltuielile de transport la locul desfacerii produselor, amortismentul instalaţiilor, costul agentului termic etc.Salariile plătite muncitorilor sezonieri sau ocazionali se deduc din venitul brut numai în măsura în care se face dovada plăţii impozitului pe salarii, conform legii.Muncile agricole făcute de membrii gospodăriei cu mijloace proprii nu se considera cheltuiala şi nu se scad din venitul brut.15. Contribuabilii definiţi potrivitLegii nr. 34/1994, care pentru unele suprafeţe de teren se impun pe baza venitului net obţinut, nu se mai impun pentru acele suprafeţe de teren şi pe baza normelor de venit agricol impozabil prevăzute în anexa nr. 1 la lege.În cazul în care un contribuabil, pentru o anumită suprafaţa de teren, urmează să se impună pe baza normelor de venit agricol impozabil, iar pentru o parte din suprafaţa, pe baza venitului net obţinut, impozitul anual de plată se calculează prin cumularea celor două venituri. De exemplu, dacă un contribuabil care are în proprietate 4 ha teren arabil situat în zona I de fertilitate, din care 0,10 ha a fost cultivat cu legume şi zarzavat, impozitul se va stabili prin cumularea venitului astfel : 3,90 ha X 141,000 = 549.900 lei venit calculat pe bază de norme, la care se adauga un venit de circa 400.000 lei, obţinut de pe suprafaţa cultivată cu legume şi zarzavat, în total 949.900 lei, la care, aplicind cota de 10%, impozitul de plată pentru anul 1995 este de 94.990 lei.16. Contribuabilii persoane fizice, autorizaţi, potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, sa producă şi sa vinda produse de natura celor menţionate laart. 5 din Legea nr. 34/1994se impun în continuare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 201/1990, data în aplicare decretului-lege menţionat.17. Potrivitart. 6 din Legea nr. 34/1994, cota de impozit ce se aplică atât la contribuabilii impusi pe baza normei de venit agricol impozabil, cît şi pe baza venitului net obţinut, este de 10% în anii 1994, 1995 şi 1996 şi de 15% pentru următorii ani.18. În anul 1994, impozitul pe venitul agricol se datorează proporţionale cu durata aplicăriiLegii nr. 34/1994, atât în cazul contribuabililor impusi pe baza normelor de venit agricol, cît şi a celor impusi pe baza venitului net obţinut. De exemplu, un contribuabil din prima zona de fertilitate, care poseda o suprafaţa de 2 ha teren arabil, va plati în anul 1994 pentru semestrul II un impozit pe venitul agricol în suma de 14.100 lei (141.000 lei X 2 ha = 282.200 lei; 282.000 lei X 10% = 28.200 lei impozit anual; 28.200 lei : 2 = 14.100 lei impozit pe semestrul II 1994), care se repartizează pe cele doua termene de plată stabilite potrivit legii.19. Contribuabilii care din recolta obţinută la culturile de sfecla de zahăr, floarea-soarelui, soia, în, cinepa şi bumbac contractează şi livreaza agenţilor economici mandataţi de stat la 60% din recolta realizată, impozitul se reduce cu 50% pentru suprafaţa cultivată cu asemenea culturi.De exemplu, pentru un contribuabil cu o suprafaţa de 2 ha teren arabil situat în prima zona de fertilitate, care a avut cultivat 0,50 ha cu bumbac, din care a predat efectiv 60% din recolta obţinută, impozitul de plată se va calcula pentru anul 1995 astfel:
    - 1,50 ha teren arabil a 141.000 lei norma de venit impozabil211.500 lei
    - 0,50 ha teren cultivat cu bumbac a 141.000 lei norma de venit impozabil70.500 lei
    TOTAL venit impozabil282.000 lei
    Impozit de plată (282.000 x 10%)28.200 lei
  La prezentarea documentului de predare în mod efectiv a 60% din recolta de bumbac la agentul economic mandatat de stat, impozitul se recalculează după cum urmează:
    - 0,50 ha teren cultivat cu bumbac a 141.000 lei norma de venit impozabil70.500 lei
    - impozit 10% asupra venitului de 70.500 lei7.050 lei
    - reducerea de impozit de 50% pentru predarea efectivă a 60% din recolta de bumbac (7.050 x 50%)3.525 lei
