METODOLOGIE din 26 februarie 2004DE SOLUTIONARE A DECONTURILOR CU SUMELE NEGATIVE DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA CU OPTIUNI DE RAMBURSARE
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 16 martie 2004   +  Capitolul IDepunerea, înregistrarea şi prelucrarea deconturilor de TVATransmiterea deconturilor de TVAA. Depunerea deconturilor şi prelucrarea acestora(1)Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, la organul fiscal unde contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, pe suport electronic, însoţite de două exemplare listate, precum şi prin sistemul electronic naţional, la următoarele termene;-trimestrial, până la 25 a lunii următoare încheierii trimestrului, inclusiv, de către contribuabilii care au realizat, în anul anterior, o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, inclusiv. Deconturile lunare depuse de către plătitorii care au obligaţii declarative trimestriale nu vor fi prelucrate de către organele fiscale. Plătitorii vor fi înştiinţaţi despre aceasta;-lunar, până la 25 a lunii următoare lunii de raportare,inclusiv, de către contribuabilii care au realizat, în anul anterior, o cifră de afaceri mai mare de 100.000 euro.(2)Deconturile primite direct la organul fiscal se înregistrează la Registratura şi se prelucrează imediat, în momentul primirii, în prezenţa plătitorului.Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.În cazul în care, în urma prelucrării Deconturilor, rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declaraţiilor fiscale eronate.(3)Deconturile primite prin poştă , se vor prelucra în ziua primirii de la registratură. În cazul în care, în urma prelucrării, rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declaraţiilor fiscale eronate.(4)Deconturile se prelucrează şi se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscalB. Transmiterea deconturilor de TVA(1)După procesarea deconturilor, acestea vor fi grupate pe următoarele categorii:a. deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată )b. deconturi cu sume negative (cu TVA de rambursat), astfel:b1)deconturi cu sume negative cu opţiune de rambursare,b2)deconturi cu sume negative fără opţiune de rambursare (sume ce se reportează în decontul perioadei următoare).(2)Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul de "Evidenţa pe plătitori", pe baza "Registrului jurnal obligaţii declarate la bugetul de stat" şi a "Notei de predare-primire", prevăzute de reglementările privind organizarea evidenţei pe plătitori.(3)Deconturile cu sume pozitive, precum şi cele cu sume negative fără opţiune de rambursare, se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului.(4)Deconturile cu sume negative cu opţiune de rambursare se înregistrează în evidenţa pe plătitor intr-o fişă separată numită "Sume de rambursat" şi se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, în vederea efectuării analizei de risc.(5)Solicitările de rambursare se soluţionează în termen de 45 de zile de la data depunerii decontului de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare.  +  Capitolul IIFluxul operaţiunilor în cadrul compartimentului de analiză de risc a rambursărilor de TVA(l)Compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, înregistrează deconturile într-o evidenţă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit anexei nr.1.(2)După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluţionării.Procedura de analiză de risc este un proces complex care se desfăşoară în mai multe etape şi are ca scop final încadrarea fiecărui plătitor, în funcţie de comportamentul său fiscal, precum şi în funcţie de riscul pe care acesta îl prezintă pentru administraţia fiscală.(3)Prima etapă a analizei de risc se desfăşoară anual şi se bazează pe stabilirea Standardului Individual Negativ (SIN-ul) pentru fiecare plătitor.(3.1.)Standardul Individual Negativ reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără control documentar sau control tematic de TVA, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală.Această sumă este stabilită în condiţii de activitate normală şi continuă a plătitorului ţinând cont şi de comportamentul său fiscal.(3.2.)Începând cu anul 2004, SIN-ul anual se stabileşte în luna august, potrivit prevederilor alin.3.3.(3.3.)