LEGE nr. 41 din 11 martie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 22 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, cu următoarele completări:1. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se introduc două litere noi, literele c) şi d), cu următorul cuprins:"c) direcţia teritorială constată că dreptul la alocaţia familială complementară sau la alocaţia de susţinere a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; d) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei familiale complementare sau, după caz, al alocaţiei de susţinere."2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi d), directorul executiv al direcţiei teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia verificarea situaţiei. După verificare, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la direcţia teritorială."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 martie 2004.Nr. 41._______________