HOTĂRÂRE nr. 410 din 23 martie 2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 30 martie 2004  Având în vedere prevederile art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii şi componenţei Guvernului, precum şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Sediul central al Ministerului Educaţiei şi Cercetării este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. (4) Sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru activitatea de cercetare este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei şi Cercetării conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ şi cercetare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, cercetării, tehnologiei şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu; c) de evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei şi inovării; d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniul său de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4 (1) În domeniul educaţiei şi învăţământului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită următoarele atribuţii principale: a) formulează politici şi elaborează programe de perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigură implementarea lor în unităţile şi instituţiile subordonate sau coordonate; b) evaluează şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor; c) controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular; d) elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu; e) controlează şi monitorizează respectarea reglementărilor din domeniul său de activitate; f) elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criterii generale de admitere în învăţământul superior; g) aprobă reţeaua de învăţământ preuniversitar de stat; h) propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat; i) efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate; j) asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor de învăţământ în procesul de educaţie continuă a adulţilor; k) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvate a elevilor şi a tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate; l) asigură funcţionarea consiliilor şi comisiilor naţionale şi consultative ale ministerului; m) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor; n) comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces; o) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; p) asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislaţia externă; q) participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu; r) iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite; s) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ;ş) asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare desfăşurării realizării procesului de învăţământ şi educaţie; t) asigură editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar;ţ) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; u) stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 5 (1) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită următoarele atribuţii principale: a) fundamentarea, elaborarea şi actualizarea periodică a politicilor şi strategiilor în domeniu; b) diseminarea de informaţii în domeniile cercetării-dezvoltării şi inovării; asigurarea cadrului de reglementări interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborării rapoartelor de cercetare, precum şi pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic în domeniu şi gestionarea rezultatelor de interes public; c) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbţiei şi difuziei acestora în rândul agenţilor economici şi în economie, în general; susţinerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinanţarea temelor care asigură parteneriate între centrele de cercetare şi agenţi economici; d) organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi altele asemenea, în domeniul său de activitate; e) stimularea şi, după caz, asigurarea editării, tipăririi şi difuzării de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea; f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii; g) elaborarea de acte normative şi de reglementări în domeniu, precum şi crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent; avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă; monitorizarea aplicării, după aprobare, a legilor şi reglementărilor promovate; h) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru şi prin cercetare; i) susţinerea, prin cofinanţare, a participării instituţiilor de învăţământ şi de cercetare la elaborarea strategiilor de ramură privind dezvoltarea economică durabilă; j) stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi la proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu; k) atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă; l) definirea de politici de restructurare, modernizare şi de atragere a capitalului străin în domeniu, împreună cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale care au atribuţii specifice; m) stimularea dezvoltării regionale şi locale, prin programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului, cercetării, tehnologiei şi de stimulare a inovării; stimularea şi iniţierea de centre de cercetare de excelenţă; stimularea şi iniţierea înfiinţării şi dezvoltării de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic şi altele asemenea; sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin transferuri tehnologice selectate în prealabil pentru aplicare, la solicitarea ministerului de resort, cu aprobarea Guvernului; n) stimularea dialogului între comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile şi promovarea implicării acestor structuri, în mod direct şi activ, inclusiv prin susţinere financiară, în definirea şi implementarea politicilor în domeniul învăţământului, ştiinţei, tehnologiei şi inovării; o) definirea procedurilor specifice de analiză, de monitorizare şi evaluare a sistemului cercetării, tehnologiei şi inovării; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării, tehnologiei şi inovării, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; contractarea de servicii de consultanţă, expertiză şi asistenţă tehnică; p) elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale; evaluarea surselor necesare; stabilirea şi actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin plan, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului; r) evaluarea programelor cuprinse în planul naţional şi detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului naţional şi