LEGE nr. 33 din 11 martie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98 din 14 octombrie 2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice şi pentru modificarea art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 23 octombrie 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind unele măsuri de întărire a pazei pădurilorproprietatea persoanelor fizice"2. Articolul I va avea următorul cuprins:"Art. I. - Prin derogare de la prevederile art. 70 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I şi ale art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva asigură paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice în vederea păstrării integrităţii, prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetaţiei forestiere, păşunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infracţionale sau contravenţionale."3. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Fondurile necesare îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. I se asigură din resursele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. În situaţiile în care Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva înregistrează pierderi prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, acestea vor fi suportate de la bugetul de stat. (2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă structura şi fondul de salarii ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva vor fi dimensionate în mod corespunzător."4. După articolul II se introduce articolul II^1 cu următorul cuprins:"Art. II^1 . - Preluarea în pază de către structurile silvice de stat a pădurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice se va face prin inventariere executată în prezenţa proprietarului sau a împuternicitului acestuia, inclusă într-un contract neoneros."5. La articolul III, alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"(2) Materialul lemnos rezultat se confiscă şi se valorifică potrivit legii."6. La articolul III, alineatul (4) al articolului 31 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 martie 2004.Nr. 33.---------------