  În acest caz, impozitul rămas de plată, după reducerea cu 50% acordată potrivitart. 6 din Legea nr. 34/1994, este de 24.675 lei (28.200 lei - 3.525 lei).20. Reducerea de impozit se acordă, după stabilirea impunerilor anuale, pe baza documentului eliberat de agentul economic mandatat de stat sa preia productiile agricole contractate de contribuabil, din care să rezulte suprafaţa terenului pentru care s-a contractat şi s-a predat efectiv 60% din recolta obţinută.Pentru acordarea reducerilor de impozit se întocmesc borderouri de scădere care vor cuprinde datele prevăzute în formularul anexat.21. Prin răspundere solidară în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege (art. 8) se înţelege dreptul organelor fiscale de a cere declararea sumelor de venit agricol impozabil şi plata impozitului de la oricare dintre membrii majori şi gospodăriei, care locuiesc şi gospodăresc cu subiectul impozabil (contribuabilul) şi care beneficiază de veniturile agricole realizate, aceştia putind fi urmăriţi asupra oricăror venituri personale, indiferent dacă au fost sau nu impuse în cadrul gospodăriei din care fac parte.În mod solidar răspund şi moştenitorii aflaţi în indiviziune pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din lege, întrucît aceştia au chiar calitatea de contribuabili.22. În cazul când asociaţiile agricole nu îşi îndeplinesc obligaţiile prevăzute de lege, răspunderea revine membrilor asociaţiilor agricole, în raport cu suprafaţa de teren adusă în asociaţiei.23. După determinarea venitului impozabil şi stabilirea impozitului de plată, se întocmesc instiintari de plată, care, după operarea lor în evidente fiscale, se inmineaza contribuabililor, cel tirziu până la 15 aprilie, inclusiv, al fiecărui an. Pentru anul 1994, înştiinţările de plată se inmineaza până la 1 septembrie.24. Modificările intervenite în cursul anului de impunere, în ceea ce priveşte mărimea suprafeţelor de teren supuse impozitului pe venitul agricol, se vor opera, în vederea stabilirii noilor obligaţii fiscale, începând cu data la care s-au produs. De exemplu, un contribuabil care are în proprietate o suprafaţa de 2 ha teren arabil în prima zona de fertilitate, din care doneaza la 1 iulie 1995 suprafaţa de 1 ha, impozitul stabilit pe anul 1995 se va recalcula după cum urmează:
    - 2 ha teren arabil a 141.000 lei norma de venit agricol impozabil282.000 lei
    - impozit pe anul 1995 (282.000 x 10%)28.200 lei
    - impozit de plată pe anul 1995 (141.000 lei norma de venit agricol pentru 1 ha teren arabil + 70.500 lei ce reprezintă venitul normat pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 1995 = 211.500 lei venit normat x 10% cota de impozit)21.150 lei
    - impozit de scăzut în cazul contribuabilului care a donat pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 19957.050 lei
    - impozit de debitat în cazul contribuabilului care a primit terenul sub formă de donaţie7.050 lei
  25. În cazul când contribuabilul care a donat terenul a plătit impozitul de 28.200 lei pe întregul an 1995, impozitul de 7.050 lei aferent suprafeţei donate se va restitui sau compensa potrivit prevederilor legale.Pentru contribuabilul care a primit terenul sub forma de donatiei, impozitul datorat de 7.050 lei se va repartiza pe cele doua termene de plată, în suma egala, respectiv 50% până la 1 septembrie şi restul de 50% până la 15 noiembrie, întrucît donatia a avut loc cu mult înaintea primului termen de plată.26. În cazul când contribuabilul care, spre exemplu, a donat terenul nu a făcut în cursul semestrului I 1995 nici o plata până la data donarii, impozitul datorat de 21.500 lei se va împărţi în părţi egale pe cele doua termene de plată (1 septembrie şi 15 noiembrie), iar în cazul contribuabilului care a primit donatia, impozitul datorat de 7.050 lei se va repartiza, de asemenea, pe cele doua termene de plată.27. Pentru neplata la termen a impozitului pe venitul agricol datorat potrivit legii, contribuabilii plătesc o majorare de 0,30% pentru fiecare zi de întârziere.În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, plata impozitului pe venitul agricol se face, fără majorări de întârziere, în ziua lucrătoare imediat următoare.28. Contribuabilii care nu au fost impusi la timp cu impozitul pe venitul agricol sau nu au fost impusi pentru toate sursele de venit vor fi impusi şi obligaţi la plata impozitului pe venitul agricol pe 3 ani anteriori celui în care s-a făcut constatarea, excepţind perioada de scutire prevăzută în Legea fondului funciar nr. 18/1991.Astfel, dacă în anul 1997 se constat ca un contribuabil a avut o suprafaţa de teren pe mai mulţi ani în urma fără sa fi fost impus, în afară anului 1997 când se constata neimpunerea, contribuabilul respectiv va fi impus pe anii calendaristici 1996, 1995 şi 1994. Dacă situaţia se constata în anul 1995, contribuabilul va fi impus numai pentru semestrul II al anului 1994, întrucît pe anii anteriori anului 1994, respectiv anii 1993 şi 1992, se aplicau prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991.O impunere eronată stabilită poate fi revizuită în aceeaşi perioadă.Impozitul stabilit în condiţiileart. 