HOTĂRÂRE nr. 412 din 23 martie 2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului stabileşte politica în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport, construcţii şi turism, în cadrul politicii generale a Guvernului, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, construcţiilor şi turismului;2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului;3. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;4. elaborează şi implementează politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniul lucrărilor publice, amenajării teritoriului, locuinţei şi turismului;5. aplică şi urmăreşte în sectorul transporturilor, construcţiilor şi turismului prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi strategia naţională şi sectorială de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, cu amendamentele ulterioare;6. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrărilor publice, activităţilor de transport, de turism şi locuinţelor;7. fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;8. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat şi din creditele externe, în domeniile sale de activitate;9. exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;10. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate şi asigură gestionarea întregului proces de privatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa;11. aprobă tarifele percepute pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi cuantumul redevenţelor;12. asigură organizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile transporturilor, lucrărilor publice, locuinţei, amenajării teritoriului, urbanism, siguranţa construcţiilor şi turism, prin corelare cu programele naţionale de cercetare în aceste domenii;13. organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;14. promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a construcţiilor, asigură condiţiile unui mediu concurenţial în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;15. elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor cu capital autohton şi străin în domeniile sale de activitate;16. asigură concepţia unitară a aplicării politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrări publice a teritoriului naţional;17. iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;18. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniul său de activitate;19. susţine promovarea intereselor agenţilor economici autohtoni de profil pe pieţele internaţionale;20. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi infrastructuri;21. asigură administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport şi a echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport;22. asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;23. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;24. sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;25. stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor;26. concesionează în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului, activităţile şi serviciile de interes naţional din domeniul transporturilor;27. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului;28. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale;29. stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informaţional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;30. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile ţării, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport;31. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţională care gestionează infrastructura feroviară, cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;32. realizează activităţi de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituţiilor publice din subordine, al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum şi al societăţilor comerciale, care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, lucrări publice şi turism pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionarii care au lucrat în transporturi şi turism şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reţeaua sanitară proprie;33. asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, ca sinteză a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor, şi verifică respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii;34. stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, precum şi pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;35. colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbană şi rurală, la construcţia de locuinţe şi lucrările tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participă la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;36. sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale prin activităţi ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura urbană, reglementări specifice şi politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi soluţionate la nivelurile de competenţă locală;37. colaborează cu coordonatorii cadastrului general, stabiliţi prin lege, pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;38. asigură evidenţa terenurilor din domeniul privat al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi eliberează certificatele de proprietate, conform legii;39. asigură fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice şi locuinţe;40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;41. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale, susţinând necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;42. iniţiază şi supune spre aprobare proiecte de acte normative şi coordonează elaborarea de reglementări tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, inclusiv a programului pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;43. colaborează, prin serviciile sale publice deconcentrate, cu autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente;44. