HOTĂRÎRE Nr. 480 din 1 august 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 6 septembrie 1994  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica economică a Guvernului în domeniul agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 2În realizarea obiectivului sau de activitate, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are următoarele atribuţii: (1) asigura, în domeniile sale de activitate, aplicarea legilor şi a hotărîrilor Guvernului, precum şi implementarea politicii guvernamentale, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiilor autonomiei agenţilor economici şi autonomiei locale; (2) elaborează strategii de restructurare cu caracter naţional sau sectorial şi coordonează, în concordanta cu prevederile legii, îndeplinirea obiectivelor acestora; (3) elaborează programe de dezvoltare a agriculturii şi industriei alimentare în corelare cu cerinţele economiei naţionale şi tendintele pe plan mondial şi asigură realizarea lor; elaborează şi coordonează programele pentru realizarea integrală a cerinţelor guvernamentale cu specific agricol, pe baza contractuală, prin societăţile comerciale agricole pe acţiuni; (4) elaborează strategii de privatizare, cu caracter sectorial, corelate cu politica Guvernului, şi sprijină accelerarea procesului de privatizare în domeniul sau de activitate; (5) sprijină organizarea şi dezvoltarea cooperării şi asocierii bazate pe libera iniţiativă a agenţilor economici din agricultura şi industria alimentara; (6) iniţiază sau elaborează, ori, după caz, avizează proiecte de acte normative care reglementează funcţionarea mecanismelor economiei de piaţa şi realizarea echilibrelor financiare în domeniile sale de activitate; (7) elaborează şi utilizează, în condiţiile legii, pirghii economice şi financiare pentru stimularea realizării fondului de produse agricole destinat consumului, rezervei naţionale şi exportului; (8) organizează, în conformitate cu normele legale, aplicarea măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea de către stat a producătorilor agricoli, prin acordarea de alocaţii şi subvenţii la dobinzile pentru credite de producţie şi investiţii, prime de producţie şi compensaţii, avantaje fiscale, garanţii pentru obţinerea de credite; (9) coordonează, în domeniile sale de activitate, acţiunile de cooperare cu alte tari şi asigura aplicarea, în condiţiile legii, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea; (10) organizează activitatea de extensie a informatiei la nivelul tuturor producătorilor agricoli prin asistenţa şi consultanţa de specialitate, editarea de reviste, broşuri, cărţi şi alte publicaţii agricole, realizarea de filme documentare de specialitate, organizarea de expoziţii, loturi demonstrative, concursuri cu premii şi alte asemenea acţiuni; (11) îndeplineşte sarcinile ce îi revin, conform Legii învăţământului, pentru desfăşurarea învăţământului agricol, organizează cursuri de calificare şi de atestare a agricultorilor, de instruire şi de perfecţionare profesională, în ţara şi în străinătate, a specialiştilor şi producătorilor agricoli; (12) urmăreşte punerea în aplicare a rezultatelor cercetării în domeniile sale de activitate; (13) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a carei autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate; (14) fundamentează preţurile minime garantate şi cuantumul primelor pentru produsele de importanţa naţionala, precum şi sumele necesare acoperirii contravalorii primelor, alocaţiilor şi subvenţiilor la dobinzile pentru credite de producţie şi investiţii, compensaţiilor, asistenţei tehnice de specialitate şi altor servicii prevăzute de lege a fi efectuate gratuit, pentru sprijinirea de către stat a producătorilor agricoli; (15) elaborează şi fundamentează programele prioritare de ameliorare, de finanţare din subvenţii a activităţilor de interes public privind realizarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare şi agropedoameliorative pentru creşterea potenţialului productiv al pământului, prevenirea şi combaterea bolilor la animale, controlul sanitar-veterinar al alimentelor de origine animala, reproductia şi selecţia animalelor, protecţia plantelor şi carantina fitosanitara, controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor, precum