În luna august, după prelucrarea şi centralizarea datelor din Bilanţul anual, având în vedere datele din deconturile aferente perioadei de referinţă, precum şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în aceeaşi perioadă, se stabileşte SIN-ul anual.Deconturile aferente perioadei de referinţă sunt, deconturile aferente perioadei iulie an anterior - iunie an curent (pentru plătitorii cu obligaţii declarative lunare, cele depuse în perioada august an anterior -iulie an curent, iar pentru cei cu obligaţii declarative trimestriale, deconturile depuse în perioada octombrie an anterior - iulie an curent)SIN-ul astfel stabilit, rămâne neschimbat până la stabilirea unui nou SIN, în anul următor şi se utilizează pentru soluţionarea deconturilor TVA cu opţiune de rambursare depuse în perioada septembrie an curent - august an următor.(3.4.)Pentru semestrul I 2004, SIN-ul se stabileşte în luna februarie, luând în considerare datele din deconturile aferente perioadei decembrie 2002-noiembrie 2003(perioada de referinţa), modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în aceeaşi perioadă, precum şi datele din Situaţia financiar-contabilă la 30.06.2003.În luna august 2004, SIN-ul va fi recalculat, potrivit prevederilor alin.3.3.(3.5)Standardul Individual Negativ se stabileşte prin completarea Fişei de calcul a SIN-ului, prevăzută în Anexa nr.2.(3.6)Standardul Individual Negativ se stabileşte astfel:a.1. SIN-ul se stabileşte la valoarea de 1 unitate şi rambursarea se efectuează numai în urma controlului fiscal, în următoarele cazuri:-pentru plătitorii ce au înscrise fapte în cazierul fiscal,-pentru plătitorii care au ca obiect principal de activitate şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în domeniul producţiei şi/sau comerţului cu ridicata de băuturi alcoolice (cod 159 "Fabricarea băuturilor" şi cod 5134 "Comerţul cu ridicata al băuturilor"), al comerţului cu ridicata a materialului lemnos şi de construcţie (cod 5153 "Comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii), al comerţului cu ridicata al deşeurilor(cod 5157 "Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor");-pentru plătitorii care au cereri de rambursare/compensare depuse pentru anul fiscal 2003 şi nesoluţionate;-pentru plătitorii nou înfiinţaţi;-pentru plătitorii pentru care nu există toate datele necesare întocmirii Fişei de calcul a SIN;-pentru plătitorii pentru care SIN-ul este negativ (suma TVA colectată este mai mare decât suma TVA deductibilă în perioada de referinţă).a.2. Plătitorii nou-înfiinţaţi sunt acei contribuabili înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în cadrul perioadei de referinţă şi care nu prezintă, la data calculării SIN-ului, 12 perioade de raportare, în cazul celor cu obligaţii declarative lunare, respectiv 4 perioade de raportare, în cazul celor cu obligaţii declarative trimestriale.a.3. Pentru plătitorii nou-înfiinţaţi, care prezintă 3 luni consecutiv deconturi negative cu opţiune de rambursare, soluţionate cu control anticipat şi la care nu au fost stabilite diferenţe de taxă cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileşte ca medie aritmetică a sumelor solicitate la rambursare prin deconturile respective.b. Pentru restul plătitorilor, SIN-ul este stabilit în doua etape:b1)prima etapa: stabilirea SIN-ului brutSIN-ul brut se stabileşte ca diferenţă între media TVA-ului colectat şi media TVA-ului deductibil, din perioada de referinţă.Pentru plătitorii care depun deconturi lunare SIN-ul brut se stabileşte pe lună, iar pentru cei ce depun trimestrial se stabileşte pe trimestru.b2)a doua etapă: SIN-ul brut se corectează cu indicele de inflaţie şi se ajustează, în funcţie de comportamentul fiscal al fiecărui plătitor.SIN-ul stabilit potrivit pct.(3.4) se ajustează cu 'bd din indicele de inflaţie realizat la 31 decembrie 2003 şi 'bd din indicele de inflaţie prognozat pentru anul 2004.SIN-ul stabilit potrivit pct.(3.3) se ajustează cu indicele de inflaţie prognozat pentru anul în care se calculează SIN-ul.b.2.1. Comportamentul fiscal se stabileşte pe baza unor indicatori relevanţi, cum ar fi: mărimea plătitorului, rezultatele controalelor anterioare efectuate, gradul de conformare fiscală voluntară.b.2.2. SIN-ul final se stabileşte prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflaţie şi prin ajustarea sumei astfel stabilite, în funcţie de punctajul obţinut pe baza indicatorilor, astfel:-Majorare cu 50%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între O-155 puncte;-Majorare cu 40%,pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 156-200 puncte;-Majorare cu 30%,pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 201 - 250 puncte;-Majorare cu 20%,pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 251 - 300 puncte;-0% pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 301 - 590 puncte;-Diminuare cu 60% pentru cei care au prezentat consecutiv în mai mult de 4 perioade de raportare, deconturi negative de taxă pe valoarea adăugată cu sume mai mari de 1 miliard lei şi nu au solicitat rambursarea.