LEGE nr. 42 din 15 martie 2004privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 18 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează condiţiile în care forţele armate ale României participă la misiuni în afara teritoriului statului român.  +  Articolul 2Misiunile la care pot participa forţele armate în afara teritoriului statului român sunt: a) de apărare colectivă; b) în sprijinul păcii; c) de asistenţă umanitară; d) tip coaliţie; e) exerciţii comune; f) individuale; g) ceremoniale.  +  Articolul 3Forţele armate pot participa la misiunile prevăzute la art. 2 în condiţiile legii şi potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale la care este parte.  +  Capitolul II Planificarea şi trimiterea în misiune a forţelor  +  Articolul 4La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării analizează şi hotărăşte, până la data de 30 iunie a fiecărui an, forţele şi mijloacele ce pot fi puse la dispoziţie în anul următor în vederea participării la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d).  +  Articolul 5În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul prevede în proiectul de buget pentru anul următor fondurile financiare necesare pregătirii şi participării la misiune a forţelor şi mijloacelor prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Pentru anul bugetar în curs, la apariţia unor situaţii neprevăzute care necesită participarea cu forţe şi mijloace, bugetul Ministerului Apărării Naţionale se suplimentează, dacă este necesar, prin lege de rectificare.  +  Articolul 7 (1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) se aprobă, la propunerea primului-ministru, de către Preşedintele României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Preşedintele României informează Parlamentul despre decizie în termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar dacă Parlamentul este în vacanţă, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz. (2) În situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile prevăzute la art. 2 lit. b) şi d) nu se face în baza unui tratat internaţional la care România este parte, Preşedintele României solicită încuviinţarea Parlamentului. (3) Guvernul informează preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului despre situaţia forţelor armate aflate în misiune în afara teritoriului statului român, trimestrial sau de câte ori este nevoie.  +  Articolul 8Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român la exerciţii comune se aprobă de către primul-ministru, la propunerea ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 9Participarea la misiuni individuale sau ceremoniale în afara teritoriului statului român se aprobă de ministrul apărării naţionale.  +  Capitolul III Înţelegeri/acorduri tehnice şi transferul de autoritate  +  Articolul 10 (1) În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea la misiuni a unor unităţi şi subunităţi în cadrul unor forţe internaţionale sau în cadrul unor unităţi ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale încheie înţelegeri/acorduri tehnice. (2) Procedura de încheiere a înţelegerilor/acordurilor tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11 (1) Transferul de autoritate se efectuează de către Ministerul Apărării Naţionale şi reprezintă acţiunea prin care România predă controlul la nivel operaţional şi tactic al forţelor sale participante într-o anumită misiune comandantului sau comandamentului străin care conduce misiunea respectivă. (2) Participanţii la misiune execută ordinele comandantului forţei, conform celor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului internaţional şi ale regulilor de angajare. (3) Forţele armate române, pe timpul îndeplinirii misiunilor în afara teritoriului statului român, pot avea sub control operaţional şi tactic unităţi sau subunităţi ale forţelor armate străine cu care cooperează.  +  Articolul 12 (1) În situaţia în care comandantul detaşamentului românesc primeşte un ordin, o directivă sau un consemn emanând de la autorităţile ierarhic superioare ale misiunii, care contravine normelor de drept internaţional sau obiceiurilor războiului, refuză executarea acestora. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), comandantul detaşamentului românesc va informa de îndată autorităţile ierarhic superioare române şi va urma instrucţiunile primite de la acestea.  +  Articolul 13Participanţilor la misiuni în afara teritoriului statului român le sunt interzise desfăşurarea de activităţi economice, altele decât cele strict necesare susţinerii logistice, precum şi orice intervenţie în afacerile interne ale ţării pe teritoriul căreia acţionează, care ar depăşi mandatul încredinţat.  +  Capitolul IV Selecţionarea, încadrarea şi unele drepturi ale personalului  +  Articolul 14 (1) Încadrarea unităţilor şi subunităţilor care urmează a fi puse la dispoziţie pentru misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) se face, de regulă, cu personal profesionalizat. (2) Selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participării persoanelor se fac pe baza criteriilor şi metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 15 (1) Forţele armate participă la misiuni în afara teritoriului statului român cu personal militar, iar, la nevoie, şi cu personal civil, propriu. (2) În cazul în care Ministerul Apărării Naţionale nu dispune de personal militar sau civil specializat în domenii specifice, necesar participării la misiuni, acesta poate selecţiona rezervişti voluntari sau salariaţi civili care vor fi încadraţi şi plătiţi conform statelor de organizare. (3) Pe durata pregătirii şi desfăşurării misiunilor, contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (2) se suspendă. (4) Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selecţionat, pentru posturile rămase disponibile pot fi încadrate alte persoane, cu contract de muncă pe durată determinată.  +  Articolul 16 (1) Personalul militar şi civil participant la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi f) beneficiază, pe durata acestora, de: a) un concediu de odihnă suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezenţă în zona de operaţii; acordarea şi efectuarea concediului de odihnă suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale; b) drepturi salariale asigurate de Ministerul Apărării Naţionale, conform reglementărilor în vigoare, precum şi, în cazul participării la misiuni de apărare colectivă şi la cele tip coaliţie, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, de un spor de campanie de 100% din solda lunară/salariul de bază; c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, de către Ministerul Apărării Naţionale, la fiecare 6 luni de misiune. (2) Personalul participant la exerciţii comune şi ceremoniale în afara teritoriului statului român beneficiază de drepturile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.  +  Articolul 17Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism şi devotament, personalului participant i se pot conferi decoraţii, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Personalul participant la misiuni în afara teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces în condiţiile şi cuantumurile stabilite de legislaţia română. (2) În caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptăţiţi, potrivit legii.  +  Capitolul V Aspecte financiare  +  Articolul 19 (1) Fondurile necesare participării forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (2) Din sumele aprobate pentru participarea la misiunile prevăzute la alin. (1) se suportă cheltuielile determinate de pregătirea misiunii în ţară şi executarea acesteia în zona de operaţii, astfel: a) deplasarea forţelor şi mijloacelor din garnizoana de dispunere de bază de pe teritoriul statului român până în zona de responsabilitate din cadrul misiunii, precum şi repatrierea acestora; b) unele achiziţii de tehnică şi echipament; c) repunerea în stare operativă a tehnicii şi asigurarea mentenanţei; d) selecţionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, rotirea şi trimiterea în concediu a personalului, însoţirea eşaloanelor de transport şi controalele efectuate în zona de operaţii, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în cele prevăzute în reglementările specifice fiecărei activităţi; e) încheierea contractelor de asigurare pentru personal şi tehnică; f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din teatrul de operaţii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestora; g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi întocmirea formalităţilor prilejuite de deces; h) despăgubirea terţilor pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor; i) alte cheltuieli specifice.  +  Articolul 20Finanţarea participării forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român se execută potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.  +  Articolul 21Contabilitatea valorilor materiale şi băneşti se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei române şi normelor specifice stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 22 (1) Bunurile materiale aflate în dotarea detaşamentului român, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executării misiunii, se scad din evidenţa contabilă potrivit prevederilor legale. (2) Bunurile materiale a căror aducere în ţară costă mai mult decât preţul acestora pot fi donate statului pe teritoriul căruia acestea se află, potrivit legii. (3) Donarea bunurilor prevăzute la alin. (2), precum şi scoaterea acestora din evidenţa contabilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23 (1) Pentru aprovizionarea cu bunuri materiale şi angajarea serviciilor necesare îndeplinirii misiunii în zona de operaţii se abilitează personalul cu atribuţii în domeniu să încheie contracte şi să efectueze plăţi în valută, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi uzanţelor locale. (2) Pentru executarea unor servicii necesare se pot angaja, pe bază de contract, persoane din zona de dislocare, cu plata unor sume negociate, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a reglementărilor locale.  +  Articolul 24 (1) Plata obligaţiilor financiare ale detaşamentului românesc se efectuează în valută acceptată în zonă, în numerar sau prin conturi în valută, deschise la unităţi bancare, potrivit legii. (2) Valoarea în lei a cheltuielilor în valută se actualizează în funcţie de evoluţia cursului valutar leu/euro stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 25La ieşirea şi intrarea din/în ţară a forţelor participante la misiuni în afara teritoriului statului român, autoritatea vamală română va îndeplini formalităţile vamale necesare, în procedură simplificată, stabilită prin decizie a conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor.  +  Articolul 26În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili sporurile specifice, drepturile de diurnă, cazare şi hrană ale personalului militar şi civil participant la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d), precum şi ale celui care execută controale, în conformitate cu specificul fiecărui tip de misiune.  +  Articolul 27Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Competenţele ministrului apărării naţionale, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii instituţiilor respective.  +  Articolul 28La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă alin. 1 şi 5 ale art. 5 din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 15 martie 2004.Nr. 42._________________