HOTĂRÎRE Nr. 506 din 5 august 1994pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 9 septembrie 1994  În temeiulart. 71 din Legea privind impozitele şi taxele locale nr. 27/1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1NORMEprivind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleImpozitele şi taxele locale reglementate prinLegea nr. 27/1994constituie venituri proprii ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, conform art. 1 din lege, cu excepţia celor care se constituie ca venituri extrabugetare şi sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor care se finanţează de la bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor, potrivit prevederilor legale. Potrivit art. 3 din lege, în categoria contribuabililor persoane juridice se includ şi instituţiile publice, asa cum sunt definite în Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, partidele politice, sindicatele, alte organizaţii politice şi obşteşti, asociaţiile şi fundaţiile, precum şi altele asemenea care se încadrează în prevederile legale menţionate.  +  Capitolul 2 Impozitul pe clădiri1. Impozitul pe clădiri este anual şi se stabileşte pentru clădiri de orice fel, situate în municipii, oraşe, comune şi sate, indiferent de modul cum sunt folosite şi de destinaţia data acestora, cu excepţia celor scutite în mod expres prin anexa nr. 2 laLegea nr. 27/1994.2. Prevederile referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri, menţionate în Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie şi în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se menţin şi după intrarea în vigoare aLegii nr. 27/1994, dar în condiţiile prevăzute expres de legile respective.3. Clădirile construite fără autorizaţie de construcţie pe terenuri dobîndite pe bază de acte sub semnatura privată se supun impozitului pe clădiri, pe numele persoanei fizice care a construit clădirea, cu menţiunea ca impunerea stabilită nu înlocuieşte titlul de proprietate asupra clădirii.4. În cazul construirii unei clădiri fără autorizaţie pe un teren dobândit pe baza unui act sub semnatura privată, persoana fizica care a construit clădirea plăteşte atât impozitul pe clădiri, cît şi impozitul pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii.5. În categoria clădirilor supuse impunerii se includ şi dependintele reprezentind încăperi sau spaţii situate fie în corpul principal de clădire, fie în afară acestuia, cum sunt: bucataria, camara, baia, pivnita, garajul, magazia, grajdul, remiza şi altele asemenea, precum şi spaţiile construite, cum sunt: chioscuri, cabane, baraci, magazine, depozite şi altele similare, inclusiv cele demontabile şi indiferent de natura materialelor folosite pentru realizarea acestora.6. În categoria clădirilor supuse impozitului intra şi clădirile aparţinând contribuabililor, folosite pentru policlinici, case de odihnă, crese, grădiniţe de copii şi ambulatorii, cluburi şi altele asemenea, în condiţiile în care nu cad sub incidenţa prevederilor din anexa nr. 2 la lege.7. În cazul contribuabililor definiţi potrivit prevederilorLegii nr. 27/1994, care au în administrare sau în folosinţă, după caz, clădiri proprietate de stat, impozitul pe clădiri se datorează de către aceştia. Pentru clădirile ce constituie fond locativ de stat, impozitul pe clădiri se datorează de către unităţile care le administrează, potrivit art. 4 din lege.8. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii stabilite, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege.Pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice, existente şi înscrise în evidenta organelor fiscale la 31.12.1994, valoarea impozabilă pentru anul 1995 se va determina prin actualizarea valorilor înscrise în evidentele fiscale, cu coeficientul rezultat din raportarea valorii impozabile pe metru patrat, prevăzută în anexa nr. 1 laLegea nr. 27/1994, la valoarea normei pe metru patrat prevăzută în anexa nr. 1 la Decretul nr. 471/1971 privind asigurările de stat (republicat în anul 1988). De exemplu, coeficientul rezultat din raportarea valorii impozabile pe metru patrat de 16.800 lei de la cap. 2 pct. 1 din anexa nr. 1 laLegea nr. 27/1994, la valoarea normei de asigurare de la cap. 2 pct. 1 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 471/1971 de 840 lei se aplică la valoarea înscrisă în evidentele fiscale la 31.12.1994 pentru clădiri şi alte construcţii situate în municipii şi oraşe, precum şi în localităţile componente ale acestora. În mod similar, se va proceda şi pentru clădirile şi alte construcţii situate în comunele şi satele apartinatoare municipiilor şi oraşelor.9. În ceea ce priveşte clădirile care se înregistrează şi devin impozabile după data de 1 ianuarie 1995, valoarea în funcţie de care se calculează impozitul pe clădiri se determina de către organele fiscale conform metodologiei existente, pe baza suprafeţelor înscrise în documentele de construcţie, iar în cazul clădirilor noi, pe baza celor din contractul de vînzare-cumpărare pentru locuintele cumpărate, la care se va adauga şi grosimea pereţilor, atât pentru locuinta cît şi pentru părţile comune care deservesc locuinta.10. Pentru clădirile contribuabililor, alţii decît persoanele fizice, la care impozitul se calculează cu cota de 15%, valoarea impozabilă este înscrisă în evidenţa contabilă a contribuabililor respectivi. De menţionat ca, în valoarea clădirilor se include şi valoarea elementelor care le deservesc, ca: scări, ascensoare, holuri, terase, instalaţii interioare pentru lumina, apa, canal, gaze, încălzire, telefonie şi altele asemenea. Valoarea clădirilor, în cazul contribuabililor definiţi potrivit art. 3 din legea sus-menţionată, alţii decît persoanele fizice, nu se diminuează cu valoarea amortizarii.Construcţiile speciale, asa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 266/1994 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe, nu se supun impozitului pe clădiri.11. Clădirile aparţinând asociaţiilor familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, şi asociaţiilor agricole, constituite potrivit art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, sunt supuse impozitului pe clădiri, potrivitart. 6 din Legea nr. 27/1994, valoarea în funcţie de care se calculează impozitul pe clădiri stabilindu-se potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1 laLegea nr. 27/1994.12. Pentru clădirile persoanelor fizice unde sunt înregistrate sedii de societăţi comerciale sau alte activităţi economice, organizate potrivit legii, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii clădirii, determinata, potrivit legii şi prezentelor norme metodologice, în cazul în care este utilizata integral pentru asemenea activităţi sau asupra valorii aferente, când este folosită parţial.Pentru aplicarea prevederilor alin. 2 alart. 6 din Legea nr. 27/1994, dovada folosirii parţiale o constituie declaraţia pe proprie răspundere a contribuabilului şi/sau contractul de închiriere, după caz.13. În mediul rural, pentru stabilirea valorii garajelor, spaţiilor comerciale şi a altor încăperi destinate desfăşurării unor activităţi în scop lucrativ, care fac corp comun cu clădirea de locuit, se utilizează valoarea impozabilă pe metru patrat înscrisă în anexa nr. 1 laLegea nr. 27/1994, cap. I pct. 1.