HOTĂRÂRE nr. 402 din 23 martie 2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 26 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Integrării Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură fundamentarea şi coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, precum şi conducerea negocierilor de aderare. (2) Ministerul Integrării Europene este minister de sinteză. (3) Ministerul Integrării Europene are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, şi dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii sale şi în imobilul din Bd. Libertăţii nr. 12, etajele IV şi V, sectorul 5.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Integrării Europene exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul integrării europene; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţională, precum şi aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa; e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Integrării Europene are următoarele atribuţii principale: a) coordonează relaţiile ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale române cu instituţiile Uniunii Europene şi cu statele membre ale acesteia în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană; b) asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din dispoziţiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993 şi denumit în continuare Acordul european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord; c) conduce şi coordonează activitatea Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană, precum şi procesul negocierilor de aderare în ansamblul său, prin corelarea acţiunilor sale specifice cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice; d) fundamentează şi coordonează procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, îndeplinind următoarele atribuţii specifice:1. elaborează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, propuneri privind politica guvernamentală de integrare europeană a României;2. coordonează, elaborează, avizează, prezintă şi susţine în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, împreună cu ministerele implicate, documentele de programare care vizează pregătirea pentru aderare şi urmăreşte transpunerea în practică a acestora;3. asigură coordonarea implementării politicii naţionale de dezvoltare regională pe ansamblul ţării, pe regiuni şi zone;4. avizează tratatele, acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale, pe care le propun ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu Uniunea Europeană, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană sau cu entităţi aflate sub jurisdicţia acestora;5. avizează propunerile de strategii sectoriale de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;6. asigură preşedinţia şi secretariatul părţii române la lucrările Comitetului de asociere prevăzut de Acordul european;7. asigură preşedinţia şi secretariatul părţii române în subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european, colaborând cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale în pregătirea acestor subcomitete;8. coordonează elaborarea documentelor de raportare a realizărilor înregistrate în pregătirea pentru aderarea României la Uniunea Europeană;9. elaborează şi/sau coordonează documentele supuse dezbaterii Comitetului interministerial pentru integrare europeană şi asigură monitorizarea îndeplinirii hotărârilor luate în acest cadru;10. asigură secretariatul Comitetului interministerial pentru integrare europeană;11. asigură secretariatul Comitetului de transparenţă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare; atribuţiile şi componenţa Comitetului de transparenţă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului; e) urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi coerenţei diferitelor programe şi acţiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare şi reformă cu obiectivele aderării la Uniunea Europeană; f) coordonează şi monitorizează activitatea de dezvoltare regională, scop în care:1. elaborează Strategia naţională de dezvoltare regională, în concordanţă cu strategiile guvernamentale de dezvoltare;2. asigură coordonarea metodologică a elaborării planurilor de dezvoltare regională;3. urmăreşte realizarea obiectivelor de coeziune economică şi socială, în scopul diminuării decalajelor în dezvoltarea regiunilor şi zonelor ţării, al întăririi capacităţii competitive a fiecărei regiuni;4. analizează şi propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională; elaborează programe de sprijin al regiunilor pentru a dobândi mijloacele necesare în vederea restructurării, modernizării şi dezvoltării acestora;5. elaborează priorităţile, criteriile şi procedurile necesare în vederea finanţării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniul său de activitate;6. elaborează, implementează şi monitorizează strategia de pregătire şi formare profesională în domeniul dezvoltării regionale;7. asigură managementul financiar şi tehnic al Fondului naţional privind dezvoltarea regională şi al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice şi sociale;8. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în realizarea obiectivelor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;9. reprezintă Guvernul în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale în domeniul său de activitate, pentru elaborarea şi implementarea de politici de coeziune economică şi socială şi de programe privind dezvoltarea regională;10. colaborează cu organizaţii interne sau internaţionale care sprijină dezvoltarea regională, cu camerele de comerţ şi industrie şi cu alţi reprezentanţi ai mediilor de afaceri, pentru elaborarea programelor din domeniul său de activitate;11. asigură, la solicitarea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională şi din proprie iniţiativă, elaborarea de studii şi analize şi face recomandări privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul său de activitate;12. iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniul său de activitate;13. auditează gestionarea fondurilor constituite în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit atribuţiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regională, precum şi în calitatea sa de agenţie de implementare a programului PHARE - Coeziune economică şi socială; avizează statutul de organizare şi funcţionare al agenţiilor pentru dezvoltare regională;14. asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională; g) urmăreşte, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, procesul de reformă a instituţiilor şi politicilor Uniunii Europene şi propune măsurile care decurg din acestea pentru autorităţile române; h) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe la organizarea reuniunilor informale ale miniştrilor de resort ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor candidate la aderare, în funcţie de calendarul şi de tematica stabilite de Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene; i) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară. Iniţiatorii proiectelor de acte normative vor include, în mod obligatoriu, în cuprinsul documentelor de prezentare şi motivare a proiectelor menţiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare armonizate, dispoziţiile acestora care sunt transpuse în cuprinsul respectivelor proiecte, precum şi indicarea măsurilor viitoare de implementare; j) examinează sub aspectul compatibilităţii cu reglementările comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora; k) coordonează evaluarea gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de armonizare şi implementare; l) propune Guvernului, în vederea susţinerii în faţa Parlamentului, lista cuprinzând actele normative prioritare, însoţită de fundamentarea necesară, în vederea accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană; m) iniţiază măsuri şi participă, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici, precum şi a agenţilor economici în domeniul integrării europene; n) stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind reflectarea evoluţiei integrării europene, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului; o) asigură informarea, sub forma unor publicaţii periodice, asupra evoluţiei procesului naţional şi european de integrare şi urmăreşte promovarea valorilor şi a spiritului european în cadrul societăţii civile; p) organizează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz, acţiuni pentru familiarizarea opiniei publice din România cu efectele procesului de aderare; r) cooperează cu ministerele interesate la elaborarea, realizarea şi promovarea în ţările membre ale Uniunii Europene şi în ţările candidate a unei strategii de informare, comunicare şi de imagine privind evoluţia procesului de pregătire a României pentru aderare; s) realizează dialogul social pe problemele integrării europene cu organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, potrivit legii, şi asigură secretariatul Consiliului consultativ pentru negocierea aderării la Uniunea Europeană. (2) Ministerul Integrării Europene îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 4În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează, potrivit legii, Corpul consilierilor de integrare, cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pregătirii aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 5Ministerul Integrării Europene supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind negocierile cu Uniunea Europeană, stadiul pregătirii pentru aderare, evaluarea gradului de armonizare a legislaţiei române cu reglementările comunitare, precum şi măsurile corespunzătoare.  +  Articolul 6 (1) Ministrul integrării europene conduce activitatea Ministerului Integrării Europene, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, în justiţie, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (2) Ministrul integrării europene este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul integrării europene este preşedintele părţii române la reuniunile Comitetului de asociere România uniunea Europeană, conducătorul delegaţiei României la Conferinţa de aderare la nivel interministerial, preşedintele Comitetului interministerial pentru integrare europeană, preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională şi preşedintele Comitetului de transparenţă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul integrării europene emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este membru al Guvernului, înlocuitor de drept al ministrului integrării europene. (2) Ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este şeful Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană. (3) Organizarea, atribuţiile şi componenţa Delegaţiei naţionale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. (4) Pentru asigurarea transparenţei procesului de negociere, ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este preşedintele Consiliului consultativ pentru negocierea aderării la Uniunea Europeană, constituit din reprezentanţii mediilor sociopolitice.  +  Articolul 8Ministrul integrării europene şi ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt membri, potrivit legii, ai Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană.  +  Articolul 9 (1) Ministrul integrării europene şi ministrul delegat, negociator-şef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt ajutaţi de 2 secretari de stat, respectiv de un negociator-şef adjunct, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de secretarul general adjunct, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de ministrul integrării europene. (3) Secretarul general al Ministerului Integrării Europene are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Integrării Europene ori încredinţate de ministrul integrării europene. (4) Atribuţiile secretarului general adjunct şi ale compartimentelor din aparatul Ministerului Integrării Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene.  +  Articolul 10 (1) În structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene funcţionează direcţii generale şi direcţii; în cadrul direcţiilor, prin ordin al ministrului integrării europene, pot fi constituite servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Integrării Europene este de 303, exclusiv demnitarii, cabinetele miniştrilor şi Corpul consilierilor de integrare. (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene.  +  Articolul 11Ministerul Integrării Europene este încadrat cu funcţionari publici cu funcţii specifice ministerului, alţi funcţionari publici şi cu personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 12 (1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este organul operativ de lucru care coordonează, analizează şi dezbate documentele elaborate de instituţiile cu responsabilităţi privind aderarea la Uniunea Europeană şi discută orice alte probleme legate de bunul mers al proceselor de pregătire a aderării. (2) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este constituit din secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere şi responsabilii din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu. (3) Comitetul interministerial pentru integrare europeană analizează şi rezolvă punctual problemele apărute în derularea programelor de pregătire a aderării la Uniunea Europeană şi realizează planificarea curentă şi de perspectivă a acestor activităţi. (4) Comitetul interministerial pentru integrare europeană se întruneşte, de regulă, lunar. (5) La lucrările Comitetului interministerial pentru integrare europeană, care se desfăşoară în plen şi în grupe de lucru, pot fi invitaţi miniştri, reprezentanţi ai partenerilor sociali, ai societăţii civile şi ai altor grupuri de interese.  +  Articolul 13 (1) În coordonarea activităţii diplomatice a Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, Ministerul Afacerilor Externe se consultă permanent cu Ministerul Integrării Europene. (2) Ministerul Integrării Europene desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului integrării europene, dintre specialiştii săi, consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare şi armonizarea legislaţiei române cu reglementările comunitare. (3) Personalul prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea comună a ministrului afacerilor externe şi a ministrului integrării europene. Acesta este supus autorităţii şefului misiunii diplomatice, fiind învestit atât cu atribuţii de consiliere a acestuia, cât şi cu atribuţii stabilite de Ministerul Integrării Europene. (4) Pe durata misiunii lor, funcţionarii publici desemnaţi de Ministerul Integrării Europene să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Misiunii permanente a României la Uniunea Europeană sunt detaşaţi la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Integrării Europene poate desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe lângă ambasada României din ţara care deţine preşedinţia Uniunii Europene, un reprezentant din rândul personalului său pentru a informa sistematic, prin intermediul şefului misiunii diplomatice, asupra poziţiilor preşedinţiei Uniunii Europene. Pe durata misiunii sale, reprezentantul Ministerului Integrării Europene este detaşat la Ministerul Afacerilor Externe. (2) În cadrul ambasadelor României din unele ţări membre şi din unele ţări candidate la Uniunea Europeană, Ministerul Integrării Europene va desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, câte un reprezentant al său, prin detaşare la Ministerul Afacerilor Externe, care va informa permanent despre evoluţiile ce se înregistrează în aceste ţări în domeniul integrării europene.  +  Articolul 15Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat, necesar desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(4) şi la art. 14, este de 5 posturi şi, respectiv, de 4 posturi.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Afacerilor Externe vor informa periodic ambasadele României din ţările membre şi candidate la Uniunea Europeană asupra stadiului pregătirilor în vederea aderării României la această organizaţie. (2) Ambasadele prevăzute la alin. (1) vor informa Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Integrării Europene cu privire la activităţile şi iniţiativele privind integrarea europeană, întreprinse de ţările membre şi candidate la Uniunea Europeană.  +  Articolul 17Ministerul Integrării Europene coordonează, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 18 (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ministerul Integrării Europene are în dotare, pentru activităţi specifice, 3 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri pentru fiecare autoturism.  +  Articolul 19 (1) În structura Ministerului Integrării Europene se organizează:- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional;- Unitatea de Coordonare pentru Iniţiativa Comunitară INTERREG. (2) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele structurale. (3) Atribuţiile Unităţii de Coordonare pentru Iniţiativa Comunitară INTERREG vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. (4) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional va funcţiona cu un număr total de 204 posturi în anul 2005, din care 142 de posturi în anul 2004. (5) Numărul de posturi prevăzut la alin. (4) se asigură prin suplimentarea acestuia, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 734/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Alexandru FărcaşMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanăMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 402.  +  Anexa 1 Număr maxim de posturi: 303(exclusiv demnitarii, cabinetele miniştrilorşi Corpul consilierilor de integrare)                       MINISTERUL INTEGRARII EUROPENE       ┌─────────────────────┐ ┌──────────┐       │CABINETUL MINISTRULUI├────┤ MINISTRU │       └─────────────────────┘ └──────┬───┘                                         │┌───────────────────┐ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│ CABINETUL │ │MINISTRU-DELEGAT│ │ │COMPARTIMENTUL INFORMA- ││MINISTRULUI DELEGAT├─┤ Negociator şef ├─┤ ┌┤ ŢII CLASIFICATE*1) │-----┐│ │ │ cu U.E. │ │ ││ │ |└───────────────────┘ └──────┬─────────┘ │ │└────────────────────────┘ |                             │ │ │┌───────────────────────────┐ |                             │ ├───┼┤ AUDIT PUBLIC*) │--|┐                             │ │ │└───────────────────────────┘ ||                             │ │ │┌───────────────────────────┐ ||                             │ │ └┤ CORPUL DE CONTROL AL │-- |                             │ │ │ MINISTRULUI │ |                             │ │ └───────────────────────────┘ |        ┌────────────────────┘ │ |        │ ┌─────────────────────┼───────────────────────┐ |┌───────┴───────┐┌─┴──────┐ ┌────┴──────┐ ┌────┴───┐ |│NEGOCIATOR-SEF ││SECRETAR│ │ SECRETAR │ │SECRETAR│ |│ADJUNCT CU U.E.││DE STAT │ │ GENERAL │ ┌────┤DE STAT ├────┐ |└───────┬───────┘└─┬──────┘ └────┬──────┘ │ └───┬────┘ │ |        │ │ │ │ │ │ |        │ ---------│---------------------│-------------│--------│---------│---|        │ | │ | ┌──────┴────────┐ │| │ │ |        │ | │ | │ SECRETAR │ │|┌──────┴──────┐ │ |        │ | │ | │ GENERAL │ │|│DIR.GEN.DE │ │ |        │ | │ | │ ADJUNCT │ │|│DEZVOLTARE │ │ |        │ | │ | │ │ │|│REGIONALĂ*4) │ │ |        │ | │ | └──────┬────────┘ │|└─────┬───────┘ │ --        │ | │ | │ │| │ │|        │ | │ | │ │| │ │|     ┌──┴──┐ ┌──┼──┐ ┌──┬──┬────┬──┼───┬──┬──┐ │| ┌──┬┴─┬──┐ ┌─┴─┐     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │| │ │ │ │ │ │    ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴─┐┌─┴┐┌┴─┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴─┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐    │A │ │B │ │C││D││E│ │F││G││H ││I ││J ││K││L││M│ │N ││O││P││Q││R│ │S│ │T│    └──┘ └──┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└──┘└──┘└──┘└─┘└─┘└─┘ └──┘└─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘ └─┘    LEGENDA:    --------    A = DIRECŢIA NEGOCIERI PIAŢA INTERNĂ    B = DIRECŢIA NEGOCIERI POLITICI COMUNITARE, MONITORIZARE ŞI COMUNICARE        CU STATELE MEMBRE UE ŞI CANDIDATE    C = DIRECŢIA EVALUAREA PREGĂTIRII PENTRU ADERARE    D = DIRECŢIA ARMONIZARE LEGISLATIVĂ CU ACQUISUL COMUNITAR    E = COMPARTIMENTUL LEGISLAŢIE COMUNITARĂ ŞI RELAŢIA CU PARLAMENTUL*1)    F = DIRECTIA RESURSE UMANE ŞI RELATII EXTERNE    G = DIRECTIA BUGET ŞI FINANCIAR-CONTABILITATE    H = DIRECŢIA PLĂŢI PROGRAME    I = DIRECŢIA LOGISTICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE    J = COMPARTIMENTUL JURIDIC*1)    K = DIRECŢIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI    L = CORPUL CONSILIERILOR DE INTEGRARE*2)    M = DIRECŢIA COMUNICARE PUBLICĂ    N = DIRECŢIA COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ*3)    O = DIRECŢIA ASISTENŢĂ TEHNICĂ    P = DIRECŢIA POLITICI REGIONALE ŞI PROGRAMARE    Q = DIRECŢIA IMPLEMENTARE    R = DIRECŢIA MONITORIZARE    S = COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV INTERN*1)    T = COMPARTIMENT VERIFICARE TEHNICĂ ŞI CONFORMITATE*1---------    *1) Se organizează la nivel de servicii sau birouri    *2) Este organizat potrivit OUG 19/2003, aprobată cu modificări, prinLegea nr. 272/2003    *3) Se organizează ca Unitate de Coordonare pentru Iniţiativa ComunitarăINTERREG    *4) Se organizează ca Autoritate de Management pentru ProgramulOperaţional Regional.  +  Anexa 2 Instituţii aflate în coordonarea Ministerului Integrării Europene- Institutul European din România---------------