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acţionare, pe plan central şi local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului naţional de apărare împotriva dezastrelor;45. organizează elaborarea, avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii; asigură directivarea şi asistenţa tehnică pentru implementarea calităţii în construcţii, prin reglementări tehnice şi economice, cu participarea specialiştilor din cercetare, proiectare, învăţământ superior şi execuţia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice şi economice;46. organizează şi asigură desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici;47. organizează activitatea de agrementare tehnică pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, precum şi activitatea de atestare a maşinilor şi a echipamentelor tehnologice de construcţii noi;48. asigură condiţiile pentru aplicarea unitară a sistemului calităţii în construcţii, conform legii;49. asigură, potrivit legii, monitorizarea achiziţiilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor publice;50. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi reglementărilor corespunzătoare, asigurarea pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului din transporturi şi turism, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;51. îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructură din domeniul transporturilor;52. urmăreşte respectarea prevederilor legale privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii prin Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti;53. coordonează programele de asistenţă tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4 (1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate, unităţi care funcţionează sub autoritatea ori în coordonarea sa sau societăţi comerciale autorizate:1. aprobă, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene;2. participă la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în activităţile de transport;3. elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;4. exercită inspecţia de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor;5. acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;6. emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor;7. stabileşte organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene;8. aprobă utilizarea spaţiului aerian, a căilor navigabile în apele naţionale şi internaţionale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;9. exercită activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi;10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură şi al calităţii acestora;11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi ori care concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate;12. emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;13. autorizează funcţionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor şi a autogărilor;14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;16. asigură certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;17. gestionează frecvenţele de comunicaţii alocate;18. asigură, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi navigaţiei, precum şi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor şi activităţilor de transport şi emite autorizaţii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaşte acest drept;19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării acesteia;20. asigură reglementarea şi organizarea circulaţiei aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;21. organizează spaţiul aerian naţional şi stabileşte principiile şi regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, în timp de pace;22. emite reglementări aeronautice specifice privind înmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de înmatriculare;23. emite reglementări aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerinţele tehnice, operaţionale şi procedurale pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezafectarea aerodromurilor civile;24. asigură autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor tehnice, operaţionale, de siguranţă a zborului, de securitate aeronautică şi de protecţie a mediului, potrivit standardelor internaţionale acceptate de România;25. eliberează licenţe de lucru agenţilor economici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;26. emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public;27. restricţionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spaţiul aerian naţional, după caz, în scopul protecţiei mediului;28. stabileşte aeroporturile din România care, în urma derulării activităţilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecţie a mediului, cu avizul ministerului de resort;29. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcţionare are impact semnificativ asupra mediului;30. emite reglementările, standardele şi procedurile privind evaluarea, auditarea şi autorizarea şi/sau licenţierea agenţilor economici aeronautici civili;31. emite permisul de producţie pe baza căruia se autorizează producţia de serie a aeronavelor civile şi a componentelor acestora;32. elaborează Programul naţional de securitate aeronautică pe baza căruia se asigură protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită; răspunde de dezvoltarea, implementarea şi operaţionalitatea acestui program;33. reglementează, organizează şi desfăşoară activităţile privind ancheta administrativă a incidentelor şi accidentelor de aviaţie civilă;34. acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/din porturile civile româneşti;35. supraveghează şi controlează navigaţia în apele naţionale a navelor sub pavilion român, precum şi a navelor arborând pavilion străin, dar aparţinând unor persoane fizice sau juridice române, în marea liberă;36. stabileşte, nominal şi pe porţiuni, apele navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ţine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;37. stabileşte regulile de navigaţie în marea teritorială, în apele interioare şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;38. acordă dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;39. stabileşte, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei şi atribuţiile funcţiilor la bordul navelor;40. emite reglementări cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregătire, modul de obţinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate şi a brevetelor dobândite prin examen;41. organizează sistemul de salvare pe mare şi pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;42. stabileşte căile navigabile, porturile, radele şi bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;43. stabileşte modul de recrutare, şcolarizare şi brevetare a piloţilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj maritim şi fluvial;44. stabileşte, cu acordul organelor de grăniceri, locurile de acostare şi de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;45. eliberează, printr-o societate de clasificare agreată, certificate de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;46. stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnică periodică;47. certifică prin omologare sau prin inspecţia tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei;48. autorizează staţiile de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică;49. acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale, autorizate, care să elaboreze şi să pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;50. autorizează înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care aparţin Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi altor instituţii similare;51. emite norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi a profesorilor necesari în procesul de pregătire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;52. emite norme privind examinarea psihologică medicală în vederea eliberării permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice;53. asigură prin reţeaua sanitară proprie asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei;54. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi execută controlul acestei activităţi, iar pentru transporturile speciale, strategice, şi cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale;55. stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice obligatorii de proiectare, construcţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrăzilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor şi staţiilor de cale ferată şi de metrou, astfel încât acestea să corespundă şi nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme şi autorizează agenţii economici să efectueze astfel de activităţi;56. stabileşte, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, de căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vieţilor omeneşti;57. asigură buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;58. controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale;59. coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere;60. emite norme tehnice pentru construcţia, reparaţia, întreţinerea infrastructurii şi mijloacelor de transport;61. elaborează programe de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora;62. asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;63. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;64. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;65. asigură secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale;66. asigură secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat);67. asigură secretariatul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;68. asigură secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecărilor de teren;69. asigură secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii;70. asigură secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi al Comisiei naţionale de atestare a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii, precum şi secretariatul Consiliului pentru calitate în construcţii;71. organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice de promovare turistică direct sau prin Autoritatea Naţională pentru Turism;72. organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţară şi în străinătate, în domeniul turismului direct sau prin Autoritatea Naţională pentru Turism;73. stabileşte orientarea programelor de cercetare, dezvoltare şi investiţii publice în turism, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism;74. stabileşte politica de promovare şi dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing şi promovare a turismului şi a Programului de dezvoltare a produselor turistice;75. elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;76. avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;77. coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, procesul de instruire din instituţii de învăţământ din domeniul turismului;78. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice;79. autorizează agenţii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţierea agenţiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate, prin Autoritatea Naţională pentru Turism;80. efectuează controlul calităţii serviciilor din turism, prin Autoritatea Naţională pentru Turism;81. aprobă înfiinţarea reprezentanţelor de promovare turistică în ţară şi în străinătate la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este asigurată de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, care numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii. (2) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului este ordonator principal de credite bugetare. (3) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite ordine şi instrucţiuni. (5) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat. (6) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 6În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului.  +  Articolul 7 (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzută în anexa nr. 1, funcţionează direcţii generale şi direcţii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum şi colective temporare. (2) Corpul de control se organizează la nivel de direcţie generală. (3) Inspectoratul Aviaţiei Civile se organizează la nivel de direcţie. (4) Numărul maxim de posturi este de 655, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.  +  Articolul 8Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Direcţia generală relaţii financiare externe, îndeplineşte şi atribuţiile aferente Organismului intermediar pentru proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor, finanţate prin Fondul de coeziune, precum şi ale Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructură de transport şi energie, care îi revin potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului poate delega o parte din atribuţiile sale secretarilor de stat.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, coordonează buna funcţionare a direcţiilor generale, a direcţiilor şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor direcţiilor generale şi direcţiilor din minister şi din unităţile subordonate, fiind ajutat în activitatea sa de 2 secretari generali adjuncţi. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt înalţi funcţionari publici, numiţi conform legii.  +  Articolul 11Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncţi şi ale direcţiilor generale şi direcţiilor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 12 (1) Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea şi din coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţiile legii. (4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 13Spaţiile şi utilităţile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în clădirea "Palat C.F.R." şi în alte clădiri sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 14Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activităţile specifice de inspecţie şi control, care se desfăşoară pe întregul teritoriu al ţării, pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor PHARE şi pentru transportul delegaţiilor, precum şi pentru alte activităţi specifice, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 4.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranţa rutieră este asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 412.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi = 655,    exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului                                ┌──────────┐ ┌─────────────────────┐                                │ MINISTRU ├──────┤CABINETUL MINISTRULUI│                                └────┬─────┘ └─────────────────────┘                                     │ ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII ├───┐ │ ┌───┤SECRETARIATUL NAŢIONAL │ │ CU MASS-MEDIA │ │ │ │ │ TRACECA │ └──────────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘ ┌──────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐ │ CORPUL DE CONTROL ├───┼────┼──────┤ │ DIRECŢIA AUDIT PUBLIC │ └──────────────────────────┘ │ │ ├───┤ INTERN │ ┌──────────────────────────┐ │ │ │ └───────────────────────┘ │ DIRECŢIA TRANSPARENŢĂ ├───┘ │ │ ┌───────────────────────┐ │ │ │ │ │ BIROUL PENTRU PACTUL │ └──────────────────────────┘ │ │ │ DE STABILITATE PENTRU │                                     │ └───┤ EUROPA DE SUD-EST │                                     │ └───────────────────────┘                                     │                                     │         ┌──────────┬─────────┬──────┼────────┬────────────┐         │ │ │ │ │ │         │ │ │ │ │ │   ┌─────┴──┐ ┌────┴───┐ ┌───┴────┐ │ ┌──────┴─────┐ ┌────┴────┐   │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │ SECRETAR │ │SECRETAR │   │DE STAT │ │DE STAT │ │DE STAT │ │ │ GENERAL │ │DE STAT │   └────────┘ └────────┘ └────────┘ │ ├────────────┤ └─────────┘                                     │ │ SECRETAR │                                     │ │GENERAL ADJ.│                                     │ ├────────────┤                                     │ │ SECRETAR │                                     │ │GENERAL ADJ.│                                     │ └────────────┘                                     │       ┌───────────┬──────────┬──────┴──────┬────────────────────┐       │ │ │ │ │ ┌───┬─┴─┐ ┌───┬─┴─┐ ┌───┬┴──┐ ┌──┬───┬┴─┬───┬───┐ ┌──┬──┬─┴┬──┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U    LEGENDA:    --------    A = DIRECŢIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE    B = DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII FINANCIARE EXTERNE    C = DIRECŢIA RELAŢII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATELE    D = DIRECŢIA GENERALĂ CADASTRU    E = DIRECŢIA GENERALĂ URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI    F = DIRECŢIA TEHNICĂ    G = DIRECŢIA GENERALĂ CONSTRUCŢII LOCUINŢE    H = DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII ŞI CONCESIUNI    I = DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE ŞI TURISM    J = DIRECŢIA GENERALĂ STRATEGIE    K = DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE    L = DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ    M = DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI BUGET    N = DIRECŢIA GENERALĂ ACTIVITĂŢI PATRIMONIALE ŞI PROTOCOL    O = DIRECŢIA MEDICALĂ    P = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT FEROVIAR    R = DIRECŢIA GENERALĂ AVIAŢIE CIVILĂ    S = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT NAVAL    T = DIRECŢIA GENERALĂ TRANSPORT RUTIER    U = INSPECTORATUL AVIAŢIEI CIVILE  +  Anexa 2                                   A. UNITĂŢILE                  care funcţionează în subordinea Ministerului            Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se                        finanţează de la bugetul de stat
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Autoritatea Naţională pentru TurismBugetul de statBucureşti
   NOTĂ:    Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 311 posturi iar cea de la nr. crt. 2 un nr. maxim de 93 posturi, exclusiv preşedintele cu rang de secretar de stat.                                  B. UNITĂŢILE                  care funcţionează în subordinea Ministerului    Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din                       venituri proprii prin sistemul de                asigurări sociale de sănătate şi din transferuri                             de la bugetul de stat