11 din Legea nr. 34/1994şi ale pct. 28 din prezentele instrucţiuni se plăteşte în termen de 30 de zile, socotite de la data inminarii înştiinţării de plată.29. Pentru reducerile de impozit ce se acordă în cazul pierderii de recolte din cauza calamităţilor naturale, contribuabilii au obligaţia să depună cereri de scădere a impozitului, în termen de 5 zile de la producerea fenomenului de calamitate la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau la Administraţia financiară a sectorului agricol Ilfov. În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, organele financiare sesizate vor efectua la faţa locului constatarea pagubelor produse în prezenta proprietarului şi a reprezentantului de specialitate agricolă al administraţiei locale, care vor cuantifica nivelul pagubelor produse prin note de constatare, ce vor servi la determinarea cuantumului impozitului pe venitul agricol ce urmează a fi scăzut.30. Documentele de scădere a impozitului pe venitul agricol, în caz de pierdere a recoltei din cauza calamităţilor naturale, se întocmesc o singură dată până la 31 decembrie a anului în care a avut loc calamitatea, începând cu ultimul termen de plată, respectiv 15 noiembrie a fiecărui an.31. Calamitati naturale sunt considerate:- distrugerea recoltelor de pe terenurile contribuabililor datorată inghetului, secetei, grindinei, ploilor torentiale, inundaţiilor, manei, prabusirilor şi deplasarilor de teren, stagnarii de apa, brumei tirzii de primavara şi timpurii de toamna, dăunătorilor animali şi vegetali;- distrugerea recoltei strinse în cimp, la arie, în gospodăria agricolă, datorită inundaţiilor sau furtunii, precum şi distrugerea recoltelor din cauza incendiilor, dacă acestea nu s-au produs din vina unui membru al gospodăriei în cauza.32. Reducerile de impozit pentru calamitati naturale se acordă numai contribuabililor care în anul de impunere au suferit pierderi de recolte comparativ cu producţia medie la hectar efectiv realizată în ultimii 3 ani în localitatea respectiva.33. Calculul impozitul de scăzut pentru pierderi de recolte din cauza calamităţilor naturale se face astfel:- se determina venitul impozabil aferent suprafeţei de teren calamitate;- asupra venitului impozabil aferent suprafeţei calamitate se aplică procentul de distrugere a recoltei respective, obţinându-se astfel suma de scăzut din venitul total impozabil;- din venitul total impozabil se scade suma reprezentind venitul determinat prin aplicarea procentului de distrugere, iar la venitul total impozabil astfel obţinut se calculează impozitul de plată;- diferenţa între impozitul stabilit iniţial şi impozitul de plată aferent venitului total impozabil, rămas după reducerea venitului cu procentul de distrugere a recoltelor, reprezintă impozitul de scăzut, conformart. 12 din Legea nr. 34/1994.Exemplu: În anul 1995, un contribuabil dintr-o comuna încadrată în prima zona de fertilitate este impus astfel:
    - 2 ha teren arabil a 141.000 lei282.000 lei
    - impozit de plată 10% aplicat la venitul impozabil de 282.000 lei28.200 lei
  Din cauza grindinei din vara anului 1995 de pe suprafaţa de 1 ha s-au realizat numai 400 kg grîu.Producţia medie la hectar efectiv realizată în ultimii 3 ani în comuna respectiva a fost de 1.600 kg (1.400 kg în 1992 + 1.600 kg în 1993 + 1.800 kg în 1994 = 4.800 kg : 3 = 1.600 kg).Producţia la hectar de 400 kg realizată de contribuabilul în cauza reprezintă 25% din producţia medie la hectar a localităţii respective (400 X 100 : 1.600 = 25%), astfel ca procentul de distrugere a recoltei de pe suprafaţa de 1 ha cultivată cu grîu este de 75% şi, în consecinţa, se acordă în aceasta proporţie reducerea de impozit.Venitul aferent suprafeţei de 1 ha, cultivată cu grîu, este de 141.000 lei (prima zona de fertilitate).