HOTĂRÂRE nr. 290 din 4 martie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 18 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(4) Nu au obligaţia înfiinţării registrului misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine pentru perioadele în care contractele individuale de muncă încheiate cu cetăţenii români se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă al municipiului Bucureşti."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3 - Angajatorul are obligaţia de a înregistra registrul la inspectoratul de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul, după caz, cel mai târziu la data încheierii primului contract individual de muncă."3. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"Art. 4 - (1) Registrul se întocmeşte în regim tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se numerotează pe fiecare pagină şi devine document oficial de la data înregistrării......................................................................................... (3) Inspectoratul teritorial de muncă va înregistra registrul numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă sau a unor angajatori care obţin aprobarea prealabilă a inspectoratului teritorial de muncă, registrul se întocmeşte şi în format electronic."4. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaţilor, data încheierii contractului individual de muncă, data începerii activităţii, modificarea şi suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimată în ore/zi, ocupaţia (funcţia şi/sau meseria), respectiv codul acesteia potrivit Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), salariul de bază prevăzut la data încheierii contractului, data încetării contractului şi temeiul legal al încetării acestuia, numele, prenumele şi semnătura persoanei care face înscrierea."5. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1 ), cu următorul cuprins:"(2^1 ) Fiecare operaţiune efectuată în registru va fi certificată, prin semnătură şi ştampilă, de către o persoană numită prin act administrativ de către angajator sau de către reprezentantul legal al acestuia."6. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"(3) Înscrierile în registru se efectuează la data încheierii contractului individual de muncă, precum şi la data încetării acestuia, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1. (4) Înregistrările din registru se vor efectua numai în limba română, citeţ, cu tuş/pix negru, iar corectarea erorilor materiale din cuprinsul acestuia se va realiza prin bararea datelor înscrise eronat, astfel încât să se poată citi vechea înregistrare, şi prin înscrierea dedesubt, în culoare roşie, a datelor exacte. În cazul în care înscrierea nu se poate face dedesubt, se barează întregul rând şi se face trimitere la noul rând care conţine datele exacte."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6 - (1) Registrul se păstrează la sediul sau domiciliul angajatorului ori, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau unor alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3). (2) Angajatorii au obligaţia de a comunică, în scris, tuturor conducătorilor sucursalelor, agenţiilor, reprezentanţelor şi unităţilor fără personalitate juridică, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3), precum şi tuturor conducătorilor punctelor de lucru care au salariaţi, numărul registrului în care au fost înscrişi salariaţii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă la care s-a făcut înregistrarea. (3) Registrele şi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în locuri care să asigure securitatea datelor şi să îndeplinească condiţiile necesare pentru păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare."8. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7 - (1) Registrul se pune la dispoziţie inspectorului de muncă sau oricărei alte autorităţi publice care îl solicită în condiţiile legii, angajatorul având obligaţia să asigure accesul permanent la acest document."9. Alineatul (2) al articolului 7 se abrogă.10. Alineatul (4) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(4) La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat să îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul, ale dosarului personal, ale paginii/paginilor din registru care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de către acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate."11. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care registrul a fost deteriorat sau înscrierile nu mai sunt lizibile, datele cuprinse în acesta se copiază ori, după caz, se reînscriu într-un nou registru în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării noului registru. Angajatorul are obligaţia de a păstra vechiul registru o perioadă de 3 ani de la data înregistrării noului registru. (4) În situaţia în care registrul a fost pierdut sau distrus, angajatorul are obligaţia de a reface înscrierile, pe baza documentelor existente la dosarul personal al salariatului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data pierderii sau distrugerii. Inspectoratul teritorial de muncă va înregistra noul registru numai în situaţia în care angajatorul va face dovada depunerii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere a registrului, respectiv va face dovada distrugerii totale a acestuia, în condiţiile legii."12. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea următorul cuprins:"(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1), la înregistrarea unui nou registru, inspectoratul teritorial de muncă va face următoarele menţiuni: a) pe prima pagină se va înscrie numărul registrului pe care îl înlocuieşte, precum şi motivul înlocuirii; b) în registrul special, la numărul de înregistrare a vechiului registru se va înscrie menţiunea înlocuirii, motivul înlocuirii şi numărul de înregistrare al noului registru."13. ARTicolul 9^1 va avea următorul cuprins:"Art. 9^1 - Unităţile fără personalitate juridică ce au competenţa înfiinţării registrului îl înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre."14. La alineatul (1) al articolului 10, litera d) va avea următorul cuprins:"d) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri."15. După alineatul (6) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (7), care va avea următorul cuprins:"(7) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."16. Articolul 12 se abrogă.17. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, registrele generale de evidenţă a salariaţilor se vor înregistra şi completa cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) Înscrierile deja efectuate în registrele existente îşi menţin valabilitatea urmând ca, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în coloana 10 "Ocupaţia (funcţia şi/sau meseria)" să se înscrie şi codul C.O.R. corespunzător funcţiei/meseriei respective, în coloana 13 să se completeze şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă, iar în coloana 14, în loc de "Temeiul legal al încetării contractului", să se completeze "Numele, prenumele şi semnătura persoanei care face înscrierea".  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 martie 2004.Nr. 290.  +  Anexa                   REGISTRUL GENERAL DE EVIDENŢĂ A SALARIAŢILOR
      Numărul contractului individual de muncăNumele şi prenumele salariatuluiDate de identificare a salariatuluiData încheierii contractului individual de muncăData începerii activităţiiDurata contractului individual de muncăDurata muncii (ore/zi)Durata perioadei de probăLocul de muncăOcupaţia (funcţia şi/sau meseria) şi codul C.O.R.Salariul de bazăModificarea, suspendarea contractului individual de muncăData încetării contractului individual de muncă şi temeiul legal al încetării acestuiaNumele, prenumele şi semnătura persoanei care face înscrierea
      1234567891011121314
    NOTĂ:1. Înregistrarea datelor în rubricile registrului se va face după cum urmează: a) în coloana 1 se va înscrie numărul contractului individual de muncă dat de angajator, conform normelor interne ale unităţii; b) în coloana 2 se vor înscrie numele şi prenumele salariatului conform actului de identitate; c) în coloana 3 se vor înscrie următoarele date de identificare a salariatului: domiciliul/reşedinţa, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate; d) în coloana 4 se va înscrie data semnării contractului individual de muncă de către ambele părţi; e) în coloana 5 se va înscrie data la care salariatul a început sau va începe efectiv să lucreze; f) în coloana 9 se vor menţiona secţia, serviciul, punctul de lucru etc. unde lucrează efectiv salariatul.2. Pe fiecare pagină din registru vor fi înregistrate datele unui singur salariat.3. Coloanele 6, 7, 8, 10, 11 şi 12 se vor completa începând cu data de 1 ianuarie 2007.4. La încetarea contractului individual de muncă, spaţiile rămase necompletate de pe pagina/paginile alocată/alocate salariatului se barează şi se ştampilează de către unitate.5. Pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul la care aceştia au fost detaşaţi va completa registrul în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, cu menţiunea la coloana 1 a denumirii unităţii de la care se face detaşarea.------