(4)A doua etapă a analizei de riscLa primirea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiunea de rambursare, personalul din compartimentul de specialitate va analiza aceste deconturi, etapa urmând să fie finalizată în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii decontului.Se va introduce în programul informatic suma solicitată la rambursare, iar programul informatic va realiza comparaţia între suma solicitată şi SIN.În urma comparării sumei solicitate la rambursare cu SIN-ul plătitorului, pot rezultă următoarele situaţii:(4.1)Deconturi cu sume negative de TVA cu sume solicitate la rambursare cu risc micÎn cazul în care suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN-ul, sistemul va genera în mod automat "Decizia de rambursare a TVA", precum şi Fişa de calcul a SIN. Modelul "Deciziei de rambursare a TVA" este prevăzut în Anexa nr.4.Decizia se întocmeşte în trei exemplare, se vizează de şeful compartimentului şi se înaintează, împreuna cu decontul şi Fişa de calcul a SIN, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale sau directorului coordonator, după caz.În vederea vizării, respectiv a aprobării Deciziei, şeful compartimentului de specialitate şi conducătorul unităţii fiscale/directorul coordonator pot efectua verificări ale corectitudinii informaţiilor în format electronic folosite la calculul SIN-ului, precum şi a conformităţii acestora cu datele din documentele depuse de plătitor.(4.2)Deconturi cu sume negative de TVA cu sume solicitate la rambursare cu risc mediu(4.2.1)Dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât SIN-ul final, programul informatic semnalează acest aspect şi generează lista plătitorilor care se află în această situaţie, în vederea efectuării analizei individuale.(4.2.2)Pe baza listei, se identifică deconturile plătitorilor ce urmează a fi supuşi analizei şi se editează pentru fiecare plătitor Fişa de calcul a SIN-ului.(4.2.3)Analiza individuală se efectuează pentru fiecare perioadă de raportare din care a rezultat suma solicitată la rambursare, întocmind Fisa de analiză de risc, prevăzută în Anexa nr.5 .(4.2.4)Fişa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, astfel:-cartuşul "suma solicitată la rambursare" se completează astfel:*rd.1"suma solicitată la rambursare" se completează cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd.27 al Decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.*rd.2 "din perioada de raportare" se completează cu suma negativa de TVA din rd.20 al Decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.În cazul în care suma de la rd.1 este diferită de cea de la rd.2, se vor completa şi celelalte rânduri ale cartuşului, cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există şi deconturi cu sume pozitive, în coloana "observaţii" se va inscrie suma pozitivă, iar col. "Sume negative" va rămâne necompletată.Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se vor compara, fiecare în parte, cu SIN-ul, iar în coloana de "observaţii", se va menţiona dacă suma negativî respectivî este mai mică sau mai mare decât SIN-ul.- cartuşul "Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul final" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.*rd.1 "Total sume rambursate în ultimele 12 luni fără control fiscal" - datele se preiau din "evidenţa privind cererile de rambursare depuse", prevăzută de Ordinul ministrului finanţelor nr. 621/2003 şi de prezentul ordin.*rd.2 "Imobilizări corporale proprii" - datele se preiau din ultima raportare financiar-contabilă.*rd.3 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col.1 - TVA colectat (rândul 6 din Decontul privind TVA potrivit Codului fiscal, respectiv rândul 7 din Decontul TVA potrivit Legii nr. 345/2002);*rd.4 "Media achiziţiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul "TOTAL", col.1 - TVA deductibilă (rd.19 din Decontul privind TVA potrivit Codului fiscal, respectiv rândul 17 din Decontul TVA potrivit Legii nr. 345/2002)(4.2.5)Dacă toate sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se încadrează, fiecare în parte, în SIN, nu se va completa cartuşul de "indicatori de analiză şi se va genera Decizia de rambursare.