HOTĂRÂRE nr. 403 din 23 martie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 30 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 3, după punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 61^1, cu următorul cuprins:"61^1. iniţiază măsuri şi participă, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;"2. Alineatul (1) al articolului 3 se completează cu punctele 76-84 cu următorul cuprins:"76. programează, coordonează şi monitorizează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi îndeplineşte rolul de coordonator naţional al asistenţei în relaţia cu Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia;77. asigură managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani, încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene;78. coordonează programarea şi monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);79. asigură coordonarea, raportarea, monitorizarea şi evaluarea Programului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (SAPARD) şi îndeplineşte funcţia de autoritate de management;80. realizează activităţile aferente procesului de ratificare şi/sau amendare a memorandumurilor de finanţare (PHARE, ISPA şi SAPARD), precum şi a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistenţei financiare nerambursabile acordată de statele membre ale Uniunii Europene;81. coordonează elaborarea Planului naţional de dezvoltare, denumit în continuare PND, document de planificare strategică şi programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale şi a strategiei naţionale de dezvoltare regională şi care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în perioada de preaderare şi fondurile structurale şi de coeziune după aderare;82. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului;83. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenţei financiare nerambursabile;84. coordonează participarea României şi îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact la proiectele de înfrăţire instituţională cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile ale Uniunii Europene."3. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.453, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) În structura Ministerului Finanţelor Publice se organizează, la nivel de direcţie generală, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar şi, la nivel de direcţie, Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune. (2) Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar funcţionează cu un număr total de 80 de posturi în anul 2005, din care 38 de posturi în anul 2004. (3) Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune funcţionează cu un număr total de 50 de posturi în anul 2005, din care 16 posturi în anul 2004."5. Alineatul (8) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(8) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru."6. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Posturile şi personalul aferente anului 2004, care privesc activităţile autorităţilor prevăzute la art. 8^1 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se transferă de la Ministerul Integrării Europene la Ministerul Finanţelor Publice. (2) În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Integrării Europene vor încheia un protocol de predare-primire prin care vor fi reglementate transferurile de bunuri mobile, dreptul de utilizare pe perioadă determinată de către personalul ce urmează a fi transferat a actualelor locaţii deţinute în sediul Ministerului Integrării Europene, cheltuielile de natură salarială, materiale şi de capital, proporţional cu numărul de posturi preluate de Ministerul Finanţelor Publice, arhiva corespunzătoare, precum şi programele de asistenţă PHARE corespunzătoare în derulare. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2004, pe baza protocolului de predare-primire prevăzut la alin. (2). (4) În actele normative în vigoare, pentru atribuţiile preluate de Ministerul Finanţelor Publice de la Ministerul Integrării Europene potrivit prezentei hotărâri, denumirea "Ministerul Integrării Europene" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice". (5) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Integrării Europene vor demara măsurile necesare în vederea amendării memorandumurilor bilaterale în care România este parte şi care au ca obiect PND, ISPA, PHARE şi SAPARD. (6) Până la intrarea în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici, personalului preluat de Ministerul Finanţelor Publice de la Ministerul Integrării Europene ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale i se va aplica nivelul de salarizare al funcţiilor specifice Ministerului Integrării Europene.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2004, cu excepţia art. II, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 403.  +  Anexa Numărul maxim de posturi = 1.453(exclusiv demnitarii şi posturileaferente cabinetului ministrului)*Font 9*                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                       a Ministerului Finanţelor Publice                                 ┌──────────┐                                 │ MINISTRU │                                 └────┬─────┘                                      │                                      │                                      │                                      │                                      │ ┌──────────────────────────────┐                                      │ ┌─┤DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ │                                      │ │ └──────────────────────────────┘                                      │ │ ┌───────────────────────────────┐                                      ├─────┼─┤UNITATEA CENTRALĂ DE ARMONIZARE│                                      │ │ │PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN*1)│                                      │ │ └───────────────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │PURTĂTORUL DE CUVÂNT ŞI │ │ └─┤DIRECŢIA DE AUDIT PUBLIC INTERN│ │RELAŢII CU MASS MEDIA*2)├───────────┤ └───────────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │                                      └─────┐                                            │          ┌---------------------------------┤    ┌─────┼─────┬──────────┬────────────────┼─────────────┬─────────────┬──────-------┐┌───┴────┐| ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────────┐│ ┌───┴────┐ ┌───┴──────────┐ |│SECRETAR│| │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR││ │SECRETAR│ │SECRETAR │ |│ DE │| │ DE │ │ DE │ │ DE ││ │ DE │ │ DE │ |│ STAT │| │ STAT │ │ STAT │ │ STAT ││ │ STAT │ ┌─┤ STAT │ |└───┬────┘| └───┬────┘ └───┬────┘ └───┬────┘│ └───┬────┘ │┌┴─────────┬┬──┬┘ |    ├─────┼─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────────┼───────┘│PRESEDINTE││ │ |    │ ┌-┘ │ │ │ ┌┴───────┐ │ └───┬──────┘│ │ |    │ | │ │ │ │SECRETAR│ │ | │ │ |    │ | │ │ │ │GENERAL │--┐ │ | │ │ |    │ | │ │ │ └───┬────┘ | │ | │ │ |    │ | │ │ │ ┌──┴─────┐ | │ | │ │ |    │ | │ │ │ │SECRETAR│ | │ | │ │ |    │ | │ │ │ │GENERAL │ | │ | │ │ |    │ | │ │ │ │ADJUNCT │ | │ | │ │ |    │ | │ │ │ └───┬─┬──┘ | │ | │ │ |    │ | │ │ │ │ | | │ | │ │ |    │┌--┼-------┼┬-------┬-┼----------┼-┬-------┼-┴----┴--┼-┬-------┬--┼-----┬-┼--┼┬--┤    │| | │| | │ │ | │ │ | ┌--┴--┴---┐ | │ │| |┌─┬─┼┴┬─┴┐ ┌─┬─┼┴┐ ┌─┬┴─┼──┐ ┌─┴─┴┐ ┌─┬┴┐ ┌─┬┴┬┴┐ |AGENTIA |┌┴─┴┐┌┴┴┐┌┴┐A B C D E F G H I J K L M ┌───┴──┐ Q R S Ş T Ţ U V |NAŢIONALA| X Z Y                                │ N │ | DE |                                O P |ADMINIS- |                                                                 | TRARE |                                                                 |FISCALA |                                                                 └---------┘    LEGENDĂ :    A. DIRECŢIA GENERALĂ DE SINTEZĂ A POLITICILOR BUGETARE    B. DIRECŢIA GENERALĂ DE PROGRAMARE BUGETARĂ SECTORIALĂ ŞI SECURITATE SOCIALĂ    C. DIRECŢIA REGLEMENTAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ŞI PRIORITIZAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE    D. DIRECŢIA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII PUBLICE    E. DIRECŢIA GENERALĂ DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV*3)    F. UNITATEA DE MANAGEMENT A TREZORERIEI STATULUI*1)    G. DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE EXTERNE    H. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ACORDURI, COOPERARE ŞI DECONTĂRI EXTERNE    I. DIRECŢIA GENERALĂ DE EVALUARE A VENITURILOR BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT    J. DIRECŢIA GENERALĂ A FONDULUI NAŢIONAL DE PREADERARE    K. OFICIUL DE PLĂŢI ŞI CONTRACTARE PHARE*4)    L. DIRECŢIA GENERALĂ DE ARMONIZARE LEGISLATIVĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ    M. DIRECŢIA GENERALĂ NOTIFICARE ŞI URMĂRIRE AJUTOR DE STAT, PRACTICI NELOIALE ŞI PREŢURI REGLEMENTATE    N. AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU CADRUL DE SPRIJIN COMUNITAR*5)    O. DIRECŢIA PLAN NAŢIONAL DE DEZVOLTARE    P. DIRECŢIA COORDONAREA PROGRAMULUI PHARE    Q. AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU FONDUL DE COEZIUNE*6)    R. DIRECŢIA GENERALĂ A POLITICILOR ŞI RESURSELOR UMANE*7)    S. DIRECŢIA DE BUGET ŞI CONTABILITATE INTERNĂ    Ş. DIRECŢIA GENERALĂ A SERVICIILOR ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ŞI ARHIVARE    T. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLITICI ŞI LEGISLAŢIE PRIVIND VENITURILE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT    Ţ. DIRECŢIA DE REGLEMENTĂRI CONTABILE    U. DIRECŢIA PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE ŞI PATRONATUL    V. DIRECŢIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ACTIVELOR STATULUI    X. DIRECŢIA GENERALĂ A TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI    Z. DIRECŢIA DE AUTORIZĂRI    Y. AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PLĂŢI--------    *1) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.    *2) Include şi Serviciul de comunicare şi relaţii publice.    *3) Organizarea şi funcţionarea sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată.    *4) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.    *5) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.    *6) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie coordonatoare a Programelor ISPA şi SAPARD.    *7) Include şi Şcoala de Finanţe Publice care funcţionează la nivel de direcţie.-------------