LEGE nr. 47 din 17 martie 2004privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se înfiinţează Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", care se desfiinţează. (2) C.N.A.D.N.R. este persoană juridică română, de interes strategic naţional cât timp statul este acţionar majoritar, care se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform legilor în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 1. (3) C.N.A.D.N.R. are, la înfiinţare, în structura sa 7 subunităţi denumite direcţii regionale de drumuri şi poduri şi un centru de studii şi cercetare, fără personalitate juridică. (4) C.N.A.D.N.R. poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii şi ale statutului. (5) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiinţate la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii şi statutului, iar actele constitutive ale unităţilor menţionate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în condiţiile legii. (6) C.N.A.D.N.R. desfăşoară în principal activităţi de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Capitalul social iniţial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", în baza situaţiei financiare anuale şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002. (2) Capitalul social iniţial este împărţit în 1.637.022 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei. (3) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R. (4) Acţiunile C.N.A.D.N.R. sunt deţinute iniţial şi în totalitate de statul român, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (5) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomă «Administraţia Naţională a Drumurilor din România», pe de o parte, şi C.N.A.D.N.R., pe de altă parte, se va face pe bază de protocol care se va încheia în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Dacă valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-preluare va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita la oficiul registrului comerţului competent rectificarea cuvenită, în termen de 60 de zile de la semnarea protocolului. (6) Acţiunile emise în condiţiile legii de C.N.A.D.N.R. pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital. (7) C.N.A.D.N.R. se poate privatiza, în condiţiile legii, statul având opţiunea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni. Privatizarea pachetului majoritar de acţiuni se face prin lege specială. (8) Pe perioada în care statul este acţionar majoritar, C.N.A.D.N.R. poate vinde sau închiria active din proprietatea sa, la iniţiativa consiliului de administraţie, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor şi cu mandatarea specială a reprezentanţilor Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în adunarea generală a acţionarilor. (9) C.N.A.D.N.R. poate participa cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate similar sau conex."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) C.N.A.D.N.R. deţine în proprietate bunuri imobile şi mobile. Bunurile aparţinând proprietăţii publice a statului sunt de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Bunurile aparţinând proprietăţii publice a statului, definite la alin. (1), constituie elemente ale infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale şi sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale, prevăzute în anexa nr. 2, se concesionează C.N.A.D.N.R. pe o perioadă de 49 de ani, fără plata redevenţei, prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pe bază de contract de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (4) În cazul privatizării a peste 50% din pachetul de acţiuni, prevederile şi clauzele contractului de concesiune vor fi modificate în conformitate cu prevederile legale. (5) Contravaloarea bunurilor aparţinând proprietăţii publice a statului nu este inclusă în valoarea capitalului social al C.N.A.D.N.R. (6) Bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România», trec în proprietatea C.N.A.D.N.R. la data înmatriculării sale în registrul comerţului şi se regăsesc în capitalul social iniţial al acesteia. Contravaloarea terenurilor aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România» nu este cuprinsă în capitalul social iniţial prevăzut la art. 2 alin. (1). Aceste terenuri vor intra în patrimoniul companiei şi se vor reevalua, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de un an de la încheierea protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2 alin. (5), modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.N.A.D.N.R. Acţiunile nou-emise, aferente modificării capitalului social cu valoarea terenurilor, vor reveni statului în calitate de acţionar unic. (7) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, precum şi tariful de utilizare a autostrăzilor şi drumurilor naţionale din România, în lei şi în valută, stabilite potrivit legii, constituie venit propriu al C.N.A.D.N.R."4. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) C.N.A.D.N.R. are ca obiect principal de activitate: a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea autostrăzilor şi drumurilor naţionale în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei; codurile aferente acestor activităţi sunt următoarele:1. cod CAEN 4523 - construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi baze sportive;2. cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcţii;3. cod CAEN 4521 - construcţii de clădiri şi lucrări de geniu;4. cod CAEN 4511 - demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere;5. cod CAEN 4512 - lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;6. cod CAEN 4522 - lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;7. cod CAEN 7420 - activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare; codul aferent acestei activităţi este următorul:- cod CAEN 7513 - controlul activităţilor economice; c) activităţi comerciale, industriale, precum şi alte activităţi necesare îndeplinirii obiectului său de activitate; d) încasarea în punctele de frontieră şi în alte puncte a obligaţiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor şi drumurilor naţionale; codul aferent acestei activităţi este următorul:- cod CAEN 7513 - controlul activităţilor economice. (2) C.N.A.D.N.R. va putea efectua orice alte operaţiuni şi activităţi legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit prin statut; codurile aferente acestor activităţi sunt următoarele:- cod CAEN 2222 - alte activităţi de tipărire n.c.a.;- cod CAEN 2661 - fabricarea elementelor din beton pentru construcţii;- cod CAEN 2663 - fabricarea betonului;- cod CAEN 2664 - fabricarea mortarului;- cod CAEN 2811 - fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;- cod CAEN 4534 - alte lucrări de instalaţii;- cod CAEN 4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;- cod CAEN 4550 - închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personal de deservire aferent;- cod CAEN 5010 - comerţ cu autovehicule;- cod CAEN 5020 - întreţinerea şi repararea autovehiculelor;- cod CAEN 5030 - comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule;- cod CAEN 5050 - comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule;- cod CAEN 5151 - comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;- cod CAEN 5153 - comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii;- cod CAEN 5157 - comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;- cod CAEN 5523 - alte mijloace de cazare;- cod CAEN 6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;- cod CAEN 6024 - transporturi rutiere de mărfuri;- cod CAEN 6312 - depozitări;- cod CAEN 6321 - alte activităţi anexe transporturilor terestre;- cod CAEN 7012 - cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;- cod CAEN 7020 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;- cod CAEN 7121 - închirierea altor mijloace de transport terestru;- cod CAEN 7132 - închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de deservire aferent;- cod CAEN 7134 - închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.;- cod CAEN 7230 - prelucrarea informatică a datelor;- cod CAEN 7430 - activităţi de testări şi analize tehnice;- cod CAEN 8022 - învăţământ secundar teoretic, tehnic sau profesional."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Potrivit obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. asigură condiţii de siguranţă a circulaţiei pe autostrăzi şi drumuri naţionale deschise circulaţiei publice, exercitând atribuţiile care îi revin conform legii."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) C.N.A.D.N.R. are dreptul să utilizeze, în condiţiile legii, zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii rutiere a autostrăzilor şi drumurilor naţionale, în scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei rutiere şi al prevenirii evenimentelor rutiere. (2) Terenurile aflate în zona de protecţie a autostrăzilor şi drumurilor naţionale pot fi ocupate temporar, cu înştiinţarea proprietarilor, de C.N.A.D.N.R. în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor rutiere. C.N.A.D.N.R., în termen de maximum 15 zile de la ocuparea terenurilor, va dispune măsurile legale pentru aducerea acestora la starea iniţială. În cazul producerii de pagube materiale, C.N.A.D.N.R. va asigura ca proprietarii să primească, în condiţiile legii, o justă despăgubire. (3) În vederea prevenirii şi combaterii fenomenului de înzăpezire, pe unele sectoare de autostrăzi şi drumuri naţionale C.N.A.D.N.R. poate ocupa temporar, cu materiale şi mijloace specifice, terenuri aflate în vecinătatea acestora şi care nu se află în proprietatea sa; ocuparea temporară se face cu titlu gratuit şi cu înştiinţarea prealabilă a proprietarilor. Eliberarea terenurilor ocupate temporar se va face de către şi pe cheltuiala C.N.A.D.N.R. imediat ce dispar condiţiile favorizante apariţiei fenomenului de înzăpezire. În eventualitatea producerii unor pagube materiale datorită utilizării terenurilor în scopul anterior menţionat, C.N.A.D.N.R. va oferi proprietarilor despăgubiri în condiţiile legii. (4) C.N.A.D.N.R. va acţiona, în condiţiile legii, pentru interzicerea şi eliminarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare şi a oricăror alte obiective amplasate ilegal în zona de siguranţă sau de protecţie a autostrăzilor şi drumurilor naţionale. Proprietarii acestora vor suporta integral cheltuielile generate de dezafectare, precum şi eventualele pagube produse, potrivit legii."