ACORD din 17 februarie 2004între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 24 martie 2004    Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare părţi contractante,animate de dorinţa de a dezvolta în continuare relaţiile dintre cele două state şi de a promova cu bună-credinţă afacerile conduse de către cetăţenii lor pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante,în vederea facilitării şi reglementării călătoriilor reciproce ale cetăţenilor celor două state,au convenit următoarele:  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii statelor părţilor contractante, deţinători de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, pot intra şi rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, fără viză, pentru o perioadă de şedere de până la 90 (nouăzeci) de zile. (2) Lista documentelor de călătorie folosite de către cetăţenii statelor părţilor contractante este prezentată în anexa nr. 1 la prezentul acord.  +  Articolul 2 (1) Membrii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale statelor părţilor contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, deţinători de paşapoarte diplomatice, de serviciu sau speciale valabile, precum şi membrii familiilor lor sunt scutiţi de vize pe toată durata misiunii titularilor. (2) Membrii delegaţiilor oficiale ale oricăreia dintre părţile contractante şi persoanele care însoţesc delegaţiile vor intra fără viză pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante. Lista privind componenţa delegaţiei şi persoanele ce o însoţesc va fi comunicată în avans celeilalte părţi contractante. (3) Prevederile alin. (1) al prezentului articol se aplică, de asemenea, cetăţenilor statelor părţilor contractante care sunt angajaţi, acreditaţi pe lângă reprezentanţele organizaţiilor internaţionale care au sediul pe teritoriile statelor părţilor contractante, indiferent de tipul paşaportului, după notificarea prealabilă a reprezentanţei în cauză.  +  Articolul 3 (1) Cetăţenii statelor părţilor contractante, membri ai echipajelor navelor şi aeronavelor şi ai echipelor de căi ferate, aparţinând companiilor celor două ţări, care efectuează curse regulate, sunt scutiţi de vize pe bază de liste nominale. (2) Scutirile de viză se aplică şi cetăţenilor statelor părţilor contractante, angajaţi ai companiilor din statul unei părţi contractante, care desfăşoară în mod regulat activităţi de transport pe calea aerului, apei sau căile ferate, cu condiţia ca aceste persoane să fie notificate de companiile respective că sunt reprezentanţii acestora sau că lucrează în cadrul unui birou al companiei respective care funcţionează pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante. (3) În cazul unui schimb obligatoriu de personal (îmbolnăvire, rănire, moarte, defecţiune tehnică, condiţii meteorologice proaste), membrii echipajului şi înlocuitorii acestora vor fi scutiţi de viză.  +  Articolul 4 (1) Cetăţenii statelor părţilor contractante, deţinători de paşapoarte simple valabile, eliberate de autorităţile competente naţionale, pot intra şi rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante numai pe bază de vize. (2) Vizele se eliberează numai de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale celor două state, cu plata taxelor consulare, în conformitate cu legislaţia din statul fiecărei părţi contractante. (3) Cetăţenii statelor părţilor contractante, deţinători ai unui permis de şedere valabil eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, Elveţia, Canada, S.U.A. sau Japonia, pot intra şi rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, fără viză, pentru o perioadă de până la 30 (treizeci) de zile. (4) Cererile de viză înaintate de către cetăţenii statelor părţilor contractante în scopuri turistice, care nu cad sub incidenţa prevederilor alin. (3) al prezentului articol, vor fi procesate în termen de până la 15 (cincisprezece) zile lucrătoare.  +  Articolul 5 (1) Cetăţenii statelor părţilor contractante, conducători de mijloace de transport auto de marfă sau persoane, vor obţine viză cu multiple intrări valabile pentru un an, cu drept de şedere până la 5 (cinci) zile de la data intrării, pe bază de liste schimbate pe cale diplomatică. Durata totală a şederilor nu va putea depăşi 90 (nouăzeci) de zile într-un interval de 6 (şase) luni. Solicitările de viză vor fi procesate în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare. (2) Cetăţenii turci, deţinători ai unei vize Schengen valabile, vor tranzita teritoriul României fără viză, în maximum 5 (cinci) zile, dar fără a depăşi termenul de valabilitate al vizei Schengen. (3) Cetăţenii români posesori de vize ale statului de destinaţie vor tranzita teritoriul Republicii Turcia în maximum 5 (cinci) zile, fără viză.  +  Articolul 6 (1) Cetăţenii statelor părţilor contractante, oameni de afaceri sau reprezentanţi ai companiilor comerciale, vor obţine vize de scurtă şedere cu multiple intrări, valabile pe o perioadă de un an, cu drept de şedere pentru maximum 90 (nouăzeci) de zile într-o perioadă de 6 (şase) luni de la data primei intrări, cu un document de călătorie valabil şi numai în baza unei scrisori de recomandare din partea camerelor de comerţ sau a altor comitete economice relevante menţionate în anexa nr. 2 la prezentul acord. Anexa nr. 2 va fi actualizată în timp util prin note schimbate pe căi diplomatice. Scrisorile de recomandare vor fi eliberate în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul acord. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale părţilor contractante vor acorda vizele, de regulă, în termen de o zi lucrătoare. (2) Cetăţenii statelor părţilor contractante, oameni de afaceri sau reprezentanţi ai companiilor comerciale, deţinători ai unui permis de şedere valabil eliberat de un stat membru al Uniunii Europene, Elveţia, Canada, S.U.A. sau Japonia, vor putea intra şi rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, în scop de afaceri, fără viză, pentru o perioadă de până la 30 (treizeci) de zile, dar fără să depăşească perioada de valabilitate a permisului de şedere.  +  Articolul 7Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale statelor părţilor contractante vor acorda, cu avizul autorităţilor competente ale părţilor contractante, vize de lungă şedere lectorilor, cadrelor didactice, reprezentanţilor cultelor religioase care desfăşoară activităţi pe teritoriile statelor celor două părţi contractante în baza unor acorduri bilaterale şi/sau programe de schimb în concordanţă cu acordurile încheiate între cele două state/guverne, precum şi pentru corespondenţii rezidenţi ai mass-media. Pentru deţinătorii acestui tip de viză, autorităţile competente ale părţilor contractante vor putea elibera permise de şedere temporară, valabile pentru cel mult 2 (doi) ani, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru perioade similare.  +  Articolul 8Părţile contractante vor acordă prioritate procesării solicitărilor de viză pentru reunificarea familială.  +  Articolul 9 (1) Cetăţenii statului unei părţi contractante sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante. (2) Persoanele care încalcă prevederile prezentului acord se vor supune sancţiunilor stabilite de legislaţia naţională a părţilor contractante şi procedurilor de readmisie.  +  Articolul 10Prezentul acord nu aduce atingere dreptului părţilor contractante de a refuza intrarea sau şederea, pe teritoriile statelor lor, persoanelor declarate indezirabile, respectiv acelor persoane care nu îndeplinesc condiţiile de intrare sau şedere.  +  Articolul 11Cetăţenii statului oricăreia dintre părţile contractante, ale căror documente de călătorie au fost pierdute, deteriorate, distruse ori au dispărut pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, sunt obligaţi să prezinte o declaraţie la autorităţile competente ale acestui stat, care vor elibera o adeverinţă în acest sens, pe baza căreia reprezentanţa diplomatică sau consulară a statului ai cărui cetăţeni sunt persoanele în cauză le va elibera un nou document de călătorie. Ieşirea de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante se face pe baza noului document de călătorie şi a adeverinţei eliberate de către autorităţile competente, nefiind necesar nici un alt permis.  +  Articolul 12Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată temporar, în parte sau în totalitate, de către oricare dintre părţile contractante, pentru motive ce ţin de ordinea publică, siguranţă sau sănătate publică. Partea contractantă care a iniţiat suspendarea, respectiv încetarea suspendării, notifică imediat celeilalte părţi contractante luarea acestei măsuri, în scris, pe cale diplomatică. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării, intră în vigoare de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă.  +  Articolul 13 (1) În decurs de 30 (treizeci) de zile de la semnarea prezentului acord, părţile contractante îşi vor trimite reciproc, pe cale diplomatică, specimenele documentelor de călătorie menţionate în anexa nr. 1, precum şi descrierea acestora. (2) În cazul în care, după intrarea în vigoare a prezentului acord, oricare dintre părţile contractante modifică documentele de călătorie menţionate în anexa nr. 1 sau introduce noi documente de călătorie, aceasta va notifica celeilalte părţi contractante, pe cale diplomatică, cu 30 (treizeci) de zile înainte de punerea lor în circulaţie, anexând specimenele, precum şi descrierea acestora.  +  Articolul 14Părţile contractante îşi vor notifica reciproc, pe căi diplomatice, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări.  +  Articolul 15Prezentul acord îşi poate înceta valabilitatea prin acordul comun al părţilor contractante sau poate fi denunţat de către oricare dintre părţile contractante printr-o notă verbală adresată celeilalte părţi contractante. În acest caz acordul îşi încetează valabilitatea în cea de-a 60-a zi după primirea notificării.Semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, turcă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenţelor în interpretarea prevederilor prezentului acord, textul în limba engleză prevalează.Pentru Guvernul României,Cristian Diaconescu,secretar de statPentru Guvernul Republicii Turcia,Omer Zeytinoglu,ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti  +  Anexa 1 Lista documentelor de călătorie utilizate de cetăţenii români: a) paşaport simplu; b) paşaport diplomatic; c) paşaport de serviciu; d) paşaport consular/titlu de călătorie; e) carnet de marinar; f) certificat de apartenenţă la un echipaj.Lista documentelor de călătorie utilizate de cetăţenii turci: a) paşaport simplu; b) paşaport diplomatic; c) paşaport special; d) paşaport de serviciu; e) paşaport consular/titlu de călătorie; f) carnet de marinar; g) certificat de apartenenţă la un echipaj; h) certificat de cale ferată.  +  Anexa 2 LISTA CAMERELOR DE COMERŢ SAU ALTOR COMITETEECONOMICE RELEVANTEA. ROMÂNIA──────────1. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - ALBA2. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - ARGEŞ3. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - ARAD4. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - BACĂU5. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - BIHOR6. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - NĂSĂUD, BIROUL BISTRIŢA7. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - BOTOŞANI8. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - BRAŞOV9. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - BRĂILA10. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - BUZĂU11. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - CARAS SEVERIN12. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - CĂLĂRAŞI13. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - CLUJ14. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - CLUJ, BIROUL DEJ15. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - CLUJ, BIROUL HUEDIN16. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ - CLUJ, BIROUL TURDA17. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, NAVIGAŢIE ŞI AGRICULTURĂ - CONSTANŢA18. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, NAVIGAŢIE ŞI AGRICULTURĂ - CONSTANŢA, BIROUL CONSTANŢA19. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, NAVIGAŢIE ŞI AGRICULTURĂ - CONSTANŢA, BIROUL MANGALIA20. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - COVASNA21. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - DÂMBOVIŢA22. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - DOLJ23. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - GALAŢI24. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - GALAŢI, BIROUL TECUCI25. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - GIURGIU26. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - GORJ27. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - HARGHITA28. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - HUNEDOARA29. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - HUNEDOARA, BIROUL PETROŞANI30. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - IALOMIŢA31. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - IAŞI32. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - IAŞI, BIROUL PAŞCANI33. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - ILFOV34. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - MARAMUREŞ35. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - MEHEDINŢI36. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - MUREŞ37. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - NEAMŢ38. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - OLT39. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA40. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - SAŢU MARE41. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - SĂLAJ42. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - SIBIU43. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - SUCEAVA44. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - TELEORMAN45. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - TIMIŞ46. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - TIMIŞ, BIROUL LUGOJ47. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - TULCEA48. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - VASLUI49. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - VÂLCEA50. CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURA - VRANCEA51. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI52. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EXPORTATORILOR ŞI IMPORTATORILOR A ROMÂNIEI (ANEIR)53. ASOCIAŢIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR A ROMÂNIEI54. ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR ROMÂNEŞTI55. ASOCIAŢIA FABRICANŢILOR DE MOBILĂ A ROMÂNIEI56. ASOCIAŢIA ORGANIZATORILOR ROMÂNI DE TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII57. ASOCIAŢIA FABRICANTELOR ŞI IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE (APIA)58. ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI A ROMÂNIEI59. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A FURNIZORILOR DE SERVICII DE INTERNET (ANISP)60. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A AGENŢIILOR ROMÂNE DE TURISM61. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL, ECOLOGIC ŞI CULTURAL (ANTREC)62. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A FURNIZORILOR DE SERVICII DE SECURITATE63. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INDUSTRIEI PRODUCĂTOARE DE SOFT ŞI SERVICII64. UNIUNEA NAŢIONALĂ A TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA65. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE66. ASOCIAŢIILE ROMÂNEŞTI PENTRU OPERAŢIUNI BANCAREB. REPUBLICA TURCIA────────────────────UNIUNI ALE EXPORTATORILOR1. UNIUNEA EXPORTATORILOR TEXTILIŞTI ÎSTANBUL2. UNIUNEA EXPORTATORILOR EGEENI3. UNIUNEA EXPORTATORILOR MEDITERANEENI4. UNIUNEA EXPORTATORILOR - ULUDAG5. UNIUNEA EXPORTATORILOR - ANTALYA6. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN ANATOLIA DE SUD-EST7. UNIUNEA EXPORTATORILOR TEXTILIŞTI - DENIZLI8. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN BAZINUL MĂRII NEGRE9. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN ANATOLIA CENTRALĂ10. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN ANATOLIA DE EST11. UNIUNEA EXPORTATORILOR - ISTANBUL12. UNIUNEA EXPORTATORILOR DE MINERALE ŞI METALE -ISTANBUL13. UNIUNEA EXPORTATORILOR DIN ESTUL MĂRII NEGRECAMERE DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE1. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ADAPAZARI2. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE AFYON3. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE AKSARAY4. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ALANYA5. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE AMASYA6. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ANAMUR7. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ANTAKYA8. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ANTALYA9. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BABAESKI10. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BIGA11. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BILECIK12. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BOLU13. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BURSA14. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CANAKKALE15. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CORLU16. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CORUM17. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIYARBAKIR18. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DUZCE19. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE EDIRNE20. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ELAZIG21. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ELBISTAN22. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ERDEMLI23. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ERZINCAN24. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ERZURUM25. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE GELIBOLU26. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE GEMLIK27. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE GEREDE28. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE GIRESUN29. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE HAYRABOLU30. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ISKENDERUN31. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ISPARTA32. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE KAHRAMANMARAS33. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE KARABUK34. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE KESAN35. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE KIRKLARELI36. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE KUTĂHYA37. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE LULEBURGAZ38. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MALATYA39. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MALKARÂ40. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MANISA41. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MERŞIN42. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE NEVSEHIR43. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ORHANGAZI44. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SALIHLI45. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SAMSUN46. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE TARSUS47. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE TEKIRDAG48. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE TRABZON49. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE TURGUTLU50. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE USAK51. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE YALOVA52. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ZONGULDAK53. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CERKEZKOY54. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE IZNIKCAMERE DE INDUSTRIE1. CAMERA DE INDUSTRIE ADANA2. CAMERA DE INDUSTRIE ANKARA3. CAMERA DE INDUSTRIE BALIKEŞIR4. CAMERA DE INDUSTRIE DENIZLI5. CAMERA DE INDUSTRIE A REGIUNII EGE6. CAMERA DE INDUSTRIE ESKISEHIR7. CAMERA DE INDUSTRIE GAZIANTEP8. CAMERA DE INDUSTRIE ISTANBUL9. CAMERA DE INDUSTRIE AYSERI10. CAMERA DE INDUSTRIE KOCAELI11. CAMERA DE INDUSTRIE KONYACAMERE DE COMERŢ1. CAMERA DE COMERŢ ADANA2. CAMERA DE COMERŢ ALIAGA3. CAMERA DE COMERŢ ANKARA4. CAMERA DE COMERŢ AYDIN5. CAMERA DE COMERŢ BALIKEŞIR6. CAMERA DE COMERŢ BODRUM7. CAMERA DE COMERŢ BULDAN8. CAMERA DE COMERŢ CEYHAN9. CAMERA DE COMERŢ DENIZLI10. CAMERA DE COMERŢ ESKISEHIR11. CAMERA DE COMERŢ GAZIANTEP12. CAMERA DE COMERŢ GEBZE13. CAMERA DE COMERŢ ISTANBUL14. CAMERA DE COMERŢ IZMIR15. CAMERA DE COMERŢ IZMIT16. CAMERA DE COMERŢ KAYSERI17. CAMERA DE COMERŢ KONYA18. CAMERA DE COMERŢ KUSADAŞI19. CAMERA DE COMERŢ KORFEZ20. CAMERA DE COMERŢ MARMARIS21. CAMERA DE COMERŢ MUGLA22. CAMERA DE COMERŢ NAZILLI23. CAMERA DE COMERŢ ODEMIS24. CAMERA DE COMERŢ SEREFLIKOCHISAR25. CAMERA DE COMERŢ SOKECAMERE DE NAVIGAŢIE1. CAMERA DE NAVIGAŢIE A REGIUNILOR IST MARMARA. EGE. ADZ. KDZ.2. CAMERA DE NAVIGAŢIE MERŞINALTE INSTITUŢII1. ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI ŞI INDUSTRIAŞILOR TURCI (TUSIAD)2. COMITETUL PENTRU RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE (DEIK)3. BURSA DE VALORI ISTANBUL (IMKB)4. ASOCIAŢIA AGENŢIILOR DE TURISM DIN TURCIA (TURSAB)5. UNIUNEA CAMERELOR DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI COMERŢ MARITIM (TOBB)6. ASOCIAŢIA EXPORTATORILOR TURCI (TIM)7. ASOCIAŢIA TRANSPORTATORILOR INTERNAŢIONALI RUTIERI (UND)8. ASOCIAŢIA CONSTRUCTORILOR TURCI (TMB)9. ASOCIAŢIA BĂNCILOR DIN TURCIA (TBB)10. ASOCIAŢIA RO-RO A OPERATORILOR NAVALI ŞI A TRANSPORTATORILOR MICŞTI11. UNIUNEA CAMERELOR INGINERILOR ŞI ARHITECŢILOR DIN TURCIA (TMMOB)  +  Anexa 3 Criteriile pentru eliberarea scrisorilor de recomandare menţionate la art. 6, de către organizaţiile prevăzute în anexa nr. 2, sunt:- poziţia solicitantului în cadrul companiei;- profilul companiei (date despre natura, locul şi durata activităţii sale);- ultimul bilanţ disponibil al companiei;- compania să fie membră de cel puţin un an a camerei de comerţ sau a altor organizaţii economice relevante;- scopul specific al şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, incluzând numele partenerilor locali, dacă este cazul.______________