ARANJAMENT din 12 aprilie 1979privind carnea de vita*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 47 din 16 iunie 1980  -------- Notă *) Traducere.PREAMBULAvînd convingerea ca ar trebui realizata o cooperare internationala sporita, de natura să contribuie la liberalizarea mai larga, la stabilirea şi dezvoltarea comerţului international cu carne şi animale vii,tinind seama de necesitatea de a evita perturbari grave în comertul international cu carne de vita şi animale vii din specia bovina,recunoscind importanţa productiei şi comerţului cu carne de vita şi animale vii din specia bovina pentru economiile multor tari, în special ale unor tari dezvoltate sau în curs de dezvoltare,avînd în vedere oblibaţiile ce le revin în raport cu principiile şi obiectivele Acordului general pentru tarife şi comert (denumit în cele ce urmeaza acordul general sau G.A.T.T.)*),hotariti ca în realizarea scopurilor prezentului aranjament sa puna în aplicare principiile şi obiectivele cuvenite în Declaratia ministeriala de la Tokio din 14 septembrie 1973 cu privire la negocierile comerciale multilaterale, indeosebi cele cu privire la tratamentul special, mai favorabil, pentru tarile în curs de dezvoltare,participantii la prezentul aranjament, prin reprezentantii lor, au convenit asupra celor ce urmeaza:------ Notă *) Aceasta prevedere se aplică numai părţilor contractante la G.A.T.T.  +  Partea INTII Dispozitii generale  +  Articolul 1ObiectiveObiectivele prezentului aranjament sînt urmatoarele:1. sa promoveze dezvoltarea, liberalizarea mai larga şi stabilitatea pieţei internationale a carnii de vita şi a animalelor vii, facilitind eliminarea progresiva a obstacolelor şi restrictiilor din comertul mondial cu carne de vita şi animale vii din specia bovina, inclusiv a celor care compartimenteaza acest comert, şi perfectionind cadrul international al comerţului mondial, în avantajul consumatorilor şi producătorilor, al importatorilor şi exportatorilor;2. sa încurajeze o cooperare internationala mai larga în toate problemele care privesc comertul international cu carne de vita şi animale vii din specia bovina, în special în scopul de a asigura o rationalizare sporita şi o distribuţie mai eficienta a resurselor în cadrul economiei internationale a carnii;3. să asigure avantaje suplimentare pentru comertul international al tarilor în curs de dezvoltare în sectorul carnii de vita şi al animalelor vii din specia bovina, prin ameliorarea posibilitatilor oferite acestor tari de a participa la dezvoltarea comerţului mondial cu aceste produse, între altele prin: a) promovarea stabilitatii pe termen lung a preturilor în contextul largirii pieţei internationale a carnii de vita şi a animalelor vii din specia bovina; şi b) promovarea mentinerii şi ameliorarii incasarilor tarilor în curs de dezvoltare exportatoare de carne de vita şi animale vii din specia bovina,cele de mai sus în scopul de a determina încasări suplimentare, prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a pietelor pentru carne de vita şi animale vii din specia bovina;4. sa dezvolte în continuare comertul pe o baza competitiva, tinind seama de pozitia traditionala a producătorilor eficienti.  +  Articolul 2Produse vizatePrezentul aranjament se aplică carnii de vita.În sensul prezentului aranjament, termenul carne de vita include urmatoarele:
    a) Animale vii din specia bovinaNCCV
    01.02
    b)Carne si organe comestibile de vita, proaspete, refrigerate sau congelateex. 02.01
    c)Carne si organe comestibile de vita, sarate, in saramura, uscate sau afumateex. 02.06
    d)Alte preparate sau conserve de carne sau de organe de vita si toate celelalte produse care ar putea fi adaugate de catre Consiliul international al carnii, instituit in conformitate cu art. V din prezentul aranjament, in scopul realizarii obiectivelor si prevederilor prezentului aranjament.ex. 16.02
   +  Articolul 3Informaţii şi urmarirea pieţei1. Toţi participantii au convenit sa comunice consiliului, cu regularitate şi fără întîrziere, informaţii care să permită consiliului sa urmareasca şi sa evalueze situaţia de ansamblu a pieţei internationale a carnii şi situaţia pieţei internationale pentru fiecare sortiment de carne.2. Tarile în curs de dezvoltare participante vor comunică informaţiile de care dispun. Pentru ca aceste tari să-şi perfectioneze mecanismele de culegere a datelor, tarile dezvoltate participante, ca şi oricare tara în curs de dezvoltare participanta în măsura sa faca aceasta, vor examina cu bunavointa oricare cerere de asistenţa tehnica adresata lor.3. Informaţiile pe care participantii se angajează să le comunice în conformitate cu paragraful 1 din prezentul articol vor cuprinde, în functie de modalitatile pe care le va stabili consiliul, date cu privire la evolutia anterioara şi situaţia curenta şi o evaluare a perspectivelor productiei (inclusiv evolutia structurii septelului), consumului, preturilor, stocurilor şi comerţului cu produsele menţionate în art. II, precum şi orice alte informaţii, pe care consiliul le va considera necesare, în special cu privire la produsele concurente. Participantii vor comunică de asemenea informaţii cu privire la politicile lor interne şi