DECRET nr. 420 din 5 decembrie 1979pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 98 din 10 decembrie 1979  Consiliul de Stat la Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Republica Socialistă România adera la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, cu următoarea rezerva:"Republica Socialistă România face cunoscut, în baza prevederilor paragrafului 1 din articolul 58 al Convenţiei vamale relative la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, că nu se considera legată de prevederile paragrafelor 2-6 din articolul 57 al acestei convenţii.Republica Socialistă România considera ca diferendele între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea convenţiei, care nu vor fi fost reglementate pe cale de negocieri sau în orice alt mod, vor putea fi supuse arbitrajului numai cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte."  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de aderare la convenţie se va face următoarea declaraţie:"Republica Socialistă România considera ca prevederile articolului 52 paragraful 1 din convenţie nu sînt în concordanta cu principiul conform căruia tratatele internaţionale multilaterale al căror obiect şi scop interesează comunitatea internationala în ansamblul sau trebuie să fie deschise participării universale."Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Convenţia T.I.R.)* Notă *) Traducere.Părţile contractante,în dorinţa de a facilita transporturile internaţionale de mărfuri cu vehicule rutiere,considerind ca îmbunătăţirea condiţiilor de transport constituie un factor esenţial pentru dezvoltarea cooperării între ele,declarind ca se pronunţa în favoarea unei simplificari şi a unei armonizari a formalităţilor administrative în domeniul transporturilor internaţionale, în special la frontiere, au convenit cele ce urmează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale a) Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentei convenţii, se înţelege: a) prin operaţiune T.I.R., transportul mărfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinaţie, sub regimul denumit regim T.I.R., stabilit prin prezenta convenţie; b) prin drepturi şi taxe de import sau de export, drepturile vamale şi orice alte drepturi, taxe, redevenţe şi impozite diverse care sînt percepute la import sau la export, sau cu ocazia importului sau exportului de mărfuri, cu excepţia redevenţelor şi impozitelor al căror nivel este limitat la costul aproximativ al serviciilor prestate; c) prin vehicul rutier, nu numai un vehicul rutier cu motor, ci şi orice remorca sau semiremorca concepută pentru a fi ataşată acestuia; d) prin ansamblu de vehicule, vehicule cuplate care participa la circulaţia rutiera ca o unitate; e) prin container, un mijloc de transport (cadru, cisterna amovibila sau alt mijloc analog): i) constituind un compartiment, în întregime sau parţial închis, destinat sa conţină mărfuri;îi) avînd un caracter permanent şi fiind astfel suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetată;iii) special conceput pentru a facilita transportul mărfurilor, fără descărcare şi reîncărcare, prin unul sau mai multe moduri de transport; iv) conceput astfel încît să poată fi uşor de manipulat, îndeosebi în timpul transbordarii sale dintr-un mijloc de transport în altul; v) conceput astfel încît să fie uşor de încărcat şi de descărcat; vi) cu un volum interior de cel puţin un metru cub.Caroseriile amovibile sînt asimilate containerelor; f) prin birou vamal de plecare, orice birou vamal al unei părţi contractante unde începe, pentru toată incarcatura sau o parte a ei, transportul internaţional sub regimul prevăzut prin prezenta convenţie; g) prin birou vamal de destinaţie, orice birou vamal al unei părţi contractante unde se încheie, pentru toată incarcatura sau o parte a ei, transportul internaţional sub regimul prevăzut prin prezenta convenţie; h) prin birou vamal de trecere, orice birou vamal al unei părţi contractante prin care un vehicul rutier, un ansamblu de vehicule sau un container este importat sau exportat în cursul unei operaţiuni efectuate sub regimul T.I.R.; j) prin persoane, atît persoanele fizice, cît şi persoanele juridice; k) prin mărfuri grele sau voluminoase, orice produse grele sau voluminoase care, datorită greutatii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sînt în general transportate nici într-un vehicul rutier închis, nici într-un container închis; l) prin asociaţie garanta, o asociaţie agreată de autorităţile vamale ale unei părţi contractante sa garanteze pentru persoanele care utilizează regimul T.I.R. b) Domeniu de aplicare  +  Articolul 2Prezenta convenţie priveşte transportul mărfurilor efectuat fără descărcare şi reîncărcare, peste una sau mai multe frontiere, de la un birou vamal de plecare al unei părţi contractante pînă la un birou vamal de destinaţie al unei alte părţi contractante, sau al aceleiaşi părţi contractante, în vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau în containere, cu condiţia ca o parte din traseu între începutul operaţiunii T.I.R. şi terminarea ei să fie un traseu rutier.  +  Articolul 3Pentru a beneficia de dispoziţiile prezentei convenţii: a) transporturile trebuie să fie efectuate: i) cu vehicule rutiere, ansamble de vehicule sau containere în prealabil agreate în condiţiile enunţate la cap. III a) sauîi) cu alte vehicule rutiere, alte ansamble de vehicule sau alte containere, dacă sînt executate conform condiţiilor enunţate la cap. III c); b) transporturile trebuie să aibă loc sub garanţia asociaţiilor agreate conform dispoziţiilor art. 6 şi trebuie să fie efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R., conform modelului reprodus în anexa nr. 1 la prezenta convenţie. c) Principii  +  Articolul 4Mărfurile transportate sub regim T.I.R. nu vor fi supuse la plata sau la consemnarea drepturilor şi taxelor de import sau de export la birourile vamale de trecere.  +  Articolul 51. Mărfurile transportate sub regim T.I.R. în vehicule rutiere, în ansamble de vehicule sau în containere sigilate nu vor fi, de regula, supuse controlului vamal la birourile de trecere.2. Totuşi, în vederea evitării abuzurilor, autorităţile vamale vor putea sa procedeze în mod excepţional şi, în special, în cazul unor suspiciuni, la controlul mărfurilor la aceste birouri.  +  Capitolul 2 Eliberarea carnetelor T.I.R.Responsabilitatea asociaţiilor garante  +  Articolul 61. În condiţiile şi cu garanţiile pe care le va determina, fiecare parte contractantă va putea imputernici anumite asociaţii sa elibereze carnete T.I.R., fie direct, fie prin intermediul unor asociaţii corespondente, şi să se constituie garante.2. O asociaţie nu va putea fi agreată într-o ţara decît dacă garanţia să se extinde în acelaşi timp şi asupra responsabilităţilor la care se expune în aceasta ţara, cu ocazia efectuării de operaţiuni sub acoperirea carnetului T.I.R. eliberat de către asociaţii străine afiliate la organizaţia internationala la care ea însăşi este afiliată.  +  Articolul 7Vor fi admise cu scutire de drepturi şi taxe de import sau de export şi nu vor fi supuse la nici o prohibitie sau restrictie de import sau de export formularele carnetelor T.I.R. expediate asociaţiilor garante de către asociaţiile străine corespondente sau de către organizaţiile internaţionale.  +  Articolul 81. Asociaţia garanta se va angaja sa achite drepturile şi taxele de import sau de export exigibile, majorate, dacă este cazul, cu dobinzile de întîrziere care trebuie să fie achitate potrivit legilor şi reglementărilor vamale ale tarii în care o abatere legată de operaţiunea T.I.R. este constatată. Asociaţia va fi obligată, împreună şi în solidar cu persoanele care datorează sumele menţionate mai sus, la plata acestor sume.2. Atunci cînd legile şi reglementările unei părţi contractante nu prevăd plata drepturilor şi taxelor de import sau de export în cazul prevăzut la paragraful 1 de mai sus, asociaţia garanta se va angaja sa achite, în aceleaşi condiţii, o sumă egala cu cuantumul drepturilor şi taxelor de import sau de export, majorate, dacă este cazul, cu dobinzile de întîrziere.3. Fiecare parte contractantă va determina cuantumul maxim, pe fiecare carnet T.I.R., al sumelor care pot fi pretinse asociaţiei garante, potrivit dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 de mai sus.4. Asociaţia garanta va deveni răspunzătoare faţă de autorităţile tarii unde este situat biroul vamal de plecare din momentul în care carnetul T.I.R. va fi fost luat în evidenta de biroul vamal. În ţările următoare, traversate în cursul unei operaţiuni de transport de mărfuri sub regimul T.I.R., aceasta responsabilitate va începe atunci cînd mărfurile vor fi importate sau, în cazul suspendării operaţiunii T.I.R., conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale art. 26, atunci cînd carnetul T.I.R. va fi luat în evidenta de biroul vamal la care operaţiunea T.I.R. este reluată.5. Responsabilitatea asociaţiei garante va acoperi nu numai mărfurile enumerate pe carnetul T.I.R., ci şi mărfurile care, deşi neenumerate pe acest carnet, s-ar găsi în partea sigilată a vehiculului rutier sau în containerul sigilat; ea nu va acoperi nici o alta marfa.6. Pentru a determina drepturile şi taxele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, datele relative la mărfurile înscrise în carnetul T.I.R. sînt valabile pînă la proba contrarie.7. Atunci cînd sumele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol devin exigibile, autorităţile competente trebuie, dacă este posibil, sa pretindă plata acestora direct de la persoana sau persoanele care datorează aceste sume, înainte de a introduce o reclamaţie pe lîngă asociaţia garanta.  +  Articolul 91. Asociaţia garanta stabileşte perioada de valabilitate a carnetului T.I.R., specificind o ultima zi de valabilitate după care carnetul nu poate fi prezentat la biroul vamal de plecare pentru luarea în evidenta.2. Carnetul va rămîne valabil pînă la terminarea operaţiunii T.I.R. la biroul de destinaţie, cu condiţia ca el sa fi fost luat în evidenta la biroul vamal de plecare în ultima zi de valabilitate sau înaintea acestei date, asa cum este prevăzut la paragraful 1 al prezentului articol.  +  Articolul 101. Carnetul T.I.R. poate fi descărcat cu sau fără rezerve; dacă au fost făcute rezerve, ele trebuie să se refere la fapte legate de operaţiunea T.I.R. însăşi. Aceste fapte trebuie să fie indicate pe carnetul T.I.R.2. Atunci cînd autorităţile vamale ale unei tari vor fi descărcat fără rezerve un carnet T.I.R., ele nu vor mai putea pretinde asociaţiei garante plata sumelor menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8, cu excepţia cazului cînd certificatul de descărcare a fost obţinut într-un mod abuziv sau fraudulos.  +  Articolul 111. În cazul cînd nu s-a dat descărcare unui carnet T.I.R. într-o ţara sau atunci cînd s-a dat descărcare cu rezerve unui carnet T.I.R., autorităţile competente nu vor avea dreptul sa pretindă de la asociaţia garanta plata sumelor menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8 dacă, în termen de un an, socotit de la data luării în evidenta a carnetului T.I.R. de către aceste autorităţi, ele nu au avizat în scris asociaţia despre nedescarcarea sau despre descărcarea cu rezerve. Aceasta dispoziţie va fi aplicabilă, de asemenea, în caz de descărcare obţinută în mod abuziv sau fraudulos, dar în acest caz termenul va fi de doi ani.2. Cererea de plată a sumelor menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8 va fi adresată asociaţiei garante cel mai devreme în termen de trei luni, socotit de la data la care aceasta asociaţie a fost avizată despre nedescarcarea, descărcarea cu rezerve sau descărcarea obţinută în mod abuziv sau fraudulos şi, cel mai tirziu în termen de doi ani, socotit de la aceeaşi dată. Totuşi, în ce priveşte cazurile care sînt deferite justiţiei în termenul de doi ani indicat mai sus, cererea de plată va fi adresată într-un termen de un an, socotit de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit executorie.3. Pentru a achită sumele pretinse, asociaţia garanta va dispune de un termen de trei luni, socotit de la data cererii de plată care i-a fost adresată. Asociaţia va obţine rambursarea sumelor vărsate dacă, în doi ani de la data cererii de plată, s-a dovedit organelor vamale ca nici o neregula n-a fost comisă în ce priveşte operaţiunea de transport în cauza.  +  Capitolul 3 Transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. a) Agrearea vehiculelor şi containerelor  +  Articolul 12Pentru a beneficia de dispoziţiile secţiunilor a) şi b) ale prezentului capitol, fiecare vehicul rutier trebuie să îndeplinească, din punct de vedere al construcţiei şi echipamentului sau, condiţiile definite de anexa nr. 2 a prezentei convenţii şi trebuie să fi fost agreat conform procedurii definite în anexa nr. 3 a prezentei convenţii. Certificatul de agreare trebuie să fie conform modelului de la anexa nr. 4.  +  Articolul 131. Pentru a beneficia de dispoziţiile secţiunilor a) şi b) ale prezentului capitol, containerele trebuie să fie construite conform condiţiilor definite în prima parte a anexei nr. 7 şi trebuie să fi fost agreate după procedura definită în partea a doua a acestei anexe.2. Containerele agreate pentru transportul de mărfuri sub sigiliu vamal, în aplicarea Convenţiei vamale relative la containere din 1956, a acordurilor încheiate sub egida O.N.U., care au decurs din aceasta, a Convenţiei vamale relative la containere din 1972, sau a oricăror acte internaţionale care ar înlocui sau modifica aceasta ultima convenţie, sînt considerate ca fiind corespunzătoare dispoziţiilor paragrafului 1 de mai sus şi trebuie să fie acceptate pentru transportul sub regim T.I.R. fără o noua agreare.  +  Articolul 141. Fiecare parte contractantă îşi rezerva dreptul de a refuza recunoaşterea valabilităţii agrearii vehiculelor rutiere sau containerelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 12 şi 13 de mai sus.Totuşi, părţile contractante vor evita sa intirzie transportul atunci cînd defectele constatate sînt de importanţa minora şi nu creează nici un risc de frauda.2. Înainte de a fi reutilizat pentru transportul de mărfuri sub sigiliu vamal vehiculul rutier sau containerul, care nu mai corespunde condiţiilor care au justificat agrearea sa, va trebui să fie repus în starea iniţială sau să facă obiectul unei noi agreari. b) Procedura transportului sub acoperirea unui carnet T.I.R.  +  Articolul 151. Nici un document vamal special nu va fi cerut pentru importul temporar al vehiculului rutier, al ansamblului de vehicule sau al containerului, utilizate pentru transportul mărfurilor sub regimul T.I.R. Nici o garanţie nu va fi cerută pentru vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau container.2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu împiedica o parte contractantă sa ceara îndeplinirea, la biroul vamal de destinaţie, a formalităţilor prevăzute în reglementările naţionale, pentru a se garanta faptul ca, odată încheiată operaţiunea T.I.R., vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi reexportate.  +  Articolul 16Atunci cînd o operaţiune T.I.R. va fi efectuată de un vehicul rutier sau de un ansamblu de vehicule, o placa dreptunghiulara purtind inscripţia "T.I.R." şi avînd caracteristicile menţionate în anexa nr. 5 la prezenta convenţie se va fixa în faţa şi în spatele vehiculului sau a ansamblului de vehicule.Aceste plăci vor fi dispuse astfel încît să fie foarte vizibile şi vor fi detasabile.  +  Articolul 171. Se va întocmi un singur carnet T.I.R. pentru fiecare vehicul rutier sau container. Se va putea întocmi totuşi un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule sau pentru mai multe containere încărcate într-un singur vehicul rutier sau într-un ansamblu de vehicule. În acest caz, manifestul mărfurilor din carnet va trebui sa cuprindă separat conţinutul fiecărui vehicul făcînd parte dintr-un ansamblu de vehicule sau al fiecărui container.2. Carnetul T.I.R. va fi valabil pentru o singura călătorie. El va conţine cel puţin numărul de volete detasabile pentru luare în evidenta şi descărcare necesare pentru efectuarea transportului în cauza.  +  Articolul 18O operaţiune T.I.R. va putea comporta mai multe birouri vamale de plecare şi de destinaţie dar, cu excepţia cazurilor autorizate de partea contractantă sau de părţile contractante interesate: a) birourile vamale de plecare vor trebui să fie situate într-o singura ţara; b) birourile vamale de destinaţie nu vor putea fi situate în mai mult de doua tari; c) numărul total de birouri vamale de plecare şi de destinaţie nu va putea depăşi patru.  +  Articolul 19Mărfurile şi vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate împreună cu carnetul T.I.R. la biroul vamal de plecare. Autorităţile vamale ale tarii de plecare vor lua măsurile necesare pentru a se asigura de exactitatea manifestului mărfurilor şi pentru aplicarea sigiliilor vamale sau pentru controlul sigiliilor vamale aplicate sub responsabilitatea acestor autorităţi vamale, de către persoane legal autorizate.  +  Articolul 20Pentru parcursul pe teritoriul ţărilor lor, autorităţile vamale vor putea fixa un termen şi vor putea cere ca vehiculele rutiere, ansamblul de vehicule sau containerul să urmeze un itinerar determinat.  +  Articolul 21La fiecare birou vamal de trecere, ca şi la birourile vamale de destinaţie, vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate autorităţilor vamale pentru control cu incarcatura şi carnetul T.I.R. aferent.  +  Articolul 221. De regula, şi în afară cazului în care ele ar proceda la controlul mărfurilor în aplicarea paragrafului 2 al art. 5, autorităţile vamale ale birourilor vamale de trecere ale fiecărei părţi contractante vor accepta sigiliile vamale ale celorlalte părţi contractante, cu condiţia ca aceste sigilii să fie intacte.Totuşi, autorităţile vamale menţionate vor putea adauga, dacă necesităţile controlului o cer, propriile lor sigilii.2. Sigiliile vamale astfel acceptate de o parte contractantă vor beneficia pe teritoriul sau de aceeaşi protecţie juridică ca şi sigiliile naţionale.  +  Articolul 23Autorităţile vamale vor putea:- sa escorteze vehiculele rutiere, ansamblurile de vehicule sau containerele pe teritoriul tarii lor, pe cheltuiala transportatorilor;- sa procedeze, pe timpul transportului, la controlul vehiculelor rutiere sau al containerelor şi a încărcăturii lor numai în cazuri excepţionale.  +  Articolul 24Dacă, în timpul transportului sau la un birou vamal de trecere, autorităţile vamale procedează la controlul încărcăturii unui vehicul rutier, a unui ansamblu de vehicule sau a unui container, ele vor face menţiune pe voletele carnetului T.I.R., utilizat în ţara lor, pe cotoarele corespunzătoare şi pe voletele care rămîn în carnetul T.I.R., despre noile sigilii aplicate ca şi despre natura controlului efectuat.  +  Articolul 25Dacă, în timpul transportului, un sigiliu vamal este rupt în alte cazuri decît în cele prevăzute la art. 24 şi 35, sau dacă mărfurile au pierit sau au suferit stricăciuni fără ca un astfel de sigiliu să fie rupt, va fi aplicată procedura prevăzută în anexa nr. 1 a prezentei convenţii pentru utilizarea carnetului T.I.R., fără a prejudicia aplicarea eventuala a legislatiilor naţionale şi va fi întocmit procesul-verbal de constatare cuprins în carnetul T.I.R.  +  Articolul 261. Atunci cînd transportul efectuat sub acoperirea carnetului T.I.R. traverseaza, pe o porţiune din traseu, teritoriul unui stat care nu este parte contractantă la prezenta convenţie, operaţiunea T.I.R. va fi suspendată pe timpul traversarii. În acest caz autorităţile vamale ale părţii contractante al cărui teritoriu este în continuare traversat, vor accepta carnetul T.I.R. pentru reluarea operaţiunii T.I.R., sub rezerva ca sigiliile vamale şi/sau mărcile de identificare sa fi rămas intacte.2. Se va proceda la fel şi pentru acea parte a traseului pe parcursul căreia carnetul T.I.R. nu este utilizat de titularul carnetului pe teritoriul unei părţi contractante, fie datorită existenţei unor proceduri mai simple de tranzit vamal, fie atunci cînd utilizarea regimului de tranzit vamal nu este necesară.3. În aceste cazuri birourile vamale unde operaţiunea T.I.R. este întreruptă sau reluată vor fi considerate ca birouri de trecere la ieşire sau, respectiv, la intrare.  +  Articolul 27Sub rezerva dispoziţiilor prezentei convenţii şi în special a art. 18, un alt birou vamal de destinaţie va putea fi substituit biroului vamal de destinaţie iniţial desemnat.  +  Articolul 28La sosirea încărcăturii la biroul vamal de destinaţie şi cu condiţia ca mărfurile să fie supuse, în acel moment, unui alt regim vamal sau vamuite pentru punerea în consum, descărcarea carnetului T.I.R. va avea loc fără întîrziere. c) Dispoziţii relative la transportul mărfurilor grele sau voluminoase  +  Articolul 291. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu vor fi aplicabile decît transporturilor de mărfuri grele sau voluminoase, definite la alin. i) al art. 1 al prezentei convenţii.2. Atunci cînd dispoziţiile prezentei secţiuni sînt aplicabile, transportul mărfurilor grele sau voluminoase poate, după cum decid autorităţile biroului vamal de plecare, să se efectueze cu vehicule sau containere nesigilate.3. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu vor fi aplicate decît dacă, după părerea autorităţilor biroului vamal de plecare, este posibil să se identifice fără dificultate mărfurile grele sau voluminoase transportate, în baza descrierii făcute, precum şi, dacă este cazul, accesoriile transportate în acelaşi timp, sau dacă acestor mărfuri li se pot aplica sigilii vamale şi/sau mărci de identificare de natura sa împiedice orice substituire sau sustragere fără sa ramina urme vizibile.  +  Articolul 30Toate dispoziţiile prezentei convenţii de la care nu exista derogări prin dispoziţiile speciale ale prezentei secţiuni sînt aplicabile la transportul mărfurilor grele sau voluminoase sub acoperirea unui carnet T.I.R.  +  Articolul 31Responsabilitatea asociaţiei garante va acoperi nu numai mărfurile enumerate pe carnetul T.I.R., dar şi mărfurile care, deşi nu sînt enumerate în acest carnet, s-ar găsi pe platforma de încărcare sau printre mărfurile enumerate pe carnetul T.I.R.  +  Articolul 32Carnetul T.I.R. utilizat va trebui sa poarte pe coperta sa şi pe toate voletele indicaţia "mărfuri grele sau voluminoase" cu litere groase, în engleza sau în franceza.  +  Articolul 33Autorităţile biroului vamal de plecare vor putea cere ca la carnetul T.I.R. să fie anexate specificaţia coletelor, fotografii, schite etc. care se vadesc necesare pentru identificarea mărfurilor transportate. În acest caz autorităţile vamale vor viza aceste documente, un exemplar al documentelor menţionate va fi atasat pe verso copertei carnetului T.I.R., iar pe toate manifestele carnetului se va face menţiune despre aceste documente.  +  Articolul 34Autorităţile biroului vamal de trecere ale fiecărei părţi contractante vor accepta sigiliile vamale şi/sau mărcile de identificare aplicate de autorităţile competente ale celorlalte părţi contractante. Ele vor putea totuşi sa adauge alte sigilii şi/sau mărci de identificare şi vor menţiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în ţara lor, pe cotoarele corespunzătoare şi pe voletele rămase în carnetul T.I.R., noile sigilii şi/sau mărci de identificare aplicate.  +  Articolul 35Dacă pe traseu sau la un birou vamal de trecere autorităţile vamale, procedînd la controlul încărcăturii, vor rupe sigiliile şi/sau vor inlatura mărcile de identificare, ele vor menţiona pe voletele carnetului T.I.R. utilizate în ţara lor, pe cotoarele corespunzătoare şi pe voletele rămase în carnetul T.I.R., noile sigilii şi/sau mărci de identificare aplicate.  +  Capitolul 4 Abateri  +  Articolul 36Orice abatere de la dispoziţiile prezentei convenţii va expune pe contravenient, în ţara în care abaterea a fost comisă, sancţiunilor prevăzute de legislaţia acestei tari.  +  Articolul 37Atunci cînd nu este posibil să se determine teritoriul pe care o abatere a fost comisă, ea este considerată ca fiind comisă pe teritoriul părţii contractante unde ea a fost constatată.  +  Articolul 381. Fiecare parte contractantă va avea dreptul sa excludă, temporar sau cu titlu definitiv, de la beneficiul prezentei convenţii, orice persoană vinovata de abateri grave de la legile sau reglementările vamale aplicabile transporturilor internaţionale de mărfuri.2. Aceasta excludere va fi imediat notificată autorităţilor vamale ale părţii contractante pe teritoriul căreia persoana în cauza este stabilită sau domiciliata, ca şi asociaţiei sau asociaţiilor garante ale tarii în care a fost comisă.  +  Articolul 39Atunci cînd operaţiunile T.I.R. sînt recunoscute ca fiind efectuate potrivit prevederilor convenţiei:1. Părţile contractante nu vor releva diferenţele minore privind executarea obligaţiilor legate de termen sau itinerariu.2. De asemenea, nepotrivirile între indicaţiile de pe manifestul mărfurilor din carnetele T.I.R. şi conţinutul vehiculului rutier, al unui ansamblu de vehicule sau al unui container nu vor fi considerate ca abateri în sarcina titularului carnetului T.I.R., în sensul prezentei convenţii, atunci cînd se va dovedi autorităţilor competente ca aceste nepotriviri nu se datorează erorilor comise în cunoştinţa de cauza sau din neglijenţa în momentul încărcării sau expedierii mărfurilor sau în momentul întocmirii manifestului menţionat.  +  Articolul 40Administraţiile vamale ale ţărilor de plecare şi de destinaţie nu vor retine în sarcina titularului carnetului T.I.R. nepotrivirile care vor fi eventual constatate în aceste tari, atunci cînd aceste nepotriviri vor privi regimurile vamale care au precedat sau care au urmat operaţiuni T.I.R. şi dacă titularul carnetului nu este implicat.  +  Articolul 41Atunci cînd s-a dovedit autorităţilor vamale ca mărfurile înscrise în manifestul unui carnet T.I.R. au pierit sau au fost iremediabil pierdute datorită unui accident sau forţei majore, sau ca ele lipsesc din cauze datorate naturii lor, se va acorda dispensa de plată drepturilor şi taxelor vamale exigibile.  +  Articolul 42La cererea motivată a unei părţi contractante, autorităţile competente ale părţilor contractante interesate de o operaţiune T.I.R. vor accepta sa comunice acesteia toate informaţiile disponibile care ar fi necesare pentru aplicarea dispoziţiilor art. 39, 40 şi 41 de mai sus.  +  Capitolul 5 Note explicative  +  Articolul 43Notele explicative cuprinse în anexele nr. 6 şi 7 (partea a treia) dau interpretare unor dispoziţii ale prezentei convenţii şi anexelor sale. Ele conţin de asemenea şi unele practici recomandate.  +  Capitolul 6 Dispoziţii diverse  +  Articolul 44Fiecare parte contractantă va acorda facilităţi asociaţiilor garante interesate în ceea ce priveşte: a) transferul de valuta necesar achitării sumelor cerute de autorităţile părţilor contractante în baza dispoziţiilor prevăzute la art. 8 al prezentei convenţii; b) transferul de valuta necesar plăţii formularelor de carnet T.I.R. trimise asociaţiilor garante de asociaţiile străine corespondente sau de organizaţiile internaţionale.  +  Articolul 45Fiecare parte contractantă va publică lista birourilor vamale de plecare, de trecere şi de destinaţie pe care ea le-a desemnat pentru transporturile sub acoperirea carnetului T.I.R. Părţile contractante ale căror teritorii sînt limitrofe se vor consulta pentru desemnarea de comun acord a birourilor de frontieră corespondente şi a orelor de lucru ale acestora.  +  Articolul 461. Pentru operaţiunile vamale menţionate în prezenta convenţie, activitatea personalului vamal nu va da loc plăţii unor redevenţe, excepţie făcînd cazurile în care activitatea se va desfăşura în afară zilelor, orelor şi locurilor normal prevăzute pentru astfel de operaţiuni.2. Ori de cîte ori este posibil, părţile contractante vor facilita la birourile vamale operaţiunile vamale privind mărfurile perisabile.  +  Articolul 471. Dispoziţiile prezentei convenţii nu împiedica aplicarea restrictiilor şi controalelor derivînd din reglementările naţionale şi bazate pe considerente de moralitate publică, securitate publică, igiena sau sănătate publică sau pe considerente de ordin veterinar sau fitopatologic şi nici perceperea sumelor exigibile conform acestor reglementări.2. Dispoziţiile prezentei convenţii nu împiedica aplicarea altor dispoziţii naţionale sau internaţionale care reglementează transporturile.  +  Articolul 48Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu exclude dreptul părţilor contractante care formează o uniune vamală sau economică de a adopta reguli speciale privind operaţiile de transport care încep sau se încheie pe teritoriile lor sau tranzitul prin aceste teritorii, în măsura în care aceste reguli nu reduc facilităţile prevăzute prin prezenta convenţie.  +  Articolul 49Prezenta convenţie nu împiedica aplicarea unor facilităţi mai mari pe care părţile contractante le acorda sau ar dori să le acorde, fie prin dispoziţii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale, cu rezerva ca facilităţile astfel acordate sa nu împiedice aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii şi, în special, funcţionarea operaţiunilor T.I.R.  +  Articolul 50Părţile contractante îşi vor comunică reciproc, la cerere, informaţiile necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, în special cele privind agrearea vehiculelor rutiere sau containerelor, ca şi cele privind caracteristicile tehnice ale construcţiei lor.  +  Articolul 51Anexele la prezenta convenţie fac parte integrantă din convenţie.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 52Semnare, ratificare, acceptare, aprobare şi aderare1. Toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite sau membre ale uneia din instituţiile sale specializate sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomica, părţi la Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie şi orice alt stat invitat de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, pot deveni părţi contractante la prezenta convenţie: a) semnind-o, fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; b) depunind un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, după ce a semnat-o sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; sau c) depunind un instrument de aderare.2. Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare, de la 1 ianuarie 1976 pînă la 31 decembrie 1976 inclusiv, la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva, statelor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol. După această dată, ea va fi deschisă acestor state pentru aderare.3. Uniunile vamale sau economice pot, de asemenea, conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol, sa devină părţi contractante la prezenta convenţie în acelaşi moment cu toate statele care le compun sau în orice moment după ce toate statele care le compun au devenit părţi contractante la prezenta convenţie. Totuşi, aceste uniuni nu vor avea drept de vot.4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 53Intrare în vigoare1. Prezenta convenţie va intra în vigoare la şase luni după data la care cinci din statele menţionate la paragraful 1 al art. 52 o vor semna fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, ori vor depune instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.2. După ce cinci dintre statele menţionate la paragraful 1 al art. 52 vor semna fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării sau vor depune instrumentul lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prezenta convenţie va intra în vigoare, pentru toate noile părţi contractante, la şase luni după data depunerii instrumentului lor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus după intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta convenţie va fi considerat ca aplicindu-se textului modificat al prezentei convenţii.4. Orice instrument de aceasta natura depus după acceptarea unui amendament, dar înaintea intrării sale în vigoare, va fi considerat ca aplicindu-se textului modificat al prezentei convenţii la data intrării în vigoare a amendamentului.  +  Articolul 54Denunţarea1. Orice parte contractantă va putea denunta prezenta convenţie prin notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.2. Denunţarea va produce efecte la cincisprezece luni după data la care secretarul general va primi notificarea privind denunţarea.3. Valabilitatea carnetelor T.I.R., luate în evidenta de către biroul vamal al tarii de plecare înaintea datei la care denunţarea va produce efecte, nu va fi afectată de aceasta denunţare, iar garanţia asociaţiilor garante va rămîne efectivă conform condiţiilor prezentei convenţii.  +  Articolul 55ExtinctiaDacă, după intrarea în vigoare a prezentei convenţii, numărul statelor care sînt părţi contractante va fi inferior celui de cinci în timpul unei perioade oarecare de douasprezece luni consecutive, prezenta convenţie va inceta să-şi producă efectele la sfîrşitul perioadei de douasprezece luni.  +  Articolul 56Abrogarea Convenţiei T.I.R. (1959)1. La intrarea sa în vigoare, prezenta convenţie va abroga şi înlocui, în relaţiile dintre părţile la prezenta convenţie, Convenţia T.I.R. deschisă spre semnare la Geneva la 15 ianuarie 1959.2. Certificatele de agreare eliberate pentru vehicule rutiere şi containere, conform condiţiilor Convenţiei T.I.R. din anul 1959, vor fi acceptate în limita termenului lor de valabilitate sau sub rezerva reînnoirii la transportul de mărfuri sub sigiliu vamal de către părţile contractante ale prezentei convenţii, cu condiţia ca aceste vehicule şi containere sa îndeplinească în continuare condiţiile conform cărora au fost agreate iniţial.  +  Articolul 57Reglementarea diferendelor1. Orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii va fi, pe cît posibil, rezolvat pe calea negocierilor între părţile în litigiu sau într-un alt mod.2. Orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii care nu poate fi rezolvat în modul arătat la paragraful 1 al prezentului articol va fi supus, la cererea uneia dintre părţi, unui tribunal arbitral compus astfel: fiecare parte la diferend va numi un arbitru, iar cei doi arbitri desemnaţi vor desemna un al treilea arbitru care va fi preşedinte. Dacă timp de trei luni după ce a primit o cerere, una din părţi nu a desemnat arbitrul sau dacă arbitrii nu au putut alege un preşedinte, oricare dintre părţi va putea cere secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa procedeze la numirea arbitrului sau a preşedintelui tribunalului arbitral.3. Decizia tribunalului arbitral constituit conform dispoziţiilor paragrafului 2 va fi obligatorie pentru părţile în diferend.4. Tribunalul arbitral va stabili propriul sau regulament interior.5. Tribunalul arbitral decide cu majoritatea voturilor membrilor săi.6. Orice controversa care ar putea să apară între părţile la diferend cu privire la interpretarea şi executarea sentinţei arbitrale va putea fi adusă de către una din părţi în faţa tribunalului arbitral care a dat sentinta pentru a fi judecata de acesta.  +  Articolul 58Rezerve1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna sau ratifica sau va adera la prezenta convenţie, sa declare că nu se considera legat de paragrafele 2-6 ale art. 57 din prezenta convenţie. Celelalte părţi contractante nu vor fi legate prin aceste paragrafe faţă de orice parte contractantă care va formula o asemenea rezerva.2. Orice parte contractantă care va formula o rezervă conform paragrafului 1 al prezentului articol va putea în orice moment sa ridice aceasta rezerva printr-o notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.3. Cu excepţia rezervelor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol, nici o rezervă la prezenta convenţie nu va fi admisă.  +  Articolul 59Procedura de amendare a prezentei convenţii1. Prezenta convenţie, inclusiv anexele sale, vor putea fi modificate la propunerea unei părţi contractante, urmînd procedura prevăzută în prezentul articol.2. Orice amendament propus la prezenta convenţie va fi examinat de un Comitet de gestiune compus din toate părţile contractante, conform Regulamentului interior care face obiectul anexei nr. 8. Orice amendament de aceasta natura examinat sau elaborat în cursul reuniunii Comitetului de gestiune şi adoptat de comitet cu majoritate de două treimi a membrilor prezenţi şi votanti va fi comunicat de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite părţilor contractante, pentru acceptare.3. Sub rezerva dispoziţiilor art. 60, orice amendament propus, comunicat în aplicarea dispoziţiilor paragrafului precedent, va intra în vigoare pentru toate părţile contractante la trei luni după expirarea unei perioade de douasprezece luni de la data la care comunicarea a fost facuta, dacă în această perioadă nici o obiectie la amendamentul propus nu a fost notificată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, de un stat care este parte contractantă.4. Dacă o obiectie la amendamentul propus a fost notificată conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat neacceptat şi nu va produce efecte.  +  Articolul 60Procedura specială de amendare a anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 71. Orice amendament propus la anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 examinat conform dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 ale art. 59, va intra în vigoare la o dată care va fi fixată de Comitetul de gestiune în momentul adoptării sale, cu condiţia ca la o dată anterioară pe care Comitetul de gestiune o va stabili în acelaşi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din statele care sînt părţi contractante sau cinci state care sînt părţi contractante, dacă aceasta cifra este inferioară, sa nu fi notificat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca ridica obiecţii împotriva amendamentului.Datele menţionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de două treimi din membrii prezenţi şi votanti.2. La intrarea în vigoare a unui amendament adoptat conform procedurii prevăzute la paragraful 1 de mai sus, acesta va înlocui, pentru toate părţile contractante, orice dispoziţie precedenta la care se referă.  +  Articolul 61Cereri, comunicări şi obiecţiiSecretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate părţile contractante şi toate statele menţionate la paragraful 1 al art. 52 al prezentei convenţii, de orice cerere, comunicare sau obiectie facuta în baza art. 59 şi 60 de mai sus şi a datei intrării în vigoare a amendamentului.  +  Articolul 62Conferinţa de revizuire1. Un stat care este parte contractantă va putea, prin notificare adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sa ceara convocarea unei conferinţe pentru revizuirea prezentei convenţii. 2. O conferinţa de revizuire, la care vor fi invitate toate părţile contractante şi toate statele menţionate la paragraful 1 al art. 52, va fi convocată de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite dacă, într-un termen de şase luni de la data la care secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a comunicat notificarea, cel puţin un sfert din părţile contractante vor face cunoscut acordul lor.3. O conferinţa de revizuire la care vor fi invitate toate părţile contractante şi toate statele menţionate la paragraful 1 al art. 52, va fi de asemenea, convocată, de secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite imediat după notificarea unei cereri în acest scop de către Comitetul de gestiune. Comitetul de gestiune va decide dacă este cazul sa formuleze o astfel de cerere, cu majoritatea membrilor săi prezenţi şi votanti.4. Dacă o conferinţa este convocată, în aplicarea dispoziţiilor paragrafelor 1 sau 3 ale prezentului articol, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va înştiinţa despre aceasta toate părţile contractante şi le va invita sa supună într-un termen de trei luni propunerile care ar dori să fie examinate de conferinţa. Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va transmite tuturor părţilor contractante ordinea de zi provizorie a conferintei şi textele propunerilor, cu cel puţin 3 luni înaintea deschiderii conferintei.  +  Articolul 63NotificăriÎn afară notificărilor şi modificărilor prevăzute la art. 61 şi 62, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica tuturor statelor menţionate la art. 52: a) semnăturile, ratificarile, acceptarile, aprobările şi aderarile în baza art. 52; b) datele de intrare în vigoare a prezentei convenţii conform art. 53; c) denuntarile în baza art. 54; d) extinctia prezentei convenţii în baza art. 55; e) rezervele formulate în baza art. 58.  +  Articolul 64Text autenticDupă 31 decembrie 1976, originalul prezentei convenţii va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite care va transmite copii certificate pentru conformitate fiecăreia din părţile contractante şi fiecăruia din statele menţionate la paragraful 1 al art. 52 care nu sînt părţi contractante.În virtutea căreia, subscrişii plenipotentiari au semnat prezenta convenţie.Întocmită la Geneva la patrusprezece noiembrie unamienouasutesaptezecisicinci, într-un singur exemplar, în limbile engleza, franceza şi rusa, cele trei texte avînd aceeaşi valabilitate.  +  Anexa 1MODELUL CARNETULUI T.I.R.Carnetul T.I.R. este imprimat în limba franceza, cu excepţia paginii 1 a copertii, ale carei rubrici sînt imprimate şi în limba engleza; "Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sînt reproduse în versiunea engleza la pagina 3 a copertii amintite................................................................................. Pagina 1 a copertii................................................................................ ┌─────────────────────┐ │ NUMELE ORGANIZATIEI │ │ INTERNATIONALE │ └─────────────────────┘ CARNET T.I.R. Nr.*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Valabil pentru luarea in evidenta de catre biroul vamal ............... ││ inclusiv de plecare pina la ││ 2. Eliberat de ............................................................ ││ ........................................................................ ││ (numele asociatiei emitente) ││ 3. Titular ................................................................ ││ ........................................................................ ││ (nume, adresa, tara) ││ ││ 4. Semnatura delegatului asociatiei 5. Semnatura secretarului ││ emitente si stampila acestei organizatiei internationale ││ asociatii ││ ............................ ........................... ││ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (a se completa inaintea utilizarii de catre titularul carnetului) ││ 6. Tara de plecare ....................................................... ││ 7. Tara de destinatie .................................................... ││ 8. Numarul(le) de inmatriculare a(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)*1) ││ ....................................................................... ││ 9. Certificatul(tele) de agreare al(ale) vehiculului(lelor) rutier(e) ││ (Nr. si data)*1) ...................................................... ││10. Numarul(le) de identificare a(ale) containerului(relor)*1) ............ ││ ....................................................................... ││11. Observatii diverse .................................................... ││ ││ 12. Semnatura titularului carnetului ││ ................................ ││ ││ *1) A se suprima mentiunile inutile. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ *) A se vedea anexa nr. 1 a Conventiei T.I.R., 1975, elaborata sub auspiciileComisiei economice a Natiunilor Unite pentru Europa.------------- Notă *) A se vedea anexa nr. 1 a Convenţiei T.I.R., 1975, elaborata sub auspiciile Comisiei economice a Naţiunilor Unite pentru Europa.REGULIreferitoare la utilizarea carnetului T.I.R. A. Generalitati1. Emitere: Carnetul T.I.R. va fi emis în ţara de plecare sau în ţara în care titularul este stabilit sau domiciliat.2. Limba: Carnetul T.I.R. este imprimat în limba franceza, cu excepţia paginii 1 a copertii, în care rubricile sînt imprimate şi în engleza; "Regulile referitoare la utilizarea carnetului T.I.R." sînt reproduse în versiunea engleza la pagina 3 a copertii. Pe de altă parte, pot fi adăugate file suplimentare, cuprinzînd o traducere a textului imprimat.3. Valabilitate: Carnetul T.I.R. rămîne valabil pînă la terminarea operaţiunii T.I.R. la biroul vamal de destinaţie, în măsura în care a fost luat în evidenta la biroul vamal de plecare în termenul stabilit de asociaţia emitenta (rubrica 1 de la pagina 1 a copertii şi rubrica 4 a voletului).4. Numărul de carnete: Se va emite un singur carnet T.I.R. pentru un ansamblu de vehicule (vehicule cuplate) sau pentru mai multe containere încărcate fie pe un singur vehicul, fie pe un ansamblu de vehicule (a se vedea şi regula 10 d) de mai jos).5. Numărul de birouri vamale de plecare şi de destinaţie: Transporturile efectuate sub acoperirea unui carnet T.I.R. pot comporta mai multe birouri vamale de plecare şi de destinaţie, dar în lipsa unei autorizari: a) birourile vamale de plecare vor fi situate în aceeaşi ţara; b) birourile vamale de destinaţie nu vor putea fi situate în mai mult de doua tari; c) numărul total al birourilor vamale de plecare şi de destinaţie nu va putea depăşi 4 (a se vedea şi regula 10 e) de mai jos).6. Numărul de file: Dacă transportul comporta un singur birou vamal de plecare şi un singur birou vamal de destinaţie, carnetul T.I.R. va trebui să aibă cel puţin 2 file pentru ţara de plecare, 3 file pentru ţara de destinaţie, în plus 2 file pentru fiecare alta ţara al cărui teritoriu este strabatut. Pentru fiecare birou vamal de plecare sau de destinaţie suplimentar, vor fi necesare 2 respectiv 3 alte file; în afară de acestea va trebui să se adauge 2 file dacă birourile vamale de destinaţie sînt situate în doua tari diferite.7. Prezentarea la birourile vamale: Carnetul T.I.R. va fi prezentat cu vehiculul rutier, ansamblul de vehicule, containerul sau containerele la fiecare din birourile vamale de plecare, de trecere şi de destinaţie. La ultimul birou vamal de plecare semnatura agentului şi ştampila cu data a biroului vamal trebuie să fie aplicate în partea de jos a manifestului tuturor voletelor care vor fi utilizate pentru continuarea transportului (rubrica 19).B. Modul de completare a carnetului T.I.R.8. Ştersături, scriere suprapusa: Carnetul T.I.R. nu va prezenta nici ştersături şi nici scrieri suprapuse. Orice rectificare va trebui să fie efectuată prin taierea indicaţiilor eronate şi prin adăugarea, dacă este cazul, a indicaţiilor dorite. Orice modificare va trebui să fie aprobată (de cel care o face) şi vizata de autorităţile vamale.9. Indicaţie referitoare la înmatriculare: Cînd dispoziţiile naţionale nu prevăd înmatricularea remorcilor şi semiremorcilor, se va indica, în locul numărului de înmatriculare, numărul de identificare sau de fabricaţie.10. Manifestul: a) Manifestul va fi completat în limba tarii de plecare, cu excepţia cazului în care autorităţile vamale ar autoriza utilizarea unei alte limbi. Autorităţile vamale ale altor tari strabatute îşi rezerva dreptul sa pretindă o traducere în limba lor. În vederea evitării întîrzierilor care ar putea rezultă din aceasta exigenta, se recomanda transportatorului se posede traducerile necesare. b) Indicaţiile înscrise pe manifest vor trebui să fie dactilografiate sau multiplicate astfel încît să fie uşor de citit pe toate filele. Filele ilizibile vor fi refuzate de autorităţile vamale. c) Cînd nu exista suficient spaţiu pentru a înscrie pe manifest toate mărfurile transportate, pot fi ataşate voletelor foi anexa, de acelaşi model cu manifestul sau sub forma de documente comerciale conţinînd indicaţiile manifestului. În acest caz, toate voletele vor trebui sa poarte indicaţiile următoare: i) numărul foilor anexe (rubrica 10);îi) numărul şi natura coletelor sau obiectelor, ca şi greutatea bruta totală a mărfurilor enumerate pe aceste foi anexe (rubricile 11 la 13). d) Cînd carnetul T.I.R. acoperă un ansamblu de vehicule sau mai multe containere, conţinutul fiecărui vehicul sau al fiecărui container va fi indicat separat pe manifest.Aceasta indicaţie va trebui să fie precedată de numărul de înmatriculare al vehiculului sau de numărul de identificare al containerului (rubrica 11 a manifestului). e) De asemenea, dacă exista mai multe birouri vamale de plecare sau de destinaţie, înscrierile referitoare la mărfurile luate în evidenta sau destinate fiecărui birou vamal vor fi net separate unele de altele pe manifest.11. Liste specificative de colete, fotografii, planuri etc.: Cînd, pentru identificarea mărfurilor grele sau voluminoase, autorităţile vamale pretind ca asemenea documente să fie anexate carnetului T.I.R., acestea vor fi vizate de autorităţile vamale şi ataşate la pagina 2 a copertii carnetului. În plus, o menţiune despre aceste documente va fi facuta în rubrica 10 a tuturor voletelor.12. Semnatura: Toate voletele (rubricile 16 şi 17) vor fi datate şi semnate de titularul carnetului T.I.R. sau de reprezentantul sau.C. Incidente sau accidente13. Dacă pe parcurs, dintr-o cauza fortuita, se întîmplă ca un sigiliu vamal a fie rupt sau ca mărfurile să fie distruse sau deteriorate, transportatorul se va adresa imediat autorităţilor vamale, dacă acestea se găsesc în apropiere, sau, în lipsa, altor autorităţi competente ale tarii în care se găseşte. Acestea din urma vor întocmi în cel mai scurt timp procesul-verbal de constatate care figurează în carnetul T.I.R.14. În cazul unui accident care impune transbordarea pe un alt vehicul sau într-un alt container aceasta transbordare nu se poate efectua decît în prezenta uneia dintre autorităţile desemnate la regula 13 de mai sus. Autoritatea respectiva va întocmi procesul-verbal de constatare. Cu excepţia cazului cînd pe carnet ar exista menţiunea: "mărfuri grele sau voluminoase", vehiculul sau containerul care înlocuieşte pe cel vechi va trebui să fie agreat pentru transportul de mărfuri sub sigiliu vamal. În plus, el va fi sigilat şi sigiliul vamal aplicat va fi indicat în procesul-verbal de constatare. Totuşi, dacă nici un vehicul sau container agreat nu este disponibil, transbordarea va putea fi efectuată pe un autovehicul sau într-un container neagreat, cu condiţia ca acesta să prezinte garanţii suficiente. În acest ultim caz, autorităţile vamale ale ţărilor următoare vor aprecia dacă pot şi ele să permită transportul cu acest vehicul sau container sub acoperirea carnetului T.I.R.15. În cazul în care exista un pericol iminent care impune descărcarea imediata, parţială sau totală, transportatorul poate lua, cu de la sine putere, măsurile necesare, fără sa mai ceara sau fără sa mai aştepte intervenţia autorităţilor menţionate la regula 13 de mai sus. În acest caz, el va trebui sa dovedească ca a fost nevoit sa acţioneze astfel în interesul vehiculului, containerului sau încărcăturii transportate. Imediat după luarea măsurilor preventive de prima urgenta, transportatorul va informa una dintre autorităţile menţionate la regula 13 de mai sus, pentru a face constatarea faptelor, pentru a verifica incarcatura, pentru a sigila vehiculul sau containerul şi pentru a întocmi procesul-verbal de constatare.16. Procesul-verbal de constatare va rămîne anexat carnetului T.I.R. pînă la biroul vamal de destinaţie.17. Se recomanda asociaţiilor sa furnizeze transportatorilor, pe lîngă modelul inserat, chiar în carnetul T.I.R., un anumit număr de formulare de procese-verbale de constatare redactate în limba sau limbile ţărilor pe care marfa le strabate.COTORUL Nr. 1 (pagini impare, alb) AL CARNETULUI TIR Nr.