În aceasta situaţiei, ţinând seama ca procentul de distrugere a recoltei de pe suprafaţa de 1 ha, cultivată cu grîu, este de 75%, venitul impozabil este de 176.250 lei (282.000 - 105.750, adică 75% din 141.000 lei).La venitul de 176.250 lei corespunde un impozit de 17.625 lei, care scăzându-se din impozitul iniţial de 28.200 lei, rezultă impozitul de scăzut în suma de 10.575 lei (28.200 lei - 17.625 lei).34. Pentru determinarea procentului de distrugere a recoltelor, organele direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau al Administraţiei financiare a sectorului agricol Ilfov, în colaborare cu organele de specialitate agricole, întocmesc un proces-verbal în dublu exemplar, pe comune, oraşe şi municipii, din care trebuie să rezulte: producţia medie la hectar (pentru culturile calamitate), efectiv realizată în ultimii 3 ani în comuna, oraşul sau municipiul respectiv, natura calamităţilor, numărul total al gospodariilor care au suferit pierderi de recolte din cauza calamităţilor naturale.La acest proces-verbal, întocmit pe comune, oraşe şi municipii, se anexează cererile de scădere de impozit, depuse de către contribuabili, în care organele prevăzute laart. 12 din Legea nr. 34/1994trebuie să certifice suprafaţa de teren calamitata, felul culturii de pe aceasta suprafaţa şi procentul de distrugere a recoltelor respective şi apoi sa întocmească borderoul centralizat pe comuna, oraş sau municipiu, după caz, potrivit modelului anexat.35. După trecerea termenului prevăzut la ultimul alineat alart. 12 din Legea nr. 34/1994, directorul general al Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat aproba borderoul centralizat pe comuna, oraş sau municipiu, după caz, la care se anexează cererile contribuabililor şi procesul-verbal de constatare a calamitatii, după care se întocmesc borderouri nominale de scădere de impozit pentru toţi contribuabilii care au suferit pierderi de recolte din cauza calamităţilor naturale.36. Pentru anul 1994, reducerea de impozit ce se acordă potrivitart. 12 din Legea nr. 34/1994se raportează la durata aplicării legii. În cazul dat ca exemplu la pct. 33, impozitul de scăzut pe anul 1994 (dacă ar fi avut loc calamitatea respectiva) este de 5.287 lei (10.575 : 2 = 5.287 lei).37. Potrivit dispoziţiilorart. 13 din Legea nr. 34/1994, consiliile judeţene, Consiliul Sectorului Agricol Ilfov şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti pot acorda înlesnirile menţionate expres în cuprinsul acestui articol, pe bază de cerere.38. Cererea se depune de către contribuabil la organul fiscal de domiciliu sau sediu, care va prezenta consiliului judeţean, Consiliului Sectorului Agricol Ilfov sau Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, după caz, o nota cuprinzând date referitoare la obligaţiile fiscale ale contribuabilului, rezultate din evidente fiscale, însoţită de cererea de acordare a inlesnirii.Soluţia adoptată de consiliul local respectiv va fi comunicată şi organului fiscal în termen de 15 zile, care va face operarea în evidentele nominale şi centralizate.39. Contribuabilii în vârsta de 65 de ani, care îşi lucrează singuri pământul, beneficiază de o reducere a impozitului pe venitul agricol cu 50%.Reducerea impozitului pe venitul agricol cu 50% se acordă şi în situaţia în care contribuabilii respectivi folosesc mijloace mecanice pentru efectuarea unor lucrări agricole (arat, semanat, prasit, treierat etc.) ale societăţilor comerciale de profil.Pentru contribuabilii în cauza, impozitul se reduce cu 50% începând cu 1 ianuarie al anului de impunere. În vederea acordării acestei reduceri, contribuabilii trebuie să facă dovada cu act oficial în momentul stabilirii impunerii.40. În cazul persoanelor handicapate şi asimilabile gradului I şi II de invaliditate, reducerea cu 50% a impozitului pe venitul agricol se acordă numai atunci când capul gospodăriei este în aceasta situaţiei. Reducerea de impozit se acordă pe baza actelor doveditoare prin care se atesta situaţia respectiva, începând cu 1 ianuarie al anului de impunere.41. Scutirea de impozit pe venitul agricol prevăzută la ultimul alineat alart. 13 din Legea nr. 34/1994se acordă în aceleaşi condiţii ca şi în cazul persoanelor handicapate şi asimilabile gradului I şi II de invaliditate.42. Depunerea de către contribuabili a contestaţiei sau a plingerii, în condiţiile prevăzute deart. 