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Închiderea definitivă şi/sau temporară a circulaţiei publice pe autostrăzi şi drumurile naţionale, pentru considerente tehnologice sau de siguranţă, precum şi pentru executarea de lucrări ori instituirea de restricţii, se face în baza unui protocol încheiat între C.N.A.D.N.R. şi reprezentanţii poliţiei rutiere, în condiţiile legii."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În cazul unor calamităţi naturale, dezastre sau evenimente rutiere C.N.A.D.N.R. va acţiona în cel mai scurt timp pentru repunerea în funcţiune a infrastructurii rutiere a autostrăzilor şi drumurilor naţionale afectate."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) C.N.A.D.N.R. este administratorul autostrăzilor şi drumurilor naţionale, în condiţiile contractului de concesiune prevăzut la art. 3, având drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte. (2) C.N.A.D.N.R., corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România» şi preia toate drepturile şi va fi ţinută de toate obligaţiile legale şi contractuale decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele arbitrale, judecătoreşti sau cu atribuţii jurisdicţionale, din contractele şi acordurile interne şi internaţionale, precum şi din creditele contractate direct de stat şi subîmprumutate către Regia Autonomă «Administraţia Naţională a Drumurilor din România» prin acorduri subsidiare."10. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:"a) să asigure punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin din planul de mobilizare;"11. La articolul 10, litera b) se abrogă.12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al C.N.A.D.N.R. cuprinde venituri proprii ale companiei, venituri din prestări de servicii şi surse de reabilitare a drumurilor în conformitate cu contractul încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, alocaţii de la bugetul de stat, credite interne/externe, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite şi se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Veniturile C.N.A.D.N.R. se utilizează, potrivit legii, după cum urmează: a) veniturile proprii se utilizează, în principal, pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere, precum şi pentru rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi de comisioane; b) veniturile din prestări de servicii cuvenite potrivit prevederilor contractului încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi sursele pentru reabilitarea drumurilor se utilizează pentru proiectarea, repararea, administrarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea, precum şi pentru construcţia de noi autostrăzi şi drumuri naţionale; c) fondurile externe nerambursabile se utilizează pentru reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi construcţia de autostrăzi şi drumuri naţionale, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut şi ale contractelor de finanţare; d) fondurile din credite interne şi externe se utilizează pentru proiectarea, repararea, întreţinerea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi construcţia de autostrăzi şi drumuri naţionale; e) alocaţiile de la bugetul de stat se utilizează pentru reabilitarea autostrăzilor şi drumurilor naţionale, pentru dezvoltarea, modernizarea şi construcţia de autostrăzi şi drumuri naţionale, inclusiv pentru rambursări de credite, de plăţi de dobânzi şi de comisioane."13. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Crearea de noi bunuri proprietate publică, precum şi dezvoltarea şi modernizarea celor existente, în scopul integrării autostrăzilor şi drumurilor naţionale din România în sistemul european de transport, se asigură cu finanţare din venituri proprii, din surse pentru reabilitare, din fonduri externe nerambursabile, din credite interne şi externe şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat şi din alte surse legal constituite, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului......................................................................................... (4) În cazurile în care interesele de stat impun executarea de către C.N.A.D.N.R. de lucrări sau prestarea de servicii speciale, sursele de finanţare aferente vor fi stabilite potrivit prevederilor legale."14. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) La înfiinţare, personalul Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România» va fi preluat de C.N.A.D.N.R., în condiţiile legii....................................................................................... (3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, condiţiile de muncă, obligaţiile generale şi specifice, timpul de muncă şi de odihnă, programele de perfecţionare profesională a salariaţilor şi alte condiţii în care se desfăşoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condiţiile legii, în termen de cel mult 180 de zile de la data înmatriculării C.N.A.D.N.R. în registrul comerţului."15. După articolul 17 se introduce un articol nou, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1 . - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."16. După articolul 18 se introduce articolul 19 cu următorul cuprins:"Art. 19. - La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului:1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin domeniului public al statului;4. lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent;5. plantaţiile rutiere şi terenul aferent;6. suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă."17. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.18. La anexa nr. 1, alineatele (3) şi (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(3) C.N.A.D.N.R. poate înfiinţa filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi în ţară şi în străinătate, potrivit legii. (4) Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiinţate, potrivit legii şi statutului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor, iar actele constitutive ale unităţilor menţionate la alin. (3) se adoptă prin hotărâri ale acesteia, în condiţiile legii."19. La anexa nr. 1, articolul 5 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 5ScopulScopul C.N.A.D.N.R. îl constituie gestionarea, dezvoltarea, administrarea şi exploatarea pe principii comerciale a elementelor infrastructurii rutiere de autostrăzi şi drumuri naţionale, pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei, de fluenţă şi continuitate."20. La anexa nr. 1, alineatele (1) şi (3) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"(1) C.N.A.D.N.R. desfăşoară activităţi de interes public naţional şi are, în principal, ca obiect de activitate: a) proiectarea, construirea, modernizarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea autostrăzilor şi drumurilor naţionale; b) implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare; c) încasarea în punctele de frontieră şi în alte puncte, stabilite conform legii, a obligaţiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor şi drumurilor naţionale; d) emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrăzilor şi drumurilor naţionale, pentru construcţii, panouri publicitare, instalaţii şi alte obiective similare; e) emiterea de autorizaţii speciale de transport intern; f) încasarea şi controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor şi drumurilor naţionale; g) activităţi comerciale industriale şi alte activităţi necesare îndeplinirii obiectului său de activitate........................................................................................... (3) În scopul realizării obiectului său de activitate C.N.A.D.N.R. desfăşoară următoarele activităţi:1. elaborează studii, prognoze şi proiecte de strategii pentru dezvoltarea şi sistematizarea reţelei de drumuri publice, le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi urmăreşte realizarea acestora în limitele de competenţă acordate potrivit legii;2. elaborează programe şi strategia de modernizare şi dezvoltare a reţelei de autostrăzi şi drumuri naţionale, ţinând seama de programele şi strategiile de modernizare şi dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene şi comunale, şi le supune spre aprobare potrivit legii;3. analizează şi face propuneri, în condiţiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiinţarea de drumuri, precum şi clasarea şi declasarea acestora;4. colaborează cu organe ale administraţiei publice locale în scopul dezvoltării unitare a întregii reţele de drumuri, potrivit nevoilor economiei naţionale;5. întocmeşte programe anuale şi de perspectivă a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale, a podurilor şi autostrăzilor şi le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;6. asigură urmărirea şi coordonarea lucrărilor de întreţinere, reparare, reabilitare, modernizare şi construcţie a drumurilor naţionale, precum şi executarea şi recepţia pe teren a lucrărilor respective;7. elaborează norme de consum şi norme de stoc pentru materialele specifice sectorului de drumuri;8. urmăreşte avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii de autostrăzi şi drumuri naţionale;9. propune norme tehnice şi tehnologii specifice privind construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor publice;10. emite acorduri şi autorizaţii pentru construcţii, panouri publicitare, instalaţii şi alte obiective similare care se execută în zona autostrăzilor şi drumurilor naţionale, în condiţiile legii;11. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică cu firme străine;12. participă, în baza mandatului aprobat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la consfătuiri şi acţiuni pe plan internaţional în organismele la care este afiliată şi la alte manifestări internaţionale organizate pe teme de autostrăzi şi drumuri naţionale;13. tratează probleme de colaborare tehnico-ştiinţifică în domeniul drumurilor pe linie internaţională şi coordonează realizarea sarcinilor ce îi revin din înţelegerile, convenţiile şi acordurile internaţionale;14. organizează proceduri de achiziţie pentru contractarea lucrărilor, serviciilor şi a produselor necesare în domeniul său de activitate, conform legii;15. elaborează documentaţii pentru execuţia de lucrări şi pentru exploatarea autostrăzilor;16. coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic reţeaua de laboratoare din unităţile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor şi a lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor publice, precum şi a tuturor activităţilor pe care le desfăşoară;17. elaborează proiectele, programele anuale şi de perspectivă pentru cercetarea ştiinţifică în sectorul de drumuri publice;18. elaborează propuneri cu privire la problemele de standardizare, specifice obiectului de activitate;19. asigură organizarea intervenţiilor necesare în scopul eliminării operative a avariilor, restricţiilor sau a altor situaţii provocate de calamităţi pe autostrăzi şi drumurile naţionale;20. organizează, îndrumă şi controlează aplicarea semnalizării rutiere pe autostrăzi şi drumurile naţionale, în conformitate cu normele în vigoare şi cu convenţiile internaţionale, şi colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;21. organizează, într-o concepţie unitară, reţeaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier al autovehiculelor şi asigură prelucrarea datelor;22. execută expertize tehnice, testări, măsurători şi acordă consultanţă în domeniile specifice obiectului său de activitate;23. participă la capitalul social al altor societăţi comerciale şi decide, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine;24. negociază şi contractează credite cu bănci şi cu alte instituţii financiare, în condiţiile legii;25. desfăşoară activităţi de editare, tipărire, difuzare şi publicitate, potrivit legii;26. negociază şi încheie contracte pentru achiziţii publice de investiţii, bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri, în condiţiile legii;27. desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea scopului şi obiectului său de activitate."21. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 7Proprietatea publicăC.N.A.D.N.R. deţine în concesiune elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale, pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate şi potrivit prevederilor contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."22. La anexa nr. 1, articolul 8 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 8Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome «Administraţia Naţională a Drumurilor din România», în baza situaţiei financiare anuale şi a patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002. (2) Capitalul social iniţial va fi modificat, în condiţiile legii, în baza protocolului de predare-preluare. (3) Capitalul social iniţial este împărţit în 1.637.022 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei. (4) Capitalul social iniţial este în întregime subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R. (5) Acţiunile C.N.A.D.N.R. sunt deţinute iniţial şi în totalitate de statul român, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (6) C.N.A.D.N.R. poate fi privatizată în condiţiile legii, statul având opţiunea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni. Privatizarea pachetului majoritar de acţiuni se face prin lege specială."23. La anexa nr. 1, literele c), h) şi i) ale alineatului (5) al articolului 14 vor avea următorul cuprins:"c) aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, agenţii şi de alte subunităţi fără personalitate juridică;......................................................................................... h) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale; i) aprobă proiectul contractului de concesiune a reţelei de drumuri ce urmează a fi încheiat cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi modificări ale acestuia;"24. La anexa nr. 1, litera j) a alineatului (5) al articolului 14 se abrogă.25. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(1) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către cel desemnat să îl înlocuiască, precum şi la cererea acţionarilor care deţin cel puţin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor."26. La anexa nr. 1, alineatul (3) al articolului 15 se abrogă.27. La anexa nr. 1, litera f) a articolului 19 va avea următorul cuprins:"f) hotărăşte cu privire la închirierea bunurilor proprietate privată a C.N.A.D.N.R., în condiţiile legii;"28. La anexa nr. 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"e) încheie acte juridice în numele şi pe seama C.N.A.D.N.R., potrivit competenţelor;"29. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 30 se abrogă.30. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(1) În caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi lichidată conform prevederilor legale."31. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2ELEMENTELEinfrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionaleReţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările ulterioare, cuprinde următoarele elemente:1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de artă, cu terenul aferent;3. locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin domeniului public;4. lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenurile aferente;5. plantaţiile rutiere şi terenul aferent;6. suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 martie 2004.Nr. 47.--------------