În cazul când asemenea clădiri sunt separate de corpul clădirii de locuit, se utilizează valorile cuprinse la cap. 1 pct. 2 din legea menţionată.14. Clădirile înscrise în evidenta contribuabililor, definiţi potrivitart. 3 din Legea nr. 27/1994, alţii decît persoanele fizice, sunt supuse impozitului şi în perioada în care acestea se afla în rezerva sau în conservare, precum şi acele clădiri aflate în funcţiune a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizarii. În ambele situaţii, impozitul se calculează pe baza valorii la care aceste clădiri au fost înscrise în evidenta.15. Clădirile prevăzute în anexa nr. 2 laLegea nr. 27/1994se scutesc de impozit numai în situaţia în care nu sunt folosite cu o alta destinaţie decît cea pentru care legea îi conferă înlesnirea respectiva. În cazul în care o parte dintre aceste clădiri se foloseşte ca spaţiu de cazare, bufet, restaurant, chiosc pentru vînzare de cărţi, reviste, ziare şi alte asemenea activităţi economice, aceasta se impune în mod corespunzător.De asemenea, se supun impozitului pe clădiri acele spaţii închiriate de instituţiile publice pentru organizarea de şedinţe, simpozioane, consfatuiri, conferinţe, congrese, cursuri în domeniul pregătirii profesionale şi altele asemenea, dacă sunt folosite pentru aceste activităţi în mod permanent şi se obţin venituri din închiriere.16. În cazul modificării situaţiei declarate, impozitul pe clădiri se recalculează în mod corespunzător. De exemplu, dacă un contribuabil persoana fizica, impus pentru o clădire cu un impozit anual de 20.000 lei, vinde clădirea respectiva în cursul lunii iunie 1995 unui alt contribuabil persoana fizica, se da la scădere cu impozitul de 10.000 lei, aferent perioadei 1 iulie - 31 decembrie 1995 şi se impune noul proprietar cu impozitul în suma de 10.000 lei aferent perioadei de la 1 iulie - 31 decembrie 1995. În situaţia când primul proprietar a plătit în întregime impozitul de 20.000 lei, suma de 10.000 lei aferentă impozitului pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 1995 se compensează sau se restituie, după caz, în condiţiile legii.În mod similar se procedează şi în cazul clădirilor demolate în condiţiile legii, a celor distruse sau transmise în administrare ori folosinţă, după caz.17. Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane fizice, se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere, depusa în condiţiile prevăzute deart. 61 din Legea nr. 27/1994la organul fiscal teritorial pe raza căruia se afla clădirea. Declaraţia va fi însoţită de copii după actul de dobândire a clădirii şi după schita acesteia.Organul fiscal teritorial comunică contribuabililor persoane fizice procesul-verbal de impunere, după verificarea realităţii datelor din declaraţia de impunere, în toate cazurile în care intervin modificări în ceea ce priveşte valoarea clădirii şi cuantumul impozitului de plată.18. Pentru contribuabilii, alţii decît persoanele fizice, impozitul se calculează direct de către aceştia prin declaraţia de impunere ce se depune în cursul lunii ianuarie 1995, care constituie în acelaşi timp şi procesul-verbal de impunere.19. Declaraţia de impunere se depune separat pentru fiecare clădire în parte, în cazul când sunt situate la adrese diferite sau în alte localităţi decît localitatea în care se afla sediul conducerii efective sau domiciliul contribuabilului, după caz.20. În cazul unei clădiri noi, dobândită în cursul anului, impozitul se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost dobândită şi se plăteşte proporţional cu perioada de timp rămasă până la sfârşitul anului.Exemplu:Dacă un contribuabil dobîndeşte o clădire la data de 15 februarie, impozitul anual fiind de 1.200 mii lei se datorează de la 1 martie şi se repartizează pe termene de plată astfel:- 1.200 mii lei: 12 luni X 10 luni până la sfârşitul anului = 1.000 mii lei.Termene de plată:- 15 martie 100 mii lei- 15 iunie 300 mii lei- 15 septembrie 300 mii lei- 15 decembrie 300 mii lei.21. Regiile autonome şi societăţile comerciale cu profil special, definite potrivit legii, vor comunică în cursul lunii ianuarie a fiecărui an organul fiscal teritorial, printr-o adresa semnată de conducerea acestora, numai suma impozitului de plată, defalcat pe termene de plată.22. Pentru clădirile în construcţie aparţinând contribuabililor persoane juridice, impozitul se datorează din momentul dării în folosinţă a construcţiei respective, pe baza procesului-verbal de recepţie.23. În cazul celorlalţi contribuabili, alţii decît persoanele juridice, clădirile nou-construite se supun impunerii de la data de 1 a lunii următoare celei în care sunt finalizati pereţii şi acoperisul.  +  Capitolul 3 Impozitul pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii1. Impozitul pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii, denumite în continuare impozit pe teren, se datorează de către contribuabilii prevăzuţi laart. 3 din Legea nr. 27/1994care deţin în proprietate suprafeţe de teren situate în municipii, oraşe şi comune pe care se afla clădiri şi alte construcţii, definite potrivit legii.2. Suprafeţele de teren ocupate de clădiri şi de alte construcţii, care se supun impozitului pe terenuri, se stabilesc pe baza evidentelor conduse de către consiliile locale şi a declaraţiilor de impunere depuse de contribuabili, alţii decît persoanele juridice.Pentru anul 1995, declaraţiile de impunere se depun până la data 1 octombrie 1994.3. Impozitul pe teren se stabileşte pe numele proprietarului şi se datorează de acesta de la data de întâi a lunii următoare începerii lucrărilor de construcţii, care includ şi lucrările de organizare de şantier.Impozitul pe teren se plăteşte şi pentru suprafeţele legate de deschiderea şi organizarea şantierului pentru ridicarea de noi construcţii, respectiv terenurile ocupate de instalaţii de foraj, birouri, depozite de materiale, garaje, baracamente, drumuri de acces, cele folosite drept locuinta de personalul angajat al şantierului şi alte asemenea, pe perioada cît sunt ocupate de asemenea obiective.4. Impozitul pe teren, în cazul blocurilor de locuinţe, se stabileşte pe suprafaţa de teren atribuită, potrivit legii, apartamentelor aflate în proprietatea contribuabililor, fără obligaţia depunerii declaraţiei de impunere prevăzută la pct. 2 de mai sus.5. Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri care sunt ocupate de stadioane, sali pentru practicarea sporturilor, bazine de inot, amenajări pentru spectacole în aer liber (teatre de vara, estrade etc.) datorează impozit pe teren, conform dispoziţiilor art. 13 din legea mai sus menţionată.6. Impozitul pe teren se datorează de către contribuabilii care dobândesc dreptul de proprietate pentru unele terenuri avute anterior în administrare sau folosinţă, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a survenit aceasta modificare.De exemplu, o societate comercială a dobândit dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de teren aflate în administrare la 1 iulie 1995 şi pentru întregul an 1995 a avut taxa stabilită conform Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decît pentru agricultura sau silvicultura.