informarea Guvernului asupra realizării acestora; s) conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor către agenţi economici, instituţii publice, instituţii şi unităţi cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, organizaţii neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competiţional sau în mod direct, conform reglementărilor în vigoare;ş) prognozarea, planificarea şi promovarea, după caz, în capitolul aferent cercetării din proiectul bugetului de stat, a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă şi utilizarea acestor resurse; t) implementarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, cercetare şi tehnologie, inclusiv prin cofinanţare, elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; crearea de reţele pe domenii specifice între institutele de cercetare, unităţile şi instituţiile de învăţământ;ţ) armonizarea politicilor de dezvoltare a infrastructurilor pentru asigurarea calităţii produselor, procedeelor şi serviciilor, în ceea ce priveşte activităţile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protecţia consumatorilor şi coordonarea asistenţei tehnice în acest domeniu; u) coordonarea de politici în domeniul proprietăţii intelectuale şi stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării; v) elaborarea şi finanţarea unui program de traducere şi tehnoredactare a legislaţiei şi reglementărilor comunitare, în vederea susţinerii efortului general de integrare în Uniunea Europeană, prioritate în realizarea acestor lucrări având serviciile de specialitate din cadrul instituţiilor de cercetare şi al instituţiilor de învăţământ; w) coordonarea activităţii de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi de alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei şi Cercetării are următoarele atribuţii specifice: a) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor, studenţilor şi tinerilor din instituţiile din subordine sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate; b) colaborează cu structurile de şi pentru tineret, legal constituite; c) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei şi cercetării; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de tineret, care corespund obiectivelor cuprinse în programele ministerului; poate încheia contracte civile, respectiv convenţii civile de prestări de servicii, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice pentru realizarea unor programe şi acţiuni privind tineretul şi implicarea acestuia în viaţa socială; d) derulează direct sau prin instituţiile din subordinea sa programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; e) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Tineret, direct sau prin organele specializate din subordinea sa, pentru elaborarea programelor destinate elevilor, studenţilor şi tinerilor.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin prin acte normative.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pot fi organizate direcţii, servicii, birouri şi colective temporare de lucru, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca organe de specialitate în subordinea ministerului, inspectorate şcolare cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (4) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. (5) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, au în subordine unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi conexe acestora, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare. (6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate constitui şi ale structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Educaţiei şi Cercetării este sprijinit de organisme de nivel naţional în domeniul învăţământului şi cercetării: consilii, comisii şi colegii prevăzute în anexa nr. 2. (2) Componenţa acestor organisme de nivel naţional este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (3) Atribuţiile organismelor de nivel naţional sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, conform reglementărilor legale. (4) Organismele de nivel naţional pot avea câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din fondurile bugetare sau venituri proprii, potrivit legii. (5) Activitatea organismelor de nivel naţional este coordonată de ministrul educaţiei şi cercetării sau de un secretar de stat, cu excepţia Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei care este coordonat de primul-ministru. (6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora din afara ministerului pot fi remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării se exercită de către ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Ministrul educaţiei şi cercetării reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Ministrul educaţiei şi cercetării răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului. (4) Ministrul educaţiei şi cercetării îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul educaţiei şi cercetării emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (6) Ministrul educaţiei şi cercetării poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării are un secretar general, ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Educaţiei şi Cercetării, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 12 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării este de 418, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Structura organizatorică pe compartimente, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (3) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (4) În cadrul ministerului şi unităţilor subordonate se înfiinţează unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 13Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării ori în serviciile publice subordonate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia sau la unitatea de la care provine.  +  Articolul 14 (1) În subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării funcţionează Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT, în coordonarea directă a ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT este asigurată de un director general aflat în subordinea directă a ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 15 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică, sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Cluburile sportive studenţeşti care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 5. (4) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 6. (5) Instituţiile şi unităţile pentru activitatea de tineret, care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sunt prevăzute în anexa nr. 7. (6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (7) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.  +  Articolul 17 (1) Structura organizatorică, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile subordonate prevăzute în anexa nr. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unităţii. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, a directorilor şi a membrilor consiliilor de administraţie ale unităţilor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 se realizează prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, conform anexei nr. 8. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va prelua, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 19Din taxele de la studenţii şi cursanţii străini, încasate în baza art. 92 alin. (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie un fond, la dispoziţia ministrului educaţiei şi cercetării, pentru situaţii speciale şi neprevăzute, având un cuantum de cel puţin 5% din încasările în valută.  +  Articolul 20 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate organizată pe lângă acestea, finanţată din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) vor fi obţinute de la agenţii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, tipări şi difuza manualele şcolare sau vor fi virate direct de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cazul în care prin contractul cu aceşti agenţi economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 21Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:----------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 410.  +  Anexa 1 Numărul total de posturi = 418,exclusiv demnitarii şi posturileaferente cabinetului ministrului                         ┌─────────────────────────────────┐                         │Ministrul Educaţiei şi Cercetării│                         ├─────────────────────────────────┤                         │ Cabinetul demnitarului │                         └──────────────┬──────────────────┘                                        │        ┌─────────────────┬─────────────┼─────────────────────────────────┐        │ │ │ │┌───────┴─────────┐┌──────┴──────────┐ │ ┌────────────┴───┐│Secretar de Stat ││Secretar de Stat │ │ │Secretar de Stat││pentru Învăţământ││pentru Învăţământ│ │ │pentru Cercetare││ universitar ││Superior şi Inte-│ │ └────────────────┘│ ││ grare Europeană │ │ ┌──────────────────┐└─────────────────┘└─────────────────┘ │ │Direcţia Generală │                                        ├──┤ Buget Finanţe │                  ┌──────────────────┐ │ └──────────────────┘                  │ Direcţia Audit ├──┤                  └──────────────────┘ │ ┌──────────────────┐                                        │ │Direcţia Patrimo- │                                        ├──┤niu şi Investiţii │                  ┌──────────────────┐ │ └──────────────────┘                  │Serviciul Relaţii │ │                  │Publice şi Mass- ├──┤                  │ Media │ │                  └──────────────────┘ │                                        │ ┌──────────────────┐                                        ├──┤Direcţia Juridic │                                        │ └──────────────────┘                                        │                               ┌────────┴────────┐                               │Secretar General │                               └────────┬────────┘                                        │                               ┌────────┴────────┐                               │Secretar General │                               │ Adjunct │                               └────────┬────────┘                                        │    ┌────────┬───────┬───────┬───────┬──┴───────┬───────┬───────┬───────┐  ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐  │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │  └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘    LEGENDA :    A. Direcţia Generală pentru Învăţământ Preuniversitar    B. Direcţia Generală Învăţământ Superior    C. Direcţia Generală pentru Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale    D. Direcţia Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea PersonaluluiDidactic şi de Cercetare    E. Direcţia Generală Evaluare, Prognoze, Strategii şi Programe pentruÎnvăţământ Preuniversitar    F. Direcţia Generală Logistică, Administrativ şi Resurse Umane    G. Direcţia Generală pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionaleşi Accesul la Educaţie    H. Direcţia Generală Strategii, Programe de Cercetare-Dezvoltare, Evaluareşi Monitorizare    I. Direcţia Inovare, Transfer Tehnologic şi Infrastructura de Cercetare -Dezvoltare Inovare  +  Anexa 2          CONSILII CONSULTATIVE ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării
         
    A. Consilii consultative pentru educaţie
    Nr. crt.Denumirea consiliului consultativSursa de finanţare
    IConsiliul Naţional pentru Reformă a ÎnvăţământuluiBugetul de stat
    IIConsiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare*)Bugetul de stat
    IIIConsiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului SuperiorBugetul de stat
    IVConsiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de statBugetul de Stat
    VConsiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior*)Bugetul de stat
    VIConsiliul Naţional al BibliotecilorVenituri proprii
    VIIConsiliul Naţional al RectorilorVenituri proprii
    VIIIComisia Naţională de Evaluare şi Acreditare în Învăţământul PreuniversitarVenituri proprii
      B. Consilii consultative pentru cercetare  
    IColegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare şi inovareBugetul de stat
    IIConsiliul Naţional de Atestare şi Acreditare pentru CercetareBugetul de stat
  --------    *) cu competenţe şi pentru activitatea de cercetare
   +  Anexa 3                            INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE             care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei          şi Cercetării, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică
         
    A. Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    IInspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului BucureştiBugetul de stat
      Organe de specialitate subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării în a căror subordine funcţionează unităţile conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.  
