HOTĂRÂRE nr. 285 din 4 martie 2004privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 17 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte măsurile minimale pentru realizarea obiectivelor din Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2000, denumit în continuare Planul.  +  Articolul 2Realizarea măsurilor prevăzute la art. 1 reprezintă o obligaţie pentru toate autorităţile şi instituţiile publice.  +  Articolul 3 (1) Măsurile menţionate la art. 1 se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale reprezentate în Comisia consultativă interministerială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumită în continuare Comisia. (2) Comisia urmăreşte şi monitorizează progresele referitoare la măsurile de realizare a obiectivelor Planului, în baza atribuţiilor acesteia stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES) şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2000 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.  +  Articolul 4 (1) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale reprezentate în Comisie, respectiv în cadrul serviciilor lor publice deconcentrate, se constituie structuri specifice pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în limita posturilor şi alocaţiilor bugetare aprobate. (2) În cazul autorităţilor administraţiei publice centrale reprezentate în Comisie, coordonarea structurilor specifice se asigură de către persoana desemnată ca membru al acesteia.  +  Articolul 5Structurile specifice pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au următoarele atribuţii: a) evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în domeniul de responsabilitate al autorităţii publice sau al instituţiei publice; b) analizarea şi propunerea spre eliminare a oricăror elemente generatoare de discriminări din actele normative elaborate de autoritatea publică sau de instituţia publică; c) participarea la elaborarea de proiecte de acte normative care au relevanţă în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi, respectiv, eliminarea oricăror discriminări pe criterii de sex, în domeniul de responsabilitate al autorităţii publice sau al instituţiei publice; d) elaborarea de recomandări şi de criterii privind respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sectorial de responsabilitate al autorităţii publice sau al instituţiei publice; e) înaintarea către conducătorul autorităţii publice sau al instituţiei publice a recomandărilor şi criteriilor elaborate în vederea aprobării; f) elaborarea de rapoarte periodice privind respectarea recomandărilor şi criteriilor întocmite pentru domeniul sectorial de responsabilitate al autorităţii publice sau al instituţiei publice; g) elaborarea de rapoarte anuale privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor în posturile de decizie de la nivelul autorităţii publice sau al instituţiei publice şi al structurilor aflate în coordonarea şi/sau în subordonarea acesteia; h) elaborarea de programe privind formarea profesională a personalului din aparatul propriu şi din structurile aflate în coordonare şi/sau în subordonare, pe tematica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi a eliminării oricăror discriminări pe criterii de sex, pentru domeniul de responsabilitate al autorităţii publice sau al instituţiei publice; i) organizarea anuală a unor acţiuni de informare profesională privind legislaţia referitoare la respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; j) perfecţionarea mecanismelor de control în ceea ce priveşte măsurile de eliminare a comportamentelor discriminatorii după criterii de sex.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice centrale asigură, în limita alocaţiilor bugetare aprobate, fonduri speciale pentru derularea acţiunilor de informare şi formare profesională privind legislaţia referitoare la respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în funcţie de specificul domeniului de responsabilitate al instituţiei.  +  Articolul 7La elaborarea proiectelor de acte normative care au relevanţă în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, sunt nominalizate şi persoane din structurile specifice pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în colectivele speciale, constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului.  +  Articolul 8Comisia este consultată în mod obligatoriu şi emite un aviz consultativ în cazul proiectelor de acte normative cu relevanţă în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi/sau eliminarea oricăror discriminări după criterii de sex, care se supun spre adoptare Guvernului.  +  Articolul 9 (1) În cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale care sunt reprezentate în Comisie, respectiv în cadrul serviciilor lor publice deconcentrate, se desfăşoară anual programe de formare profesională a personalului din aparatul propriu şi din structurile aflate în coordonare şi/sau subordonare, având în mod obligatoriu în componenţă module referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi eliminarea oricăror discriminări după criterii de sex. (2) Programele de formare profesională prevăzute la alin. (1) se desfăşoară pe baza fondurilor speciale din bugetul propriu, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.  +  Articolul 10Instituţiile administraţiei publice centrale, reprezentate în Comisie, coordonează, urmăresc şi verifică măsurile luate în teritoriu de către serviciile lor publice deconcentrate în vederea realizării obiectivelor prevăzute în Plan.  +  Articolul 11În vederea îndeplinirii măsurilor prevăzute la art. 3 alin. (2), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asigură secretariatul şi coordonarea activităţilor Comisie şi pune la dispoziţie membrilor ei toate informaţiile necesare.  +  Articolul 12Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului (3) va avea următorul cuprins:"Art. 3 - (1) CODES este formată din 25 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, desemnaţi de conducerile acestora."2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 martie 2004.Nr. 285.  +  Anexa LISTAautorităţilor administraţiei centralereprezentate în Comisia consultativă interministerialăîn domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES)1. Ministerul Afacerilor Externe2. Ministerul Integrării Europene3. Ministerul Finanţelor Publice4. Ministerul Justiţiei5. Ministerul Administraţiei şi Internelor6. Ministerul Economiei şi Comerţului7. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului8. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului9. Ministerul Culturii şi Cultelor10. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei11. Ministerul Sănătăţii12. Ministerul Apărării Naţionale13. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului14. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei15. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă16. Inspecţia Muncii17. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şiAdopţie18. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap19. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi deAsigurări Sociale20. Consiliul Naţional de Formare Profesională aAdulţilor21. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale22. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor23. Agenţia Naţională pentru Sport24. Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlociişi Cooperaţie25. Institutul Naţional de Statistică------