În asemenea caz, până la 30 iunie 1995 se va datora taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alt scop decît producţia agricolă sau silvică, dar de la 1 iulie 1995 datorează impozitul pe terenurile ocupate de clădiri şi de alte construcţii, în care scop va trebui sa încunoştiinţeze prin declaraţie scrisă organul fiscal în raza căruia se afla terenul respectiv.7. Pentru impozitul pe terenurile construite, reglementările privind depunerea declaraţiei, completarea acesteia, responsabilitatea întocmirii acesteia, modificările ce intervin în cursul anului sunt identice cu cele prevăzute laart. 9-12 din Legea nr. 27/1994, precum şi cu cele precizate la cap. 2 din prezentele norme, referitoare la impozitul pe clădiri.  +  Capitolul 4 Taxa asupra mijloacelor de transport1. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare jumătate litru cilindree (500 cmc) sau fracţiune de jumătate litru cilindree (sub 500 cmc). Astfel, pentru un autocamion cu o capacitate cilindrică de 5,200 litri revine o taxa anuală de 132.000 lei (10 jumătăţi litru cilindree plus o jumătate de litru cilindree corespunde fracţiunii de capacitate de 200 cmc în total la 11 jumătăţi litru cilindree a 12.000 lei).2. Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează la locul unde contribuabilii îşi au domiciliul sau sediul, după caz, şi se datorează indiferent de faptul dacă mijloacele de transport au fost sau nu înmatriculate la organele de poliţie sau înregistrate la căpitănia portului.3. În vederea acordării facilitatii prevăzute la ultimul alineat alart. 20 din Legea nr. 27/1994, contribuabilii în cauza trebuie să prezinte organului fiscal de domiciliu copia legalizată a documentului oficial prin care se atesta situaţia respectiva, precum şi documente prin care să se ateste ca mijlocul de transport este adaptat invaliditatii acestora.4. Capacitatea cilindrică a motorului, în alte situaţii decît cele reglementate prin lege, se poate dovedi cu o adeverinta eliberata de o societate de profil, specializată, care este abilitata să efectueze servicii tehnice auto, potrivit legii.5. Pentru remorci, semiremorci şi rulote, taxa anuală se stabileşte avîndu-se în vedere declaraţia contribuabilului în ce priveşte capacitatea cilindrică a motorului autovehiculului. De exemplu, dacă un contribuabil are remorci tractate de autotrenuri cu capacităţi cilindrice diferite, acesta este obligat sa declare capacitatea cilindrică a autovehiculului care tracteaza remorcile respective.Taxa stabilită nu poate fi mai mica:- pentru remorci cu o capacitate de până la 1 tona - 50% din taxa stabilită pentru un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.300 cmc;- pentru remorci cu o capacitate între 1-3 tone - 50% din taxa stabilită pentru un tractor cu o capacitate cilindrică de 4.760 cmc;- pentru remorci cu o capacitate de peste 3 tone - 50% din taxa stabilită pentru un autotren cu capacitate cilindrică de 11.000 cmc.6. Prin motociclete, potrivit art. 110 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, se înţelege autovehiculele care au o capacitate cilindrică de peste 69 cmc.7. Taxa asupra mijloacelor de transport, în cazul vapoarelor, se stabileşte în funcţie de tonaj, respectiv 50.000 lei pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune de 1.000 tdw.8. Localnicii din Delta Dunării şi Insula Mare a Brailei care folosesc barcile şi luntrele pentru transport de uz personal sunt exonerati de la plata taxei asupra mijloacelor de transport. Pentru acordarea acestei înlesniri, persoanele fizice în cauza trebuie să facă dovada organelor fiscale ca au domiciliul în Delta Dunării şi în Insula Mare a Brailei, pe bază de tabel certificat de consiliile locale de domiciliu.9. Taxa asupra mijloacelor de transport se da la scădere în cazurile în care mijlocul de transport respectiv a fost înstrăinat şi radiat din evidentele organelor de poliţie sau ale căpităniei portului.Radierea din evidenta poliţiei, prevăzută deart. 23 din Legea nr. 27/1994, se referă la scoaterea din evidenta a acestor mijloace de transport, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a autovehiculului.Pentru autovehiculele care nu sunt supuse înmatriculării, scăderea taxei se poate face numai în cazul înstrăinării acestora sau prin scoaterea din uz, urmare a casării sau vinzarii ca piese de schimb (motor, caroserie, sasiu, cutie de viteze etc.), fapt dovedit prin documente care să ateste aceste situaţii.Casarea va fi dovedită prin documente din care să rezulte ca mijlocul de transport a fost predat unităţilor autorizate pentru colectarea şi recuperarea metalelor. Taxa asupra mijloacelor de transport nu se da la scădere pentru perioada cît autovehiculele sau mijloacele de transport pe apa se afla în reparaţii curente sau reparaţii capitale, şi nici în cazul lipsei temporare a unor piese de schimb din reţeaua comercială sau de la unităţile de reparaţii de profil.10. Stabilirea şi darea la scădere a taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică se va face avîndu-se în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a autovehiculului.Deţinerea unor piese disparate sau a unor caroserii de autovehicule nu înseamnă ca acel contribuabil are un autovehicul taxabil.În caz de transformare a autovehiculului prin carosare nu se stabileşte o noua taxa, deoarece capacitatea cilindrică a motorului nu se modifica.11. Contribuabilii care datorează taxa asupra mijloacelor de transport sunt datori sa îndeplinească obligaţiile prevăzute deart. 61 din Legea nr. 27/1994, atât în ceea ce priveşte declararea dobândirii mijlocului de transport, cît şi în ceea ce priveşte schimbările intervenite ulterior declarării, care conduc la modificarea cuantumului taxei.12. În cazul schimbării domiciliului sau a sediului, contribuabilii definiţi, potrivit legii, care sunt proprietari de mijloace de transport supuse taxei, au obligaţia sa declare în termen de 30 de zile la organul fiscal de la vechiul domiciliu sau sediu data mutării şi noua adresa.În baza acestei declaraţii organul fiscal transmite dosarul impunerii în termen de 15 zile organului fiscal de la noul sediu sau domiciliu, specificind ca, în baza confirmării primirii, va da la scădere taxa, cu începere de la data de 1 a lunii în care s-a schimbat sediul sau domiciliul, urmînd ca impunerea să se stabilească cu începere de la aceeaşi dată la noul domiciliu.Organul fiscal de la noul sediu sau domiciliu verifica pe teren, înainte de confirmarea primirii dosarului exactitatea datelor privind noul sediu sau domiciliu, confirmind preluarea debitului în termenul prevăzut de lege.13. În cazul înstrăinării mijloacelor de transport, taxa stabilită pe numele vinzatorului se da la scădere pe baza actului de vînzare-cumpărare şi a certificatului de radiere din evidenta organelor de poliţie sau căpităniei portului, după caz, cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a făcut radierea.Unitatea fiscală va acorda scăderea taxei şi va comunică, în termen de 15 zile, la organul fiscal din raza de domiciliu a cumpărătorului, numele şi adresa cumpărătorului şi data de la care s-a acordat scăderea.Unitatea fiscală de domiciliu a cumpărătorului este obligată sa confirme primirea datelor respective în termen de 30 de zile şi sa ia măsuri pentru impunerea în continuare a cumpărătorului.