ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 23 martie 2004privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 25 martie 2004  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii și componenței Guvernului,în vederea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează:a) Cancelaria Primului-Ministru;b) Secretariatul General al Guvernului;c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, condus de ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul are calitatea de ordonator terțiar de credite;d) Departamentul pentru Relații Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru și în coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului; Departamentul pentru Relații Interetnice preia Oficiul pentru problemele romilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, inclusiv Unitatea de implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000586.01.02 "Sprijin pentru strategia națională de îmbunătățire a situației romilor";e) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile apărării naționale, integrării europene și justiției, structură fără personalitate juridică.(2) Organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin decizie a primului-ministru.(3) Organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și a structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Organizarea și funcționarea structurii prevăzute la alin. (1) lit. e) se stabilesc prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile apărării naționale, integrării europene și justiției.  +  Articolul 2(1) Cancelaria Primului-Ministru preia:a) Corpul de Control al Guvernului, instituție publică în coordonarea primului-ministru și în subordinea Autorității Naționale de Control, cu personalitate juridică, care se desființează;b) Departamentul pentru Analiză Instituțională și Socială, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;c) Departamentul Purtătorului de Cuvânt al Guvernului și Relații cu Presa, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;d) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică;e) Oficiul pentru gestionarea relațiilor cu Republica Moldova, structură fără personalitate juridică în cadrul Secretariatului General al Guvernului;f) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea și monitorizarea programului ce se va conveni cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în cadrul viitorului împrumut de ajustare programatică (PAL) - UMP-PAL, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice;g) Biroul relații cu publicul din cadrul Agenției pentru Strategii Guvernamentale;h) corpul de consilieri ai primului-ministru, compartimentul pentru monitorizarea marilor programe de interes național cuprinse în Programul de guvernare, aparatul tehnic al corpului de consilieri, cabinetul primului-ministru, cancelaria primului-ministru, compartimentul documente secrete și compartimentul care asigură protocolul primului-ministru din cadrul fostului aparat de lucru al primului-ministru.(2) Aparatul de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquisului comunitar face parte din structura Cancelariei Primului-Ministru.(3) Atribuțiile principale ale aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquisului comunitar constau în:a) verificarea sesizărilor cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare;b) asigurarea coordonării luptei antifraudă și de protejare efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în calitate de punct unic de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);c) exercitarea controlului asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, dispus de primul-ministru;d) verificarea sesizărilor primite de primul-ministru;e) îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională de Control va asigura și coordonarea activității corpurilor de control din cadrul ministerelor și autorităților publice centrale și va efectua și controlul administrativ intern privind verificarea respectării prevederilor legale în ministere, instituții publice centrale și locale și la alte organe de specialitate.(5) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru asigură gestionarea și întreținerea sistemului informatic al instituțiilor și structurilor care funcționează în sediul Guvernului, precum și al altor instituții și structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, reactualizând permanent evidența echipamentelor, a software-ului și a serviciilor din sistemul informatic.(6) În structura Cancelariei Primului-Ministru se organizează Secretariatul Permanent pentru Afaceri Europene care oferă asistență tehnică Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană.(7) Cancelaria Primului-Ministru asigură secretariatul tehnic al Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS.(8) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înființat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni ca instituție publică cu personalitate juridică, precum și Redacția Publicațiilor pentru Străinătate, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, trec în subordinea Cancelariei Primului-Ministru.(9) În exercitarea atribuțiilor care îi revin șeful Cancelariei Primului-Ministru emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(10) Personalul preluat de Cancelaria Primului-Ministru potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență își păstrează statutul profesional deținut la data preluării.  +  Articolul 3(1) Primul-ministru coordonează în mod direct:a) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;b) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;c) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, din subordinea Guvernului, finanțat integral din venituri proprii;d) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;e) Administrația Națională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;f) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;g) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului.(2) Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru:a) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;b) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;c) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii;d) Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, instituție de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;f) Agenția Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;g) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;h) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;i) Agenția Română pentru Investiții Străine, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;j) Agenția Națională pentru Sport, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;k) Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;l) Agenția Nucleară, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;m) Autoritatea Națională pentru Tineret, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin preluarea activității din domeniul tineretului de la Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.(3) Activitățile instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (1) și (2), pot fi trecute, prin decizie a primului-ministru, în coordonarea miniștrilor de stat, a miniștrilor sau miniștrilor delegați.(4) Bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) lit. a)-c), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(5) Finanțarea organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (2) lit. h)-m), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.(6) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(7) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea, prin absorbție, cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, în cadrul căreia se vor prelua drepturile, obligațiile și atribuțiile Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilite prin acte normative și acorduri internaționale.  +  Articolul 4(1) Ministrul de stat pentru coordonarea activităților din domeniile apărării naționale, integrării europene și justiției este ajutat în activitatea sa de 3 consilieri de stat.(2) Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului, și ministrul de stat, ministrul administrației și internelor, sunt ajutați în activitatea lor, pe lângă secretarii de stat, și de către un consilier de stat. Posturile de consilier de stat sunt cuprinse în numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei și Comerțului, respectiv pentru Ministerul Administrației și Internelor.(3) Consilierii de stat prevăzuți la alin. (1) și (2) sunt numiți și revocați în și din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea miniștrilor de stat.  +  Articolul 5(1) Secretariatul General al Guvernului preia în structură compartimentul cu probleme speciale din cadrul fostului aparat de lucru al primului-ministru.(2) Secretariatul General al Guvernului asigură, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru, organizarea sistemului pentru protecția informațiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.(3) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului coordonează:a) Agenția pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;b) Comisia Națională de Prognoză, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului;c) Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(4) Finanțarea activității organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (3), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(5) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 6(1) Se înființează Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.(2) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor coordonează din punct de vedere metodologic activitatea Gărzii Naționale de Mediu, instituție publică aflată în subordinea Autorității Naționale de Control.(3) Posturile și funcțiile publice necesare înființării Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor se stabilesc pe bază de protocol între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, după completarea cadrului organizatoric al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform Hotărârii Guvernului nr. 209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.  +  Articolul 7Se înființează Ministerul Educației și Cercetării prin reorganizarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.  +  Articolul 8(1) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului își realizează atribuțiile în domeniul turismului prin Autoritatea Națională pentru Turism, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.(2) Conducerea Autorității Naționale pentru Turism este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.(3) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9(1) Ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control asigură coordonarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Autorității Naționale de Control.  +  Articolul 10Ca urmare a desemnării Ministerului Finanțelor Publice ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin comunitar și ca autoritate de management pentru Fondul de coeziune, personalul și posturile preluate de Ministerul Finanțelor Publice de la Ministerul Integrării Europene își păstrează funcțiile publice specifice și salarizarea aferentă acestora, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea și funcționarea unor ministere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare, până la intrarea în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcționarii publici.  +  Articolul 11Evaluarea coșului minim de consum se realizează sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.  +  Articolul 12(1) Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se face prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice implicate.(2) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități de la alte instituții publice ori structuri vor prelua, pe bază de protocol, toate drepturile și obligațiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.  +  Articolul 13(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.(2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute la art. 12.(3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii și componenței Guvernului, și, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 5/2004, și, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice înființate sau rezultate în urma reorganizării, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(5) Personalul instituțiilor care se reorganizează sau își schimbă raporturile de subordonare conform prezentei ordonanțe de urgență își menține, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din instituțiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.