16 din Legea nr. 34/1994, nu exclude plata şi nu suspenda urmărirea plăţii impozitului datorat. Astfel, plata datoriei de către contribuabil rămâne bine efectuată pentru impozitul neachitat, organele fiscale fiind îndreptăţite sa urmărească silit veniturile sau bunurile debitorului, în condiţiile legii.Dacă debitorul a contestat impozitul pe venitul agricol, bunurile urmărite vor fi indisponibilizate, dar nu se va proceda la vânzarea lor înainte de rezolvarea contestaţiei.43. În cazul în care contestaţia sau plîngerea a fost soluţionată favorabil, sumele încasate în plus, precum şi bunurile sechestrate pentru neplata în termen a impozitului pe venitul agricol se restituie în condiţiileLegii nr. 34/1994.44. Bunurile sechestrate, cu excepţia celor perisabile (bunuri ce se pot strica într-un timp scurt) nu se pot vinde până la soluţionarea contestaţiei sau a plingerii de către organele menţionate laart. 16 din Legea nr. 34/1994. Dacă bunurile perisabile sechestrate au fost vîndute între timp, se restituie contribuabilului, în cazul admiterii contestaţiei sau a plingerii, sumele realizate din vânzarea bunurilor respective.45. Taxa de timbru de 2% prevăzută înart. 17 din Legea nr. 34/1994se datorează şi în cazul când sunt contestate majorări de întârziere.46. La stabilirea impozitului pe venitul agricol de la 1 iulie 1994, se va tine seama ca, în cazul contribuabililor care au plătit integral impozitul pe terenuri în baza Legii nr. 2/1977 privind impozitul agricol, 50% din suma achitată să fie considerată ca plata în contul impozitului datorat conformLegii nr. 34/1994iar în cazul celor care nu au plătit impozitul pe terenuri pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1994 sa-l achite o dată cu noul impozit, la termenele prevăzute deLegea nr. 34/1994.47. Formularistica necesară organelor fiscale în vederea stabilirii şi încasării impozitului pe venitul agricol este prevăzută în anexe.Actualizarea şi completarea formularisticii respective se vor face prin ordin al ministrului finanţelor.48. Prevederile prezentelor instrucţiuni sunt aplicabile începând cu data intrării în vigoare aLegii nr. 34/1994.49. Pe data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni se abroga orice alte dispoziţii contrare.Judeţul ..................Municipiul (oraşul)................Comuna ...................DECLARAŢIEI DE IMPUNEREprivind veniturile realizate, conformart. 5 din Legea nr. 34/1994privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199 ......Subsemnatul ............................................................., cu domiciliul (sediul) în localitatea ..................., str. ............. nr. ............., telefon .................., judeţul (sectorul) ........... ....., declar că venitul realizat din *) : .................................. are la baza următoarele elemente:1. Exercit activitatea în municipiul/oraşul/comuna ...................... judeţul (sectorul).................., str. ..............nr. ................2. Activitatea este continua/sezoniera ..................................3. Persoanele angajate (temporar, sezonier, continuu) sunt următoarele: ............................................................................. .............................................................................4. Modul de desfacere a produselor (prin societăţi comerciale, direct la piaţa, de la domiciliu, la export etc.) ..................................... .............................................................................5. Evidentele fiscale conduse sunt următoarele : ........................6. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ...........19 ...... la ................... 19 ..........7. Veniturile realizate în această perioadă sunt :┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ Venitul brut pe surse de venit: │ Suma (lei) │├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ (LEI) │ ││ TOTAL VENIT BRUT │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘                                                                (continuare) 8. Cheltuieli efectuate pentru realizarea venitului sunt următoarele:┌────────────────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────┐│ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │├────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │├────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │├────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │├────────────────────────┼────────────┼───────────────────────┼────────────┤│ │ │ TOTAL CHELTUIELI │ │└────────────────────────┴────────────┴───────────────────────┴────────────┘ 9. Venitul net impozabil (7-8) ......................................lei.