(4.2.6)În cazul în care, în una din perioadele se constituie suma solicitată la rambursare, aceasta depăşeşte SIN-ul se completează şi cartuşul de "Indicatori de analiză" pentru perioada respectivă.(4.2.7)După completarea Fişei de analiză de risc şi acordarea punctajului, deconturile cu sume negative cu opţiune de rambursare se clasifică în:a)Deconturi cu risc scăzut, dacă se obţine un punctaj între O şi 60, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativă solicitată la rambursareb)Deconturi cu risc mare, dacă se obţine un punctaj între 60 şi 200, pentru cel puţin una din perioadele din care provine suma solicitată la rambursare.(4.2.7.a)Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc scăzut se soluţionează pe baza analizei individuale.(4.2.7.a.1. )Pentru efectuarea analizei, compartimentul de specialitate solicita persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care să justifice diferenţa în plus de suma solicitata la rambursare.(4.2.7.a.2)Solicitarea documentaţiei se face în scris, menţionând-se documentele care trebuie prezentate, data, ora şi locul întâlnirii, precum şi numele şi prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupă de analiză.(4.2.7.a.3)În cazul în care diferenţele se pot justifica şi clarifica urmare analizei documentare, se propune aprobarea rambursării, pe baza unei Note privind rezultatul analizei care va fi întocmită, în două exemplare, de persoana care a făcut analiza. Această Notă se înaintează, împreună cu Decontul, Fişa de calcul a SIN-ului şi Fişa de analiză, conducătorului compartimentului pentru aprobare.După aprobarea Notei privind rezultatul analizei se întocmeşte "Decizia de rambursare a TVA". Decontul, Fişa de calcul a SIN-ului, Fişa de analiză de risc, Nota şi Decizia se transmit conducătorului unităţii fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.(4.2.7.a.4)În cazul în care diferenţele nu se pot justifica şi clarifica urmare analizei documentare, se propune efectuarea controlului fiscal, pe baza unei Note privind rezultatul analizei care va fi întocmită, în două exemplare, de persoana care a făcut analiza. Această Notă se înaintează, împreună cu Decontul, Fişa de calcul a SIN-ului şi Fişa de analiză, spre avizare conducătorului compartimentului, apoi, spre aprobare conducătorului unităţii fiscale/directorului coordonator.După aprobare, se transmite compartimentului de control fiscal, dosarul solicitării, cuprinzând următoarele documente:-Decontul cu sume negative cu opţiune de rambursare;-Fişa de calcul a SIN-ului;-Fişa de analiză;-Nota privind rezultatul analizei.(4.2.7.b)Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc mare împreună cu Fişa de calcul a SIN-ului şi Fişa de analiză se transmit zilnic, la compartimentul cu atribuţii de control fiscal.  +  Capitolul IIIFluxul operaţiunilor în cazul deconturilor cu sume negative cu opţiune de rambursare soluţionate cu control fiscal anticipat(1)Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, care au fost încadrate în categoria de risc mare, se transmit, zilnic, împreuna cu documentaţia aferentă, compartimentului cu atribuţii de control fiscal în vederea efectuării controlului.(2)După efectuarea controlului, compartimentul cu atribuţii în domeniul controlului fiscal va întocmi Raportul de inspecţie fiscală.(3)În maxim 35 zile calendaristice de la data depunerii decontului, compartimentul cu atribuţii de control fiscal va transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreuna cu Raportul de inspecţie fiscală.(4)În aceeaşi zi, compartimentul de specialitate va întocmi Decizia de rambursare a TVA, în trei exemplare. Decizia va fi semnată de şeful compartimentului şi aprobată de conducătorul unităţii fiscale/directorul coordonator.  +  Capitolul IVDispoziţii speciale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative cu opţiune de rambursare(1)Pentru marii contribuabili rambursarea se acordă cu control ulterior.În categoria marilor contribuabili se cuprind plătitorii definiţi în Ordinul ministrului finanţelor nr. 1173/2000 privind organizarea activităţii de administrare şi control financiar fiscal la marii contribuabili şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov în cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, cu completările aduse prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 512/2003.Compartimentele cu atribuţii de control fiscal vor verifica, la sediul plătitorului, rambursările acordate, semestrial sau anual, după caz, în funcţie de rezultatele verificărilor anterioare.