    IIInstituţii de învăţământ superior de stat:  
    1Universitatea "Politehnică" din BucureştiVenituri proprii
    2Universitatea Tehnică de Construcţii BucureştiVenituri proprii
    3Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din BucureştiVenituri proprii
    4Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din BucureştiVenituri proprii
    5Universitatea din BucureştiVenituri proprii
    6Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din BucureştiVenituri proprii
    7Academia de Studii Economice din BucureştiVenituri proprii
    8Universitatea Naţională de Muzică din BucureştiVenituri proprii
    9Universitatea de Arte din BucureştiVenituri proprii
    10Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din BucureştiVenituri proprii
    11Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din BucureştiVenituri proprii
    12Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din BucureştiVenituri proprii
    13Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba IuliaVenituri proprii
    14Universitatea "Aurel Vlaicu" din AradVenituri proprii
    15Universitatea din BacăuVenituri proprii
    16Universitatea de Nord din Baia MareVenituri proprii
    17Universitatea "Transilvania" din BraşovVenituri proprii
    18Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaVenituri proprii
    19Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-NapocaVenituri proprii
    20Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    21Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    22Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    23Universitatea de Artă şi Design din Cluj-NapocaVenituri proprii
    24Universitatea "Ovidius" din ConstanţaVenituri proprii
    25Universitatea Maritimă din ConstanţaVenituri proprii
    26Universitatea din CraiovaVenituri proprii
    27Universitatea de Medicină şi Farmacie din CraiovaVenituri proprii
    28Universitatea "Dunărea de Jos" din GalaţiVenituri proprii
    29Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IaşiVenituri proprii
    30Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din IaşiVenituri proprii
    31Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din IaşiVenituri proprii
    32Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din IaşiVenituri proprii
    33Universitatea de Arte "George Enescu" din IaşiVenituri proprii
    34Universitatea din OradeaVenituri proprii
    35Universitatea din PetroşaniVenituri proprii
    36Universitatea din PiteştiVenituri proprii
    37Universitatea Petrol-Gaze din PloieştiVenituri proprii
    38Universitatea "Eftimie Murgu" din ReşiţaVenituri proprii
    39Universitatea "Lucian Blaga" din SibiuVenituri proprii
    40Universitatea "Ştefan cel Mare" din SuceavaVenituri proprii
    41Universitatea "Valachia" din TârgovişteVenituri proprii
    42Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu JiuVenituri proprii
    43Universitatea "Petru Maior" din Târgu MureşVenituri proprii
    44Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu MureşVenituri proprii
    45Universitatea de Artă Teatrală din Târgu MureşVenituri proprii
    46Universitatea "Politehnica" din TimişoaraVenituri proprii
    47Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din TimişoaraVenituri proprii
    48Universitatea de Vest din TimişoaraVenituri proprii
    49Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din TimişoaraVenituri proprii
    IIIBiblioteci centrale universitare şi pedagogice
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1Biblioteca Centrală Universitară din BucureştiBugetul de stat
    2Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din IaşiBugetul de stat
    3Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaBugetul de stat
    4Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din TimişoaraBugetul de stat
    5Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu" din BucureştiBugetul de stat
    IVComisia Naţională a României pentru UNESCOBugetul de stat
    VServiciul Naţional de Evaluare şi ExaminareBugetul de stat
    VICentrul Naţional pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci"Bugetul de stat
    VIIAgenţia Naţională "Socrates"Bugetul de stat
    VIIICentrul Naţional de ExcelenţăBugetul de stat
    IXUnitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice UniversitareVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XPalatul Naţional al Copiilor din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XICorul Naţional de Cameră "Madrigal"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XIIOficiul Naţional al Burselor de Studii în StrăinătateVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XIIICentrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi TehnicVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XIVOficiul Naţional pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date "ROEDUNET"Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
    XVFederaţia Sportului Şcolar şi UniversitarVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XVICentrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul PreuniversitarVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XVIICentrul pentru Formarea Continuă în Limba Germană (la Mediaş)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XVIIIConsiliul Naţional pentru Evaluarea şi Difuzarea ManualelorVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XIXConsiliul Naţional pentru CurriculumVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XXAgenţia Naţională pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social (APART)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    XXIAgenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT-Politehnica)Venituri proprii
    XXIISecretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea NeagrăVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
          Alte unităţi aflate în subordinea Ministerului Educaţiei        şi Cercetării
         
    XXIII Casele universitarilor
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1Casa Universitarilor din BucureştiVenituri proprii
    2Casa Universitarilor din Cluj-NapocaVenituri proprii
    3Casa Universitarilor din IaşiVenituri proprii
    4Casa Universitarilor din TimişoaraVenituri proprii
    5Casa Universitarilor din BraşovVenituri proprii
    6Casa Universitarilor din CraiovaVenituri proprii
          Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei        şi Cercetării
       
    Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică"Venituri proprii
