ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 11 martie 2004privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 23 martie 2004  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,având în vedere necesitatea ratificării în regim de urgenţă a Acordului-cadru de împrumut, în vederea încadrării în termenul limită stabilit pentru finalizarea proiectului, respectiv până în luna decembrie 2004,ţinând seama de faptul că disponibilizarea sumelor împrumutului trebuie efectuată cât mai rapid, în vederea luării măsurilor care să permită demararea şi finalizarea, până la sfârşitul anului 2004, a lucrărilor de construire a 300 de săli de sport pentru şcoli din învăţământul primar şi secundar din România, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004, în valoare de 54,45 milioane euro.  +  Articolul 2 (1) Aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut va fi realizată de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., desemnată ca agenţie de implementare. (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului un acord de împrumut subsidiar prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de împrumut, inclusiv repartizarea sumelor necesare pentru proiect pe activităţi şi surse de finanţare.  +  Articolul 3Contribuţia României la realizarea proiectului menţionat la art. 1 va fi asigurată din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi din împrumutul extern contractat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului de la banca Credit Suisse First Boston şi va fi egală cu echivalentul în lei al sumei de 54,45 milioane euro. Această contribuţie se va majoră cu valoarea impozitelor şi taxelor aferente proiectului, care va fi acoperită din aceeaşi sursă.  +  Articolul 4Fondurile în lei necesare pentru rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate din fonduri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului-cadru de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în descrierea tehnică, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi. (2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut, convenite cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 11 martie 2004.Nr. 7.ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUTîntre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeiF/P 1428 (2003)România, prin Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România, denumită în continuare Împrumutat, pe de o parte, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizaţie internaţională, Paris, denumită în continuare BDCE, pe de altă parte,având în vedere cererea transmisă de un membru al Guvernului României, din data de 18 noiembrie 2002,având în vedere Rezoluţia Consiliului de administraţie al BDCE 1424 (1997), a IV-a revizuire,având în vedere cel de-al treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei,având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din 6 octombrie 1970,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Condiţii generaleAcest împrumut este acordat în cadrul condiţiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE şi în cadrul condiţiilor speciale stabilite prin acest acord-cadru de împrumut, denumit în continuare acordul, şi anexele nr. 1-4 la acesta.  +  Articolul 2ProiectulBDCE acordă Împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finanţarea parţială a F/P 1428 (2003), aprobat de către Consiliul de administraţie al BDCE în data de 17 iunie 2003 şi referitor la construirea a 300 de săli de sport pentru şcoli din învăţământul primar şi secundar din România.Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul că Împrumutatul îl utilizează numai pentru finanţarea proiectului descris în anexa nr. 1, denumit în continuare proiect, şi că realizează acest proiect prin Compania Naţională de Investiţii - S.A., denumită în continuare CNI, o companie publică din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumit în continuare MTCT.Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 3Împrumutul3.1. Condiţii financiareValoarea împrumutului acordat este 54.450.000 euro (cincizeci şi patru milioane patru sute cincizeci de mii euro). Acesta va fi disponibilizat în tranşe. Fiecare tranşă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăşi 15 ani, incluzând o perioadă de graţie de 5 ani.Pentru fiecare tranşă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare şi conturile de remitenţă ale fiecărei părţi vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către împrumutat şi BDCE.O scrisoare suplimentară la acest acord, care precizează condiţiile pentru fiecare tranşă, va fi întocmită la momentul tragerii în mod corespunzător, în formatul stabilit în anexa nr. 2.3.2. Trageri şi comisionul de neefectuare a tragerilorTragerea sumelor împrumutului în mai multe tranşe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării proiectului.Prima tragere trebuie să aibă loc în cel mult 18 luni de la data aprobării proiectului.Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaraţiilor Împrumutatului, prin CNI, referitoare la stadiul proiectului (şi previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).BDCE va percepe Împrumutatului un comision de neefectuare a tragerilor de 0,50% (pe an, plătibil în rate trimestriale), aplicat la diferenţa dintre sumele care trebuiau să fie trase (conform pragurilor valorice minime stabilite mai jos) şi sumele disponibilizate efectiv. Pragurile valorice menţionate sunt următoarele:(i) dacă tragerile efectuate în termen de 18 luni de la data aprobării proiectului reprezintă mai puţin de 20% din totalul sumei aprobate a împrumutului;(îi) dacă tragerile efectuate în termen de 24 de luni de la data aprobării proiectului reprezintă mai puţin de 30% din totalul sumei aprobate a împrumutului;(iii) dacă tragerile efectuate în termen de 36 de luni de la data aprobării proiectului reprezintă mai puţin de 50% din totalul sumei aprobate a împrumutului.3.3. MobilizareÎn scopul mobilizării tranşelor împrumutului, Împrumutatul va transmite la BDCE pentru fiecare tragere, înaintea efectuării fiecărei trageri, angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3).Angajamentul de plată este întocmit şi plătibil în valută în care tranşa a fost disponibilizată.3.4. DomiciliereToate sumele datorate de Împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile BDCE în euro, în contul BDCE nr. 92 87 384, deschis la Deutsche Bank, Frankfurt, prin notificare fax care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către Împrumutat cu efectuarea plăţii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei date de plată.3.5. DatePrevederile prezentului articol fac obiectul convenţiei "Modificarea următoarei zile lucrătoare". "Modificarea următoarei zile lucrătoare" înseamnă o convenţie prin care, dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare (zi lucrătoare înseamnă o zi în care Sistemul TARGET - Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real funcţionează), acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu condiţia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.  +  Articolul 4Monitorizarea împrumutului şi proiectului4.1.1. Utilizarea împrumutuluiSumele împrumutului pentru fiecare tranşă vor trebui să fie utilizate de Împrumutat pentru finanţarea proiectului, în termen de 6 luni de la disponibilizarea de către BDCE.4.1.2. Implementarea proiectuluiPentru implementarea proiectului Împrumutatul desemnează CNI ca agenţie de implementare. Împrumutatul, prin CNI, va depune toate eforturile şi diligenţele şi va exercita toate metodele folosite în mod curent, în special metodele financiare, tehnice, sociale şi manageriale, precum şi cele referitoare la protecţia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectului.În special, se va asigura - înaintea implementării proiectului - că întreaga finanţare, drepturile de proprietate asupra pământului şi imobiliare, care sunt necesare pentru aceasta, sunt disponibile şi că toate activele şi instalaţiile sunt permanent asigurate şi întreţinute.În cazul în care costurile proiectului, după cum sunt descrise în anexa nr. 1, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, Împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea proiectului.În plus, Împrumutatul, prin CNI, se va asigura că:- proiectul corespunde prevederilor convenţiilor în materie ale Consiliului Europei;- proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit convenţiilor internaţionale în materie;- finanţarea parţială acordată de BDCE nu depăşeşte 50% din costul total al proiectului, excluzând taxele, dobânda şi comisioanele financiare, aşa cum se prevede în anexa nr. 1.4.1.3. AchiziţiiAvând în vedere că responsabilitatea pentru implementarea proiectului şi, ca urmare, responsabilitatea adjudecării şi administrării contractelor din cadrul acestuia rămân Împrumutatului, prin CNI, proiectul va respecta procedurile de licitaţie conform ultimei legislaţii naţionale privind achiziţiile.BDCE îşi rezervă dreptul să efectueze prin sondaj o preanaliză sau postanaliză a documentaţiei de achiziţie.4.1.4. Raportările privind stadiul proiectuluiCel puţin o dată pe an de la tragerea împrumutului până la finalizarea întregului proiect, Împrumutatul, prin CNI, va transmite BDCE un raport cuprinzător, în forma stabilită în anexa nr. 4, care detaliază:- situaţia utilizării împrumutului;- stadiul planului financiar al proiectului;- stadiul proiectului;- detalii privind managementul proiectului.4.1.5. Raportul privind finalizarea proiectuluiLa finalizarea întregului proiect Împrumutatul va prezenta un raport final conţinând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale şi privind mediul înconjurător.4.2. Furnizarea de informaţii BDCEÎmprumutatul, prin CNI, va ţine evidenţe contabile privind proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internaţionale, vor arăta, în orice moment, evoluţia proiectului, vor înregistra toate operaţiunile efectuate şi vor identifica activele şi serviciile finanţate cu ajutorul prezentului împrumut.