(2)Primul decont cu sume negative cu opţiune de rambursare depus, după înregistrarea investiţiei potrivit legii, de către plătitorii care realizează investiţii ce se încadrează în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările şi completările ulterioare, va fi supus controlului fiscal, rambursarea fiind acordată cu control anticipat.Solicitările ulterioare depuse de această categorie de plătitori, pe durata derulării investiţiei vor fi soluţionate cu control ulterior.Compartimentele cu atribuţii de control fiscal vor verifica, la sediul plătitorului, rambursările acordate semestrial sau, după caz, anual, în funcţie de rezultatele verificărilor anterioare.(3)Platitorii constituiţi potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat beneficiază de rambursare în condiţiile prevăzute de alin.(2) de mai sus.  +  Capitolul VFluxul operaţiunilor în cadrul compartimentului de colectare(1)La sfârşitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate va transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării şi/sau rambursării, Deciziile de rambursare, care au fost aprobate de conducătorul unităţii fiscale/directorul coordonator.(2)Compartimentul de colectare, în baza datelor din evidenţa analitică pe plătitor şi a Deciziei de rambursare întocmeşte Nota de compensare şi/sau rambursare, conform formularelor aprobate.Nota se întocmeşte în patru exemplare, se semnează de şeful compartimentului de colectare şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale/directorul coordonator.Nota aprobată se transmite, cel mai târziu a doua zi, pe bază de borderou, compartimentului trezorerie în vederea efectuării compensării şi/sau rambursării.(3)După efectuarea compensării şi/sau rambursării compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului de colectare trei exemplare din Nota de compensare şi/sau rambursare cuprinzând şi data la care s-a efectuat operaţiunea de compensare şi/sau rambursare, cel târziu a doua zi de la efectuarea compensării şi/sau rambursării.  +  Capitolul VIFinalizarea procedurii şi arhivarea documentelor(l)Compartimentul de colectare va reţine Decizia de rambursare şi un exemplar din Nota de compensare şi/sau rambursare şi va transmite compartimentului de specialitate, cel mai târziu a doua zi, două exemplare din Notă, un exemplar pentru a fi comunicat plătitorului şi un exemplar în vederea arhivării.(2)După operarea datelor privind soluţionarea decontului cu sume negative cu opţiune de rambursare în evidenta specială, compartimentul de specialitate va transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.Dosarul solicitării, care va cuprinde:-Decontul cu sume negative cu opţiune de rambursare;-Fişa de calcul a SIN-ului;-Fişa de analiză;-Nota privind rezultatele analizei şi/sau Raportul de inspecţie fiscală, după caz;-Decizia de rambursare a TVA .-Nota de compensare şi/sau rambursare, cuprinzând data la care s-a efectuat operaţiunea de compensare şi/sau rambursare.(3)În cel mult 1 zi de la primirea Notei de compensare şi/sau rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înştiinţează plătitorul despre modul de soluţionare a opţiunii de rambursare, prin transmiterea Deciziei de rambursare, însoţită de Nota de compensare şi/sau rambursare.(4)Compartimentul de specialitate va transmite compartimentului de control fiscal, până la data de 1 a lunii următoare un extras al registrului de evidentă specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, soluţionate cu control ulterior, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală.  +  Capitolul VIIRaportarea modului de soluţionareDirecţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabililor din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov vor raporta lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei în care au fost depuse Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, Direcţiei generale de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, situaţia rambursărilor efectuate, potrivit modelului din Anexa nr.6.  +  Anexa 1
       
      Evidenţa cererilor de rambursare depuse de plătitorii de TVA
   +  Anexa 2FISA DE CALCUL A STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV
  Denumirea plătitorului de TVA
  Codul de identificare fiscala
  Judeţul Localitatea
  Strada Număr Bloc Scara Ap.