În ce priveşte înscrierea sau scoaterea din evidentele fiscale a mijloacelor de transport, sunt aplicabile şi prevederile din Instrucţiunile comune ale Ministerului de Interne, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Transporturilor nr. 290/2802/1189/1993, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.14. În cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse taxei, plecaţi din localitatea de domiciliu sau din sediu fără sa declare sau fără sa anunţe modificările intervenite, taxele aferente se debiteaza în evidentele fiscale, urmînd ca, ulterior, să se facă cercetări pentru a fi urmăriţi la plata, potrivit reglementărilor legale, ori sa li se transmită debitele în localităţile unde au plecat, în condiţiile legii.15. Persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun, din interiorul localităţii, datorează taxa asupra mijloacelor de transport numai pentru autovehiculele folosite în alte scopuri decît pentru transportul de călători în comun.16. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, altele decît cele menţionate expres laart. 20 din Legea nr. 27/1994, cum ar fi: autospeciale, autogunoiere, autocisterne, automacarale, motostivuitoare, autogredere şi altele asemenea, nivelul taxei este cel prevăzut pentru autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel.  +  Capitolul 5 Taxa pentru folosirea locurilor publiceSpre deosebire de impozitele şi taxele prevăzute lacap. 2-4 din Legea nr. 27/1994, care se percep anual, taxele pentru folosirea locurilor publice sunt zilnice şi se datorează de către contribuabilii definiţi la art. 3 din lege şi se stabilesc de către consiliile locale în cadrul limitelor menţionate la cap. 5 din legea sus-menţionată.1. Comisiile locale nu vor da aprobări pentru ocuparea locurilor publice, altele decît cele prevăzute laart. 27 din Legea nr. 27/1994, dacă nu se face dovada plăţii taxelor.Pentru acei contribuabili care folosesc locurile publice, altele decît locurilor publice de desfacere, mai mult de o luna, se vor întocmi de către administraţia tirgurilor, pieţelor şi oboarelor, evidente nominale pe baza cărora se va urmări plata lunară a taxelor datorate.2. Pentru folosirea locurilor publice, altele decît locurile publice de desfacere, de către persoane fizice şi persoane juridice, pentru distracţii populare, circuri, menajerii şi alte asemenea activităţi se aplică prevederileart. 30 lit. a) din Legea nr. 27/1994.3. Consiliile locale, prin administraţia pieţelor, tirgurilor şi oboarelor, acolo unde sunt organizate asemenea unităţi, sunt obligate, în aplicareaart. 27 din Legea nr. 27/1994: a) sa controleze activitatea incasatorilor şi perceperea în cuantumul legal a taxelor prevăzute de lege; b) sa supravegheze aplicarea întocmai a prevederilor legale şi încasarea în totalitate a taxelor; c) sa aprovizioneze pe incasatori cu chitanţe şi sa ţină evidenta utilizării acestora; d) sa primească zilnic de la incasatori sumele încasate şi să le verse cel mai tirziu a doua zi după încasarea acestora şi sa ţină evidenta încasărilor şi vărsămintelor efectuate.4. Ocuparea temporară şi permanenta a locurilor publice, altele decît cele menţionate la art. 27 din legea mai sus menţionată, precum şi a suprafeţelor din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii se face numai cu aprobarea data de către consiliile locale, însoţită de dovada plăţii taxelor datorate. În acest scop, consiliile locale vor stabili nivelul taxelor în limitele prevăzute de lege, vor organiza evidenta şi încasarea acestor taxe.5. Controlul privind evidenta, încasarea şi vărsarea taxelor prevăzute la cap. 5 se efectuează de către organele fiscale, cel puţin o dată pe trimestru.6. În aplicarea prevederilorart. 31 din Legea nr. 27/1994se va avea în vedere ca nivelul chiriei să fie cel puţin la nivelul cuantumului taxelor stabilite de consiliile locale şi cu îndeplinirea dispoziţiilor legale referitoare la închiriere.  +  Capitolul 6 Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor1. Taxele prevăzute laart. 34 din Legea nr. 27/1994se datorează la cererea depusa pentru eliberarea, viza şi prelungirea valabilităţii, conform legii, a actelor respective, după caz. Obligaţia de a se obţine asemenea autorizaţii sau acte este reglementată de dispoziţiile legale în vigoare.La eliberarea actelor sau efectuarea lucrărilor prevăzute la cap. 6 din legea de mai sus, se va pretinde dovada plăţii taxelor înainte de a elibera actele sau de a presta serviciile respective şi nu la data depunerii cererilor.Dovada de plată a taxei datorate în original se păstrează la dosarul organului care prestează serviciul.2. Prevederileart. 34 pct. 2 alineatul ultim din Legea nr. 27/1994nu se aplică în cazul construcţiilor gospodăreşti care se autorizeaza a fi construite pe lângă locuinta.3. Taxele prevăzute la art. 34 pct. 12 din aceeaşi lege, asa cum au fost stabilite de consiliile locale, se percep cu data de 1 iunie 1994 pentru autorizaţiile eliberate începând cu această dată.Pentru autorizaţiile eliberate în perioada 1.I.-30.V.1994 şi, respectiv, pentru acele autorizaţii la care taxa de viza a fost debitata în luna ianuarie 1994, taxa se recalculează pentru perioada 1.VI.-31.XII. 1994, potrivitLegii nr. 27/1994.4. Taxele prevăzute la art. 34 pct. 12 A lit. e) se aplică şi în cazul asociaţiilor familiale, precum şi în cazul persoanelor fizice autorizate sa desfăşoare alte activităţi decît cele menţionate la lit. a)-d).5. În situaţia când autorizaţiile de la art. 34 pct. 12 lit. A şi B nu au fost vizate până la 31 ianuarie a anului de impunere, acestea se debiteaza în evidentele organelor fiscale şi se urmăresc la plata potrivit dispoziţiilor legale.  +  Capitolul 7 Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj şi reclama1. Taxele prevăzute lacap. 7 din Legea nr. 27/1994se calculează de către contribuabilii definiţi potrivit legii şi se plătesc la bugetul consiliului local pe raza căruia s-a făcut publicitatea, afisajul şi reclama, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 45 din lege. Documentul de plată a taxei se păstrează de contribuabili pentru a fi pus la dispoziţia organului fiscal sau a altor organe de control.2. Pentru firmele, reclamele, afisele şi publicitatea realizată atât în limba română cît şi într-o limbă străină, taxa se încasează nemajorat.În ce priveşte prevederile art. 40 alin. 1 din aceeaşi lege, acestea se aplică la publicitatea şi reclama făcute în alte condiţii decît cele prevăzute de art. 39 din lege, inclusiv la publicitatea şi reclama realizată ocazional prin presa.3. Contribuabilii care expun sub forma de reclama draperii, umbrele etc., amplasate în faţa magazinului sau atelierului etc., pentru protejare împotriva soarelui sau a ploii, prin care se realizează reclama pentru alte firme decît cea proprie (Kent, Pepsi-Cola etc.), datorează taxa prevăzută laart. 41 alin. 1, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 27/1994.În situaţia în care publicitatea se face prin presa, taxa prevăzută la art. 40 alin. 1 din lege se vărsa la bugetul consiliului local pe teritoriul căruia se afla organul de presa care face publicitatea efectivă şi a încasat taxa prin tarif, până la data de 10 a lunii următoare celei în care taxa a devenit exigibilă şi, respectiv, încasată.4. Taxa datorată conform art.41 alin. 2 din lege se da la scădere de la data de întâi a lunii următoare în care contribuabilul a depus cererea prin care declara pe propria răspundere renunţarea la acea modalitate de reclama.5. Contribuabilii care efectuează lucrări de afisaj, publicitate sau reclama au obligaţia de a pretinde dovada achitării taxelor şi de a menţiona pe actele ce se eliberează clientului pentru executarea comenzilor numărul şi data chitanţei, suma achitată, precum şi unitatea în contul căreia s-a plătit taxa.