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Spitalul Universitar nr. 1 Căi Ferate Witting BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    2.Spitalul General nr. 2 Căi Ferate BucureştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBucureşti
    3.Spitalul Universitar Căi Ferate IaşiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statIaşi
    4.Spitalul Universitar Căi Ferate Cluj-NapocaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCluj-Napoca
    5.Spitalul Universitar Căi Ferate TimişoaraVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statTimişoara
    6.Spitalul General Căi Ferate PloieştiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPloieşti
    7.Spitalul General Căi Ferate GalaţiVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statGalaţi
    8.Spitalul Universitar Căi Ferate ConstanţaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statConstanţa
    9.Spitalul General Căi Ferate BraşovVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statBraşov
    10.Spitalul General Căi Ferate PaşcaniVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statPaşcani
    11.Spitalul General Căi Ferate SimeriaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSimeria
    12.Spitalul General Căi Ferate OradeaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statOradea
    13.Spitalul Universitar Căi Ferate CraiovaVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statCraiova
    14.Spitalul General Căi Ferate SibiuVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statSibiu
    15.Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinVenituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de statDrobeta-Turnu Severin
    NOTĂ:    Unităţile prevăzute la nr. crt.1 -15 pot utiliza pentru activităţile speci-  fice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind re-  organizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completă-  rile ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri  de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finanţate de la  bugetul de stat se stabileşte pentru fiecare unitate prin ordin al ministru-  lui transporturilor, construcţiilor şi turismului.                                 C. UNITĂŢILE*)                  care funcţionează în subordinea Ministerului    Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din  venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului SeismicVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    2.Clubul Sportiv "Rapid"Venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    3.Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISNVenituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiConstanţa
    4.Şcoala Superioară de Aviaţie CivilăVenituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
    5.Agenţia de Sănătate Publică aVenituri proprii şi subvenţii de la  
      Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismuluibugetul de stat, în condiţiile legiiBucureşti
  _________  *) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 31,  pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 93, pentru unitatea de la nr.  crt. 3 este de 145 posturi), pentru unitatea de la nr. crt. 4 este de 86,  iar pentru cea de la nr. crt. 5 este de 264.                                  D. UNITĂŢILE                  care funcţionează în subordinea Ministerului      Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează                              din venituri proprii
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    1.Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din    
      Transporturi Navale - CERONAVVenituri propriiConstanţa
    2.Autoritatea Navală RomânăVenituri propriiConstanţa
    3.Autoritatea Feroviară Română - AFERVenituri propriiBucureşti
    4.Autoritatea Rutieră Română - ARRVenituri propriiBucureşti
    5.Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS - BucureştiVenituri propriiBucureşti
    6.Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.) - îşi desfăşoară activitatea prin baza de aplicaţieVenituri propriiBucureşti
                                    E. UNITĂŢILE                 care funcţionează în coordonarea Ministerului                 Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiBucureşti
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)Bucureşti
                                   F. UNITĂŢILE*)                       care funcţionează sub autoritatea           Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiLocalitatea
    1.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.Bucureşti
    2.Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.Bucureşti
    3.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.Bucureşti
    4.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.Bucureşti
    5.Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.Bucureşti
    6.Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.Bucureşti
    7.Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.Bucureşti
    8.Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni" - S.A.Comuna Otopeni
    9.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa" - S.A.Bucureşti
    10.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Constanţa" - S.A.Comuna Mihail Kogălniceanu
    11.Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.Timişoara
    12.Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"Bucureşti
    13.Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"Bucureşti
    14.Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.Bucureşti
    15.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. ConstanţaConstanţa
    16.Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.Constanţa
    17.Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - S.A.Constanţa
    18.Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos"Galaţi
    19.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.Galaţi
    20.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.Giurgiu
    21.Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Bucureşti
    22.Regia Autonomă "Registrul Auto Român"Bucureşti
    23.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Sulina"Sulina