  Cod postai Sector Tel: Fax: E-mail
  A. SIN-ul brut ........................(ΣTVA deductibil - ΣTVA colectat)/nr. perioade de raportare (12sau 4)B. Ajustare la inflaţie(rd. A x indice inflaţie) ........................C. Indicatori
  Nr. crt. INDICATORI Punctaj
  1 Capital social vărsat
  - mai mic de 25 mil. lei 50
  - între 25- 500 mil. lei 25
  - mai mare 500 mil. lei 0
  2 Imobilizări corporale
  - mai mici decât suma medie de rambursat 45
  - mai mari decât suma medie de rambursat 0
  3 Rezultatul financiar al anului precedent
  Profit 0
  Pierdere 20
  4* Obiectul de activitate preponderent
  comerţ intern 60
  Servicii 40
  producţie agricola 20
  producţie industriala, perfecţionare activa, comerţ exterior în nume propriu 0
  5 Deconturi de TVA nedepuse
  0 0
  mai mult decât 1 40
  6 Raportul dintre media vânzărilor şi media achiziţiilor
  - media vânzărilor mai mare decât media achiziţiilor 0
  - media vânzărilor mai mica decât media achiziţiilor 45
  7* Declaraţii fiscale nedepuse în perioada de referinţa
  - nici una(toate declaraţiile depuse) 0
  1-2 20
  3-4 40
  mai mult de 4 60
  8* Obligaţii fiscale restante în perioada de referinţa
  - obligaţii la începutul perioadei mai mici decât obligaţiile la sfârşitul perioadei 50
  - obligaţii la începutul perioadei mai mari decât obligaţiile la sfârşitul perioadei 30
  - nu exista 0
  9* Obligaţii de plată restante la TVA
  - fără obligaţii restante 0
  - cu obligaţii restante 40
  10 Perioada scursa de la ultimul control de fond
  - maxim 12 luni 0
  - între 13-24 luni 25
  - peste 24 luni 35
  - nu a avut control de la înfiinţare, iar perioada de la înfiinţare este mai mare de 36 luni 50
  11 Nr. de rambursări soluţionate fără control în perioada de referinţa
  - nu are 0
  - sub 6 25
  - peste 6 50
  12 Ponderea sumelor respinse la controlul TVA, în totalul solicitat la rambursare în perioada de referinţa
  - nu are 0
  - 5-10% 15
  - 10-20% 35
  - 20-30% 45
  - peste 30% 100
  TOTAL PUNCTAJ
  D. Coeficient de ajustare în funcţie de comportamentul fiscal .............E. SIN ...........................pct. 4* - Nomenclatorul CAEN şi codurile CAEN aplicabile acestui punct sunt prevăzute în Anexa nr. 3pct. 7* - se verifica depunerea formularului 100 "Declaratia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"pct. 8* şi pct. 9* - se considera toate obligaţiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal şi neachitate, cu excepţia sumelor pentru care acesta beneficiază de înlesniri la plata aprobate de organul fiscal competent.LEGENDA:────────Locul de unde se obţin elementele din fisa de ajustare:1. Bilanţul contabil, pentru punctele 1, 2, 3, 4.2. Aplicatia "DECIMP", pentru punctele 5, 6, 7.3. Fisa analitica de evidenta pe plătitori, pentru punctele 8, 9.4. Dosarul fiscal, pentru punctul 10.5. Registrul de evidenta a cererilor de rambursare TVA, pentru punctele 11,12.
   +  Anexa 3Coduri CAEN pentru completarea poziţiei 4 lit. C din anexa nr. 2  Înca-  drare Cod  în CAEN Denumire  poz.4   1 5010 Comerţ cu autovehicule   1 5030 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule   1 5040 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente şi reparaţii   1 5050 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule            Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,            materii prime textile şi cu semiproduse   1 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi produse            chimice pentru industrie   1 5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii   1 5114 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale,            nave şi avioane   1 5115 Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de menaj şi de            fierărie   1 5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte            şi articole   1 5117 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun   1 5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu            caracter specific, n.c.a.   1 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse   1 5121 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor   1 5122 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor   1 5123 Comerţ cu ridicata al animalelor vii   1 5124 Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate   1 5125 Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat   1 5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete   1 5132 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne   1 5133 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor            şi grăsimilor comestibile   1 5134 Comerţ cu ridicata al băuturilor   1 5135 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun   1 5136 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor            zaharoase   1 5137 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente   1 5138 Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv            peste, crustacee şi moluşte   1 5139 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare,            băuturi şi tutun   1 5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile   1 5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei            Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc,            al aparatelor de radio şi televizoarelor   1 5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie,            tapete şi produse de întreţinere   1 5145 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie   1 5146 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice   1 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.   