În cazul afiselor tipărite, regiile autonome sau societăţile comerciale, după caz, au obligaţia sa nu efectueze lucrarea până nu se face dovada achitării taxei pentru întregul tiraj. De asemenea, au obligaţia ca, în cuprinsul imprimatului, sa menţioneze tirajul, cuantumul taxei şi documentul de plată a acesteia.6. Pentru acţiunile sponsorizate, în condiţiile Legii privind sponsorizarea nr. 32/1994, nu se datorează taxa pentru reclama şi publicitate, dacă au la baza un contract de sponsorizare, asa cum se vede la art. 1 din legea sus-menţionată.7. Pentru reclama facuta în condiţiileart. 42 din Legea nr. 27/1994şi exclusiv într-o limbă străină, taxa se majorează cu 500%, astfel:Exemplu:Un contribuabil efectuează reclama la tigari prin afişarea unui panou cu o suprafaţa de 1,5 mp.Reclama este efectuată exclusiv într-o limbă străină.Taxa conform art. 37 lit. a) este de 18.000 lei (nivel minim).Taxa datorată se calculează astfel:- pentru reclama la tutun 18.000 X 500% = 90.000 lei- pentru reclama exclusiv într-o limbă străină 18.000 X 5 = 90.000 leiTaxa totală datorată = 90.000 lei + 90.000 lei = 180.000 lei8. Taxa de publicitate, afisaj şi reclama, datorată conformart. 37, 38 şi 41 din Legea nr. 27/1994, cu o durată mai mare de 1 an, se plăteşte în cursul lunii ianuarie a fiecărui an. În cazul în care asemenea publicitate, afisaj şi reclama se fac în cursul anului, taxa se plăteşte, în întregime, în cursul lunii în care a început să se facă publicitate, afisaj şi reclama.9. Pentru mijloacele de publicitate, afisaj şi reclama care au diferite forme geometrice, taxa prevăzută la art. 37 din legea sus-menţionată se calculează avîndu-se în vedere suprafaţa desfăşurată a acestora.  +  Capitolul 8 Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice1. Pentru a beneficia de prevederileart. 46 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 27/1994, contribuabilii în cauza trebuie să facă dovada ca documentul oficial prin care se atesta situaţia respectiva (carnetul de student sau de elev, talonul de pensie, copia după certificatul de persoana handicapata etc.), însoţit de actele de identitate.2. În cazul folosirii cabanelor turistice aflate în afară teritoriului staţiunilor balneoclimaterice nu se datorează taxa prevăzută de cap. VIII din lege.3. Sumele încasate drept taxe pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice se vărsa la bugetul consiliului local pe raza căruia se afla staţiunea, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele respective, cu excepţia situaţiilor în care acest termen cade în zile nelucrătoare, când se aplică prevederile art. 62 din legea mai sus menţionată.  +  Capitolul 9 Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologice1. Reducerea cu 50% a taxei prevăzute la cap. 9art. 51 din Legea nr. 27/1994se acordă când vizitarea obiectivelor respective se face individual sau în grup, pe baza documentelor prezentate cu ocazia vizitei, care să ateste situaţia respectiva.2. În ce priveşte dispoziţiile art. 52 din aceeaşi lege, acestea se aplică pentru toate categoriile de vizitatori, dacă consiliile locale au dat o hotărâre în acest sens.  +  Capitolul 10 Alte taxe locale1. Contribuabilii, definiţi potrivitart. 3 din Legea nr. 27/1994, care au în folosinţă sau în proprietate utilaje autorizate sa funcţioneze, de natura celor prevăzute la art. 53, datorează pentru fiecare utilaj taxa anuală şi în condiţiile în care utilajul nu a funcţionat în timpul anului din diverse motive (reparaţii curente sau capitale, lipsa de combustibil, energie electrica etc.).Taxa prevăzută la art. 53 din lege se plăteşte separat de taxele pentru eliberarea şi viza autorizaţiilor de funcţionare, care se aproba de consiliile locale pentru desfăşurarea în mod legal a acelei activităţi.2. În categoria ferastraie mecanice pentru lemne se cuprind utilajele pentru debitat şi tăiat lemne, cu excepţia celor de tip drujba.3. Taxa se stabileşte pe baza declaraţiei depuse în condiţiile art. 61 din legea mai sus menţionată şi se da la scădere pe baza declaraţiei pe propria răspundere a contribuabilului.4. Pentru anul 1994, taxa prevăzută la art. 53 din lege se plăteşte proporţional cu perioada de timp de la data intrării în vigoare aLegii nr. 27/1994, respectiv de la 1 iunie, până la 31 decembrie 1994, plata efectuindu-se în doua rate egale.Având în vedere ca prevederile art. 53 se aplică de la 1 iunie 1994, prima rata de plată a taxei prevăzute la alin. 1 se face pentru acest an în condiţiile art. 4 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, respectiv până la 31 iulie 1994 inclusiv.5. Taxa prevăzută la art. 54 din lege se recalculează în funcţie de nivelurile menţionate în acest articol, proporţional cu perioada de la data intrării în vigoare aLegii nr. 27/1994, respectiv 1 iunie până la 31 decembrie 1994, plata urmînd a se efectua fără majorări de întârziere până la data de 31 iulie 1994 inclusiv.  +  Capitolul 11 Dispoziţii comune şi tranzitorii1. Contribuabilii, definiţi potrivitart. 3 din Legea nr. 27/1994, au obligaţia de a depune declaraţiile de impunere prevăzute la art. 61 numai în cazul când dobândesc bunuri impozabile sau taxabile, sau atunci când au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau taxei datorate.Nu se depun noi declaraţii pentru bunurile impozabile sau taxabile prevăzute la cap. 2-4 din legea de mai sus şi existente în evidentele fiscale la 31 decembrie 1994 şi nici pentru cele prevăzute la cap. 10 din lege şi existente în evidentele fiscale la 1 iunie 1994, cu excepţia clădirilor aparţinând contribuabililor persoane fizice, care sunt folosite, total sau parţial, ca sedii de societăţi comerciale sau alte activităţi economice.2. În ce priveşte termenul stabilit la alin. 5 al art. 62 din legea sus-menţionată, acesta da dreptul contribuabilului de a plati în termen de 30 de zile impozitul sau taxa, respectiv diferenţa de impozit sau de taxa fără majorări de întârziere, cu menţiunea ca majorarea de întârziere se calculează de la data când impozitul sau taxa era datorată şi până la data comunicării.De exemplu, s-a stabilit în anul 1995 impozit pe clădiri în cazul unui contribuabil pentru anii 1993 şi 1994, în suma de 50.000 lei, pentru care majorările totale până la data de 1 iulie 1995, când s-a comunicat impozitul de plată sunt în suma de 10.000 lei, în total suma de plată fiind de 60.000 lei. În aceste condiţii, contribuabilul în cauza poate plati suma de 50.000 lei, care reprezintă impozit pe clădiri până la 30 iulie 1995 fără majorări, iar dacă va depăşi termenul de 30 iulie 1995, atunci la suma totală de 60.000 lei se vor adauga şi majorările de întârziere de 0,3%, calculate pentru fiecare zi de întârziere la plata, de la 1 iulie până la data plăţii, inclusiv a sumei de 50.000 lei impozit pe clădiri.3. Contribuabilii, definiţi potrivit legii, depun spre rezolvare, în prima instanţa, contestaţiile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeteana sau a municipiului Bucureşti.4. Taxa de timbru de 2%, prevăzută la art. 64 din lege, nu se datorează în cazul când sunt contestate majorările de întârziere.5. Contribuabilii, persoane fizice, îndreptăţite de a beneficia de scutire la plata impozitelor şi taxelor locale, conformart. 