    24.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Constanţa - Sud şi a Zonei Libere Basarabi"Constanţa
    25.Regia Autonomă "Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad"Curtici
    26.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC BucureştiBucureşti
    27.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT BucureştiBucureşti
    28.Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L.Bucureşti
    29.Compania Naţională De Investiţii "C.N.I." - S.A.Bucureşti
    30.Societatea Comercială "Maritime Training Centre Television" - S.A. ConstanţaConstanţa
    31.Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - "INCERTRANS" - S.A.Bucureşti
    32.Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri şi Poduri Bacău" - S.A.Bacău
    33.Societatea Comercială "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A.Cluj
    34.Societatea Comercială "Conas" - S.A.Braşov
    35.Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri şi Poduri - A.D.P. Constanţa" - S.A.Constanţa
    36.Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri şi Poduri - A.D.P. Timişoara" - S.A.Timişoara
    37.Societatea Comercială Transporturi, Întreţinere - Drumuri "Oltenia" - S.A.Craiova
    38.Societatea Comercială "Societatea de Întreţinere şi Reparaţii Drumuri" - S.A.Timişoara
    39.Societatea Comercială DRUM TRANS MIXT - S.A.Com. Valea Lupului
    40.Societatea Comercială "Stard" - S.A.Feteşti
    41.Societatea Comercială "Drumserv" - S.A.Tg. Mureş
    42.Societatea Comercială "Mecdru" - S.A.Dej
    43.Societatea Comercială "Via Star" - S.A.Bucureşti
    44.Societatea Comercială de Revizii şi Reparaţii Echipamente şi Instalaţii Ecluze "Repec" - S.A. OvidiuOvidiu
    45.Societatea Comercială de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii Mijloace de  
      Transport, Utilaje de Construcţii şi Instalaţii de Ridicat "Agertrans" - S.A. ConstanţaConstanţa
    46.Societatea Comercială De Construcţii, Întreţinere şi Reparaţii Hidrotehnice "Cons - Canal" - S.A. BasarabiBasarabi
    47.Societatea Comercială de Remorcaj şi Salvare "Resalv" - S.A. GalaţiGalaţi
    48.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag" - S.A. GiurgiuGiurgiu
    49.Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre "Draf" - S.A. BrăilaBrăila
    50.Societatea Comercială de Întreţinere Şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." S.A. TulceaTulcea
  _________  *) Unităţile prevăzute la poziţiile 32 - 50 sunt cuprinse în programul de  privatizare al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
   +  Anexa 3
                              SPAŢIILE Şl UTILITĂŢILE
                      deţinute de Ministerul Transporturilor,
            Construcţiilor şi Turismului şi de Compania Naţională de Căi
       Ferate "C.F.R." - S.A. în clădirea "Palat C.F.R." şi în alte clădiri*)
   
  ┌────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┐ │ Proprietarul │ Nivelurile │ Suprafaţa │ Suprafaţa │ Ponderea │ │ patrimoniului │ │ construită │ utilă │ (%) │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Subsol │ 666,00 │ 598,83 │ 0,83 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Ministerul │ Parter │ 395,00 │ 355,27 │ 0,54 │ │Transporturilor,├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Construcţiilor │ Mezanin │ 1.095,00 │ 985,32 │ 1,47 │ │ şi Turismului ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul I │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul II │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL I: │ │ 14.028,00 │ 12.624,22 │ 18,85 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Subsol │ 9.250,58 │ 7.906,69 │ 12,51 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Parter │ 7.757,58 │ 6.981,82 │ 10,44 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Compania │ Mezanin │ 6.016,33 │ 5.414,70 │ 8,10 │ │ Naţională ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ de Căi │ Etajul l │ 992,25 │ 893,03 │ 1,33 │ │ Ferate ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ "C.F.R." - │ Etajul III │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 │ │ S.A. ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul IV │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul V │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VI │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VII │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VIII│ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul IX │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul X │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul XI │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL II: │ │ 60.338,94 │ 54.394,62 │ 81,15 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL │ │ 74.366,94 │ 67.018,84 │ 100,00 │ │ GENERAL: │ │ │ │ │ └────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘_________  * Spaţiile şi unităţile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construc-  ţiilor şi Turismului în municipiul Bucureşti  - Strada Apolodor nr. 17, sector 5 - suprafaţa totală - 1373 mp.
   +  Anexa 4
                                    PARCUL AUTO
                            pentru activităţi specifice
                                     (M.T.CT.)
   
  Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim (bucăţi) Consumul maxim de carburanţi/ autovehicul (litri/lună)
  1. Inspecţie şi control - Autoturism 26 450
  2. Transport delegaţii - Autovehicul pentru transport persoane 26 3 450 450
  3. Program PHARE - Autoturism - Autoturism de teren 2 450
  4. Proiect de conservare a energiei termice (BERD) - Autoturism - Autoturism de teren 4 450
  5. Unitate de finanţare şi implementare programe comunitare - Autoturism 6 450
  6. Aprovizionare - Autovehicul pentru transport de marfă 4 450
    NOTA
    Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se
    stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
    unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi
    instituţiile publice, aprobata cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu mo-
    dificările şi completările ulterioare.
  ------