masurile comerciale, inclusiv angajamentele bilaterale şi plurilaterale, în sectorul bovin, şi vor notifica prompt orice modificare a acestor politici şi măsuri, care sînt de natura sa afecteze comertul international cu vite vii şi carne de vita.Prevederile prezentului paragraf nu vor obliga pe nici un participant sa comunice date confidentiale a caror divulgare ar constitui un obstacol în aplicarea reglementarilor legale, ar fi contrara interesului public sau ar aduce prejudicii intereselor comerciale legitime ale întreprinderilor de stat sau particulare.4. Secretariatul aranjamentului va urmări evolutia datelor privind piaţa, indeosebi cele care se referă la efectivele septelului, stocuri, sacrificari şi preţuri interne şi internationale, pentru a putea detecta din timp simptomele oricăror dezechilibre grave între oferta şi cerere. Secretariatul va tine consiliul la curent cu elementele semnificative intervenite pe piaţa mondiala, ca şi cu perspectivele productiei, consumului, exporturilor şi importurilor.NOTĂ:Se înţelege ca în conformitate cu prevederile prezentului articol, consiliul da mandat secretariatului sa elaboreze şi sa tina la zi evidenta tuturor masurilor care afectează comertul cu carne de vita şi animale vii, inclusiv a angajamentelor care decurg din negocieri bilaterale, plurilaterale sau multilaterale.  +  Articolul 4Atribuţiile Consiliului international al carnii ci cooperarea între participantii la prezentul aranjament1. Consiliul se va reuni pentru: a) a evalua situaţia ofertei şi cererii pe plan mondial şi perspectivele, pe baza unei analize interpretative a situaţiei curente şi a evolutiei probabile, elaborate de către secretariatul aranjamentului, pornind de la documentaţia furnizata în conformitate cu art. III din prezentul aranjament, inclusiv cea care se referă la aplicarea politicilor interne şi comerciale, ca şi de la orice alte informaţii de care dispune secretariatul; b) a proceda la o analiza cuprinzatoare a aplicarii prezentului aranjament; c) a oferi posibilitatea unor consultari regulate asupra tuturor problemelor care afectează comertul international cu carne de vita.2. Dacă, după evaluarea situaţiei ofertei şi cererii mondiale, mentionata în paragraful 1 a) din prezentul articol, sau după examinarea tuturor informaţiilor în materie, conform paragrafului 3 din art. III, consiliul constata existenta unui dezechilibru grav sau a unei amenintari de dezechilibru grav pe piaţa internationala a carnii, consiliul, luînd în mod special în considerare situaţia din tarile în curs de dezvoltare, va proceda, prin consens, la identificarea, în scopul examinarii de către guverne, de solutii posibile în vederea remedierii situaţiei în conformitate cu principiile şi regulile G.A.T.T.3. În functie de aprecierea consiliului privind caracterul temporar sau de durata mai lunga la situaţiei definite în paragraful 2 din prezentul articol, masurile prevăzute la paragraful 2 din prezentul articol vor putea include măsuri pe termen scurt, mediu sau lung, luate atit de importatori cit şi de exportatori, pentru a contribui la ameliorarea situaţiei de ansamblu a pieţei mondiale, în conformitate cu obiectivele şi scopurile aranjamentului, în special cu dezvoltarea, liberalizarea tot mai larga şi stabilitatea pieţei internationale a vitelor vii şi carnii de vita.4. În examinarea masurilor prevăzute la paragrafele 2 şi 3 din prezentul articol, se va acorda atenţia cuvenita tratamentului special, mai favorabil, pentru tarile în curs de dezvoltare, atunci cînd acesta este adecvat şi realizabil.5. Participantii se angajează să contribuie, în măsura tuturor posibilitatilor lor, la realizarea obiectivelor prezentului aranjament, enuntate în art. I. În acest scop şi în conformitate cu principiile şi regulile G.A.T.T., participantii vor intra cu regularitate în discutiile prevăzute la alin. c) din paragraful 1 al art. IV, în vederea examinarii posibilitatilor de realizare a obiectivelor prezentului aranjament, indeosebi eliminarea în continuare a obstacolelor din comertul cu carne de vita şi animale vii. Aceste discutii vor trebui sa pregateasca calea pentru examinarea ulterioară a solutiilor posibile pentru problemele comerciale, în conformitate cu principiile şi regulile G.A.T.T., care ar putea fi acceptate integral de către toate părţile interesate, într-un context echilibrat de avantaje reciproce.6. Toţi participantii vor putea sa ridice în faţa consiliului orice problema*) care afectează prezentul aranjament, între altele, pentru aceleasi scopuri ca cele prevăzute în paragraful 2 din prezentul articol.Consiliul se va reuni, la cererea unui participant, într-un interval care să nu depăşească 15 zile, pentru a examina toate problemele care afectează prezentul aranjament.------- Notă *) NOTĂ: Se confirma ca termenul problema din acest paragraf include toate aspectele prevăzute în aranjamentele multilaterale negociate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale, indeosebi cele care se referă la măsuri privind exporturile şi importurile. Se confirma, de asemenea, ca prevederile paragrafului 6 al art. IV şi ale prezentei note nu modifica drepturile şi oblibaţiile părţilor la astfel de aranjamente.