66 din Legea nr. 27/1994sunt obligaţi să prezinte organului fiscal sau organului local care prestează serviciul copia actului care atesta situaţia care îl exonereaza de la plata impozitului sau a taxei şi care rămâne ca document oficial la organul respectiv, care îl certifica "pentru conformitate".Pentru taxele de la cap. 5 art. 27, cap. 8 şi cap. 9 din aceeaşi lege, contribuabilii în cauza vor prezenta documentul oficial însoţit de acte de identitate la luarea în evidenta (în cazul cazarii în staţiunile balneoclimaterice sau cu ocazia vizitarii muzeelor, monumentelor istorice şi de arhitectura, desfacerii produselor agroalimentare în locurile publice de desfacere).Scutirile prevăzute la art. 66 din lege se acordă numai persoanelor în cauza, nu şi membrilor de familie (sotie, copii, etc.). În cazul bunurilor proprietatea ambilor soţi, scutirea de impozit sau de taxa se acordă numai pentru cota-parte ce revine persoanei menţionate în mod expres de lege, pe baza actelor de proprietate prezentate, în copie, organelor fiscale.6. Scutirea de impozite şi taxe locale, conform art. 66 din lege, se acordă începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauza prezintă actele doveditoare prin care se atesta situaţia respectiva.7. Prevederile art. 8 lit. K din Legea nr. 42/1990, privind cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992, referitoare la scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat şi mototricicluri se menţin şi în condiţiileLegii nr. 27/1994.8. Organele fiscale au obligativitatea de a verifica, în primul semestru al anului de impunere, realitatea datelor înscrise în declaraţiile depuse conform art. 61 din lege, iar după această dată elementele din declaraţiile depuse se verifica lunar, astfel ca până la 31 decembrie a fiecărui an să fie verificate toate noile declaraţii depuse.9. Stabilirea vinovatiei funcţionarului public pe linia nestabilirii şi necomunicarii impozitelor şi taxelor locale datorate potrivit legii, se face în termenul de prescripţie prevăzut laart. 62 alin. 4 din Legea nr. 27/1994.10. În aplicarea prevederilor art. 73 din Legea de mai sus, se vor avea în vedere dispoziţiile legale care reglementează gestionarea, administrarea şi utilizarea unor taxe ca venituri extrabugetare.11. Impozitele şi taxele prevăzute lacap. 2, 3 şi 4 din Legea nr. 27/1994se aplică începând cu 1 ianuarie 1995, iar pentru anul 1994 se aplică dispoziţiile Legii nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale şi ale Decretului nr. 425/1981, cu modificările ulterioare.12. Prevederile cap. 11 din lege sunt aplicabile şi în cazul impozitelor şi taxelor pentru care noile reglementări intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 1995.13. Potrivit dispoziţiilor art. 65 din lege, consiliile locale sau judeţene pot acorda înlesnirile menţionate expres în cuprinsul acestui articol, pe bază de cerere.Cererea se depune de către contribuabil la organul fiscal de domiciliu sau sediu, care va prezenta consiliului local sau judeţean o nota cuprinzând date referitoare la obligaţiile fiscale, bunurile urmaribile ale contribuabilului rezultate din evidentele fiscale, însoţită de cererea de acordare a inlesnirii.Soluţia adoptată de către consiliul local sau judeţean va fi comunicată şi organului fiscal, în termen de 15 zile, care va face operarea în evidentele nominale şi centralizate.14. Prevederileart. 67 din Legea nr. 27/1994nu se aplică în cazul contribuabililor din străinătate care nu au activitate, respectiv nu realizează venituri din exploatarea de bunuri impozabile sau taxabile în România.Contribuabilii din străinătate cărora le sunt aplicabile prevederile art. 67 au obligaţia de a prezenta organului la care se face plata dovada schimbului valutar.15. Formularistica necesară organelor fiscale în vederea stabilirii şi încasării impozitelor şi taxelor locale este prevăzută în anexele la prezentele norme.Actualizarea şi completarea formularisticii respective se va face prin ordin al ministrului finanţelor.16. Prevederile prezentelor norme se aplică începând cu data intrării în vigoare aLegii nr. 27/1994.Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele metodologice referitoare la tehnica de calcul a impozitelor şi taxelor locale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 48 din 24 februarie 1982, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Judeţul ...................Municipiul---------- ........................OraşulComuna ......................DECLARAŢIEpentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii, proprietatea contribuabililor persoane fizice, situate în municipii, oraşe şi comuneSubsemnatul(a) ................., domiciliat în judeţul ..............., localitatea ................, str. ............ nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ...., ap. ....., cod poştal ............, angajat la .................. ............................................................................, cont bancar ............ .Declar prin prezenta ca deţin cu începere de la data de ..............., conform actului nr. ..............., o proprietate situata în judeţul ........., localitatea ..............., str. ............... nr. .........., bl. ........, sc. ..., et. ..., ap. ... .I. ClădiriData de predare/primire/dare în folosinţă a clădirii ................... construită cu destinaţia .................. . Clădirea are/nu are subsol, are/nu are mansarda.Grosimea pereţilor este sub/peste 25 cm; are ......... etaje cu lifturi/scara.Are/nu are lift de serviciu şi are/nu are scara de serviciu.Corpurile de clădiri şi alte construcţii separate de la aceeaşi adresa, ca: magazii, baraci, precum şi pivnite, boxe, subsoluri, etaje, alte anexe, se menţionează în continuare:
    SpecificaţieConstrucţii cu pereţiConstrucţii anexe în afara corpului principal al clădirii, cu pereţii din:Subsoluri locuibileMansarde locuibilePivniţe în corpul clădirilorGaraj în subsolul clădirii
    în cadre de beton armat cu/ şi fără (DA/NU) încălzire centralădin cărămidă arsă fără cadre cu/şi fără (DA/NU) instalaţii electrice, şi sanitaredin lemn, cărămidă nearsă cu/şi fără (DA/NU) instalaţii electrice şi sanitare
    DANUDANUDANUcărămidă arsăalte materialeTencuite sau pavateNetencuite şi nepavate
    Suprafaţă                          
  Pe lângă garajul din subsolul clădirii mai deţin ....... încăperi în subsolul şi/sau mansarda clădirii.II. TerenuriTeren în proprietate ocupat de clădiri şi alte construcţii : .......... mp.III. Alte dateAparţin/nu aparţin uneia dintre categoriile speciale de mai jos:1. Veteran sau invalid de război.2. Erou al Revoluţiei din decembrie 1989 sau urmaş al acestuia.3. Beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 (republicat).4. Beneficiar al Legii nr. ....... .Data Numele şi prenumele, Semnatura,.......... ........................ ................M.F. cod 14.13.11.A Format A4/t2Judeţul ...................Municipiul---------- ....................OraşulComuna .................PROCES-VERBAL DE STABILIRE - ÎNŞTIINŢARE DE PLATAa sumelor datorate ca impozit pe clădiri-terenuri, conformLegii nr. 27/1994privind impozitele şi taxele locale, de către contribuabili persoane fizice *)--------------- Notă *) Se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la organul financiar, iar cel de-al doilea exemplar se inmineaza contribuabilului.