                                   
    1.Luat in evidenta de catre biroul vamal din .........6.Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal
    2.Sub nr. .............
    3.Plumburi sau marci de identificare aplicate ........
    4.[ ] Plumburi sau marci de identificare gasite intacte
    5.Diverse (itinerar fixat, biroul la care transportul trebuie prezentat - etc.)
      ....................................................................................................  
      ......................................................................................................................................
    .............................................................................
      VOLETUL Nr. 11.CARNET TIR Nr.
    2.Biroul(le) vamal(e) de plecare3.Eliberat de (numele asociatiei emitente)
    1............... 2. ................
    3...............
    4.Valabil pentru luarea in evidenta de catre biroul vamal de plecare pina la ........inclusiv
      Pentru uz oficial5.Titularul carnetului (nume, adresa, tara)
    6.Tara de plecare | 7. Tara de | destinatie
    8.Numar(le) de inmatriculare a(ale) vehicului(lor) rutier(e)10.Documente anexate la manifest
    9.Certificat(te) de agreare (Nr. si data)
      MANIFESTUL MARFURILOR
    11.a) Compartiment(te) de incarcare sau container(re)12.Numarul si natura coletelor sau obiectelor; denumirea marfurilor13.Greutatea bruta in kg18.Plumburi sau marci de identificare aplicate (numar, identificare)
      b) Marci si numere ale coletelor sau obiectelor
    14.Totalul coletelor figurind pe manifest Destinatia:Numar15.Certific ca indicatiile din rubricile 1-14 de mai sus sint exacte si complete.
    19.Birou vamal de plecare Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal  ............
    1.Birou vamal  
    16.Locul si data
    17.Semnatura titularului sau reprezentantului sau  ..................
    2.Birou vamal  
    3.Birou vamal  
    20.Certificat de luare in evidenta (birou vamal de plecare sau de trecere la intrare)  
    [ ] 21.Plumburi sau marci de identificare gasite intacte22.Termen de tranzit
    23.Inregistrat de biroul vamal din | Sub nr.
    24.Diverse (itinerar fixat, biroul unde transportul trebuie sa fie prezentat etc)
    25.Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal .....................
  COTORUL Nr. 2 (pagini pare, verde) AL CARNETULUI TIR Nr.
                                                   
    1.Sosire constatata de catre biroul vamal din ........6.Semnatura agentului si stampila cu data a biroului
    2.[ ] Plumburi sau marci de identificare gasite intacte
    3.Descarcat ..... colete sau obiecte (cum e precizat pe manifest)
    4.Plumburi noi aplicate ............................
    5.Rezerve ..........................................  
      ...............................................................................................................................  
      ............................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................................
    VOLETUL Nr. 21.CARNET TIR Nr.
    2.Biroul(le) vamal(e) de plecare3.Eliberat de (numele asociatiei emitente)
    1............... 2. ................
    3...............
    4.Valabil pentru luarea in evidenta de catre biroul vamal de plecare pina la ........inclusiv
      Pentru uz oficial5.Titularul carnetului (nume, adresa, tara)
    6.Tara de plecare7.Tara de destinatie
    8.Numar(e) de inmatriculare a(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)10.Documente anexate la manifest
    9.Certificat(te) de agreare (Nr. si data)
    MANIFESTUL MARFURILOR
    11.a) Compartiment(te) de incarcare sau container(re)12. Numarul si natura coletelor sau obiectelor; denumirea marfurilor13.Greutatea bruta in kg18.Plumburi sau marci de identificare aplicate (numar, identificare)
      b) Marci si numere ale coletelor sau obiectelor
    14.Totalul coletelor figurind pe manifest Destinatia:Numar15.Certific ca indicatiile din rubricile 11-14 de mai sus sint exacte si complete.
    19.Birou vamal de plecare Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal
    1.Birou vamal  
    16.Locul si data
    17.Semnatura titularului sau reprezentantului sau
    2.Birou vamal  
    3.Birou vamal  
    ..............................
    20.Certificat de luare in evidenta (birou vamal de plecare sau de trecere la intrare)26.Certificat de scoatere din evidenta (biroul vamal de trecere la iesire sau sau de destinatie)
    [ ] 21.Plumburi sau marci de identificare gasite intacte22.Termen de tranzit[ ] 27.Plumburi sau marci de identificare gasite intacte
    23.Inregistrat de biroul vamal din | Sub nr.28.Numarul coletelor scoase din evidenta
    24.Diverse (itinerar fixat, biroul unde transportul trebuie sa fie prezentat etc)29.Rezerve
    25.Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal .....................30.Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal ...............
        VOLET DESTINAT EXCLUSIV,    
          IN CAZ DE NECESITATE, BIROULUI VAMAL      
          DE DESTINATIE      
      v   v  
    ............................................................................................................................................................................................
    VOLETUL Nr. 2 (roz)1.CARNET TIR Nr.
    2.Biroul(le) vamal(e) de plecare3.Eliberat de (numele asociatiei emitente)
    1............... 2. ................
    3...............
    4.Valabil pentru a fi luat in evidenta de biroul vamal de plecare pina la ........inclusiv
      Pentru uz oficial5.Titularul carnetului (nume, adresa, tara)
    6.Tara de plecare7.Tara de destinatie
    8.Numarul(le) de inmatriculare a(ale) vehiculului(lelor) rutier(e)10.Documentele anexate la manifest
    9.Certificat(te) de agreare (Nr. si data)
    MANIFESTUL MARFURILOR
    11.a) Compartiment(te) de incarcare sau container(e)12.Numarul si natura coletelor sau obiectelor; denumirea marfurilor13.Greutatea bruta in kg18.Plumburi sau marci de identificare aplicate (numar, identificare)
      b) Marci si numere ale coletelor sau obiectelor
    14.Totalul coletelor care figureaza pe manifest Destinatia:Numar15.Certific ca indicatiile din rubricile 1-14 de mai sus sint complete si exacte.
    19.Biroul vamal de plecare Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal
    1.Birou vamal  
    16.Locul si data
    17.Semnatura titularului sau reprezentantului sau
    2.Birou vamal  
    3.Birou vamal  
    ..............................
    20.Certificat de luare in evidenta (biroul vamal de plecare sau de trecere la intrare)26.Certificat de scoatere din evidenta (biroul vamal de trecere la iesire sau sau de destinatie)
    [ ] 21.Plumburi sau marci de identificare gasite intacte22.Termen de tranzit[ ] 27.Plumburi sau marci de identificare gasite intacte
    23.Inregistrat de biroul vamal din | Sub nr.28.Numarul coletelor scoase din evidenta
    24.Diverse (itinerar fixat, biroul la care transportul trebuie sa fie prezentat etc)29.Rezerve
    25.Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal .....................30.Semnatura agentului si stampila cu data a biroului vamal ...............
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE (galben)încheiat în aplicarea articolului 24 al Convenţiei TIR(a se vedea, de asemenea, regulile de la 13 la 17 privind utilizarea carnetului TIR)
                                         
    1.Biroul(le) vamal(e) de plecare2.CARNET TIR Nr.
    3.Eliberat de
    4.Numarul(le) de inmatriculare al(ale) vehiculului(lelor) rutier(e) Numarul(le) de identificare al(ale) containerului(lor)5.Titularul carnetului
    6.Plumbul(le) vamal(e) este/sint intact(e) neintact(e)8.Observatii
      [ ][ ]  
    7.Compartimentul(le) de incarcare sau containerul(le) este/sint intact(e) neintact(e)
      [ ][ ]  
    9.[ ]Nici o marfa nu apare ca fiind lipsa[ ]Marfurile descrise in rubricile 10-13 lipsesc (L) sau sint distruse (D) cum se indica in rubrica 12
    10.a)Compartiment(te) de incarcare sau container(re)11.Numarul si natura coletelor sau obiectelor; denumirea marfurilor12. L sau D13.Observatii (a se indica in special cantitatile lipsa sau distruse
      b)Marci si numere ale coletelor sau obiectelor
    14.Data, locul si circumstantele accidentului
    15.Masuri luate pentru ca operatiunea T.I.R. sa poata continua
      [ ]aplicare de noi plumburi: numar ........ caracteristici ..........
      [ ]transbordarea marfurilor (a se vedea rubrica 16 de mai jos)
      [ ]altele
    16.Daca marfurile au fost transbordate: caracteristicile vehiculului(lor) rutier(e) sau containerului(lor) de substituire
      Nr. de inmatriculareAgreatNr. certificat de agreareNumarul si caracteristicile plumburilor aplicate
    danu
    a)vehiculul..............[ ][ ]...................../........
      ..............[ ][ ]..................../.........
             
      Nr. de identificare      
    b)containerul............[ ][ ]   ......./..........
      ............[ ][ ]   ......./..........
    17.Autoritatea care a incheiat prezentul proces-verbal18.Viza urmatorului birou vamal pe parcursul transportului TIR
    ...........................   ..............
    loc/data/stampilaSemnatura   Semnatura
       
    [ ]A se marca cu o cruce casutele care convin.
   +  Anexa 2REGULAMENTprivind condiţiile tehnice aplicabile vehiculelor rutiere care pot fi admise la transportul internaţional sub sigiliu vamal  +  Articolul 1Principii fundamentaleVor putea fi agreate pentru transportul internaţional de mărfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al căror compartiment destinat încărcăturii este construit şi amenajat astfel ca: a) nici o marfa sa nu poată fi scoasa sau introdusă din partea sigilată a vehiculului fără a lasă urme vizibile de efracţie sau fără ruperea sigiliului vamal; b) sigiliul vamal să poată fi aplicat într-un mod simplu şi eficace; c) sa nu aibă nici un spaţiu ascuns care să permită dosirea mărfurilor; d) toate spaţiile susceptibile de a conţine mărfuri să fie uşor accesibile pentru controlul vamal.  +  Articolul 2Structura compartimentului rezervat încărcăturii1. Pentru a corespunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament: a) elementele componente ale compartimentului rezervat încărcăturii (pereţi, podele, uşi, acoperis, cadre, traverse etc.) vor fi asamblate cu dispozitive care nu vor putea fi scoase şi repuse la loc din exterior fără a lasă urme vizibile sau vor fi asamblate folosind metode care au ca efect sa constituie un ansamblu care să nu poată fi modificat fără a lasă urme vizibile. Dacă pereţii, podeaua, uşile şi acoperisul sînt formate din elemente diverse, acestea vor trebui sa răspundă aceloraşi prescripţii şi să fie suficient de rezistente; b) uşile şi orice alte sisteme de închidere (inclusiv robinetele, chepengurile etc.) vor fi prevăzute cu un dispozitiv care va permite aplicarea unui sigiliu vamal. Acest dispozitiv trebuie să nu poată fi scos şi repus la loc din exterior fără a lasă urme vizibile şi nici usa sau inchizatoarea nu vor trebui să poată fi deschise fără a rupe sigiliul vamal. Sigiliul vamal va fi protejat în mod adecvat. Acoperisurile care se pot deschide vor fi admise; c) deschizaturile de ventilaţie şi de scurgere vor fi prevăzute cu un dispozitiv care să împiedice accesul în interiorul compartimentului rezervat încărcăturii.Acest dispozitiv va trebui sa nu poată fi scos şi repus la loc din exterior fără a lasă urme vizibile.2. Indiferent de dispoziţiile art. 1 lit. c) al prezentului regulament, vor fi admise elementele componente ale compartimentului rezervat încărcăturii care, pentru ratiuni de ordin practic, trebuie să comporte spaţii goale (de exemplu, între plăcile unui perete dublu). Pentru ca aceste spaţii sa nu poată fi utilizate pentru ascunderea de mărfuri: i) dacă îmbrăcămintea interioară a compartimentului acoperă peretele pe toată înălţimea sa de la podea pînă la acoperis sau, în alte cazuri, dacă spaţiul existent între aceasta îmbrăcăminte şi peretele exterior este în întregime închis, îmbrăcămintea va trebui să fie fixată astfel încît sa nu poată fi demontata şi repusă la loc fără a lasă urme vizibile; şiîi) dacă îmbrăcămintea nu acoperă peretele pe toată înălţimea sa şi dacă spaţiile care o separa de peretele exterior nu sînt în întregime închise, precum şi în orice alte cazuri în care construcţia presupune spaţii, numărul spaţiilor va trebui să fie redus la minimum şi aceste spaţii vor trebui să fie uşor accesibile pentru controlul vamal.3. Lucarnele vor fi permise cu condiţia ca ele să fie confectionate din materiale suficient de rezistente şi sa nu poată fi scoase şi repuse la loc din exterior fără a lasă urme vizibile.Totuşi, sticlă va fi admisă, dar în acest caz fereastra va fi prevăzută cu un grilaj metalic fix care nu va putea fi scos din exterior; dimensiunea ochiurilor grilajului nu va depăşi 10 mm.4. Deschizaturile amenajate în podea în scopuri tehnice, ca şi cele de ungere, întreţinere, reumplere a lazii cu nisip, nu vor fi admise decît dacă vor fi prevăzute cu un capac care să fie fixat astfel încît accesul din exterior la compartimentul rezervat încărcăturii sa nu fie posibil.  +  Articolul 3Vehicule cu prelata1. Vehiculele cu prelata vor satisface condiţiile art. 1 şi 2 ale prezentului regulament, în măsura în care acestea pot să le fie aplicate. În plus, vehiculele vor fi conforme condiţiilor prezentului articol.2. Prelata va fi confectionata fie din tesatura rezistenta, fie din tesatura acoperită cu material plastic sau cauciucat, neextensibil şi suficient de rezistent.Ea va fi într-o stare buna şi confectionata astfel încît dispozitivul de închidere odată fixat sa nu permită accesul la incarcatura fără a lasă urme vizibile.3. Dacă prelata este confectionata din mai multe fisii, marginile acestor fisii vor fi indoite una în alta şi asamblate cu ajutorul a doua cusaturi la o distanta de cel puţin 15 mm. Aceste cusaturi vor fi executate conform schitei nr. 1 anexată la prezentul regulament. Totuşi, cînd pentru anumite părţi ale prelatei (cum ar fi partea rabatabila din spate şi colturile întărite), nu este posibil să se asambleze părţile în acest mod, va fi suficient să se indoaie capatul părţii superioare şi să se facă cusaturile conform schitelor nr. 2 şi nr. 2 a, anexate la prezentul regulament.Una dintre cusaturi nu va fi vizibila decît din interior, iar culoarea firului utilizat pentru aceasta cusatura va trebui să fie net diferita de culoarea prelatei ca şi de culoarea firului utilizat pentru alta cusatura. Toate cusaturile vor fi trase la masina.4. Dacă prelata este din tesatura acoperită cu material plastic şi confectionata din mai multe fisii, aceste fisii vor putea fi de asemenea lipite conform schitei nr. 3, anexată la prezentul regulament.Marginea unei fisii va acoperi marginea celeilalte fisii, pe o latime de cel puţin 15 mm. Unirea fisiilor va fi asigurata pe toată aceasta latime. Marginea exterioară de asamblat va fi acoperită de o panglica din material plastic, cu o latime de cel puţin 7 mm, care va fi fixată prin acelaşi procedeu de lipire. Se va imprima pe aceasta panglica, ca şi pe o latime de cel puţin 3 mm de fiecare parte a acesteia, un relief uniform şi vizibil. Asamblarea va fi efectuată astfel încît fîşiile sa nu poate fi separate şi apoi reasamblate fără a lasă urme vizibile.5. Reparaţiile se vor efectua conform metodei ilustrate în schita nr. 4, anexată la prezentul regulament. Marginile vor fi indoite una în alta şi asamblate prin doua cusaturi vizibile şi distantate cu cel puţin 15 mm; culoarea firului vizibil din interior va fi diferita de cea a firului vizibil din exterior şi de aceea a prelatei; toate cusaturile vor fi trase la masina.Cînd trebuie efectuate reparaţiile unei prelate deteriorate aproape de margini, inlocuindu-se fîşia deteriorata cu alta fîşie, cusatura va putea fi trasa, conform prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol şi conform schitei nr. 1, anexată la prezentul regulament.Reparaţiile prelatelor din tesatura acoperită cu material plastic