şi alte acţiuni; (16) fundamentează şi coordonează, prin Agenţia naţionala a zonei montane, realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a zonei montane şi acorda asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor, agenţilor economici şi întreprinzătorilor particulari care îşi desfăşoară activitatea în aceasta zona; (17) supraveghează utilizarea, potrivit legii, a fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate; (18) adopta şi aplica programe menite a stimula folosirea cît mai eficienta a pământului; (19) avizează propunerile de modificare a destinaţiei terenurilor şi a schimburilor de terenuri, în conformitate cu procedura stabilită prin lege; (20) coordonează activitatea geodezica-topografica, cu excepţia celei ce se realizează de către Ministerul Apărării Naţionale, organizează efectuarea lucrărilor privind cadastrul general şi funciar, potrivit legii, şi asigura proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului agricol pe întreaga suprafaţa a tarii; (21) elaborează programele de ameliorare a fondului funciar, de conservare şi protecţie a mediului; (22) coordonează activitatea de investiţii, întreţinere şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de interes naţional; (23) avizează producerea şi utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice activităţii de îmbunătăţiri funciare; (24) elaborează şi recomanda tehnologii moderne pentru cultura plantelor şi creşterea animalelor; (25) elaborează programe pentru producerea seminţelor şi materialului săditor; (26) organizează activitatea de protecţie a plantelor, stabileşte norme de carantina fitosanitara şi controlează aplicarea lor; (27) avizează producerea şi utilizarea pesticidelor; (28) organizează şi coordonează activităţile sanitare veterinare, de control al medicamentelor şi produselor biologice de uz veterinar şi al alimentelor de origine animala, precum şi de reproducţie şi selecţie a animalelor; (29) stabileşte, prin Agenţia naţionala sanitară veterinara, normele sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice şi fizice; (30) organizează activităţi tematice pentru întreaga problematica specifică industriei alimentare, având ca scop şi implementarea strategiilor pe subramuri, a politicii de produs, a rezultatelor cercetării şi a evoluţiei pieţei produselor agroalimentare; (31) elaborează orientări şi studii de conjunctura şi de marketing în vederea stabilirii evoluţiei şi a tendinţelor pieţei produselor agroalimentare, a modificărilor structurale în opţiunile sociale ale populaţiei, pentru orientarea structurii, innoirii şi diversificării ofertei de produse alimentare la intern şi export; (32) participa la acţiuni complexe de control ale organelor guvernamentale şi ale ministerului în industria alimentara, precum şi la cele organizate împreună cu alte organe privind protecţia consumatorilor, sănătatea şi securitatea alimentara; (33) elaborează mecanisme de sustinere, protejare, şi funcţionare a producţiei bunurilor agroalimentare; (34) elaborează norme de acreditare a agenţilor economici privind tehnologiile de lucru, igiena şi calitatea alimentelor, în temeiul actelor normative care reglementează acest domeniu, şi eliberează certificatul de acreditare pentru producătorii de bunuri alimentare; (35) asigura consultanţa şi asistenţa tehnica necesară producătorilor de bunuri alimentare în vederea acreditării acestora, dezvoltării şi/sau realizării de noi capacităţi de producţie a bunurilor alimentare, avizând amplasarea teritorială a acestora în concordanta cu politica generală de dezvoltare a industriei alimentare; (36) controlează agenţii economici care produc bunuri alimentare în ceea ce priveşte tehnologiile aplicate, certificarea calităţii igienei alimentare, aplicind sancţiuni, inclusiv anularea acreditării; (37) participa direct la activităţile organizaţiilor naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, în domeniul calităţii şi igienei alimentare şi implementeaza hotărârile organismelor la care a aderat; (38) organizează, expertizeaza şi avizează investiţiile din industria alimentara din competenţa de aprobare a ministerului şi a Guvernului şi participa la recepţia acestora; (39) elaborează standarde