    NUMELE ŞI PRENUMELE PROPRIETARULUI  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ADRESA PROPRIETĂŢII
  PotrivitLegii nr. 27/1994şi declaraţiei contribuabilului se stabilesc obligaţiile de plată după cum urmează:STABILIREA VALORII IMPOZABILE PENTRU CLĂDIRI ŞI ALTE CONSTRUCŢII:
    SpecificaţieConstrucţii cu pereţii în cadre de beton armatConstrucţii cu pereţii din cărămidă arsă fără cadre de beton armatConstrucţii cu pereţii din lemn, cărămidă nearsă sau alte materialeConstrucţii anexe în afara corpului principal al clădiriiSubsoluri locuibileMansarde locuibilePivniţe în corpul clădirilor
      Cu încălzire centralăFără Încălzire centralăCu instalaţiiFără instalaţiiCu instalaţiiFără instalaţiiCu pereţii din cărămidă arsăCu pereţii din alte materiale     Tencuite sau pavateNetencuite şi nepavate
    Suprafaţa                        
    Valoarea impozabilăMP XLEI/MP =LEI  
    Suprafaţa camerelor ocupate de sedii de societăţi comerciale sau alte activităţi economice
  CALCULUL IMPOZITELOR:
    IMPOZIT PE LOCUINŢĂ (LEI X %)LEI  
    IMPOZIT PE CLĂDIRI OCUPATE DE SEDII DE SOCIETĂŢI COMERCIALE SAU ALTE ACTIVITĂŢI ECONOMICE  
    (LEI X %)LEI  
    TOTAL IMPOZIT LEI  
    IMPOZIT PE GARAJ (LEI X %)LEI  
    IMPOZIT PE TEREN OCUPAT DE CLĂDIRI ŞI DE ALTE CONSTRUCŢII  
    (MP X LEI/MP =LEI)  
  PRECIZĂRI PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ:
    IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI ALTE CONSTRUCŢII SE DATOREAZĂ ÎNCEPÂND CU: .............................................................................
         
    Organul financiar,Data,Am primit un exemplar,
        Semnătura contribuabilului, .............................
  NOTĂ:Impozitul pe clădiri şi terenuri se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la 15 a ultimei luni din trimestru.Pentru neplata în termen a impozitului datorat se plăteşte o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere.Contribuabilii sunt obligaţi, potrivitart. 61 din Legea nr. 27/1994privind impozitele şi taxele locale, să depună declaraţii la organele fiscale de la locul situarii imobilului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului.Impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri rămân valabile în măsura în care nu se produc modificări.În cazul în care suprafaţa de teren sau valoarea impozabilă a clădirii se modifica, acestea se comunică, în termen de 30 de zile, organelor fiscale.M.F. cod 14.13.11.B Format A4/t2    Judeţul ............................... Verificat de ..............    Unitatea .............................. (organul fiscal)    Adresa ................................ Nr. şi data inregistrarii ..........    ....................................... ....................................    Telefon ...............................    Nr. din Registrul comerţului .......... Semnătura,    Codul fiscal .......................... (ştampila)                                         DECLARAŢIE*)               pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport în cazul                              contribuabililor persoane juridice---------   *) Declaraţia se completeaza şi nominal, potrivit datelor de pe verso.┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ Specificare │ Numar mijloace │ Taxa stabilita ││crt.│ │ de transport │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ I. Mijloace de transport auto │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ 1 │Autoturisme │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2 │Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de│ │ ││ │orice fel │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 3 │Autotrenuri de orice fel │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 4 │Tractoare │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 5 │Motociclete, motorete, scutere │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 6 │Biciclete şi tricicluri cu motor │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 7 │Remorci, semiremorci, rulote │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ X │TOTAL TAXA (I) │ X │ │├────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ II. Mijloace de transport pe apa │├────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ 1 │Barci de orice fel │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2 │Bacuri, poduri plutitoare │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 3 │Salupe │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 4 │Iahturi │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 5 │Remorchere şi slepuri │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 6 │Vapoare │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ X │TOTAL TAXA (II) │ X │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ X │TOTAL TAXA (I + II) │ X │ │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘       ..............................       (Data completării declaraţiei)                 Director, Contabil sef,    M.F. cod 14.13.51./aA Format A4/t2    (verso)    Judetul ............................... Verificat de .......................    Unitatea .............................. (organul fiscal)    Adresa ................................ Nr. şi data verificarii ............    ....................................... ....................................    Telefon ...............................    Nr. din Registrul comertului .......... Semnătura,    ....................................... (ştampila)    Codul fiscal ..........................                                            SITUAŢIA NOMINALĂ                        privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────┬──────────┐│ │ │ │Taxa datorata dupa: │ │ ││Nr. │ Specificare │─ Capacitate cilindrica │─ capacitate cilindrica │TOTAL│Observaţii││crt.│ (Tipul) │─ Nr. mijloace transport│─ nr. mijloace de transport│TAXĂ │ ││ │ │─ Tonaj │─ tonaj │ │ │├────┼────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────┴──────────┤│ 1 │Autoturisme ││ ├────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────┬──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤├────┼────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────┴──────────┤│ 2 │Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel ││ ├────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────┬──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤├────┼────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────┴──────────┤│ 3 │Autotrenuri de orice fel ││ ├────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────┬──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤├────┼────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────┴──────────┤│ 4 │Tractoare ││ ├────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────┬──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤├────┼────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────┴──────────┤│ 5 │Remorci, semiremorci, rulote ││ ├────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────┬──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ 6 │Motociclete*) │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ 7 │Barci de orice fel │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ 8 │Salupe │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ 9 │Iahturi │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ 10 │Remorchere şi slepuri │ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ 11 │Vapoare (dupa tonaj) ├────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ │ ├────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤├────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼─────┼──────────┤│ 12 │TOTAL TAXA (I ─ II) │ X │ X │ │ │└────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴─────┴──────────┘----------    *) La motociclete se cuprinde şi atasul.     Judeţul ............................... Verificat de .......................    Unitatea .............................. (organul fiscal local)    Adresa ................................ Nr. şi data inregistrarii ..........    ....................................... ....................................    Telefon ...............................    Numarul din Registrul comertului ...... Semnatura,    ....................................... ....................................    Codul fiscal .......................... (stampila)                                   DECLARAŢIE                   pentru stabilirea impozitului pe clădiri,    a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte constructii şi a        taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în cazul                       contribuabililor persoane juridice   A. Impozit pe clădiri┌────┬──────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┐│ │ │ │ Impozit ││Nr. │ Denumirea clădirii │ Valoarea din evidente la ├─────────┬───────────┤│crt.│ │ ........................ │ Cota │ De plata ││ │ │ │ ─ % ─ │ ─ lei ─ │├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────────┤│ │TOTAL: │ │ X │ │└────┴──────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴───────────┘   B. Impozit pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte constructii┌────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────┐│Nr. │ │ Suprafata │ Impozit ││crt.│ Specificare │ (mp) ├───────┬──────────┤│ │ │ │ pe mp │ De plata │├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┤│ 1 │Terenuri situate în municipiu │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┤│ 2 │Terenuri situate în orase │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┤│ 3 │Terenuri situate în comune │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┤│ X │TOTAL │ │ X │ │└────┴──────────────────────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┘                                                                        (verso)    C. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat    I. Taxa pentru terenurile proprietate de stat┌────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ │ │ Localitati urbane │ Localitati rurale │ Total taxa ││Nr. │ Specificare ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤│crt.│ │Suprafata│ Taxa │Suprafata│ Taxa │Suprafata│ Taxa ││ │ │(mii mp) │(mii lei)│(mii mp) │(mii lei)│(mii mp) │(mii lei)│├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6 (2 + 4)│7 (3 + 5)│├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ X │TOTAL │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘    II. Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate şi drumuri┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐│ │ │ Total ││Nr. │ Specificare ├───────────────┬───────────────────┤│crt.│ │ km │ Taxa (mii lei) │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 1 │Linii ferate normale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 2 │Linii ferate inguste │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ 3 │Drumuri │ │ │├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤│ X │TOTAL │ │ │└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘    III. Total taxa teren                 ┌────────────────┬─────────────┬─────────────┐                 │ (I + II) │ X │ │                 └────────────────┴─────────────┴─────────────┘..............................(Data completarii declaratiei)          Director, Contabil sef,    M.F. cod 14.13.15 Format A4/t2Judeţul ...................Municipiul---------- ................OraşulComuna ....................DECLARAŢIEpentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transportSubsemnatul(a) ...................., cu domiciliul în ..............., str. ................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ............, declar prin prezenta ca am devenit proprietarul(a) mijlocului de transport .......................... serie motor ............... capacitatea cilindrică ...... cmc, tip .............. conform actului nr. .... din ......... . Posed buletinul de identitate seria ..... nr. ........, eliberat de ............... la ............. . Sunt născut(a) la data de ............... în localitatea .............., judeţul ................ . Tata ................ mama ..........., telefon : acasă ........., la serviciu .........., cont bancar ................................. .Data ............. Semnatura ........................................................................................................Procesul-verbal pentru stabilirea taxei constituie titlu executoriu şi tine loc de înştiinţare de plată pe toată durata deţinerii mijlocului de transport. Taxa pentru mijloacele de transport dobîndite, înstrăinate sau scoase din evidenta organelor de poliţie sau, după caz, a căpităniei portului, în timpul anului, se datorează, respectiv se da la scădere, cu începere de la 1 a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii.┌───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┐│ Municipiu │ Oras (suburbie) │ Nr. rol │ Cod nou ││ (sector) │ Comuna │ │ │├───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤│ │ │ │ │└───────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘                  (tabelul se completează de către inspector)     M.F. cod 14.13.52/aA Format A5/tPROCES-VERBALde stabilire a taxei asupra mijloacelor de transportdin data de ............. 199 ...Având în vedere dispoziţiileLegii nr. 27/1994privind impozitele şi taxele locale, precum şi declaraţia depusa de ........................, domiciliat în .............., se stabilesc sumele datorate anual.