vor putea fi efectuate, de asemenea, conform metodei descrise la paragraful 4 al prezentului articol, dar, în acest caz, sudura va trebui să fie efectuată pe ambele fete ale prelatei, fîşia fiind pusă pe faţa interioară.6. a) Prelata va fi fixată la vehicul astfel încît sa răspundă strict condiţiilor art. 1 lit. a) şi b) ale prezentului regulament. Închiderea va fi asigurata prin: i) belciuge metalice aplicate vehiculului;îi) ochiuri practicate în marginea prelatei;iii) o legătură de închidere care să treacă prin belciuge pe deasupra prelatei şi sa ramina vizibila la exterior pe toată lungimea sa.Prelata va acoperi elementele solide ale vehiculului pe o distanta de cel puţin 200 mm masurata începînd din centrul belciugelor de fixare, excepţind cazurile în care sistemul de construcţie a vehiculului ar împiedica el însuşi orice acces la compartimentul rezervat încărcăturii. b) Cînd marginea unei prelate trebuie să fie fixată definitiv la vehicul, asamblarea va fi continua şi realizată cu ajutorul unor dispozitive solide.7. Prelata va fi susţinută de o suprastructura adecvată (pereţi, cercuri, sipci etc.).8. Intervalul între belciuge şi între ochiuri nu va depăşi 200 mm. Ochiurile vor fi întărite.9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere: a) cabluri din oţel cu un diametru de cel puţin 3 mm; sau b) cordon din cinepa sau din sisal cu un diametru de cel puţin 8 mm, imbracat într-un invelis din material plastic transparent neextensibil.Cablurile sau cordoanele vor putea fi imbracate cu un invelis din material plastic transparent neextensibil.10. Fiecare cablu sau cordon va trebui să fie dintr-o singura bucata şi prevăzute cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Dispozitivul de fixare al fiecărui cap metalic va trebui sa comporte un nit gol traversind cablul sau cordonul şi permitind trecerea legăturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui sa ramina vizibil de o parte şi de alta a nitului gol, astfel încît să fie posibil să se constate ca acest cablu sau cordon este într-adevăr dintr-o singura bucata (a se vedea schita nr. 5 anexată la prezentul regulament).11. La deschiderile practicate în prelata folosite la încărcare sau descărcare, ambele margini ale prelatei se vor suprapune în suficienta măsura. În plus, închiderea va fi asigurata prin: a) o parte rabatabila cusuta sau lipita, conform paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol; b) belciuge şi ochiuri care satisfac condiţiile paragrafului 8 al prezentului articol; şi c) o bandă confectionata dintr-un material corespunzător, dintr-o singura bucata şi neextensibila, cu o latime şi o grosime de cel puţin 20 mm, respectiv 3 mm, care trece prin belciuge şi care tine împreună cele doua margini ale prelatei ca şi partea rabatabila. Aceasta banda va fi fixată de interiorul prelatei şi prevăzută cu un ochi pentru a permite trecerea cablului sau a cordonului menţionat la paragraful 9 al prezentului articol.Nu va fi pretinsa existenta unei părţi rabatabile, atunci cînd exista un dispozitiv special (sicana etc.), care împiedica accesul la incarcatura fără a lasă urme vizibile.  +  Anexa 3Procedura de agreare a vehiculelor rutiere care corespund condiţiilor tehnice prevăzute în regulamentul din anexa nr. 2Generalitati1. Vehiculele rutiere pot fi agreate după una din următoarele proceduri: a) fie individual; b) fie pe tip de construcţie (o serie de vehicule rutiere).2. După agreare se va elibera un certificat de agreare conform modelului din anexa nr. 4. Acest certificat va fi imprimat în limba tarii unde a fost eliberat şi în limba franceza sau în limba engleza. El va fi însoţit, atunci cînd autoritatea care a eliberat certificatul de agreare va considera util, de fotografii sau desene autentificate de aceasta autoritate. Numărul acestor documente va fi, în acest caz, trecut de aceasta autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.3. Certificatul va trebui să se găsească la bordul vehiculului rutier.4. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificării şi eventualei prelungiri a agrearii, autorităţilor competente din ţara în care vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neinmatriculate, autorităţilor competente din ţara în care domiciliază proprietarul sau utilizatorul.5. Dacă un vehicul rutier nu mai satisface condiţiile tehnice prevăzute pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., să fie repus în starea în care a obţinut agrearea, astfel încît sa satisfacă din nou aceste condiţii tehnice.6. Cînd caracteristicile esenţiale ale unui vehicul rutier se modifica, acest vehicul nu va mai fi considerat ca agreat şi va trebui sa primească un nou certificat de agreare de la autoritatea competentă înainte de a putea fi utilizat pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.7. Autorităţile competente ale tarii în care este înmatriculat vehiculul sau, în cazul vehiculelor care nu necesita înmatricularea, autorităţile competente ale tarii în care este stabilit proprietarul sau utilizatorul pot, dacă este cazul, sa retragă sau sa reînnoiască certificatul de agreare sau sa elibereze un nou certificat de agreare în împrejurările enumerate la art. 14 al prezentei convenţii şi la paragrafele 4, 5 şi 6 ale prezentei anexe.Procedura de agreare individuală8. Agrearea individuală este cerută autorităţii competente de către proprietar, utilizator sau reprezentantul unuia sau altuia. Autoritatea competenţa procedează la controlul vehiculului rutier prezentat în aplicarea regulilor generale prevăzute la paragrafele 1-7 de mai sus, se asigura ca el corespunde condiţiilor tehnice prevăzute la anexa nr. 2 şi eliberează, după agreare, un certificat conform modelului din anexa nr. 4Procedura de agreare pe tip de construcţie (serii de vehicule rutiere)9. Cînd vehiculele rutiere sînt fabricate în serie după acelaşi tip de construcţie, constructorul va putea cere autorităţii competente din ţara de fabricaţie agrearea pe tip de construcţie.10. Constructorul va trebui sa indice, în cererea sa, numerele sau literele de identificare pe care le atribuie tipului de vehicul rutier pentru care cere agrearea.11. Aceasta cerere va trebui să fie însoţită de planuri şi de o specificaţie detaliată a construcţiei tipului de vehicul rutier care urmează să fie agreat.12. Constructorul trebuie să se angajeze în scris: a) să prezinte autorităţii competente acele vehicule din tipul în cauza pe care doreşte să le examineze; b) să permită autorităţii competente sa examineze alte exemplare în orice moment în cursul producţiei seriei tipului respectiv; c) sa informeze autoritatea competentă de orice modificare a planurilor sau specificatiilor, indiferent de importanţa, înainte de a o opera; d) să aplice pe vehiculele rutiere, într-un loc vizibil, numerele sau literele de identificare a tipului de construcţie, precum şi numărul de ordine al fiecărui vehicul din seria tipului respectiv (număr de fabricaţie); e) sa ţină o evidenta a vehiculelor fabricate conform tipului agreat.13. Autoritatea competenţa va indica, dacă este cazul, modificările de adus tipului de construcţie prevăzut pentru a putea acorda agrearea.14. Nici o agreare pe tip de construcţie nu va fi acordată fără ca autoritatea competentă sa fi constatat, prin verificarea unuia sau mai multor autovehicule fabricate conform acestui tip de construcţie, ca vehiculele de acest tip satisfac condiţiile tehnice prevăzute în anexa nr. 2.15. Autoritatea competenţa va notifica în scris constructorului decizia sa de agreare pe tip. Aceasta decizie va purta data, număr şi va desemna cu precizie autoritatea care a dat-o.16. Autoritatea competenţa va lua măsurile necesare pentru a elibera, pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de construcţie agreat, un certificat de agreare, ingrijindu-se de vizarea corespunzătoare a acestuia.17. Titularul certificatului de agreare va trebui, înainte de a utiliza autovehiculul pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., sa completeze, în măsura necesarului, certificatul de agreare prin:- indicarea numărului de înmatriculare atribuit vehiculului (rubrica 1), sau- cînd este vorba de un vehicul nesupus înmatriculării, indicarea numărului şi adresei titularului (rubrica 9).18. Cînd un vehicul care a fost agreat pe tip de construcţie este exportat într-o alta ţara parte contractantă la prezenta convenţie, ţara importatoare nu va cere o noua procedura de agreare ca urmare a importului.Procedura de adnotare a certificatului de agreare19. Cînd un vehicul agreat, care transporta mărfuri sub acoperirea unui carnet T.I.R., prezintă defecte de importanţa majoră, autorităţile competente ale părţilor contractante vor putea fie sa refuze autorizarea vehiculului de a-şi continua drumul sub acoperirea carnetului T.I.R., fie să permită vehiculului să-şi continue drumul sub acoperirea carnetului T.I.R. pe propriul lor teritoriu, luînd măsurile de control corespunzătoare.Vehiculul agreat va trebui să fie repus în stare corespunzătoare în timpul cel mai scurt şi, cel tirziu, înainte de orice noua utilizare pentru transport sub acoperirea unui carnet T.I.R.20. În fiecare dintre cele doua cazuri, autorităţile vamale vor face menţiunea corespunzătoare în rubrica 10 a certificatului de agreare a vehiculului.Vehiculul repus în starea care să justifice agrearea va fi prezentat autorităţilor competente ale unei părţi contractante care vor valida din nou certificatul, adaugind în rubrica 11 o menţiune care anulează adnotarile precedente.Nici un vehicul al cărui certificat poarta o menţiune în rubrica 10, în baza dispoziţiilor sus-menţionate, nu va putea fi utilizat din nou pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. pînă cînd nu va fi repus în starea corespunzătoare şi pînă cînd adnotarile din rubrica 10 nu vor fi anulate, conform celor de mai sus.21. Orice menţiune înscrisă pe certificat va purta data şi va fi autentificată de autorităţile competente.22. Cînd un vehicul prezintă defecte pe care autorităţile vamale le considera de importanţa minora şi nu creează nici un risc de frauda, continuarea utilizării acestui vehicul pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. va putea fi autorizata.Titularul certificatului de agreare va fi avizat despre aceasta defectiune şi va trebui sa repuna vehiculul în stare corespunzătoare într-un termen rezonabil.  +  Anexa 4MODELUL CERTIFICATULUI DE AGREARE A UNUI VEHICUL RUTIER(Pagina de coperta)CERTIFICAT DE AGREAREa unui vehicul rutier pentru transportul mărfurilor sub sigiliu vamal CERTIFICAT Nr. ............ Conventia T.I.R. din 14 noiembrie 1975 Eliberat de .......................... (autoritatea competenta) IDENTIFICARE │ CERTIFICAT DE AGREARE Nr. │ └──────────────────────────── │ 1. Numar de inmatriculare │ 2. Tipul vehiculului │ 3. Numarul sasiului │ 4. Marca (sau numele constructorului) │ 5. Alte caracteristici │ 6. Numarul de anexe │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 7. AGREARE ┌──────────────────────┐ │ 7. Valabil pina la │ │ │ └──────────────────────┘ │ [] agreare individuala │ [] agreare prin tipul de constructie (a se marca cu ┌───────────────┐ │ o cruce casuta corespunzatoare) │ │ │ Loc │ Stampila │ │ Data │ │ │ Semnatura └───────────────┘ │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 8. TITULAR proprietar sau utilizator [numai pentru vehiculele │ neinmatriculate] │ Nume si adresa │─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 9. REINNOIRE │──────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬────────────┤ Valabil pina la │ │ │ │──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤ Loc │ │ │ │──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤ Data │ │ │ │──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤ Semnatura │ │ │ │──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼────────────┤ Stampila │ │ │ │──────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴────────────┘ OBSERVATII (rezervat autoritatilor vamale)┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ 10. Defecte constatate │ 11. Remedieri │├──────────────────────┬────────────────────┼──────────────────┬──────────────┤│ Autoritate │ Stampila │ Autoritate │ Stampila │├──────────────────────┤ ├──────────────────┤ ││ Semnatura │ │ Semnatura │ │├──────────────────────┴────────────────────┼──────────────────┴──────────────┤│ 10. Defecte constatate │ 11. Remedieri │├──────────────────────┬────────────────────┼──────────────────┬──────────────┤│ Autoritate │ Stampila │ Autoritate │ Stampila │├──────────────────────┤ ├──────────────────┤ ││ Semnatura │ │ Semnatura │ │├──────────────────────┴────────────────────┼──────────────────┴──────────────┤│ 10. Defecte constatate │ 11. Remedieri │├──────────────────────┬────────────────────┼──────────────────┬──────────────┤│ Autoritate │ Stampila │ Autoritate │ Stampila │├──────────────────────┤ ├──────────────────┤ ││ Semnatura │ │ Semnatura │ │├──────────────────────┴────────────────────┼──────────────────┴──────────────┤│ 12. Alte mentiuni │ │└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘AVIZ IMPORTANT PE VERSOAVIZ IMPORTANT1. Certificatul de agreare va fi însoţit, dacă autoritatea care l-a eliberat considera necesar, de fotografii sau desene autentificate de aceasta autoritate. Numărul acestor documente va fi în acest caz înscris de aceasta autoritate în rubrica nr. 6 a certificatului.2. Certificatul va trebui să se găsească la bordul vehiculului rutier.3. Vehiculele rutiere vor fi prezentate la fiecare 2 ani, în scopul verificării şi reînnoirii eventuale a agrearii, autorităţilor competente ale tarii unde vehiculul este înmatriculat sau, în cazul vehiculelor neinmatriculate, autorităţilor tarii în care este domiciliat proprietarul sau utilizatorul.4. Dacă un vehicul rutier nu mai satisface condiţiile tehnice prescrise pentru agrearea sa, va trebui, înainte de a putea fi utilizat din nou pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R., a fie repus în starea în care a obţinut agrearea, astfel încît sa corespundă din nou condiţiilor tehnice.5. Atunci cînd caracteristicile esenţiale ale unui vehicul rutier sînt modificate, acest vehicul nu va mai fi considerat agreat şi va trebui să obţină o noua agreare din partea autorităţii competente înainte de a putea fi utilizat pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R.  +  Anexa 5PLĂCILE T.I.R.1. Plăcile vor avea dimensiunile: 250/400 mm.2. Literele T.I.R., cu caractere latine majuscule, vor avea o înălţime de 200 mm şi o grosime de cel puţin 20 mm. Ele vor fi de culoare alba pe un fond albastru.  +  Anexa 6NOTE EXPLICATIVEIntroducere i) Conform dispoziţiilor art. 43 din prezenta convenţie, notele explicative dau interpretare anumitor dispoziţii din prezenta convenţie şi din anexele sale. Ele reiau, de asemenea, anumite practici recomandate.