   +  Anexa 4                           CLUBURI SPORTIVE STUDENŢEŞTI      care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării    Cluburi sportive studenţeşti:
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1Clubul "Sportul Studenţesc" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    2Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3Clubul Sportiv "Universitatea" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    4Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5Clubul Sportiv "Universitatea" din CraiovaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6Clubul Sportiv "Universitatea" din GalaţiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7Clubul Sportiv "Universitatea" din BraşovVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    8Clubul Sportiv "Politehnica" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    9Clubul Sportiv "Ştiinţa" din BacăuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    10Clubul Sportiv "Ştiinţa" din PetroşaniVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    11Clubul Sportiv "Ştiinţa" din ConstanţaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    12Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia MareVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    13Clubul Sportiv Universitar din SibiuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14Clubul Sportiv Universitar din PloieştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    15Clubul Sportiv Universitar din Târgu MureşVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    16Clubul Sportiv Universitar din OradeaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    17Clubul Sportiv Universitar din PiteştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    18Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 5                            INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILE                      de cercetare ştiinţifică, dezvoltare             tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea                      Ministerului Educaţiei şi Cercetării
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiBugetul de stat
    2Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3Institutul de Fizică Atomică din Bucureşti*)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    4Institutul Naţional de Informare şi Documentare din Bucureşti**)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5Centrul de Cercetări Biologice din JibouVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6Institutul Limbii RomâneVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7Agenţia Spaţială RomânăVenituri proprii
    8Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" din Cluj-NapocaVenituri proprii
    9Institutul Naţional de Inventică din IaşiVenituri proprii
    10Centrul Regional de Inovare, Implementare şi Aplicare a Invenţiilor din Târgu MureşVenituri proprii
    11Institutul de Medicină Comparată - IMCVenituri proprii
  --------    *1) Un număr maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanţează de labugetul de stat.    *2) Un număr maxim de 20 de posturi pentru bibliotecă se finanţează de labugetul de stat.
   +  Anexa 6                               INSTITUTE NAŢIONALE                 de cercetare - dezvoltare care funcţionează în                coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 BucureştiVenituri proprii
    2Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI BucureştiVenituri proprii
    3Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR BucureştiVenituri proprii
    4Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP BucureştiVenituri proprii
    5Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA BucureştiVenituri proprii
    6Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH BucureştiVenituri proprii
    7Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR BucureştiVenituri proprii
    8Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT IaşiVenituri proprii
    9Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM BucureştiVenituri proprii
    10Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP BucureştiVenituri proprii
    11Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF BucureştiVenituri proprii
    12Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC TimişoaraVenituri proprii
    13Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOCOMAR BucureştiVenituri proprii
    14Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice BucureştiVenituri proprii
    15Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT BucureştiVenituri proprii
    16Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu VâlceaVenituri proprii
    17Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCOTIM Cluj-NapocaVenituri proprii
      Notă:    1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării finanţate integral de la bugetul de stateste de 10.479.    2. Numărul maxim de posturi pentru unităţile din structura MinisteruluiEducaţiei şi Cercetării finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate dela bugetul de stat este de 5143.
   +  Anexa 7
             Instituţii şi unităţi pentru activitatea de tineret, care
          funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
   
  Nr. crt Denumirea Sursa de finanţare
  l Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţia- tivelor Tinerilor - ANSIT Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
   +  Anexa 8
                                     PARCUL AUTO
                     pentru activităţi specifice al Ministerului
                              Educaţiei şi Cercetării
   
  Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim (bucăţi) Consumul maxim de carburanţi/ autovehicul (litri/lună)
  1 Proiectul privind învăţământul rural - autoturism pentru unitatea centrală -autoturism de teren - laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat şcolar 1 2 41 450 450 450
  2 Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare - autoturism pentru unitatea centrală -autoturism pentru unitatea teritorială 2 7 450 450
  3 Monitorizare şi inspecţie - autoturism - microbuz 10 3 450 450
  4 Programul Phare PHARE RO0104.02 "Accesul la edu- caţie a grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi" - autoturism - microbuz 1 1 450 450
      Notă:
      Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările
  autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare
  internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/
  proiectelor respective.