    Taxa auto
    lei ...................
    Pentru anul curent:
    Taxa auto
    lei ...................
    Inspector,Am primit un exemplar
    Numele şi prenumeleContribuabil,
    Semnătura, ......................Semnătura, .......................
  RETINETI!Prezentul proces-verbal tine loc şi de înştiinţare de plată şi constituie titlu executoriu pe toată durata deţinerii mijlocului de transport.Pentru neplata la timp a taxei se datorează, conformart. 62 din Legea nr. 27/1994, o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere dar fără a depăşi suma datorată.Taxa anuală datorată pentru mijloacele de transport aflate în evidenta organelor financiare la începutul anului se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.Pentru neachitarea în termen se aplică majorări de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere, conformart. 62 din Legea nr. 27/1994. Proprietarii autovehiculelor au obligaţia de a declara organului financiar schimbarea domiciliului în termen de 30 de zile.Judeţul .........................Municipiul----------.......................OraşulComuna ..........................DECLARAŢIEpentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
    Subsemnatul(a) .........................., cu domiciliul în localitatea ..................., str. .........................., nr. ...., bl. ......, sc. ....., ap. ...., solicit modificarea evidenţelor fiscale ale mijlocului de transport având seria motor .......................... şi capacitatea cilindrică .............cmc, dobândit la ............, încetat prin 1 - Înstrăinare 2 - Schimbare domiciliu 3 - Scoatere definitivă din ţară 4 - Impropriu circulaţiei.
     
    Ca urmare a încetării precizate mai susData actului ............Numărul actului ...........Nr. certificatului de radiere ..............Data radierii .............
     
    Noul proprietar: Numele şi prenumele ........................, judeţul ...................., localitatea ......................, str. ............................, nr. ............., codul poştal .............., bl. ...., sc. ....., ap. ......, sectorul .... . Se anexează documentele doveditoare ale situaţiei declarate.
     
    Organul fiscal,DataSemnătura declarantului,
  M.F. cod 14.13.59 A Format A5/tJudeţul ..............................Municipiul---------- ...........................OraşulComuna ...............................ÎNŞTIINŢARE DE PLATA ROL Nr. .....din ................. 199 ...
    Către ...................... din ............, str. ........................, nr. ......, bloc ...., etaj ....., ap. .......
    Vă facem cunoscut că aveţi de plată ca impozit (taxă) ......................, sumele prevăzute mai jos:
    Pentru anul curent suma de ............. lei, repartizată pe termene de plată astfel:
     
    Leireprezentândpână la
         
         
         
         
    Rămăşiţa din anul ........, în sumă de .............., lei şi ........... lei majorări la această rămăşiţă calculate până la data întocmirii prezentei înştiinţări, cu termen de plată imediat.
     
    Numele şi prenumele
    ..................................
    Organul fiscal,
    ..................................
      Semnătura,
      ..................................
    Impozitul pe terenuri şi impozitul pe clădiri rămân valabile şi pe anii 199....-199...., în măsura în care nu se produc modificări. În cazul când suprafeţele de teren sau valoarea impozabilă a clădirii se modifică, acestea se comunică, în termenul prevăzut de lege, organelor fiscale.
    (*)
    Subsemnatul ................................
    am primit înştiinţarea de plată de mai sus.Am predat:
    Calitatea ..................................Numele şi prenumele
    Buletinul de identitate seria ..... nr. .................................
    Secţia de poliţie ..........................Funcţia .....................
    Data ...................
    Semnătura,Semnătura,
  -----------(*) Rămâne la organul fiscal ca document reprezentind dovada inminarii înştiinţării de plată.M.F. cod 14.13.16 Format A4/t    Judeţul ................................    Municipiul .............................    ──────────    Oraşul    Comuna .................................                                   MATRICOLĂ    pentru evidenţa clădirilor şi terenurilor proprietatea contribuabililor                                persoane fizice┌─────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┬───────────┬───────┬───────────┐│ │Contribuabil│ │ CLADIRI │Impozit│ Total │ Suprafata │ │ ││ Nr. │ (numele, │ Valoarea │ impozit │ (lei) │impozit │ocupata de │ TEREN │ Mentiuni ││matricola│prenumele si│impozabila│ (lei) │Cota de│ pe │clădiri şi │impozit│ pentru ││ │ adresa │ (lei) │ Cota │impozit│clădiri │ de alte │ (lei) │modificarea││ │imobilului) │ │de impozit│ 1,5% │ şi │constructii│ │impozitului││ │ │ │ 1,00% │ │terenuri│ │ │ │├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤├─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼───────────┼───────┼───────────┤└─────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴───────────┴───────┴───────────┘      M.F. cod 14.13.12 Format A4/t2    Judeţul ................................    Municipiul .............................    ──────────    Oraşul    Comuna .................................                                                     MATRICOLA         pentru evidenta taxei asupra mijloacelor de transport, datorata de contribuabili persoane fizice                                            (autovehicule, barci etc.)┌─────────┬───────────────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────────────────┬──────────┐│ │ │ Felul şi │ │ │Data de la│TAXA stabilită în lei│ ││ Nr. │ Contribuabil │ marca │Remorci,│Capacitatea│care este ├──────────┬──────────┤ ││matricolă│ (numele, prenumele │mijlocului│ rulote │cilindrica │ dobandit │ │ │Observaţii││Rol .....│ şi adresa) │ de │şi ataşe│ în cmc │sau sistat│ anuală │ de plată │ ││ │ │transport │ │ │ │ │ │ │├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├─────────┼───────────────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Str. Nr. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ Bl. Sc. Et. Ap. ├──────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤└─────────┴───────────────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘          M.F. cod 14.13.53 Format A4/t2-----------------