îi) Notele explicative nu modifica dispoziţiile prezentei convenţii sau ale anexelor sale; ele le precizează numai conţinutul, înţelesul şi aria de cuprindere.iii) În mod deosebit, ţinînd seama de dispoziţiile art. 12 şi ale anexei nr. 2 din prezenta convenţie relative la condiţiile tehnice de agreare a vehiculelor rutiere pentru transportul sub sigiliu vamal, notele explicative precizează, dacă este cazul, tehnicile de construcţie care trebuie să fie acceptate de părţile contractante ca fiind corespunzătoare acestor dispoziţii. Ele precizează, de asemenea, dacă este cazul, tehnicile de construcţie care nu corespund acestor dispoziţii. iv) Notele explicative constituie un instrument de aplicare a dispoziţiilor din prezenta convenţie şi din anexele sale, în funcţie de evoluţia tehnicilor şi exigenţelor de ordin economic.0. Textul principal al convenţiei0.1. ARTICOLUL 10.1. b) Excepţiile (redevenţe şi impozite) vizate la alin. b) al art. 1 se înţeleg ca fiind toate sumele, altele decît drepturile şi taxele percepute la import sau la export de părţile contractante sau cu ocazia importului sau exportului. Nivelurile acestor sume vor fi limitate la costul serviciilor acordate şi nu vor constitui un mijloc indirect de protecţie a produselor naţionale sau o taxa cu caracter fiscal percepută pentru importuri sau exporturi. Aceste redevenţe şi impozite cuprind, între altele, vărsămintele aferente:- certificatelor de origine, dacă acestea sînt necesare pentru tranzit;- analizelor efectuate de laboratoarele vamale în scopul controlului;- inspecţiilor vamale şi altor operaţiuni de vamuire efectuate în afară orelor de deschidere normale şi a localurilor oficiale ale unităţii vamale;- inspecţiilor efectuate pentru motive de ordin sanitar, veterinar sau fitopatologic.0.1. e) Se înţelege prin caroserie amovibila un compartiment de încărcare care nu este dotat cu nici un mijloc de locomotie şi care este conceput pentru a fi transportat pe un vehicul rutier, sasiul şi cadrul inferior al caroseriei fiind special adaptate în acest scop. i) Termenul parţial închis, care se aplică echipamentului menţionat la alin. e), i) ale art. 1, se înţelege ca referindu-se la o construcţie în general constituită dintr-un planseu şi o suprastructura delimitind un spaţiu de încărcare echivalent cu acela al unui container închis. Suprastructura este în general facuta din elemente metalice constituind carcasa unui container. Aceste tipuri de containere pot avea, de asemenea, unu sau mai mulţi pereţi laterali sau frontali. Unele dintre aceste containere au numai un acoperis legat de planseu cu un cadru vertical. Containerele de acest tip sînt utilizate în special pentru transportul mărfurilor voluminoase (ca autoturisme, de exemplu).0.2. ARTICOLUL 20.2 - 1. Articolul 2 prevede că un transport sub acoperirea carnetului T.I.R. poate să înceapă şi să se termine în aceeaşi ţara, cu condiţia ca el sa strabata pe parcurs un teritoriu străin. Nimic nu se opune în acest caz ca autorităţile vamale ale tarii de plecare sa pretindă în afară de carnetul T.I.R. un document naţional destinat să asigure reimportul liber al mărfurilor. Este recomandat, totuşi, ca autorităţile vamale să se straduiasca sa nu ceara un asemenea document şi sa accepte sa-l înlocuiască printr-o adnotare specială pe carnetul T.I.R.0.2. - 2. Dispoziţiile acestui articol permit transportul mărfurilor sub acoperirea carnetului T.I.R. cînd numai o parte din parcurs este efectuată pe cale rutiera. Ele nu precizează care parte a parcursului trebuie să fie efectuată pe cale rutiera, ci este suficient ca aceasta parte să se situeze între începutul şi sfîrşitul operaţiunii T.I.R. Totuşi, contrar intenţiilor expeditorului la plecare, se poate întîmplă ca pentru motive neprevăzute, cu caracter comercial sau accidental, nici o parte a parcursului sa nu fie efectuată pe cale rutiera. Părţile contractante vor accepta carnetul T.I.R. în aceste cazuri excepţionale şi responsabilitatea asociaţiilor garante va fi angajata.0.5. ARTICOLUL 5Textul acestui articol nu exclude dreptul de a se efectua controlul mărfurilor prin sondaj, dar subliniaza ca aceste controale trebuie să fie limitate ca număr. Trebuie observat ca sistemul internaţional al carnetului T.I.R. da garanţii suplimentare în raport cu cele prezentate de procedurile naţionale: pe de o parte, indicaţiile carnetului T.I.R. referitoare la mărfuri trebuie să corespundă menţiunilor făcute pe documentele vamale emise eventual în ţara de plecare; pe de altă parte, ţările de trecere şi de destinaţie găsesc garanţii în controalele care s-au efectuat la plecare şi care au fost atestate prin ştampila unităţii vamale de plecare. (A se vedea, de asemenea, mai departe nota art. 19).0.6.2. ARTICOLUL 6, paragraful 2Conform dispoziţiilor acestui paragraf, autorităţile vamale ale unei tari pot agrea mai multe asociaţii, fiecare dintre ele asumîndu-şi responsabilitatea decurgind din operaţiunile efectuate sub acoperirea carnetelor pe care ea le-a emis sau pe care le-au emis asociaţiile a căror corespondenta este.0.8.3. ARTICOLUL 8, paragraful 3Se recomanda autorităţilor vamale sa limiteze la o sumă echivalenta cu 50.000 dolari S.U.A. de carnet T.I.R. nivelul maxim care se poate cere eventual asociaţiei garante.0.8.6. ARTICOLUL 8, paragraful 61. Cînd în carnetul T.I.R. nu exista indicaţii suficient de precise care să permită taxarea mărfurilor, cei interesaţi pot face dovada naturii exacte a mărfurilor.2. Dacă nu este facuta nici o dovadă, drepturile şi taxele nu vor fi aplicate la o taxa forfetara fără legătură cu natura mărfurilor, ci la taxa cea mai ridicată aplicabilă genului de mărfuri acoperite potrivit menţiunilor cuprinse în carnetul T.I.R.0.10. ARTICOLUL 10Certificarea de descărcare a carnetului T.I.R. este considerată ca a fost obţinută abuziv sau fraudulos cînd operaţiunea T.I.R. a fost efectuată folosindu-se compartimente de încărcare modificate fraudulos sau atunci cînd au fost constatate fapte cum ar fi: întrebuinţarea de documente false sau inexacte, substituirea de mărfuri, manipularea sigiliilor vamale sau cînd descărcarea a fost obţinută prin alte mijloace ilicite.0.11. ARTICOLUL 110.11 - 1. Atunci cînd autorităţile vamale trebuie să ia decizia de a acorda sau nu liberul de vama pentru mărfuri sau vehicule, ele nu ar trebui să se lase influentate de faptul ca asociaţia garanta răspunde de plată drepturilor, taxelor şi dobinzilor de întîrziere datorate de titularul carnetului, dacă legislaţia lor le permite folosirea altor mijloace pentru asigurarea protecţiei intereselor pe care le apara.0.11 - 2. Dacă asociaţia garanta este rugata, conform procedurii prevăzute la art. 11, sa verse sumele menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 8 şi nu o face în intervalul de 3 luni prevăzut în convenţie, autorităţile competente ar putea cere plata sumelor în cauza pe baza reglementărilor lor naţionale, fiind vorba de neexecutarea unui contract de garanţie subscris de asociaţia garanta în virtutea legislaţiei naţionale.0.15. ARTICOLUL 15Scutirea de documentele vamale de import temporar poate crea anumite dificultăţi cînd este vorba de vehicule nesupuse înmatriculării, cum ar fi, de exemplu, în anumite tari, remorcile sau semiremorcile. În acest caz, dispoziţiile art. 15 pot fi respectate, oferind în acelaşi timp o siguranţa suficienta autorităţilor vamale prin menţionarea, pe voletele nr. 1 şi 2 ale carnetului T.I.R. utilizat de ţara implicata şi pe cotoarele corespunzătoare, a caracteristicilor (mărci şi numere) acestor vehicule.0.17. ARTICOLUL 170.17 - 1. Dispoziţia referitoare la faptul ca manifestul mărfurilor acoperite de carnetul T.I.R. indica separat conţinutul fiecărui vehicul din ansamblul de vehicule sau al fiecărui container are ca scop numai facilitarea controlului vamal al conţinutului unui singur vehicul sau al unui singur container. Aceasta dispoziţie nu trebuie deci să fie interpretată limitativ, astfel încît orice diferenţa între conţinutul efectiv al unui vehicul sau container şi conţinutul acestui vehicul sau container indicat în manifest să fie considerată ca o încălcare a dispoziţiilor convenţiei. Dacă transportatorul poate face dovada autorităţilor competente ca, în ciuda acestei diferenţe, toate mărfurile indicate în manifest corespund totalului mărfurilor încărcate în ansamblul de vehicule sau în containerele acoperite de carnetul T.I.R., nu va trebui, în principiu, să se considere ca a avut loc o încălcare a reglementărilor vamale.0.17 - 2. În cazul transportului de mobila şi obiecte de uz gospodăresc se va aplica procedura prevăzută la paragraful 10.c) al regulilor relative la utilizarea carnetului T.I.R. şi se va limita în mod rezonabil enumerarea obiectelor transportate.0.18. ARTICOLUL 180.18 - 1. Buna funcţionare a sistemului carnetului T.I.R. presupune ca autorităţile vamale sa refuze ca un birou de ieşire să fie desemnat ca birou de destinaţie pentru un transport care continua către ţara vecina, de asemenea, parte contractantă la convenţie, mai puţin în situaţiile în care ratiuni deosebite justifica cererea.0.18 - 2. 1. Mărfurile trebuie să fie încărcate în asa fel încît lotul de mărfuri destinat a fi descărcat la primul loc de descărcare să poată fi scos din vehicul sau din container fără a fi necesar să se descarce următorul lot sau următoarele loturi de mărfuri destinate a fi descărcate în alte locuri de descărcare.2. În cazul unui transport care comporta descărcare la mai multe birouri, este necesar ca, îndată ce o descărcare parţială a avut loc, să se facă menţiune despre aceasta în coloana 12 pe toate manifestele rămase la carnetul T.I.R. şi să se menţioneze, în acelaşi timp, pe voletele rămase şi pe cotoarele corespunzătoare ca s-au aplicat noi sigilii.0.19. ARTICOLUL 19Obligaţia, pentru biroul vamal de plecare, de a se asigura cu privire la exactitatea manifestului mărfurilor implica necesitatea de a verifica cel puţin faptul ca menţiunile din manifestul mărfurilor corespund cu cele din documentele de export şi din documentele de transport sau alte documente comerciale privind mărfurile; biroul vamal de plecare poate astfel examina mărfurile, dacă este necesar. Biroul vamal de plecare trebuie, de asemenea, înainte de aplicarea sigiliilor, sa verifice starea vehiculului rutier sau a containerului şi, în cazul vehiculelor sau containerelor acoperite cu prelata, starea prelatei şi a legăturilor de închidere a prelatei, aceste accesorii nefiind incluse în certificatul de agreare.0.20. ARTICOLUL 20Atunci cînd autorităţile vamale stabilesc un termen pentru transportul mărfurilor pe teritoriul lor, acestea trebuie, de asemenea, sa ţină seama, între altele, de reglementările speciale cărora transportatorul trebuie să se conformeze şi, îndeosebi, de reglementările privind orele de lucru şi perioadele de repaus obligatoriu ale conducătorilor de vehicule. Se recomanda ca autorităţile vamale sa nu folosească dreptul lor de a fixa itinerariul decît atunci cînd este absolut necesar.0.21. ARTICOLUL 210.21 - 1. Dispoziţiile acestui articol nu limitează cu nimic competenţa autorităţilor vamale de a verifica şi de a controla toate elementele vehiculului, altele decît compartimentele de încărcare sigilate.0.21 - 2. Biroul vamal de intrare poate retrimite pe transportator la biroul vamal de ieşire din ţara vecina cînd constata ca viza de ieşire a fost omisa sau aplicată necorespunzător în ţara respectiva.În acest caz, biroul vamal de intrare insereaza în carnetul T.I.R. o nota în atenţia biroului vamal de ieşire corespondent.0.21 - 3. Dacă, după operaţiunile de control, autorităţile vamale preleva mostre de mărfuri, pe manifestul mărfurilor din carnetul T.I.R. organele vamale trebuie să facă o adnotare conţinînd toate precizările utile referitoare la mărfurile prelevate.0.28. ARTICOLUL 281. Articolul 28 prevede că descărcarea carnetului T.I.R. la biroul de destinaţie trebuie să aibă loc fără întîrziere, sub rezerva ca mărfurile să fie supuse unui alt regim vamal sau vamuite pentru punerea în consum.2. Utilizarea carnetului T.I.R. trebuie să fie limitată la funcţiile care-i sînt proprii, adică la tranzit. Carnetul T.I.R. nu trebuie să servească, de exemplu, la acoperirea stationarii la destinaţie a mărfurilor sub control vamal. Biroul de destinaţie trebuie să descarce carnetul T.I.R., dacă nici o neregularitate nu a fost comisă, îndată ce mărfurile înscrise în carnet au fost plasate sub un alt regim vamal sau au fost vamuite pentru punerea în consum. În practica, aceasta descărcare trebuie să fie efectuată îndată ce mărfurile au fost reexportate direct (de exemplu, în cazul imbarcarii lor directe într-un port maritim) sau îndată ce pentru ele s-a întocmit declaraţia vamală la destinaţie sau îndată ce ele au fost supuse unui regim vamal de asteptare (de exemplu, depozitare sub supraveghere vamală), după regulile în vigoare în ţara de destinaţie.0.29. ARTICOLUL 29Nu se cere certificat de agreare pentru vehiculele rutiere sau containerele transportînd mărfuri grele sau voluminoase.Biroului vamal de plecare îi revine însă obligaţia de a verifica dacă alte condiţii stabilite în acest articol sînt îndeplinite pentru un transport de acest fel. Birourile vamale ale celorlalte părţi contractante vor accepta decizia luată de biroul vamal de plecare, cu excepţia cazurilor cînd decizia li se pare în contradictie evidenta cu dispoziţiile art. 29.0.38.1. ARTICOLUL 38, paragraful 1O întreprindere nu ar trebui să fie exclusa de a beneficia de regimul T.I.R. datorită abaterilor comise de către unul din soferii săi, fără stirea persoanelor responsabile ale întreprinderii.0.38.2. ARTICOLUL 38, paragraful 2Atunci cînd o parte contractantă a fost informată ca o persoană stabilită sau domiciliata pe teritoriul sau s-a făcut vinovata de o abatere pe teritoriul unei tari străine, aceasta nu este obligată sa nu mai permită eliberarea de carnete T.I.R. persoanei în cauza.0.39. ARTICOLUL 39Expresia erori comise prin neglijenţa vizează acte care nu sînt comise deliberat şi în deplina cunoştinţa de cauza, ci decurg din aceea că nu au fost luate măsuri rationale şi necesare pentru a asigura exactitatea informaţiilor într-un caz anume.0.45. ARTICOLUL 45Se recomanda părţilor contractante sa înfiinţeze un număr cît mai mare posibil de unităţi vamale pentru operaţiunea T.I.R., fie unităţi de interior, fie birouri de frontieră.2. ANEXA nr. 22.2. ARTICOLUL 22.2.1.a. Alineatul 1 a) - Asamblarea elementelor constitutive a) Cînd sînt utilizate dispozitive de asamblare (nituri, suruburi, buloane etc.), un număr suficient din aceste dispozitive vor fi plasate din exterior, vor traversa elementele asamblate şi vor pătrunde în interior unde vor fi fixate într-un mod sigur (de exemplu nituite, sudate, insurubate sau nituite sau sudate pe surub). Totuşi, niturile clasice (acelea a căror aplicare cere o intervenţie de o parte şi de alta a elementelor asamblate), vor putea fi aplicate din interior. Indiferent de cele de mai sus, podeaua compartimentelor rezervate încărcăturii poate fi fixată cu ajutorul unor suruburi autofiletante, a unor nituri introduse folosind o incarcatura exploziva sau a unor nituri autopenetrante aplicate din interior şi care traverseaza în unghi drept podeaua şi traversele metalice inferioare, cu condiţia ca, în afară suruburilor autofiletante, unele extremitati să fie pierdute în partea exterioară a traversei sau sudate pe ea. b) Autoritatea competenţa determina numărul şi natura dispozitivelor de asamblare care trebuie să satisfacă condiţiile alineatului a) din prezenta nota, asigurindu-se că nu este posibil ca elementele constitutive precum şi cele asamblate să fie deplasate fără a lasă urme vizibile.Alegerea şi aplicarea altor dispozitive de asamblare nu sînt supuse nici unei restrictii. c) Dispozitivele de asamblare care pot fi scoase şi înlocuite fără a lasă urme vizibile prin actionare pe o singura parte, adică fără să fie necesar să se intervină dintr-o parte şi din alta a elementelor de asamblare, nu vor fi admise în sensul alineatului a) al prezentei note. Este vorba, în special, de nituri cu expansiune, nituri oarbe şi similare. d) Modalităţile de asamblare descrise mai sus se aplică vehiculelor speciale, de exemplu vehiculelor izoterme, vehiculelor frigorifice şi vehiculelor cisterne, în măsura în care ele nu sînt incompatibile cu prescripţiile tehnice pe care aceste vehicule trebuie să le satisfacă pentru utilizarea lor.Cînd nu este posibil, din motive tehnice, să se fixeze elementele în modul descris la alineatul a) din aceasta nota, elementele constitutive vor putea fi asamblate cu ajutorul dispozitivelor menţionate la alineatul c) din aceasta nota cu condiţia ca dispozitivul utilizat pe faţa inferioară a peretelui sa nu fie accesibil din exterior.2.2.1.b. Alineatul 1 b) - Uşi şi alte sisteme de închidere a) Dispozitivul care permite aplicarea sigiliului vamal trebuie să fie: i) fixat prin sudura sau cu ajutorul a cel puţin două dispozitive de asamblare conform alineatului a) de la nota explicativa 2.2.1 a); sauîi) conceput astfel ca sa nu poată fi înlăturat, după ce compartimentul rezervat încărcăturii a fost închis şi sigilat, fără a lasă urme vizibile;iii) prevăzut cu găuri cu un diametru de 11 mm sau cu deschideri de 11 mm lungime şi 3 mm largime; iv) să prezinte aceeaşi siguranţa indiferent de tipul de sigiliu utilizat. b) Balamalele simple, balamalele ingropate şi alte dispozitive de prindere a uşilor etc. vor trebui să fie fixate conform prevederilor alin. a) al prezentei note. Pe lîngă aceasta, diferitele părţi constitutive ale dispozitivului de prindere (de exemplu axele sau tijele balamalelor) vor fi imbinate astfel încît sa nu poată fi inlaturate sau demontate fără a lasă urme vizibile atunci cînd compartimentul rezervat încărcăturii este închis şi sigilat.Totuşi, atunci cînd dispozitivul de prindere nu este accesibil din exterior, va fi suficient ca usa odată închisă şi sigilată sa nu poată fi retrasă fără a lasă urme vizibile. Atunci cînd usa sau sistemul de închidere comporta mai mult de doua balamale, numai cele doua balamale care sînt cele mai apropiate de extremitatea usii trebuie să fie fixate conform prevederilor alineatelor a) i) şi îi) de mai sus. c) În mod excepţional, în cazul vehiculelor avînd un compartiment calorifug rezervat încărcăturii, dispozitivul pentru sigilarea vamală, balamalele şi celelalte piese a căror inlaturare ar permite accesul în interiorul compartimentului rezervat încărcăturii sau al acelor spaţii în care mărfurile ar putea fi ascunse, pot fi fixate pe uşile compartimentului rezervat încărcăturii cu ajutorul unor buloane sau al unor suruburi care sînt introduse din exterior dar care nu satisfac condiţiile cerute de alineatul a) de la nota explicativa 2.2.1. a) de mai sus, cu condiţia ca: i) virfurile buloanelor sau suruburilor să fie ancorate într-o placa sfredelita sau într-un dispozitiv asemănător montat în spatele panoului exterior al usii; şiîi) capetele unui număr adecvat ale acestor buloane sau suruburi să fie sudate de dispozitivul de sigilare vamală, de balamale etc., astfel ca aceste buloane sau suruburi să fie complet deformate şi sa nu poată fi inlaturate fără a lasă urme vizibile*1).Termenul compartiment calorifug rezervat încărcăturii trebuie să fie interpretat ca aplicindu-se compartimentelor frigorifice şi izoterme rezervate incarcaturilor.