1 5151 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazosi            şi al produselor derivate   1 5152 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice   1 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii   1 5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie            pentru instalaţii sanitare şi de incalzire   1 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice   1 5156 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare   1 5157 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor   1 5181 Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte   1 5182 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria miniera şi            construcţii   1 5183 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textila şi al            maşinilor de cusut şi de tricotat   1 5184 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice            şi software-ului   1 5185 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou   1 5186 Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice   1 5187 Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie,            comerţ şi transporturi   1 5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor            agricole, inclusiv al tractoarelor   1 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse   1 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare            predominanta de produse alimentare, băuturi şi tutun   1 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare            predominanta de produse nealimentare   1 5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete   1 5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne   1 5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi molustelor   1 5224 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi            produselor zaharoase   1 5225 Comerţ cu amănuntul al băuturilor   1 5226 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun   1 5227 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor            alimentare   1 5231 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice   1 5232 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice   1 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie   1 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor   1 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei   1 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele   1 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi            al altor articole de uz casnic   1 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-            menajere, al aparatelor de radio şi televizoarelor   1 5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din            sticlă şi cu cele pt. vopsit   1 5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de            papetarie   1 5248 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse,            n.c.a.   1 5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine   1 5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenta   1 5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe   1 5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine   2 2211 Editarea cărţilor   2 2212 Editarea ziarelor   2 2213 Editarea revistelor şi a periodicelor   2 2214 Editarea înregistrărilor sonore   2 2215 Alte activităţi de editare   2 2221 Tipărirea ziarelor   2 2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.   2 2223 Legatorie   2 2224 Servicii pregătitoare pentru pretiparire   2 2225 Alte lucrări de tipografie   2 2231 Reproducerea înregistrărilor audio   2 2232 Reproducerea înregistrărilor video   2 2233 Reproducerea înregistrărilor informatice   2 2512 Resaparea anvelopelor   2 2670 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei   2 2852 Operaţiuni de mecanica generală   2 3621 Baterea monedelor şi medaliilor   2 4100 Captarea, tratarea şi distribuţia apei   2 4511 Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere   2 4512 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii   2 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu   2 4522 Lucrări de invelitori, şarpante şi terase la construcţii   2 4523 Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive   2 4524 Construcţii hidrotehnice   2 4525 Alte lucrări speciale pentru construcţii   2 4531 Lucrări de instalaţii electrice   2 4532 Lucrări de izolaţii şi protecţie anticoroziva   2 4533 Lucrări de instalaţii tehnico - sanitare   2 4534 Alte lucrări de instalaţii   2 4541 Lucrări de ipsoserie   2 4542 Lucrări de tamplarie şi dulgherie   2 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor   2 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri   2 4545 Alte lucrări de finisare   2 4550 Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare,            cu personal de deservire   2 5020 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor   2 5271 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele   2 5272 Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc   2 5273 Reparaţii de ceasuri şi bijuterii   2 5274 Alte reparaţii de articole personale n.c.a.   2 5510 Hoteluri   2 5521 Tabere de tineret şi refugii montane   2 5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote   2 5523 Alte mijloace de cazare   2 5530 Restaurante   2 5540 Baruri   2 5551 Cantine   2 5552 Alte unităţi de preparare a hranei   2 6010 Transporturi pe calea ferata   2 6021 Alte transporturi terestre de calatori, pe bază de grafic   2 6022 Transporturi cu taxiuri   2 6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale   2 6024 Transporturi rutiere de mărfuri   2 6030 Transporturi prin conducte   2 6110 Transporturi maritime şi de coasta   2 6120 Transporturi pe cai navigabile interioare   2 6210 Transporturi aeriene după grafic   2 6220 Transporturi aeriene ocazionale   2 6230 Transporturi spaţiale   2 6311 Manipulări   2 6312 Depozitari   2 6321 Alte activităţi anexe transporturilor terestre   2 6322 Alte activităţi anexe transporturilor pe apa   2 6323 Alte activităţi anexe transporturilor aeriene   2 6330 Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor;            activităţi de asistenţa turistica