DECRET nr. 414 din 5 decembrie 1979pentru stabilirea valorilor limita admisibile ale principalelor substanţe poluante din apele uzate înainte de evacuarea acestora
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 7 decembrie 1979  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În vederea protecţiei apelor ca factor natural al mediului înconjurător, ca element de baza pentru viaţa şi desfăşurarea activităţilor social-economice, evacuarea substanţelor de natura a polua apele se poate face numai în condiţiile prevăzute de Legea apelor nr. 8/1974 şi cu respectarea prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 2Se aprobă valorile limita admisibile ale principalelor substanţe poluante din apele uzate înainte de evacuarea acestora în cursurile de apa receptoare, prevăzute în anexa nr. 1.Pentru substantele poluante, altele decît cele din anexa nr. 1, valorile limita admisibile se stabilesc prin acordul sau autorizaţia emisă de organul de gospodărire a apelor competent, pe baza standardelor de stat sau normelor tehnice de ramura, în funcţie de debitele de dilutie, de conţinutul celorlalte ape uzate evacuate în acelaşi bazin hidrografic, de cerinţele satisfacerii folosintelor de apa şi de condiţiile protecţiei mediului înconjurător. Pentru substantele care nu sînt prevăzute în standardele de stat sau normele tehnice de ramura, valorile limita admisibile se stabilesc pe baza studiilor de specialitate, elaborate de titularul de investiţie, care vor cuprinde şi metodele de determinare a concentratiilor substanţelor poluante, precum şi tehnologiile de epurare adecvate. Aceste studii se vor întocmi concomitent cu stabilirea tehnologiilor de producţie şi vor fi avizate de Consiliul Naţional al Apelor, Consiliul Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Ministerul Sănătăţii.Prevederile alineatului precedent se aplică şi pentru stabilirea valorilor limita admisibile ale substanţelor poluante din apele uzate evacuate în subteran, în lacuri naturale sau de acumulare ori în Marea Neagra, precum şi pentru evacuarea în cursurile de apa în care - cu dispozitive speciale de difuzie - se realizează rapoarte de dilutie mai mari de 100.  +  Articolul 3Evacuarea în apele de suprafaţa - inclusiv în lacuri naturale sau de acumulare ori în Marea Neagra - şi în apele subterane a substanţelor poluante prevăzute în anexa nr. 2 este interzisă, cu excepţia cazurilor în care nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor, faunei acvatice şi pentru economie şi dacă evacuarea acestor substanţe a fost autorizata de Consiliul Naţional al Apelor.De asemenea, este interzisă evacuarea, în apele prevăzute la alin. 1, a apelor uzate contaminate cu germeni patogeni, provenite de la spitale, instituţii de pregătire a preparatelor biologice, unităţi zootehnice, abatoare şi altele asemenea, fără o prealabilă dezinfecţie.  +  Articolul 4Depăşirea valorilor limita prevăzute în anexa nr. 1, în cazurile în care nu prezintă pericol pentru sănătatea populaţiei şi economia naţionala, se poate aproba, cu avizul Consiliului Naţional al Apelor, Consiliului Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin decret prezidential.În cazurile în care gradul de dilutie a apelor uzate evacuate în cursurile de apa receptoare este redus, pentru satisfacerea cerinţelor de apa din zona - în special privind alimentarile cu apa potabilă a populaţiei - se pot aproba, prin decret prezidential, la propunerea Consiliului Naţional al Apelor, valori limita diferite de cele prevăzute în anexa nr. 1, corespunzătoare unei calităţi mai bune a apelor uzate evacuate.  +  Articolul 5În mod excepţional, Consiliul Naţional al Apelor poate autoriza, de la caz la caz, evacuarea în apele de suprafaţa sau subterane a substanţelor prevăzute în anexa nr. 2, numai dacă sînt incluse, în tehnologia de producţie şi în procesul de folosire şi epurare a apelor, măsurile necesare pentru încadrarea conţinutului acestor substanţe în valori limita care să asigure înlăturarea oricărui pericol privind viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor, faunei acvatice şi pentru economie.În scopul obţinerii autorizaţiei, unităţile socialiste interesate vor prezenta, odată cu documentaţia prevăzută de lege pentru emiterea acordului organului de gospodărire a apelor competent, studii care să cuprindă date documentare, teste biologice, studii de specialitate privind admisibilitatea din punct de vedere sanitar, agricol şi piscicol necesare pentru fundamentarea valorilor limita ale substanţelor poluante prevăzute în anexa nr. 2 şi care se propun spre autorizare. Aceste studii se avizează în prealabil de Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător.  +  Articolul 6Valorile limita admisibile ale substanţelor poluante din apele uzate înainte de evacuarea acestora în apele de suprafaţa - inclusiv în lacuri naturale sau de acumulare ori în Marea Neagra - şi în apele subterane, stabilite potrivit prezentului decret, se înscriu de către organele de gospodărire a apelor în acordurile şi autorizaţiile de folosire a apelor sau de evacuare a apelor uzate.  +  Articolul 7În cazuri de revizii periodice, probe tehnologice sau la amorsarea instalaţiilor de epurare biologica care implica depăşirea valorilor limita prevăzute în anexa nr. 1, Consiliul Naţional al Apelor împreună cu Consiliul Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Ministerul Sănătăţii, în funcţie de regimul hidrologic al receptorului natural, pot aproba depăşirea acestor valori, pe o durată de cel mult 15 zile, dacă prin aceasta nu se pune în pericol sănătatea populaţiei, animalelor, faunei acvatice şi nu se produc pagube pentru economia naţionala. Aprobarea se solicita cu cel puţin 15 zile înainte de data programata pentru revizie sau proba tehnologică, de către ministere, celelalte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care au în subordine unităţile interesate.  +  Articolul 8La stabilirea amplasamentelor, precum şi a tehnologiilor de producţie pentru noile obiective economice, şi la elaborarea notelor de comanda privind proiectul de inginerie tehnologică, titularii de investiţii vor avea în vedere, drept criterii, şi costul instalaţiilor de epurare, precum şi al cheltuielilor ocazionate de exploatarea acestora, pentru respectarea condiţiilor de evacuare stabilite prin prezentul decret.  +  Articolul 9Pentru obictivele existente, precum şi pentru cele în curs de aprobare ori execuţie şi care nu sînt prevăzute cu instalaţii de epurare sau tehnologii adecvate, în vederea respectării valorilor înscrise în anexa nr. 1, termenul limita pînă la care se vor realiza lucrările necesare este anul 1990.Consiliul Naţional al Apelor, Consiliul Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti interesate, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe, vor elabora un program, pentru perioada 1980-1990, de realizare ori completare a statiilor sau instalaţiilor de epurare a apelor uzate sau altor măsuri şi lucrări necesare, în vederea respectării valorilor limita stabilite prin prezentul decret. Obiectivele care produc modificări importante ale calităţii resurselor de apa vor fi programate cu prioritate, în perioada 1980-1985.Programul va fi prezentat Consiliului de Miniştri în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului decret.  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, precum şi materială sau civilă, după caz, a persoanei vinovate.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1VALORILE LIMITA ADMISIBILEale principalelor substanţe poluante sau indicatorilor de încărcare din apele uzate înainte de evacuarea acestora în cursurile de apa* *) Valorile limita ale principalelor substanţe poluante nu se referă la evacuarea apelor uzate în subteran, lacuri naturale sau de acumulare ori în Marea Neagra.
               
    Nr. crt.Substanta poluanta sau indicatorul de incarcareU/MValorile limita admisibile in functie de gradul de dilutie care se realizeaza
    Grad de dilutie **
    150100***
    1.Materii in suspensiemg/dm325100200
    2.Consum biochimic de oxigen (CBO 5)mg/dm31560100
    3.Hidrogen sulfurat si sulfuri (H2S)mg/dm30,112
    4.Cianuri (CN)mg/dm30,112
    5.Fier total ionicmg/dm3258
    6.Mercur (Hg)mg/dm30,010,010,01
    7.Cadmiu (Cd)mg/dm30,10,10,1
    8.Plumb (Pb)mg/dm30,20,20,2
    9.Zinc (Zn)mg/dm30,10,51
    10.Detergenti anionici biodegradabilimg/dm30,51530
    11.Fenoli antrenabili cu valori de apamg/dm30,020,30,6
    12.Concentratia ionilor de hidrogen (pH)unitatipH 6,5-8,56,5-8,56,5-8,5
  Notă **) Gradul de dilutie reprezintă raportul dintre debitul mediu lunar minim anual, cu asigurarea de 95% al cursului de apa receptor, şi debitul total de ape uzate evacuat. Debitul mediu lunar minim anual, cu asigurarea de 95% al cursului de apa receptor, se stabileşte de către organul de gospodărire a apelor competent, potrivit legii, sa emita acorduri, după caz, pentru evacuarea apelor uzate. Pentru unităţile care descarca ape uzate prin mai multe guri de evacuare, gradul de dilutie se determina corespunzător debitului total evacuat.Valorile limita admisibile ale substanţelor poluante, corespunzătoare gradelor de dilutie diferit de cele indicate în anexa nr. 1, se stabilesc prin interpolare. Notă ***) Valorile limita admisibile ale substanţelor poluante, corespunzătoare gradelor de dilutie cuprinse între 50 şi 100, implica obligatoriu ca evacuarea apelor uzate în cursurile de apa receptoare să se realizeze prin instalaţii speciale de difuzie-amestec. În caz contrar, se respecta limita înscrisă pentru gradul de dilutie 50.Instalaţiile de difuzie-amestec pot fi impuse de organele de gospodărire a apelor competente şi la grade de dilutie sub 50, de la caz la caz, pentru protecţia unor captări de apa amplasate în aval de punctul de evacuare.
   +  Anexa 2Substanţe poluante cu grad ridicat de periculozitate 1. Pesticide organo-halogenice persistente şi compuşi care pot forma asemenea substanţe în mediul acvatic, ca de exemplu: DDT,HCH, toxafen, aldrin, heptaclor, brommetan.2. Pesticide organo-silicice persistente şi compuşi care pot forma asemenea substanţe în mediul acvatic, ca de exemplu siloxani.3. Pesticide organo-fosforice, ca de exemplu: parathion, metil-parathion, rogor, metathion.4. Pesticide organo-stanice, ca de exemplu: acetat de trifenilstaniu, hidroxid de trifenilstaniu.5. Substanţe cancerigene, ca de exemplu: benzpirenul şi compusii lui, benzantracenul şi compusii lui.6. Compuşi organici ai mercurului, ca de exemplu alchilmercur.7. Deşeuri radioactive care se concentreaza în mediu sau organisme acvatice.--------------