DECRET nr. 273 din 30 decembrie 1950referitor la schimbarea numelui sau prenumelui
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 124 din 30 decembrie 1950    În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Române,Văzând Hotărîrea Consiliului de Miniştri Nr. 1.397 din 29 Decembrie 1950,Emite următorul  +  Articolul 1Cetăţenii Republicii Populare Române care au împlinit vîrsta de 18 ani pot cere schimbarea numelui sau prenumelui.Schimbarea se va face prin decizie dată în condiţiunile prevăzute de prezentul Decret.  +  Articolul 2Numele pe care petiţionarul îl solicită poate fi alcătuit din cel mult două cuvinte.De asemenea prenumele pe care petiţionarul îl solicită poate fi alcătuit din cel mult două cuvinte.  +  Articolul 3Cererea de schimbare a numelui sau prenumelui se face la Sfatul Popular al comunei, oraşului sau raionului de oraş, în cuprinsul cărora domiciliază cel care cere schimbarea numelui sau prenumelui.La cerere se vor alătura actele stabilite prin Decizia Ministrului Afacerilor Interne.  +  Articolul 4Schimbarea numelui sau prenumelui se încuviinţează de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţiunea Generală a Miliţiei.Împotriva Deciziei de respingere a cererii, petiţionarul are deschisă numai calea unei întâmpinări scrise către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 zile dela data comunicării respingerii.  +  Articolul 5Schimbarea numelui sau prenumelui nu produce efecte decât dela data înregistrării Deciziei în registrul de schimbare a numelui sau prenumelui.Decizia de schimbare a numelui sau prenumelui rămîne fără efect dacă în termen de 30 zile dela primirea comunicării de admitere nu s'a făcut declaraţia de înregistrare.  +  Articolul 6Schimbarea numelui unei persoane căsătorite nu implică şi schimbarea numelui celuilalt soţ. Numele copiilor minori se schimbă numai odată cu schimbarea numelui ambilor părinţi. Dacă numai unul din părinţi îşi schimbă numele, schimbarea numelui copiilor minori se rezolvă pe calea înţelegerii dintre părinţi, iar dacă această înţelegere nu există se rezolvă de către organul tutelar, înainte de depunerea cererii de schimbare.  +  Articolul 7Numele poate fi schimbat şi potrivit dispoziţiunilor din Codul Familiei ca urmare a căsătoriei, divorţului, adopţiunei, recunoaşterii filiaţiunei sau stabilirii filiaţiunei, precum şi prin anularea sau desfacerea acestor acte de stare civilă.  +  Articolul 8Prezentul Decret intră în vigoare la 1 Ianuarie 1951.Cererile de schimbare a numelui sau prenumelui în curs de rezolvare la data punerii în aplicare a prezentului Decret vor fi rezolvate de Ministerul Afacerilor Interne prin Direcţiunea Generală a Miliţiei.  +  Articolul 9Legea asupra numelui din 14 August 1945, precum şi orice alte dispoziţiuni contrare se abrogă.Dat în Bucureşti la 30 Decemvrie 1950.C. I. PARHONMARIN FLOREA IONESCUMinistrul Afacerilor Interne,Teohari GeorgescuMinistrul justiţiei,Stelian Niţulescu_______________