-----------*1) A se vedea schita nr. 1 a prezentei anexe. d) Vehiculele comportind un număr important de inchizatori cum ar fi vane, robinete, chepenguri, flanse vor fi astfel amenajate încît sa limiteze, pe cît posibil, numărul sigiliilor vamale. În acest scop, inchizatorile alăturate unele de celelalte vor fi unite printr-un dispozitiv comun necesitind un singur sigiliu sau prevăzute cu un capac corespunzind aceluiaşi scop. e) Vehiculele cu acoperisul care se poate deschise vor fi construite astfel încît sa limiteze pe cît posibil numărul sigiliilor vamale.2.2.1.c. Alineatul 1 c) - Deschiderile pentru ventilaţie a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui, în principiu, să depăşească 400 mm. b) Deschiderile care ar putea permite accesul direct la mărfuri vor fi astupate cu o foaie metalică sau o placa metalică perforata (dimensiunile maxime ale gaurilor: 3 mm în ambele cazuri) şi vor fi protejate de un grilaj metalic sudat (dimensiunile maxime ale ochiurilor: 10 mm). c) Deschiderile care nu permit accesul direct la mărfuri (de exemplu prin sisteme cu sicane), vor fi prevăzute cu aceleaşi dispozitive, dimensiunile gaurilor sau ochiurilor putind sa ajungă totuşi pînă la 10 mm, respectiv 20 mm. d) Atunci cînd deschiderile vor fi practicate în prelate, dispozitivele menţionate la alineatul b) de la prezenta nota vor fi în principiu pretinse. Totuşi, vor fi admise sistemele de astupare constituite dintr-o placa metalică perforata asezata în exterior şi o foaie metalică sau alt material asezata în interior. e) Dispozitive identice nemetalice vor putea fi admise cu condiţia ca dimensiunile gaurilor şi ochiurilor să fie respectate şi ca materialul utilizat să fie suficient de rezistent astfel ca aceste găuri şi ochiuri sa nu poată fi largite sensibil fără o deteriorare vizibila. Pe de altă parte, dispozitivul de aerisire nu trebuie să poată fi înlocuit actionind dintr-o singura parte a prelatei.2.2.1.c. - 2. Alineatul 1 c) - Deschideri de scurgere a) Dimensiunile lor maxime nu vor trebui să depăşească în principiu 35 mm. b) Deschiderile permitind accesul direct la compartimentul rezervat încărcăturii vor fi prevăzute cu dispozitivele indicate la alin. b) de la nota explicativa 2.2.1.c) - 1 pentru deschiderile de ventilaţie. c) Atunci cînd deschiderile de scurgere nu permit accesul direct la compartimentul rezervat încărcăturii, dispozitivele menţionate la alineatul b) al prezentei note nu vor fi pretinse, cu condiţia ca deschiderile să fie prevăzute cu un sistem de sicane, uşor accesibil din interiorul compartimentului rezervat încărcăturii.2.3. ARTICOLUL 32.3.3. Paragraful 3 - Prelate făcute din mai multe fisii a) Diversele fisii ale aceleiaşi prelate pot fi din materiale diferite, corespunzind dispoziţiilor paragrafului 2 al articolului 3 din anexa nr. 2. b) La confecţionarea prelatei, va fi admisă orice dispunere a fisiilor dînd garanţii de securitate suficiente, cu condiţia ca asamblarea să fie realizată conform prescripţiilor articolului 3 din anexa nr. 2.2.3.6.a) Alineatul 6 a) - Vehicule cu inele culisanteInelele de fixare din metal care culiseaza pe barele fixate la vehicule vor fi admise în sensul prezentului paragraf (a se vedea schita nr. 2 a prezentei anexe) cu condiţia ca: a) barele de metal să fie fixate la vehicul la intervale maxime de 60 cm, astfel încît sa nu poată fi inlaturate şi repuse la loc fără a lasă urme vizibile; b) inelele să fie făcute cu o dubla bucla sau prevăzute cu o bara centrala şi să fie fabricate dintr-o singura bucata, fără sudura; c) prelata să fie fixată la vehicul astfel încît sa corespundă condiţiilor enunţate la alineatul a) al articolului 1 din anexa nr. 2 la prezenta convenţie.2.3.6.b) Alineatul 6 b) - Prelate ataşate permanentDacă una sau mai multe margini ale prelatei sînt fixate permanent pe caroseria vehiculului, prelata va fi menţinută de o bandă sau mai multe benzi din metal sau din orice alt material adecvat, ancorat de caroseria vehiculului prin dispozitive de asamblare care satisfac condiţiile prevăzute la alin. a) de la nota 2.2.1.a) a prezentei anexe.2.3.9. Paragraful 9 - Cabluri de închidere din oţel cu mijloc textilSînt admisibile, în baza acestui paragraf, cablurile constituite dintr-un mijloc textil inconjurat de şase impletituri constituite exclusiv din fire de oţel şi acoperind în întregime mijlocul, cu condiţia ca diametrul acestor cabluri să fie de cel puţin 3 mm (fără a tine seama, eventual, de un invelis din material plastic transparent). 2.3.11.a) Alineatul 11 a) - Intaritura de margine a prelatelorLa numeroase vehicule, prelata este prevăzută la exterior cu o intaritura orizontala strapunsa de ochiuri intinzindu-se de-a lungul peretelui lateral al vehiculului. Aceste intarituri numite intarituri de margine sînt destinate să permită întinderea prelatei cu ajutorul corzilor sau al unor dispozitive asemănătoare. Aceste intarituri au fost folosite pentru ascunderea taieturilor orizontale practicate în prelata, care permiteau accesul ilicit la mărfurile transportate în vehicul. Din aceasta cauza se recomanda a nu se autoriza utilizarea intariturilor de acest tip. Ele pot fi înlocuite mai ales prin dispozitivele următoare: a) intarituri de margine de un tip asemănător, fixate la interiorul prelatei, sau b) mici intarituri individuale strapunse fiecare de un ochi, fixate pe faţa exterioară a prelatei şi raspindite la intervale care să permită o întindere corespunzătoare a prelatei. O alta soluţie, posibila în unele cazuri, consta în evitarea utilizării intariturilor de margine la prelate.2.3.11.c) Alineatul 11 c) - Cureaua prelatelor2.3.11.c) - 1. Următoarele materiale sînt considerate ca fiind corespunzătoare pentru confecţionarea curelelor: a) piele; b) materiale textile neextensibile, inclusiv tesatura plastifiata sau cauciucata, cu condiţia ca acestea sa nu poată fi lipite sau reconstituite după ruptura fără a lasă urme vizibile.În special materia plastica care acoperă cureaua va fi transparenta iar suprafaţa ei va fi neteda.2.3.11.c) - 2. Dispozitivul care face obiectul schitei nr. 3 alăturată prezentei anexe răspunde prescripţiilor ultimei părţi a paragrafului 11 al art. 3 din anexa nr. 2. El răspunde prescripţiilor paragrafului 6 al art. 3 din anexa nr. 2.3. ANEXA nr. 33.0.17. Procedura de agreare1. Anexa nr. 3 prevede că autorităţile competente ale unei părţi contractante pot elibera un certificat de agreare pentru un vehicul fabricat pe teritoriul părţii menţionate, iar acest vehicul nu va fi supus nici unei proceduri de agreare suplimentare în ţara unde este înmatriculat sau, după caz, în ţara unde proprietarul lui este domiciliat.2. Aceste dispoziţii nu au în vedere limitarea dreptului pe care îl au autorităţile competente ale părţii contractante unde vehiculul este înmatriculat sau pe teritoriul căreia proprietarul lui este domiciliat, de a pretinde prezentarea unui certificat de agreare, fie cu ocazia importului, fie ulterior cu ocazia înmatriculării sau controlului vehiculului sau a altor formalităţi analoage.3.0.20. Procedura adnotarii unui certificat de agrearePentru anularea unei menţiuni relative la o defectiune, atunci cînd vehiculul va fi repus într-o stare corespunzătoare, va fi suficient să se facă la rubrica nr. 11, prevăzută în acest scop, menţiunea "Defectiuni remediate", numele, semnatura şi ştampila autorităţii competente interesate.  +  Anexa 7PRIVIND AGREAREA CONTAINERELOR  +  Partea I REGULAMENT PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE APLICABILE CONTAINERELOR CARE POT FI ADMISE PENTRU TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB SIGILIU VAMAL  +  Articolul 1Principii de bazăPot fi agreate pentru transportul internaţional al bunurilor sub sigiliu vamal numai containerele construite şi echipate în asa fel încît: a) nici un bun sa nu poată fi scos din sau introdus în partea sigilată a containerului fără a se lasă urme vizibile de efracţie sau de violare a sigiliului vamal; b) sigiliile vamale să poată fi uşor şi eficient aplicate; c) sa nu conţină spaţii în care bunurile ar putea fi ascunse; d) toate spaţiile în care se pot introduce bunuri să poată fi uşor accesibile controlului vamal.  +  Articolul 2Structura containerelor1. Pentru a răspunde prevederilor art. 1 al prezentului regulament: a) elementele constitutive ale containerelor (pereţi, podea, uşi, acoperis, suporti, cadre, elemente transversale s.a.m.d.) trebuie asamblate fie prin dispozitive care nu pot fi demontate şi repuse la loc din exterior fără sa lase urme vizibile, fie prin asemenea metode care să asigure o asemenea structura care nu poate fi modificată fără să se lase urme vizibile. Cînd pereţii, podeaua, uşile şi acoperisul sînt constituite din diferite elemente, acestea trebuie să corespundă aceloraşi cerinţe şi să fie suficient de rezistente; b) uşile şi celelalte sisteme de închidere (inclusiv robinetele de închidere, acoperisurile gurilor de vizitare, flansele de închidere etc.) trebuie să se asambleze cu un dispozitiv la care se pot aplica sigilii vamale. Acest dispozitiv trebuie să nu poată fi deplasat şi repus la loc din exterior fără să se lase urme vizibile şi uşile şi incuietorile sa nu poată fi deschise fără violarea sigiliilor vamale.Sigiliul vamal trebuie să fie protejat în mod corespunzător. Sînt permise acoperisuri care se deschid; c) deschizaturile pentru ventilaţie şi drenaj vor fi prevăzute cu un dispozitiv care să nu permită accesul în interiorul containerului. Acest dispozitiv trebuie să nu poată fi deplasat şi repus la loc din exteriorul containerului, fără să se lase urme vizibile.2. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. c) din acest regulament se va permite ca, din motive practice, părţile constitutive ale containerului sa includă spaţii libere (ca de exemplu între pereţii unui perete dublu). Pentru ca spaţiul menţionat sa nu poată fi folosit pentru ascunderea de bunuri: i) captuseala interioară a containerului nu va putea fi scoasa sau repusă fără a se lasă urme vizibile; sauîi) numărul spaţiilor menţionate trebuie să fie minim şi aceste spaţii trebuie să fie uşor accesibile controlului vamal.  +  Articolul 3Containere pliabile sau demontabileContainerele pliabile sau demontabile trebuie să corespundă prevederilor art. 1 şi 2 ale prezentului regulament; în plus, ele pot fi echipate cu dispozitive care blocheaza diversele părţi după montarea containerului. Aceste dispozitive de închidere, dacă se afla în exteriorul containerului, trebuie să fie în asa fel construite încît să fie apte pentru aplicarea sigiliilor vamale.  +  Articolul 4Containere cu prelata1. În măsura în care sînt aplicabile, prevederile art. 1, 2 şi 3 ale prezentului regulament se aplică containerelor cu prelata. În plus, aceste containere se vor încadra în prevederile prezentului articol.2. Prelata va fi din pinza tare sau din pinza plastifiata sau cauciucata, care trebuie să fie suficient de rezistenta şi neextensibila. Ea trebuie să fie în stare buna şi confectionata în asa fel încît, odată asigurat mecanismul de închidere, să fie imposibil să se pătrundă la incarcatura fără să se lase urme vizibile.3. Dacă prelata este alcătuită din mai multe bucăţi, marginile acestora trebuie să se plieze una în alta şi să fie cusute cu doua tighele aflate la o distanta de cel puţin 15 mm unul de celălalt. Cusaturile vor fi făcute conform schitei nr. 1 anexată la prezentul regulament; totuşi, în cazul în care în anumite părţi ale prelatei (cum ar fi clapele din spate şi colturile întărite) nu este posibil să se asambleze bucăţile în acest fel, va fi suficient să se plieze marginea părţii superioare şi să se coase în felul arătat în schita nr. 2 anexată la prezentul regulament. Una dintre cusaturi va fi vizibila numai pe dinauntru şi culoarea atei folosite pentru aceasta cusatura va fi net diferita de culoarea prelatei, precum şi de culoarea atei folosite pentru cealaltă cusatura. Toate cusaturile vor fi trase la masina.4. Dacă prelata este din pinza plastifiata confectionata din mai multe bucăţi, bucăţile vor putea fi asamblate şi prin sudura, conform schitei nr. 3 anexată la prezentul regulament. Marginile bucatilor se vor suprapune pe o latime de cel puţin 15 mm. Bucăţile se vor încheia pe toată aceasta latime. Capatul foii exterioare va fi acoperit cu o bandă din material plastic lata de cel puţin 7 mm, fixată prin acelaşi sistem de sudura. Pe banda din plastic, precum şi pe o largime de cel puţin 3 mm de o parte şi de alta a acesteia, se va imprima un relief uniform şi bine marcat. Bucăţile vor fi imbinate în asa fel încît sa nu poată fi desfăcute şi repuse la loc fără să se lase urme vizibile.5. Reparaţiile vor fi făcute conform metodei descrise în schita nr. 4, anexată la prezentul regulament; marginile vor fi pliate una în alta şi vor fi cusute cu doua tighele vizibile, aflate la o distanta de cel puţin 15 mm unul de celălalt; culoarea firului vizibil pe partea dinauntru va fi diferita de cea vizibila pe dinafara şi de cea a materialului; toate cusaturile vor fi trase la masina. Cînd o prelata care a fost deteriorata lîngă margini este reparată, inlocuindu-se partea deteriorata cu o bucata, cusatura va fi facuta, de asemenea, conform prevederilor pct. 3 al acestui articol şi schitei nr. 1 anexată la prezentul regulament. Prelatele din pinza plastifiata vor putea fi reparate, de asemenea, după metoda descrisă la pct. 4 al prezentului articol, dar în acest caz sudura trebuie să fie facuta pe ambele părţi ale foii, bucata fiind potrivita pe faţa interioară a foii.6. a) Prelata va fi fixată pe container în stricta concordanta cu condiţiile stabilite în alin. a) şi b) ale art. 1 al prezentului regulament. Ea va fi prevăzută cu următoarele sisteme de fixare: i) inele de metal fixate pe container;îi) ochiuri în marginea foii;iii) o legătură de închidere trecind prin inele pe deasupra prelatei şi vizibila din exterior pe întreaga lungime.Prelata va acoperi elementele solide ale containerului cu cel puţin 250 mm, masurati din centrul inelelor de fixare, cu excepţia cazurilor, în care însăşi construcţia containerului împiedica accesul la bunuri; b) cînd capatul prelatei urmează a fi fixat în mod permanent la container, asamblarea va fi continua şi facuta prin mijloace solide.7. Spaţiul dintre inele şi dintre ochiuri nu va depăşi 200 mm. Ochiurile vor fi întărite.8. Se vor folosi următoarele legături de închidere: a) cabluri de oţel, cu diametrul de cel puţin 3 mm; b) cordoane din cinepa sau sisal cu un diametru de cel puţin 8 mm, acoperite cu invelis transparent neextensibil din material plastic.Cablurile vor putea fi acoperite cu un invelis transparent neextensibil din material plastic.9. Fiecare cablu sau cordon trebuie să fie dintr-o singura bucata şi va avea la fiecare capăt o piesa din metal dur. Dispozitivul de fixare a fiecărui capăt metalic va include un nit gol (sistem capsa), care să treacă prin cablu sau cordon în asa fel încît să permită introducerea snurului sau benzii sigiliului vamal.Cablul sau cordonul va rămîne vizibil prin ambele părţi ale nitului gol, în asa fel încît să se poată verifica dacă cablul sau cordonul este dintr-o singura bucata (schita nr. 5 anexată la prezentul regulament).10. La deschizaturile din prelata folosite pentru încărcare şi descărcare, cele doua margini ale prelatei se vor petrece într-o măsura suficienta. Ele vor fi, de asemenea, închise prin: a) o clapa cusuta sau sudata conform prevederilor punctelor 3 şi 4 ale prezentului articol; b) inele şi ochiuri care să întrunească condiţiile punctului 7 al prezentului articol; şi c) o bandă confectionata dintr-un material corespunzător, dintr-o singura bucata şi neextensibila, lata de 20 mm şi groasa de 3 mm cel puţin, care trece prin inele şi tine impreunate cele doua capete ale prelatei şi clapei; banda va fi fixată în interiorul prelatei şi va fi prevăzută cu un ochi prin care să treacă cablul sau cordonul menţionat la punctul 8 al prezentului articol.