ORDIN nr. 27 din 16 martie 2004privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "FEPA" - S.A. Bârlad
EMITENT
  • AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 18 martie 2004    În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,în vederea stabilirii modului de administrare şi gestionare, precum şi a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "FEPA" - S.A. Bârlad,preşedintele Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială "FEPA" - S.A. Bârlad, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bârlad, judeţul Vaslui, Str. Republicii nr. 316, înmatriculată la oficiul registrului comerţului sub nr. J37/32/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2 (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atribuţiile stabilite prin mandatul special acordat de preşedintele Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. (2) Conţinutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii: a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare şi supraveghere financiară a societăţii comerciale, cu accent pe:- situaţia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari şi de performanţă;- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;- inventarierea datoriilor societăţii comerciale, precum şi a plăţilor restante, în structura lor;- inventarierea creanţelor pe care societatea comercială le are de recuperat;- cunoaşterea situaţiei litigiilor care grevează asupra societăţii comerciale;- inventarierea activelor posibil a fi revendicate; b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către aceştia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societăţii comerciale; c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, pentru bugetul de stat, şi ale celorlalte ministere şi instituţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligaţii bugetare necesare acordării facilităţilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reeşalonare a datoriilor restante, respectarea acestora şi efectuarea plăţilor facturilor curente; e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.  +  Articolul 3La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie şi procedura de supraveghere financiară a societăţii comerciale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în situaţia privatizării societăţii comerciale sau la data stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.Preşedintele Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participaţiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MuşetescuBucureşti, 16 martie 2004.Nr. 27._____________