Împrumutatul, prin CNI, se angajează să primească orice misiune de informare efectuată de către angajaţii BDCE sau de consultanţi externi angajaţi de BDCE şi să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul proiectului. În special, BDCE poate efectua la faţa locului un audit al contabilităţii proiectului, realizat de unul sau de mai mulţi consultanţi la alegerea sa, pe cheltuiala Împrumutatului, în cazul neonorării la termen de către Împrumutat a oricărei obligaţii asumate în cadrul prezentului împrumut.Împrumutatul se angajează să răspundă într-o perioadă rezonabilă oricărei informaţii solicitate de BDCE şi să furnizeze orice documentaţie pe care BDCE o poate considera necesară şi o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveşte monitorizarea proiectului şi utilizarea împrumutului.Împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice schimbare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru proiect şi, în sens general, despre orice eveniment care poate influenţa îndeplinirea obligaţiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice schimbare a legislaţiei sau a normelor în sectorul economic relevant pentru proiect poate constitui unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.  +  Articolul 5Încetarea obligaţiilor ÎmprumutatuluiPlata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează Împrumutatul de orice obligaţie, astfel cum este definită în clauza 3.1.După ce întreaga sumă a acestui împrumut, toate dobânzile şi alte costuri care rezultă din acesta, în special sumele conform art. 6 şi 7, au fost plătite corespunzător, Împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligaţiile sale faţă de BDCE, cu excepţia celor stipulate în art. 4.  +  Articolul 6Dobânda pentru întârziereFără a contraveni oricărui alt posibil recurs al BDCE în cadrul prezentului acord şi Normelor de împrumut ale BDCE sau, după caz, dacă Împrumutatul nu plăteşte întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform acordului de împrumut, cel mai târziu la data scadenţei specificate, Împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată şi neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valută plăţii întârziate, considerată data scadentă (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an calculate de la data scadentă a acestei sume până la data efectuării plăţii. Rata EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.  +  Articolul 7Costuri asociateToate impozitele şi taxele de orice fel, datorate şi plătite, şi toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori parţial, fie din garantarea ori refinanţarea împrumutului acordat, împreună cu toate cheltuielile din acţiuni juridice şi extrajuridice care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către Împrumutat.Totuşi se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj menţionate în acest capitol 4.  +  Articolul 8GaranţiiÎmprumutatul declară că nici un alt angajament nu a fost făcut şi nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terţe părţi un regim preferenţial, un drept preferenţial de plată, o colaterală sau o garanţie de orice natură ar fi, care ar putea conferi mai multe drepturi terţei părţi (denumită în continuare garanţie).Dacă o astfel de garanţie a fost totuşi acordată unei terţe părţi, Împrumutatul este de acord să întocmească ori să furnizeze o garanţie identică în favoarea BDCE sau, când este împiedicat să o facă, să ofere o garanţie echivalentă şi să stipuleze formarea unei astfel de garanţii în favoarea BDCE.Neîndeplinirea acestor prevederi poate reprezenta un caz de culpă, după cum este specificat în art. 13-h din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE, şi poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.  +  Articolul 9Reprezentări şi certificăriÎmprumutatul prezintă şi certifică faptul că:- autorităţile sale competente l-au autorizat să încheie prezentul acord şi au dat în acest sens semnatarului (semnatarilor) autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, regulamentele, articolele asocierii şi alte texte aplicabile acestuia;- întocmirea şi semnarea acordului nu contravin legilor, decretelor, regulamentelor, articolelor asocierii şi altor texte aplicabile acestuia şi că toate permisele, licenţele şi autorizaţiile necesare acestuia au fost obţinute şi vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.Orice schimbare referitoare la reprezentările şi certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE şi să fie furnizate toate documentele justificative.  +  Articolul 10Relaţii cu terţiiÎmprumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca nici un fapt referitor la relaţiile sale cu terţe părţi, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau parţiale, a obligaţiilor sale rezultate din acord. BDCE nu poate fi implicată în diferendele care ar putea să apară între Împrumutat şi terţe părţi, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de BDCE datorită oricărui diferend, şi, în special, toate costurile legale sau de judecată vor fi pe cheltuiala Împrumutatului.  +  Articolul 11Interpretarea acorduluiÎmprumutatul declară că a luat cunoştinţă de Normele de împrumut ale BDCE şi că a primit o copie a acestora. Atunci când există o contradicţie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE şi orice prevedere a acordului, vor prevala prevederile acordului. Titlurile paragrafelor, secţiunilor şi capitolelor acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia. În nici un caz nu se va presupune că BDCE a renunţat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin acord.  +  Articolul 12Legea aplicabilăAcest acord şi garanţiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat la art. 1 paragraful 3 din cel de-al treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii şi imunităţi al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949, şi, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceză. Diferendele dintre părţi privind acordul vor face obiectul arbitrajului în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 13Executarea unei hotărâri de arbitrajPărţile contractante convin să nu facă uz de nici un privilegiu, de nici o imunitate sau legislaţie în faţa oricărei autorităţi jurisdicţionale sau a altei autorităţi, fie ea naţională ori internaţională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în condiţiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.  +  Articolul 14NotificăriOrice notificare sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul acestui acord de BDCE sau Împrumutat vor fi în scris şi vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt înmânate personal, transmise par avion sau prin fax de către o parte celeilalte părţi la acea adresă a părţii specificată mai jos.Pentru Împrumutat:România, prin Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17, Bucureşti, RomâniaÎn atenţia: ministrului finanţelor publice, secretarului de stat şi/sau directorului general al Direcţiei generale a finanţelor publice externeTelefon: +4021 311 23 76Fax: +4021 312 67 92Pentru BDCE:Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei55 Avenue Kleber, 75116 ParisÎn atenţia: guvernatorului şi/sau directorului Departamentului pentru Finanţarea ProiectelorTelefon: +33 1 47 55 37 53Fax: +33 1 47 55 37 52Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză ori franceză sau, dacă sunt în altă limbă, vor fi însoţite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.  +  Articolul 15Intrarea în vigoareAcest acord va intra în vigoare după semnarea de către BDCE şi Împrumutat şi ratificarea lui de către Parlamentul României.  +  Articolul 16Exemplarele acorduluiPrezentul acord este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părţile contractante.Bucureşti, 23 ianuarie 2004.Pentru România,Mihai Nicolae Tănăsescu,ministrul finanţelor publiceParis, 28 ianuarie 2004.Pentru Banca de Dezvoltarea Consiliului Europei,K.J. Ners  +  Anexa 1                               SINTEZA PROIECTULUI 
  I. F/P 1428 (2003)
  Împrumutat România
  Aprobarea Consiliului de administraţie 17 iunie 2003 CA/226/2003, pct. V paragraful 14
  Suma aprobată 54.450.000 euro
   
  II. Domenii de intervenţie Scopul proiectului este construirea a 300 de săli de sport pentru şcoli din învăţământul primar şi secundar din România.
  Lucrările planificate Identificarea şi selectarea locaţii- lor pentru sălile de sport. Negocierea cu autorităţile locale a mandatului construirii şi a transfe- rului responsabilităţii pe perioada construirii sălilor de sport. Licitarea, contractarea şi monitori- zarea implementării proiectului. Supervizarea execuţiei lucrărilor. Pregătirea rapoartelor trimestriale de implementare a proiectului, care detaliază nivelul utilizării împrumu- tului alocat de MTCT
  Localizare România
  Costul total al proiectului 108.900.000 euro
  Costul distribuit pe articole Proiectare/Servicii inginereşti: 2.178.000 euro - 2% Lucrări: 100.055.400 euro - 91,8% Echipamente: 6.666.600 euro - 6,2%
  Planul de finanţare 54.450.000 euro; BDCE: 50% 54.450.000 euro; România: 50%
  Stadiul lucrărilor la momentul prezentării cererii Proiectul va fi implementat într-un an.
  Graficul lucrărilor Începutul lucrărilor: mai 2003 Sfârşitul lucrărilor: decembrie 2004
  Procedurile aplicate de către Împrumutat pentru tragerea sub- împrumuturilor individuale Anterior tragerii primei tranşe, Îm- prumutatul va prezenta un raport de- taliat privind toate cheltuielile efectuate, inclusiv previziuni până la finalizarea proiectului. În vede- rea verificării costului şi a proce- durilor de achiziţii utilizate, pe parcursul proiectului se va desfăşura o misiune tehnică. La finalizarea implementării va fi întocmit un raport tehnic şi finan- ciar final privind realizarea proiec- tului.
   
  III. Criterii de eligibilitate (pe domenii de intervenţie) Proiectul este în concordanţă cu cri- teriile de eligibilitate din Rezolu- ţia 1424 (2001), a IV-a revizuire. Proiectul prevede construirea a 300 de săli de sport pentru şcoli din în- văţământul primar şi secundar din ţa- ră, pentru susţinerea strategiei Gu- vernului privind modernizarea infra- structurii şcolare, cuprinsă în Pro- gramul de reformă al învăţământului. Se aşteaptă ca proiectul să asigure tineretului o educaţie fizică şi do- bândirea unor aptitudini sportive şi că acestea vor contribui la dezvolta- rea umană şi coeziunea socială în ţa- ră.