În cazul în care exista un dispozitiv special (sicana etc.) impiedicind accesul la incarcatura fără a se lasă urme vizibile, nu se va pretinde existenta unei clape.11. Mărcile de identificare care trebuie să apară pe container şi placa de agreare prevăzută în partea a doua a prezentului regulament nu vor fi acoperite de prelata în nici un caz.  +  Articolul 5Dispoziţii tranzitoriiPînă la 1 ianuarie 1977 folosirea capetelor metalice care sînt conforme cu schita nr. 5 anexată la prezentul regulament va fi autorizata chiar dacă nitul gol (sistem capsa) este de un tip anterior agreat şi are orificiul de dimensiuni mai mici decît cele indicate în schita.  +  Partea a II-a PROCEDURA DE AGREAREa containerelor care se încadrează în condiţiile tehnice prevăzute de regulamentul prezentat în partea IGeneralitati1. Containerele pot fi agreate pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal, fie: a) în stadiul de fabricaţie, pe tip de construcţie (procedura de agreare în stadiul de fabricaţie); sau b) în stadiul următor fabricării, individual sau pentru un anumit număr de containere de acelaşi tip (procedura de agreare în stadiul următor fabricării).Prevederi comune pentru ambele proceduri de agreare2. Autorităţile competente care răspund de acordarea agrearii vor elibera solicitantului, după agreare, un certificat de agreare valabil, după caz, fie pentru o serie nelimitată de containere, de tipul agreat, fie pentru un număr determinat de containere.3. Beneficiarul agrearii va fixa o placa de agreare pe containerul sau containerele agreate înainte de a fi date în folosinţă pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.4. Placa de agreare va fi fixată în mod permanent şi într-un loc foarte vizibil, alături cu orice alta placa de agreare eliberata în scopuri oficiale.5. Placa de agreare, conform modelului nr. 1 reprodus în apendicele nr. 1 al prezentei părţi, va fi o placa de metal nu mai mica de 20 cm x 10 cm. Următoarele date vor fi gravate sau imprimate în relief, sau indicate prin orice mijloc, ca să poată fi lizibile în permanenta pe suprafaţa placii, cel puţin în limba franceza sau engleza: a) cuvintele agreat pentru transportul sub sigiliu vamal; b) o indicare a tarii în care s-a emis agrearea, fie prin indicarea numelui, fie a semnului distinctiv folosit pentru indicarea tarii de înmatriculare a autovehiculelor în traficul rutier internaţional şi numărul (cifre, litere etc.) certificatului de agreare şi anul agrearii (ex. "NL/26/73" înseamnă "Olanda, certificat de agreare nr. 26 eliberat în anul 1973"); c) numărul de serie dat containerului la fabricare (număr de fabricaţie); d) dacă containerul a fost agreat pe tip de construcţie, numerele sau literele tipului containerului, pentru identificare.6. Dacă un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevăzute pentru agrearea sa, el va trebui, înainte de a putea fi folosit în transportul de bunuri sub sigiliu vamal, să fie repus în condiţiile care au justificat agrearea, în asa fel încît sa corespundă din nou acestor condiţii tehnice.7. Dacă caracteristicile esenţiale ale unui container se modifica, acesta nu va mai beneficia de agrearea acordată şi va trebui să fie agreat din nou de autorităţile competente înainte de a putea fi folosit pentru transportul de bunuri sub sigiliu vamal.Prevederi speciale pentru agrearea pe tip de construcţie, în stadiul de fabricaţie8. Cînd containerele sînt produse în serie după acelaşi tip de construcţie, constructorul va putea solicita autorităţii competente a tarii de fabricaţie agrearea pe tip de construcţie.9. Constructorul va indica în cererea sa numerele şi literele de identificare pe care le-a dat tipului de container pentru care solicită agrearea.10. Cererea va fi însoţită de planurile şi explicaţiile amanuntite privind construcţia tipului de container care urmează a fi agreat.11. Producătorul va trebui să se angajeze în scris: a) să prezinte autorităţilor competente containere de tipul respectiv pe care aceste autorităţi ar dori să le examineze; b) să permită autorităţilor competente sa examineze alte containere, oricînd în timpul producţiei seriei tipului respectiv; c) sa încunoştiinţeze autorităţile competente despre orice schimbare, de oricit de mica importanţa, în planuri sau în specificaţii, înainte de a da curs schimbării propriu-zise; d) sa marcheze containerele într-un loc vizibil, pe lîngă marcajele cerute pe placa de agreare, cu numerele şi literele de identificare ale tipului de construcţie, precum şi cu numărul de serie al fiecărui container din seria tipului respectiv (numărul de fabricaţie); e) sa ţină o evidenta a containerelor fabricate din tipul de construcţie agreat.12. Autorităţile competente vor indica, dacă este cazul, ce schimbări trebuie făcute tipului de construcţie prezentat, pentru a putea fi agreat.13. Nu se vor acorda agreari pe tip de construcţie pînă cînd autorităţile competente nu vor fi examinat un container sau mai multe containere fabricate după tipul de construcţie respectiv pentru a constata dacă tipul respectiv corespunde condiţiilor tehnice prevăzute în partea I.14. Cînd un tip de container este agreat, petitionarului i se va elibera un singur certificat de agreare conform modelului II reprodus în apendicele 2 al prezentei părţi şi valabil pentru toate containerele construite în conformitate cu specificaţiile tipului agreat. Aceste certificate dau dreptul constructorului să aplice pe fiecare container din seria tipului o placa de agreare după modelul descris la pct. 5 al prezentei părţi.Dispoziţii speciale pentru agreare într-un stadiu următor fabricării15. Dacă agrearea nu a fost solicitată în stadiul de fabricaţie, proprietarul, utilizatorul sau reprezentantul oricăruia dintre ei poate solicita agrearea autorităţii competente la care este posibila prezentarea containerului sau containerelor pentru care se cere agrearea.16. În cererea de agreare supusă autorităţii competente conform pct. 15 al prezentei părţi se va indica numărul de serie (numărul de fabricaţie) aplicat pe fiecare container de către constructor.17. Autoritatea competenţa va proceda la examinarea numărului de containere pe care îl va socoti necesar şi va elibera, după ce va constata ca acel container sau acele containere corespund condiţiilor tehnice prevăzute în partea I, un certificat de agreare conform modelului nr. III reprodus în apendicele 3 al prezentei părţi şi valabil numai pentru numărul de containere agreate. Acest certificat, care va purta numărul sau numerele de serie de fabricaţie stabilite pentru containerul sau containerele la care se referă, va da dreptul solicitatorului să aplice pe fiecare container agreat placa de agreare prevăzută la pct. 5 al prezentei părţi.  +  Apendice 1 AL PĂRŢII A DOUAMODEL NR. IPLACA DE AGREARE(versiunea franceza)
                   
            >/= 200 mm      
               
             
          AGREE POUR LE TRANSPORT
         
         
    SOUS SCELLEMENT DOUANIER
    v/= 100 mm   NL/26/73
          TYPE */...........N DE FABRICATION .......
    /DU CONTENEUR
         
          /  
          /  
        Placa metalicaPeretele conteinerului
  ------------ Notă *) Numai în caz de agreare pe tip de construcţie.
   +  Apendice 2 LA PARTEA A DOUAMODEL Nr. IIConvenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975Certificat de agreare pe tip de construcţie
  1. Certificat nr.*).........    
  2. Prin prezentul se certifica ca containerul de tipul de constructie descris mai jos a fost agreat si containerele de acest tip pot fi permise pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
  3. Felul containerului ......................................................
  4. Numarul sau literele de identificare a tipului de constructie ............
  5. Numarul de identificare a planurilor de constructie ......................
  6. Numarul de identificare a specificatiilor de constructie .................
  7. Tara .....................................................................
  8. Dimensiuni externe (in centimetri) .......................................
  9. Caracteristici esentiale de constructie (natura materialelor felul constructiei etc.) .............................................................
  10. Prezentul certificat este valabil pentru toate containerele construite, conform desenelor si specificatiilor de mai sus ................................
  11. Eliberat ......................... (numele producatorului si adresa) care este autorizat sa fixeze o placa de agreare pe fiecare container de tipul de constructie aprobat, confectionat de el, la ......... (locul) in .........(data) 19.... de catre ......................... (semnatura si stampila serviciului sau organizatiei emitente) (Vezi nota de pe verso)
  ------------------ Notă *) Se vor indica literele şi cifrele care urmează a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)AVIZ IMPORTANT(punctele 6 şi 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)6. Dacă un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevăzute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agrearii, astfel încît sa corespundă din nou cu condiţiile tehnice menţionate.7. Dacă se schimba caracteristicile esenţiale ale containerului, containerul încetează a mai beneficia de acoperirea agrearii şi va trebui să fie din nou agreat de autoritatea competentă înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
   +  Apendice 3 LA PARTEA A DOUAMODEL Nr. IIIConvenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (1975)Certificat de agreare acordat în stadiul următor construcţiei
  1. Certificat nr.*) ........................................................
  2. Prin prezentul se certifica ca containerul (containerele) specificat(e) mai jos a(au) fost aprobat(e) pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
  3. Felul containerului(lor) ................................................
  4. Numarul (numerele) de serie dat(e) containerului(lor) de catre producator ..............................................................................
  5. Tara ....................................................................
  6. Dimensiuni externe (in centimetri) ......................................
  7. Caracteristici esentiale de constructie (natura materialelor, felul constructiei etc.) ............................................................
  8. Eliberat ..................... (numele si adresa solicitantului) care este autorizat sa fixeze o placa de agreare pe sus-mentionatul(ele) container(e), la .......... (locul) in ...................... (data) 19 .... de catre .......... (semnatura si stampila serviciului sau organizatiei emitente)
  (Vezi avizul de mai jos)
  ------------------ Notă *) Se vor indica literele şi cifrele care urmează a figura pe placa de agreare (vezi subpunctul 5 b) din partea a doua a anexei nr. 7 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975.)AVIZ IMPORTANT(Punctele 6 şi 7 din partea a doua a anexei nr. 7 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., 1975)6. Dacă un container nu mai corespunde condiţiilor tehnice prevăzute pentru agrearea sa, înainte de a fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal va fi repus în starea care a justificat acordarea agrearii, astfel încît sa corespundă din nou condiţiilor tehnice menţionate.7. Dacă se schimba caracteristicile esenţiale ale containerului, containerul încetează a mai beneficia de acoperirea agrearii şi va fi din nou agreat de autoritatea competentă înainte de a putea fi folosit pentru transportul bunurilor sub sigiliu vamal.
   +  Partea a III-a NOTE EXPLICATIVE1. Notele explicative relative la anexa nr. 2, prezentate în anexa nr. 6 la prezenta convenţie, se aplică mutatis mutandis faţă de containerele agreate pentru transportul sub sigiliu vamal pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii.2. Partea întîi - subpunctul a), punctul 6, art. 4Schita anexată la prezenta Parte a III-a oferă un exemplu de sistem de fixare a prelatei la fitingurile de colt ale containerelor acceptabile din punct de vedere vamal.3. Partea a doua - punctul 5În cazul în care doua containere agreate pentru transportul sub sigiliu vamal sînt combinate în asa fel încît sa formeze un singur container acoperit de o singura prelata şi care satisface condiţiile pentru transport sub sigiliu vamal, nu se va pretinde, pentru un asemenea ansamblu, un certificat de agreare sau o placa de agreare distinctă.
   +  Anexa 8COMPUNEREA ŞI REGULAMENTUL INTERIOR AL COMITETULUI DE GESTIUNE  +  Articolul 1 i) Părţile contractante sînt membre ale Comitetului de gestiune;îi) Comitetul poate decide ca administraţiile competente ale statelor menţionate la paragraful 1 al articolului 52 din prezenta convenţie care nu sînt părţi contractante, precum şi reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, pot, pentru problemele care prezintă interes, sa asiste la sesiuni în calitate de observatori.  +  Articolul 2Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite furnizează comitetului serviciile de secretariat.  +  Articolul 3Comitetul procedează, la prima sa sesiune din fiecare an, la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui.  +  Articolul 4Sub auspiciile Comisiei economice pentru Europa, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite convoacă în fiecare an Comitetul, precum şi la cererea administraţiilor competente a cel puţin cinci state care sînt părţi contractante.  +  Articolul 5Propunerile sînt supuse votării. Fiecare parte contractantă reprezentată la sesiune dispune de un vot. Propunerile, altele decît amendamentele la prezenta convenţie, sînt adoptate de comitet cu o majoritate de voturi exprimate de membrii prezenţi şi votanti. Amendamentele la prezenta convenţie ca şi deciziile menţionate la articolele 59 şi 60 ale prezentei convenţii, sînt adoptate cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate de membrii prezenţi şi votanti.  +  Articolul 6Pentru luarea deciziilor este necesar votul a cel puţin jumătate din statele care sînt părţi contractante.  +  Articolul 7Comitetul adopta raportul sau înaintea închiderii sesiunii.  +  Articolul 8În lipsa dispoziţiilor corepunzatoare din prezenta anexa, Regulamentul interior al Comisiei economice pentru Europa este aplicabil, cu excepţia cazului cînd comitetul decide altfel.-----------------