(6) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 14(1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, finanțate potrivit legii, se suplimentează cu 97 de posturi, peste cele preluate ca urmare a măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Finanțarea celor 97 de posturi prevăzute la alin. (1) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, prin suplimentarea în mod corespunzător a bugetelor Cancelariei Primului-Ministru și Secretariatului General al Guvernului.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, miniștrii de stat coordonatori vor propune Guvernului măsuri de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz. Măsurile de reorganizare vor viza reducerea numărului de posturi și a fondurilor aferente, astfel încât să se asigure cel puțin acoperirea suplimentărilor prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 15În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului cu Autoritatea Națională pentru Tineret, în cazul prevederilor care reglementează activitatea de tineret, și cu Ministerul Educației și Cercetării, în cazul celorlalte prevederi;b) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și, respectiv, cu Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 16Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice, care se desființează, se reorganizează ori își schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 17Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, șeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat din cadrul ministerelor, conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale în subordinea Guvernului, precum și prefectul ca reprezentant al Guvernului.(2) Secretarii de stat din ministere nu beneficiază de prevederile referitoare la organizarea cabinetului demnitarului.2. Anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcții și niveluri de demnitari" va avea următorul cuprins:
   
    Director de cabinetAsistent de cabinetConsilier personalSecretar personalCurier personal
    1.Prim-ministru131432
    2.Ministru de stat131122
    3.Ministru, ministru delegat, șeful Cancelariei Primului-Ministru13822
    4.Conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului11111
    5.Prefect12211"
   +  Articolul 18Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(3) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanțe, cuprinse în bugetele Administrației Prezidențiale, Parlamentului, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului și instituțiilor din domeniul apărării țării, ordinii publice și siguranței naționale, se stabilesc prin normative proprii.2. În tot cuprinsul ordonanței, cuvintele: "ministru" și "miniștri" se înlocuiesc cu sintagmele: "ministru de stat", "ministru", "ministru delegat" și, respectiv, "miniștri de stat", "miniștri", "miniștri delegați".  +  Articolul 19(1) Anexa nr. VII/2b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările ulterioare, se completează cu o nouă poziție, poziția nr. 1^1, cu următorul cuprins:
    Nr. crt.FuncțiaIndemnizația (lei)
   
  (2) Indemnizației stabilite pentru ministrul de stat conform alin. (1) i se aplică reglementările incidente cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003.
   +  Articolul 20Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Dezbaterile din ședințele Guvernului și modul de adoptare a actelor acestuia, precum și a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe bandă magnetică și se consemnează, în scris, în stenograma ședinței, certificată de șeful Cancelariei Primului-Ministru și păstrată, conform legii, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 21Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Legii nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Agenția SAPARD are în structură 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările ulterioare, astfel:a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile județelor Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud-Muntenia, pentru teritoriile județelor Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman;d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest-Oltenia, pentru teritoriile județelor Gorj, Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest România, pentru Regiunea 5 Vest România, pentru teritoriile județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile județelor Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare;g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile județelor Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 București-Ilfov, pentru Regiunea 8 București-Ilfov, pentru teritoriile municipiului București și județului Ilfov.2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Conducătorii birourilor regionale de implementare a Programului SAPARD se subordonează directorului general al Agenției SAPARD și sunt asimilați cu funcția de director, iar șefii de compartimente cu funcția de șef serviciu.3. La articolul 2, alineatele (4) și (5) se abrogă.4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Agenția SAPARD va prelua de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 50 de posturi împreună cu personalul aferent. Personalul se va prelua fără examen sau concurs și va beneficia de aceleași drepturi salariale ca și personalul angajat în cadrul Agenției SAPARD.5. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane și câte trei autoturisme pentru activități specifice.6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Agenția SAPARD va elabora manualele de proceduri și instrucțiuni de lucru care se vor aplica după conferirea managementului asistenței de către Comisia Europeană.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare, evaluare și control al proiectelor, atât înainte, cât și după aprobarea plății acestora, Agenția SAPARD are dreptul să solicite informații de la ministere și autorități ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale și de la alte instituții publice.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se abrogă:a) art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 554/2001;b) art. 1, art. 2 și art. 16 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu modificările ulterioare;c) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003.  +  Articolul 24Orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător sau se abrogă, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
  Eugen Bejinariu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Alin Teodorescu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 23 martie 2004.Nr. 11. -----------