În afară de cele de mai sus, declar următoarele : ....................... .............................................................................Data .............. 19 ........ Semnatura contribuabilului,------------------------ Notă *) Cultivarea şi valorificarea florilor, a legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop şi în sistem irigat, a arbustilor şi plantelor decorative, a ciupercilor, pepiniere viticole şi pomicole.M.F. cod 14.13.2/A Format A4/tJudeţul ...............Municipiul (oraşul) .............Comuna ................PROCES-VERBAL DE IMPUNERE Nr.......-----------------------------------Înştiinţare de plată *)a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 19.....Data ............ Data ..........APROBAT VERIFICATAstăzi ................ 19 .........., în bazaart. 6 din Legea nr. 34/1994privind impozitul pe venitul agricol, se stabileşte impunerea pe anul 19 ...... după cum urmează:Numele şi prenumele contribuabilului ......................................Domiciliul (sediul) : comuna (oraşul/municipiul) .........................,str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ........, ap. ......I. Determinarea venitului anual impozabil : a) Venit brut realizat din : **)- .........................................................................- .........................................................................- .........................................................................- .........................................................................TOTAL VENIT BRUT ................................ lei b) Cheltuieli efectuate cu realizarea venitului brut : **)- .........................................................................- .........................................................................- .........................................................................- .........................................................................TOTAL CHELTUIELI ................................. leiII. Venitul net obţinut (a-b) ......................................... leiIII. Cota de impozit .................................................. %IV. Impozit de plată .................................................. lei.V. Impozitul de plată stabilit, repartizat pe termene de plată :- 50% până la ..................... 19 ..........- 50% până la ..................... 19 ..........Organul de impunereNumele şi prenumeleSemnatura-------------------- Notă *) Un exemplar se inmineaza contribuabilului. Notă **) Se fac precizări în funcţie de natura culturii şi a cheltuielilor efectuate pentru realizarea venitului.M.F. cod 14.13.2/B Format A4/tJUDEŢUL .................Municipiul (oraşul) .................Comuna ..................SITUAŢIA CENTRALIZATOARE *)privind stabilirea impozitului pe venitul agricol, conformLegii nr. 34/1994,pe anul 199 .....1. Impozitul pe venitul agricol pe baza normelor de venit :┌─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐│ │ │ Contribuabili ││ Categoria de folosinta │ Nr. │ supuşi impozitului ││ │ rand ├───────┬───────────────┤│ │ │ Total │Venit impozabil││ │ │ (ha) │ (mii lei) │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Teren arabil │ 1 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Grădini de legume şi zarzavat │ 2 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Vii, începând cu al doilea an de rod │ 3 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Livezi de pomi fructiferi, zmeuriş şi │ │ │ ││căpşunării,începând de la al doilea an de rod│ 4 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Păşuni │ 5 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Fâneţe │ 6 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Terenuri forestiere cu păduri în exploatare │ 7 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Alte terenuri agricole(ape, bălţi, heleştee) │ 8 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│TOTAL │ 9 │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────────────┤│Număr contribuabili impuşi │ 10 │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────────────┘    2. Contribuabilii impusi pe baza venitului net obţinut :- Număr de contribuabili ..................................................