HOTĂRÎRE Nr. 500 din 5 august 1994privind reevaluarea imobilizarilor corporale şi modificarea capitalului social
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 10 august 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Societăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat, precum şi regiile autonome vor proceda, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, la reevaluarea imobilizarilor corporale aflate în patrimoniul lor la data de 31.12.1993, pe baza coeficienţilor determinati în funcţie de indicii de preţuri la 30.06.1994 şi de gradul de utilizare medie a capacităţilor de producţie industriala în anul 1993. Societăţile comerciale cu capital parţial de stat supuse prevederilor prezentei hotărâri sunt societăţile comerciale în care statul deţine capital social, indiferent de producţie. Nu sunt supuse reevaluarii imobilizarile corporale care au ieşit din patrimoniul agenţilor economici prevăzuţi la alin. 1 şi 2, după data de 1 ianuarie 1994, precum şi cele intrate după data de 1 aprilie 1994. Pentru animalele de natura mijloacelor fixe, terenurile agricole, plantaţiile de vii şi pomi şi alte categorii de mijloace fixe specifice unităţilor agricole, coeficienţii de actualizare, precum şi metodologia de reevaluare se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor şi Fondul Proprietăţii de Stat în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2La încheierea acţiunii de reevaluare, agenţii economici prevăzuţi la art. 1 vor determina şi vor inregistra distinct în capitalul social, precum şi în conturile corespunzătoare de imobilizari corporale diferenţele rezultate, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, potrivit normelor elaborate în acest scop de Ministerul Finanţelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Pe baza rezultatelor reevaluarii, societăţile comerciale vor stabili patrimoniul net la data de 31 decembrie 1993, corectat cu diferenţele din reevaluarea imobilizarilor corporale intrate în patrimoniu în trimestrul I/1994. Societăţile comerciale mixte prevăzute la art. 1 alin. 2 vor comunică deţinătorilor de participatii diferenţele rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale.  +  Articolul 3Amortizarea aferentă imobilizarilor corporale supuse reevaluarii se calculează la valoarea de intrare înregistrată la 31 decembrie 1993, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia. Agenţii economici prevăzuţi la art. 1, precum şi societăţile comerciale cu capital privat care reevalueaza imobilizarile corporale potrivit prevederilor prezentei hotărâri urmează sa amortizeze diferenţele rezultate din reevaluare începând cu 1.01.1995, potrivit reglementărilor fiscale în vigoare la acea data.  +  Articolul 4Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 înregistrează la Registrul comerţului diferenţele de capital social rezultate în urma reevaluarii imobilizarilor corporale, după aprobarea acestora în adunările generale ale acţionarilor.  +  Articolul 5Terenurile aflate în evidenta agenţilor economici, cu excepţia terenurilor agricole, vor fi reevaluate pe baza coeficienţilor determinati în funcţie de indicii de preţ la 30.06.1994, stabiliţi în corelatie cu evoluţia cursului de schimb valutar al leului, potrivit normelor la prezenta hotărâre.  +  Articolul 6În perioada 1-5 septembrie 1994 vor avea loc adunările generale ale acţionarilor, la societăţile comerciale prevăzute la art. 1, în vederea analizei şi aprobării majorării capitalului social ca urmare a reevaluarii imobilizarilor corporale în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, precum şi a aprobării numărului de acţiuni, în condiţiile unei valori nominale de 25.000 lei/acţiune. Propunerile de majorare a capitalului social împreună cu raportul comisiei de cenzori vor fi supuse aprobării adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 7Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale vor fi cuprinse în raportarile contabile întocmite la 30 septembrie 1994. Agenţii economici prevăzuţi la art. 1 au obligaţia sa întocmească şi se depună la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, până la cel mai tirziu la 9 septembrie 1994 "Situaţia determinării capitalului social şi a patrimoniului net la 31 decembrie 1993, corectate cu diferenţele din reevaluare", anexa nr. 6 la Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale şi modificarea capitalului social.  +  Articolul 8Constituie contravenţie la disciplina financiară şi se sancţionează contraventional cu amendă între 600.000 şi 1.000.000 lei nedepunerea la organele în drept, în termenul stabilit, a situaţiei prevăzute la articolul precedent, precum şi raportarea unor date eronate. Amenzile contravenţionale se aplică de personalul de specialitate al Ministerului Finanţelor şi se suporta de către persoanele vinovate. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. PreşedinteleFondului Proprietăţii de Stat,Constantin DumitruNORMA 05/08/1994