HOTĂRÂRE nr. 413 din 23 martie 2004privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 29 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Turism este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul turismului. (2) Autoritatea Naţională pentru Turism este instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională pentru Turism îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Naţională pentru Turism are următoarele atribuţii principale: a) implementează politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniul turismului; b) aplică strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism; c) fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate; d) organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice reprezentanţelor de promovare turistică din ţară şi din străinătate, înfiinţate cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; e) organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţară şi în străinătate, în domeniul turismului; f) organizează evidenţa, atestarea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului turistic, conform legii; g) realizează politica de promovare şi dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing şi promovare a turismului şi a Programului de dezvoltare a produselor turistice; h) autorizează agenţii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţii de turism, clasifică structurile de primire turistice, brevetează personalul de specialitate; i) efectuează controlul calităţii serviciilor din turism. (2) Autoritatea Naţională pentru Turism îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. (3) Autoritatea Naţională pentru Turism, corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acestuia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti având ca obiect soluţionarea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.  +  Articolul 4Cheltuielile necesare pentru activităţile desfăşurate de Autoritatea Naţională pentru Turism se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională pentru Turism elaborează programe anuale privind promovarea turismului şi dezvoltarea produselor turistice, care se aprobă potrivit legii. (2) În cadrul programelor privind promovarea turismului şi dezvoltarea produselor turistice se pot finanţa şi cheltuielile de deplasare pentru reprezentanţii mass-media. (3) Programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde obiective realizabile în colaborare cu consiliile judeţene şi locale, precum şi cu asociaţii/fundaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică în domeniul turismului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (4) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) se face de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale. (5) Autoritatea Naţională pentru Turism coordonează şi urmăreşte atât realizarea obiectivelor din programele anuale, cât şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 6Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Turism se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi pentru funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism este de 94, inclusiv demnitarul. (2) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Autoritatea Naţională pentru Turism poate organiza reprezentanţe de promovare turistică cu sediul în ţară şi în străinătate, fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Activitatea reprezentanţelor de promovare turistică se poate desfăşura în spaţii închiriate în condiţiile legii, cu suportarea cheltuielilor de către Autoritatea Naţională pentru Turism.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Naţională pentru Turism este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Salarizarea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism şi acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 9 (1) Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism are următoarele atribuţii şi competenţe: a) asigură conducerea operativă a Autorităţii Naţionale pentru Turism; b) reprezintă Autoritatea Naţională pentru Turism în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia; c) angajează şi concediază personalul unităţii, în condiţiile legii; d) încheie contracte individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru posturile care vor fi încadrate cu personal contractual; e) exercită orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, preşedintele este ordonator terţiar de credite.  +  Articolul 10 (1) Pentru desfăşurarea activităţii, Autoritatea Naţională pentru Turism preia în administrare de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia. (2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Autoritatea Naţională pentru Turism are în dotare pentru activităţile specifice un parc auto stabilit conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 (1) La înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, personalul acesteia se constituie din personal preluat de la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în condiţiile legii. (2) Conform prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, personalul Autorităţii Naţionale pentru Turism îşi menţine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din instituţiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 12Autoritatea Naţională pentru Turism poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu agenţi economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 413.  +  Anexa 1PARCUL AUTOpentru activităţi specifice(Autoritatea Naţională de Turism)PARCUL AUTO pentru activităţi specifice (Autoritatea Naţională de Turism)
    Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/autovehicul (litri/lună)
    1.Demnitari      
      Preşedinte (cu rang de secretar de stat)- Autoturism1300
    2.Transport delegaţii- Microbuz1450
    3.Inspecţie şi control- Autoturism2450
    4.Reprezentanţe de promovare şi informare turistică în străinătate (Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2001)- Autoturism20150
  ------------