româneşti orizontale cu reglementări comune privind etichetarea alimentelor, aditivii alimentari, materialele ce vin în contact direct cu alimentele, alimentele cu destinaţie specială, contaminantii radioactivi şi toxici, metodele de conservare a alimentelor etc., în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele considerate de F.A.O. şi O.M.S. ca fiind garanţia protecţiei consumatorilor şi facilitind comerţul internaţional cu alimente; (40) elaborează reglementări privind piscicultura şi pescuitul, ia măsuri de protecţie a fondului piscicol, potrivit legii; (41) coordonează activitatea de mecanizare şi efectuare a serviciilor în domeniul mecanizarii pentru exploatatiile agricole şi producătorii agricoli privati, sprijină dotarea lor cu mijloace mecanice, asigura activitatea de service şi aprovizionarea în agricultura, concura la perfecţionarea sistemului de tractoare şi maşini agricole, potrivit cerinţelor exploataţiilor agricole; (42) asigura, prin unităţile abilitate potrivit necesităţilor economiei, contractarea, preluarea şi depozitarea cerealelor, leguminoaselor boabe şi seminţelor oleaginoase de la producătorii agricoli; (43) stabileşte măsurile pentru protecţia mediului în domeniile sale de activitate şi urmăreşte aplicarea acestora; (44) coordonează activitatea de testare şi de omologare a soiurilor; (45) coordonează activitatea unităţilor bugetare şi extrabugetare din subordine; (46) participa la elaborarea politicii salariale, a programelor economice de reconversie a forţei de muncă şi de protecţie socială; (47) asigura organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă şi pentru situaţiile de mobilizare; (48) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pot funcţiona direcţii generale, agenţii, direcţii, servicii şi birouri. (2) În structura aparatului propriu al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei funcţionează, în subordinea directa a ministrului, Agenţia naţionala sanitară veterinara şi Agenţia naţionala a zonei montane, asimilate cu direcţiile generale din minister, având atribuţiile şi răspunderile cuprinse în reglementările legale specifice sectoarelor coordonate de acestea. (3) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei se pot organiza numai servicii şi birouri, precum şi colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (4) Numărul maxim de posturi este de 465, exclusiv demnitarii. (5) Conducerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei este asigurata de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (6) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara sau străinătate. (7) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii şi alimentaţiei emite ordine şi instrucţiuni. (8) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (9) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 4 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (pct. I şi II din anexa nr. 2) se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru unităţile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului şi cu autorităţile publice locale.  +  Articolul 6Academia de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", ca instituţie specializată care funcţionează pe lângă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (anexa nr. 3), coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din domeniul agriculturii şi silviculturii şi răspunde, împreună cu institutele şi staţiunile de cercetare şi cercetare-dezvoltare, de realizarea programelor şi temelor de cercetare şi de valorificare a rezultatelor cercetării.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit prevederilor legale. (2) Pentru activităţile privind controlul punctelor de frontieră de către Poliţia sanitară veterinara, al carantinei fitosanitare, al pescuitului în Marea Neagra şi în apele interioare, al siguranţei în exploatare a obiectivelor care necesita intervenţii şi supravegheri deosebite, precum şi pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, activităţi care se desfăşoară pe întreg teritoriul tarii, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei menţine în dotare cinci autoturisme de intervenţie.  +  Articolul 8Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 785/1992privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările ulterioare. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan OanceaMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI  +  Anexa 1     MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI    Numărul maxim de posturi: 465     (exclusiv demnitarii)                                      ┌─────────────────────────────┐                                      │ MINISTRU │                                      └─────────────┬───────────────┘        ┌──────────────────┐ │ ┌────────────────────┐        │ CONSILIERI ├────────────────────────┼──────────────────────────────────┤Direcţia legislaţie,│        └──────────────────┘ │ │ contencios │                                                    │ └────────────────────┘                                                    │ ┌────────────────────┐                                                    ├──────────────────────────────────┤ Serviciul control │                                                    │ │ financiar propriu │                                                    │ └────────────────────┘                  ┌─────────────────────────────────┴───────────────────┬──────────────────────────────┬─────┬─────────────────┬────────────────┐        ┌─────────┴────────┐ ┌─────────┴────────┐ ┌───────────────┴────┐│ ┌─────┴────┐ ┌───────┴─────┐        │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT ││ │ Agenţia │ │ Agenţia │        └─────────┬────────┘ └─────────┬────────┘ └───────────────┬────┘│ │naţională │ │ naţională │          ┌───────┴───────┬───────┐ ┌────────────────┬──────────┼──────────┐ ┌──┴────┐│ │ a zonei │ │ sanitară │┌─────────┴─────┐┌────────┴──────┐│┌────────┴────────┐┌──────┴───┐┌─────┴────┐┌────┴──────────┐┌────┴─────┐ ││ │montane**)│ │veterinară**)││ Direcţia ││ │││Direcţia generală││ ││ ││ ││ │ ││ └────┬─────┘ └──────┬──────┘│ generală ││ Direcţia │││ cadastru şi ││ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia ││ Direcţia │ ││┌──────────────┐│┌──────────────┐│┌──────────────┐│ strategii de ││ generală │││ organizarea ││generală a││generală a││ generală ││generală a│ │││ Control şi │││ Direcţia │││ Direcţia ││ dezvoltare în ││ sinteze │││ teritoriului ││producţiei││producţiei││ mecanizare ││industriei│ │├┤ inspecţii de │││dezvoltării şi│├┤antiepizootică││agricultură şi ││ economice şi │││ agricol, ││ vegetale ││ animale ││ automatizare, ││alimentare│ │││specialitate*)│├┤ modernizării │││ şi de ││ industria ││ financiare │││ îmbunătăţiri ││ ││ ││retehnologizare││ │ ││└──────────────┘││exploataţiilor│││ asistenţă ││ alimentară ││ │││ funciare ││ ││ ││ ││ │ ││┌──────────────┐││ montane │││ veterinară │└───────┬───────┘└───────┬───────┘│└─────────┬───────┘└─────┬────┘└───┬──────┘└───┬───────────┘└─────┬────┘ │││ Direcţia ││└──────────────┘│└──────────────┘ ┌──────┘ ┌──────┘ │┌─────────┘ ┌─────┘ │┌──────────┘ ┌───────────┘ │├┤ management, ││┌──────────────┐│┌──────────────┐ │┌──────────────┐│┌─────────────┐││┌────────────────┐│┌─────────────┐││┌───────────────┐│┌────────────────┐│││ salarizare, │││ Direcţia │││ Direcţia de │ ││ Direcţia │││ Direcţia ││││ Direcţia │││ Direcţia ││││ Direcţia │││ Direcţia ││││resurse umane │└┤ economiei │├┤ igienă şi │ ├┤ strategii, │├┤ buget, ││││ cadastru şi │├┤ cereale şi ││││ mecanizare, │├┤industrializării│││└──────────────┘ │zonei montane │││ sănătate │ ││ programe de │││ finanţe, ││├┤ organizarea │││ plante ││├┤ automatizare, │││ produselor │││┌──────────────┐ └──────────────┘││ publică │ ││ dezvoltare │││ preţuri ││││ teritoriului │││ tehnice ││││retehnologizare│││ vegetale ││││ Serviciul │ │└──────────────┘ │└──────────────┘│└─────────────┘│││ agricol ││└─────────────┘│││în agricultură ││└────────────────┘│├┤ presă şi │ │┌──────────────┐ │┌──────────────┐│┌─────────────┐││└────────────────┘│┌─────────────┐││└───────────────┘│┌────────────────┐│││ relaţii cu │ ││ Poliţia │ ││ Direcţia │││ Direcţia │││┌────────────────┐├┤ Direcţia │││┌───────────────┐││ Direcţia ││││ publicul │ └┤ sanitară │ ├┤restructurare,│└┤ financiar, ││││ Direcţia │││horticulturii││││ Direcţia │└┤industrializării│││└──────────────┘ │ veterinară*) │ ││ bază │ │contabilitate││││ strategii în ││└─────────────┘│││ mecanizare, │ │ produselor │││┌──────────────┐ └──────────────┘ ││ materială, │ └─────────────┘│└┤ domeniul ││┌─────────────┐│└┤ automatizare, │ │ animale ││└┤ Direcţia │ ││ investiţii │┌──────────────┐│ │imbunatatirilor │││ Direcţia ││ │retehnologizare│ └────────────────┘│ │administrativă│ ││ ││ Direcţia ││ │ funciare │││ protecţia ││ │ în ind. │ │ └──────────────┘ │└──────────────┘│ generală ││ └────────────────┘└┤plantelor şi ││ │ alimentară │ │ │┌──────────────┐│ cooperare şi ├┤ │ carantină ││ └───────────────┘ │ ││ Direcţia ││ relaţii ││ │fitosanitară ││┌──────────────────────┐ │ └┤ prognoze, ││internaţionale││ └─────────────┘││ Direcţia generală de │ │  │ statistică, │└──────────────┘│ ││ strategii pentru │ │  │ informatică │┌──────────────┐│ ┌──────────────────────┐ ││societăţile comerciale├┐ │  └──────────────┘│ Direcţia ││ │ Direcţia creşterii ├┐││agricole pe acţiuni şi││ │                  │ pregatire şi ││ │ animalelor ││││ regii autonome ││ │                  │perfecţionare ││ └──────────────────────┘├┘└──────────────────────┘├────────────┘                  │ personal, ├┘ ┌──────────────────────┐│ ┌──────────────────────┐│                  │ consultanţă │ │Direcţia bază furajeră├┘ │Direcţia standarde şi ││                  │şi propagandă │ └──────────────────────┘ │calitatea alimentelor,├┘                  │ agricolă │ │acreditarea agenţilor │                  └──────────────┘ │ economici │                                                                       └──────────────────────┘----------    *) Se organizează ca direcţii.    **) Se organizează ca direcţii generale.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
     
    I. Unităţi bugetare
    1.Direcţiile generale pentru agricultură şi alimentaţie judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate -, inclusiv centrele agricole şi unităţile subordonate direcţiilor generaleBugetul de stat
    2.Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti servicii - publice descentralizateBugetul de stat
    3.Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a AnimalelorBugetul de stat
    4.Laboratorul Central pentru Carantină FitosanitarăBugetul de stat
    5.Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine AnimalăBugetul de stat
    6.Laboratorul Central de Control Ştiinţific al Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz VeterinarBugetul de stat
    7.Laboratorul Central Sanitar Veterinar de DiagnosticBugetul de stat
    8.Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii SeminţelorBugetul de stat
    9.Comisia de Stat pentru încercarea şi Omologarea SoiurilorBugetul de stat
    Unităţile de la nr. crt. 1-9 pot utiliza un număr maxim de 45.530 posturi.
    II. Alte unităţi
    10.Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Organizare a TeritoriuluiVenituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 şi venituri extrabugetare
    11.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Agricultura Privată Băneasa - BucureştiVenituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 şi venituri extrabugetare
    12.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Agricultura de Stat CrevediaVenituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 şi venituri extrabugetare
    13.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii ŞtefăneştiVenituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 şi venituri extrabugetare
    14.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Horticultură UzunuVenituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 şi venituri extrabugetare
    15.Centrul de Perfecţionare a Personalului Economic din Agricultură DobrogosteaVenituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 şi venituri extrabugetare
    III. Regii autonome
    1.Regia Autonomă "Romcereal"  
    2.Regia Autonomă de Îmbunătăţiri Funciare  
    3.Regia Autonomă "Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Agricole"  
    4.Regia Autonomă a Tutunului  
    5.Regia Autonomă Institutul Naţional de Medicină Veterinară "Pasteur"  
    6.Regia Autonomă "Institutul de Montanologie"  
    7.Regia Autonomă "Cai de Rasă"  
   +  Anexa 3 UNITĂŢILEcare funcţionează pe lângă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"Venituri extrabugetare
  -----------