   
  IV. Efecte sociale (pe domenii de intervenţie) De proiect vor beneficia direct circa 275.000 elevi. Proiectul va avea un impact economic pozitiv asupra aface- rilor şi companiilor locale de cons- trucţii. La finalizarea programului vor fi create, conform Împrumutatului, 14.200 noi locuri de muncă, din care 3.600 vor fi permanente (12 locuri de muncă permanente/sală de sport) şi 10.600 temporare (36 locuri de muncă temporare/sală de sport).
   +  Anexa 2 F/P 1428 (2003) - [numar tranşă]BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEISCRISOARE SUPLIMENTARĂla Acordul-cadru de împrumut din data [data]dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei(denumită în continuare BDCE) şi [numeleÎmprumutatului] (denumit în continuare Împrumutat)Prezenta scrisoare suplimentară şi acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii şi condiţiile convenite pentru [număr] tranşă, aşa cum este specificat în articolul [număr] din acordul-cadru menţionat.Suma împrumutului: euro [suma]Perioada de acordare: perioada totală de acordare:15 ani, cu 5 ani perioadă degraţieRata variabilă a dobânzii: EURIBOR la 6 luni plus sau minus[număr] puncte de bază [net] pe anPlata dobânzii: în rate semestrialeNumitorul fracţiei: actual/360 neajustabil, convenţia"Modificarea următoarei zile lu-crătoare"Zi lucrătoare: o zi în care Sistemul de transferrapid automat transeuropean cuprivire la decontările brute întimp real (TARGET) funcţioneazăData de disponibilizare: [data]Instrucţiuni de plată: numărul contului [număr] al [nu-mele băncii şi oraşului], codulSWIFT [cifrul] prin [numelebăncii corespondente şi oraşu-lui], codul SWIFT [cifrul]Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de [număr] luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa Împrumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc la [ziua, luna] fiecărui an şi pentru prima dată la [data].[Se listează datele de plată şi ratele de capital datorate pentru fiecare dată.]Toate plăţile vor fi efectuate în contul BDCE, conform instrucţiunilor de plată descrise mai sus.Aceste prevederi fac obiectul convenţiei "Modificarea următoarei zile lucrătoare", a cărei definiţie se găseşte la pct. 3.5 al Acordului-cadru de împrumut, semnat între Împrumutat şi BDCE la [data].În vederea mobilizării tranşei împrumutului, Împrumutatul va trimite în timp util BDCE un angajament de plată corespunzător acestei tranşe [anexa nr. 3].Bucureşti, [data]Pentru România,..................Paris, [data]Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,.........................  +  Anexa 3 F/P 1428 (2003) - [număr tranşă]ANGAJAMENT DE PLATĂ[valuta] [suma] [data]Pentru valoarea primită subsemnatul, prin acest angajament de plată, promite să plătească Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia suma împrumutată [suma în litere] [valuta în litere] în ratele şi la dobânda specificate mai jos.Rate de capital Dobânda[data]: [valuta] [suma] [se inserează dobânda specificată[data]: [valuta] [suma] în scrisoarea suplimentară][data]: [valuta] [suma].....//.....Plăţile de mai sus vor fi făcute la [banca corespondentă a BDCE şi contul de referinţă] în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără deducerea din sau fără luarea în considerare a oricăror taxe, impozite ori a altor costuri, prezente sau viitoare, datorate şi percepute pentru acest angajament ori pentru sumele acestuia de către sau în cadrul [se inserează numele ţării] ori al oricărei alte subdiviziuni politice sau fiscale a acesteia.Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Împrumutatului la data [data disponibilizării].În cazul neefectuării plăţii cu promptitudine şi în totalitate a oricărei sume datorate prin acest angajament de plată, întregul împrumut şi dobânda aferentă la data plăţii vor deveni imediat scadente şi vor fi plătite la opţiunea şi la cererea deţinătorului acestuia.Neexercitarea de către deţinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în nici un caz o renunţare la nici unul dintre drepturile sale în această sau în orice altă circumstanţă.Pentru Împrumutat[pentru garantarea plăţii tuturor sumelor datorate în cadrul acestui angajament de plată (fie rate de capital, fie dobândă)]  +  Anexa 4                       RAPOARTE PRIVIND STADIUL PROIECTULUI    ANEXA 4a)                          COSTURI ÎN MONEDA NAŢIONALĂ    Ţara: România    Proiect: 1428 (2003) - Proiectul privind construcţia de săli de sport                                                            Data ............    - exclusiv TVA -                                                              - milioane lei - 
  Proiectul "Sălii de sport" 2003*) Total cheltuieli 2003*)
  Jude- ţul Loca- liza- tea BDCE Guver- nul Româ- niei Total BDCE Guver- nul Româ- niei Total BDCE Guver- nul Româ- niei Total
  TOTAL
   
  2004 Total cheltuieli viitoare Costul total Modificări, comentarii
  BDCE Guver- nul Româ- niei BDCE Guver- nul Româ- niei Total BDCE Guver- nul Româ- niei Total % chel- tuit