- Venitul brut stabilit .......................................... mii lei.- Cheltuieli ..................................................... mii lei.- Venit net obţinut .............................................. mii lei.- Impozit de plată ............................................... mii lei.3. TOTAL IMPOZIT DE PLATA (1+2) .................................. mii lei.Director general, Director I.T.,------------------ Notă *) Un exemplar se înaintează Ministerului Finanţelor.Cod MF 14.13.3 Format A4/tJudeţul .................Municipiul (oraşul) ...............Comuna ..................Înştiinţare de plată nr. ............din ............... 19 ........Către domnul (doamna) ........................., contribuabil din ................................, str. ......................... nr. ......., bl. .....,etaj. .........., ap. ........, judeţul ......................................Va facem cunoscut ca aveti de plată pe anul 19 .........., ca impozit pe venitul agricol stabilit conformLegii nr. 34/1994, suma de .......... lei *) :Pentru anul 199 ......., suma de ................. lei se repartizează pe termene de plată, astfel :- 50%, respectiv .................. lei până la .................. 199 .....- 50%, respectiv .................. lei până la .................. 199 .....Organul financiar,----------------------- Notă *) Se comunică contribuabililor impusi pe baza normelor de venit.M.F. cod 14.13.4 Format A5/t^1Subsemnatul (contribuabil) ............................., din comuna (oraşul, municipiul) ........................, str. ....................... nr. ......., am primit înştiinţarea de plată nr. ............... pe anul 199 ........., prin care sunt obligat a plati suma de .................... lei, reprezentind impozitul pe venitul agricol.Contribuabil (semnatura) ........................    JUDEŢUL ..........................    MUNICIPIUL (ORAŞUL) ..............    COMUNA ...........................                              MATRICOLA        privind stabilirea pe anul 1994 a impozitului pe venitul agricol┌────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │ │ │ │ Impozitul pe venitul agricol │ INLESNIRI ││ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ACORDATE ││ │ │ │ NUMELE şi │ │ TERENURI AGRICOLE │POTRIVIT ART. 13││ │ │ │ PRENUMELE │ ├──────────┬───────┬────────┬───────────┬──────┬──────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┤ DIN LEGEA ││ │Nr. crt. │ │(denumirea)│ │ Terenuri │Gradini│ Vii de │ Livezi de │Pasuni│Fanete│ Terenuri │ Alte │ Terenuri │ TOTAL │ Nr. 34/1994 ││Nr. │ din │Numărul│ CONTRIBU- │Specificare│ arabile, │ de │ orice │ pomi │ │ │forestiere│terenuri│ocupate de│TERENURI,│ - LEI - ││crt.│Registrul│de rol │ABILULUI şi│ │cultivate,│legume │ fel, │fructiferi,│ │ │cu paduri │agricole│clădiri şi│ VENIT ├────────┬───────┤│ │ agricol │ │DOMICILIUL │ │ nepreva- │ şi │începând│zmeuris şi │ │ │ în │ │construc- │IMPOZABIL│REDUCERI│SCUTIRI││ │ │ │SAU SEDIUL │ │ zute în │zarza- │ cu al │căpşunării,│ │ │exploatare│ │ tii │ şi │ DE │ DE ││ │ │ │ (str. şi │ │coloanele │ vat │ doilea │începând cu│ │ │ │ │ │ IMPOZIT │IMPOZIT │IMPOZIT││ │ │ │ nr.) │ │următoare │ │ an de │ al doilea │ │ │ │ │ │DE PLATA │ PE │ PE ││ │ │ │ │ │ │ │ rod │ an de rod │ │ │ │ │ │ │VENITUL │VENITUL││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AGRICOL │AGRICOL││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ CU 50% │ │├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┬─┼─────┬─┼──────┬─┼─────────┬─┼────┬─┼────┬─┼────────┬─┼──────┬─┼────────┬─┼───────┬─┼────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ │ 10│ │ 11│ │ 12 │ │ 13 │ │ 14 │ │15=6+.+14│ 16 │ 17 │├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Supraf. ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Ven.mii lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Supraf. ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Ven.mii lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Supraf. ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Ven.mii lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Supraf. ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Ven.mii lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Supraf. ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Ven.mii lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ TOTAL │Supraf. ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ PAGINA ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Ven.mii lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ ├───────────┼────────┼─┼─────┼─┼──────┼─┼─────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────────┼─┼──────┼─┼────────┼─┼───────┼─┼────────┼───────┤│ │ │ │ │Impozit lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴───────────┴───────────┴────────┴─┴─────┴─┴──────┴─┴─────────┴─┴────┴─┴────┴─┴────────┴─┴──────┴─┴────────┴─┴───────┴─┴────────┴───────┘                                    M.F. 14-13-5X3/12    JUDEŢUL ..........................    COMUNA ...........................    ..................................    ORAŞUL ...........................                     BORDEROU Nr. ........ din ........ 199 .........             de scădere a impozitului pe venitul agricol pe anul 199 ......              pentru contribuabilii care au suferit pierderi de recolte                       din cauza calamităţilor naturale┌────┬─────────┬──────────────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Venitul │ │ ││ │ │ │ │ Impozitul │ │ │ Venitul │ │ Venitul │ impozabil │ Impozitul │ ││Nr. │Nr. crt. │ Numele │ Venitul │ anual de │Suprafaţa│ Felul │ impozabil │Procentul de│ de scăzut │ ramas dupa│ de plată │Impozitul ││crt.│ din │ şi prenumele │ total │ plată │terenului│culturilor│ aferent │ distrugere │ în urma │ scăderea │ aferent │de scăzut ││ │matricola│ contribuabilului │impozabil│ stabilit │calamitat│ distruse │ terenului │ a culturii │ aplicării │din venitul│ venitului │(col.4-11)││ │ │ │ │ iniţial │ │ │ calamitat │ │procentului │ iniţial │din col. 10 │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │a venitului│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ distrugere │ suprafetei│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(col. 7 X 8)│ calamitate│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (col.3- 9)│ │ │├────┼─────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────├──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├────┼─────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────├──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤├────┼─────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────├──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤├────┼─────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────├──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤├────┼─────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────├──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤├────┼─────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────├──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤├────┼─────────┼──────────────────┼─────────┼───────────┼─────────├──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤└────┴─────────┴──────────────────┴─────────┴───────────┴─────────└──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘            Director general, Director I.T.,    JUDEŢUL .............................    COMUNA ..............................    ORAŞUL ..............................                BORDEROU Nr. ........ din ...... 199 .......     pentru scăderea impozitului pe venitul agricol pe anul 199.....,      conform art. 6 din Legea nr. 34/1994┌────┬────────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────────┬──────────┐│ │ │ Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ agentului │ Numărul şi │ │ │ Venitul │ │ Cota de │ Impozitul │ Numărul ││Nr. │ Numele │ economic │ data sub │ Numărul │ Total │ aferent │ Impozitul│ reducere │ scăzut conform │ poziţiei ││crt.│ şi prenumele │ la care │ care s-a │ şi data │impozit │ suprafetei │ aferent │ conform │art. 6 din Legea│ de rol ││ │contribuabilului│s-a livrat │înregistrat │ dovezii │stabilit│ contractate │ venitului│ art. 6 din │ nr. 34/1994 │ unde s-a ││ │ │ producţia │ cererea de │prezentate│ iniţial│ cu cultura │din col. 6│ Legea │(col. 7 X 8/100)│ operat ││ │ │contractata│ scădere │ │ │ │ │nr. 34/1994 │ │ scăderea │├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤└────┴────────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────────┴──────────┘                  Director general, Director I.T.,NOTĂ:La acest borderou se anexează cererile şi dovezile prezentate de contribuabilii în cauza.-----------------------