   +  Partea A DOUA  +  Articolul 5Administrarea aranjamentului1. Consiliul international al carniiÎn cadrul G.A.T.T. se va înfiinţa un Consiliu international al carnii. Consiliul va fi format din reprezentanti ai tuturor participantilor la aranjament şi va îndeplini toate atribuţiile care sînt necesare pentru realizarea prevederilor aranjamentului. Consiliul va beneficia de serviciile Secretariatului G.A.T.T. Consiliul va stabili reguli proprii de procedura, în special cu privire la modalitatile de consultare prevăzute în art. IV.2. Reuniuni ordinare şi extraordinareConsiliul se va reuni în mod normal cel puţin de doua ori pe an. Preşedintele va avea însă latitudinea sa convoace reuniuni extraordinare ale consiliului, fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea unui participant la prezentul aranjament.3. HotărîriConsiliul va adopta hotărîri prin consens. Se considera ca consiliul a adoptat o hotărîre asupra unei probleme care i-a fost inaintata spre examinare dacă nici un membru al consiliului nu se opune în mod formal acceptarii unei propuneri.4. Cooperare cu alte organizaţiiConsiliul va face toate demersurile necesare pentru consultarea sau cooperarea cu organizaţiile interguvernamentale şi neguvernamentale.5. Admiterea de observatori a) Consiliul poate invita orice tara neparticipanta pentru a fi reprezentata la oricare din reuniunile sale în calitate de observator. b) Consiliul poate, de asemenea, sa invite oricare din organizaţiile menţionate în paragraful 4 din prezentul articol sa participe la oricare din reuniunile sale în calitate de observator.  +  Partea A TREIA  +  Articolul 6Dispozitii finale1. Acceptare*) a) Prezentul aranjament este deschis spre acceptare, prin semnare sau în alt mod, guvernelor care sînt membre ale Organizaţiei Natiunilor Unite sau ale uneia din organizaţiile specializate ale acesteia şi Comunităţii Economice Europene. b) Orice guvern**) care accepta prezentul aranjament poate - la data acceptarii - sa formuleze rezerve cu privire la acceptarea oricareia din prevederile prezentului aranjament. Aceste rezerve sînt supuse aprobării participantilor. c) Prezentul aranjament va fi depus la directorul general al Părţilor Contractante la acordul general, care va remite în cel mai scurt timp fiecarui participant o copie certificata a aranjamentului şi o notificare a fiecarei acceptari a acestuia de către fiecare participant.Textele prezentului aranjament, în limbile engleza, franceza şi spaniola, sînt considerate ca fiind autentice. d) Intrarea în vigoare a prezentului aranjament va conduce la desfiintarea Grupului consultativ al carnii.----------- Notă *) Termenii acceptare sau acceptat, în modul în care sînt utilizati în prezentul articol, sînt considerati ca incluzind efectuarea tuturor procedurilor interne necesare pentru infaptuirea prevederilor prezentului aranjament. Notă **) În sensul prezentului aranjament, termenul guvern este considerat ca incluzind autorităţile competente ale Comunităţii Economice Europene.2. Aplicare provizorieFiecare guvern poate depune la directorul general al Părţilor Contractante la acordul general o declaratie de aplicare provizorie a prezentului aranjament. Fiecare guvern care depune o asemenea declaratie va aplica în mod provizoriu prezentul aranjament şi va fi provizoriu considerat ca participant la prezentul aranjament.3. Intrare în vigoarePrezentul aranjament va intra în vigoare la 1 ianuarie 1980, pentru participantii care l-au acceptat. Pentru participantii care accepta prezentul aranjament după această dată, el va intra în vigoare de la data acceptarii.4. Durata de valabilitatePrezentul aranjament va ramine în vigoare pentru o perioadă de 3 ani. Valabilitatea prezentului aranjament se va prelungi pe noi perioade de cite 3 ani, în lipsa unei decizii contrare a consiliului, adoptata cu cel puţin 80 de zile înainte de data expirarii.5. AmendamenteCu excepţia cazurilor în care în prezentul aranjament au fost incluse prevederi referitoare la modificari, consiliul poate recomanda amendamente privind prevederile prezentului aranjament. Amendamentele propuse vor intra în vigoare în momentul acceptarii lor de către toate guvernele participante.6. Legătură între aranjament şi G.A.T.TNici o prevedere din prezentul aranjament nu va afecta drepturile şi oblibaţiile participantilor care decurg din acordul general*).7. DenuntareOricare participant va putea denunta prezentul aranjament. Denuntarea va avea efect la expirarea unei perioade de 60 de zile de la data la care directorul general al Părţilor Contractante a primit notificarea scrisa privind denuntarea.------------ Notă *) Aceasta prevedere se aplică numai părţilor contractante la G.A.T.T. -----------