  TOTAL
  ____________ Notă *) Rugam a se specifică perioada.
   +  Anexa 4b)
                            ÎMPRUMUTURI ACORDATE DE BDCE
                                                              Data .............
                                           Împrumutul autorizat: 54.450.000 euro
                                              Procentul finanţat de către Bancă:
    Ţara: România
    Proiect: 1428 (2003) - Proiectul privind construcţia de săli de sport
  Nr. crt. Data plă- ţii Valoarea tranşei disponi- bilizate (valuta disponi- biliză- rii Curs de schimb (la data plăţii) Contravaloarea tranşei dispo- nibilizate (în moneda na- ţională) Data trans- feru- lui către CNI Suma trans- ferată către CNI (în mone- da na- ţio- nală) Curs de schimb (la data trans- feru- lui) Utili- zarea împru- mutu- lui (%) Mo- di- fi- cări, co- men- ta- rii
  ////////////// //////
  ////////////// //////
  ////////////// //////
  ////////////// //////
    _____
   │/////│ secţiune pentru uzul intern al BDCE
    _____
   │_____│ secţiune care va fi completată de beneficiar
   +  Anexa 4c)                                     DIAGRAMĂ  Ţara: România  Proiect: 1428 (2003) - Proiectul privind construcţia de săli de sport 
  Proiectul "Săli de sport" 2003
  Judeţul Localizarea 5 6 7 8 9 10 11 12
   
  2004 % lucrărilor fizice finalizate Modificări, comentarii
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ................... graficul iniţial al lucrărilor proiectului- - - - - - - - - - graficul revizuit al lucrărilor___________________ lucrări finalizate
   +  Anexa 4d)
                            OBIECTIVE FIZICE ŞI SOCIALE
    Ţara: România
    Proiect: 1428 (2003) - Proiectul privind construcţia de săli de sport
                                                                  Data .........
   
  ┌─────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────┐ │Proiectul│ Obiective avute în vedere │ Obiective realizate │Mo- │ │"Săli de ├───────────┬──────────────────┼───────────┬──────────────────┤di- │ │ sport" │ Fizice │ Sociale │ Fizice │ Sociale │fi │ │ │ │ │ │ │cări,│ │ │ │ │ │ │co- │ │ │ │ │ │ │men- │ │ │ │ │ │ │tarii│ ├───┬─────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┼─────┬─────┼──────┬─────┬─────┼─────┤ │Ju-│Loca-│Su- │Capa-│Număr │Număr│Număr│Su- │Capa-│Număr │Număr│Număr│ │ │de │liza-│pra- │cita-│de e- │de │de │pra- │cita-│de e- │de │de │ │ │ţul│rea │faţa │tea │levi*)│lo- │lo- │faţa │tea │levi*)│lo- │lo- │ │ │ │ │ │ │ │curi │curi │ │ │ │curi │curi │ │ │ │ │ │ │ │de │de │ │ │ │de │de │ │ │ │ │ │ │ │muncă│muncă│ │ │ │muncă│muncă│ │ │ │ │ │ │ │per- │tem- │ │ │ │per- │tem- │ │ │ │ │ │ │ │ma- │po- │ │ │ │ma- │po- │ │ │ │ │ │ │ │nente│rare │ │ │ │nente│rare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┘___________ Notă *) Se referă la capacitatea şcolilor pentru care se construiesc sălile de sport.------