n.c.a.   2 6340 Activităţi ale altor agenţii de transport   2 6411 Activităţile poştei naţionale   2 6412 Alte activităţi de curier (altele decât cele de posta naţionala)   2 6420 Telecomunicaţii   2 6511 Activităţi ale băncii centrale (naţionale)   2 6512 Alte activităţi de intermedieri monetare   2 6521 Activităţi de creditare pe bază de contract (Leasing financiar)   2 6522 Alte activităţi de creditare   2 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare   2 6601 Activităţi de asigurări de viaţa   2 6602 Activităţi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul            public de asigurări sociale)   2 6603 Alte activităţi de asigurare (exceptând asigurările de viaţa)   2 6711 Administrarea pieţelor financiare   2 6712 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare şi            administrare a fondurilor (agenţi financiari)   2 6713 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia            caselor de asigurări şi de pensii)   2 6720 Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii   2 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara   2 7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii   2 7020 Închirierea şi subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau            inchiriate   2 7031 Agenţii imobiliare   2 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract   2 7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mica   2 7121 Închirierea altor mijloace de transport terestru   2 7122 Închirierea mijloacelor de transport pe apa   2 7123 Închirierea mijloacelor de transport aerian   2 7131 Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole   2 7132 Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii,            fără personal de deservire aferent   2 7133 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a            calculatoarelor   2 7134 Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.   2 7140 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a.   2 7210 Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)   2 7221 Editare de programe   2 7222 Consultanţă şi furnizare de alte produse software   2 7230 Prelucrarea informatica a datelor   2 7240 Activităţi legate de bazele de date   2 7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat            şi a calculatoarelor   2 7260 Alte activităţi legate de informatica   2 7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale   2 7320 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste   2 7411 Activităţi juridice   2 7412 Activităţi de contabilitate, revizie contabila, consultanţă în            domeniul fiscal   2 7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj   2 7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management   2 7415 Activităţile de management ale holdingurilor   2 7420 Activităţi de arhitectura, inginerie şi servicii de consultanţă            tehnica legate de acestea   2 7430 Activităţi de testări şi analize tehnice   2 7440 Publicitate   2 7450 Selecţia şi plasarea forţei de muncă   2 7460 Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor   2 7470 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor   2 7481 Activităţi fotografice   2 7482 Activităţi de ambalare   2 7485 Activităţi de secretariat şi traducere   2 7486 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonica   2 7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor   2 7511 Servicii de administraţie generală   2 7512 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii            în domeniul ingrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al            altor activităţi sociale, excluzând protecţia sociala   2 7513 Controlul activităţilor economice   2 7514 Servicii de susţinere a administraţiilor publice   2 7521 Activităţi de afaceri externe   2 7522 Activităţi de apărare naţionala   2 7523 Activităţi de justiţie   2 7524 Activităţi de ordine publică   2 7525 Activităţi de protecţie civila   2 7530 Activităţi de protecţie sociala obligatorie   2 8010 Învăţământ primar   2 8021 Învăţământ secundar general   2 8022 Învăţământ secundar teoretic, tehnic sau profesional   2 8030 Învăţământul superior   2 8041 Scoli de conducere (pilotaj)   2 8042 Alte forme de invatamant   2 8511 Activităţi de asistenţa spitaliceasca şi sanatoriala   2 8512 Activităţi de asistenţa medicală ambulatorie   2 8513 Activităţi de asistenţa stomatologica   2 8514 Alte activităţi referitoare la sănătatea umana   2 8520 Activităţi veterinare   2 8531 Activităţi de asistenţa sociala, cu cazare   2 8532 Activităţi de asistenţa sociala, fără cazare   2 9001 Colectarea şi tratarea apelor uzate   2 9002 Colectarea şi tratarea altor reziduuri   2 9003 Salubritate, depoluare şi activităţi similare   2 9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale   2 9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale   2 9120 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor   2 9131 Activităţi ale organizaţiilor religioase   2 9132 Activităţi ale organizaţiilor politice   2 9133 Alte activităţi asociative n.c.a.   2 9211 Producţia de filme cinematografice şi video   2 9212 Distribuţia de filme cinematografice şi video   2 9213 Proiecţia de filme cinematografice   2 9220 Activităţi de radio şi televiziune   2 9231 Creaţie şi interpretare artistica şi literara   2 9232 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol   2 9233 Bâlciuri şi parcuri de distracţii   2 9234 Alte activităţi de spectacole n.c.a.   2 9240 Activităţi ale agenţiilor de presa   2 9251 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor   2 9252 Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor   2 9253 Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice ale rezervaţiilor   2 9261 Activităţi ale bazelor sportive   2 9262 Alte activităţi sportive   2 9271 Jocuri de noroc şi pariuri   2 9272 Alte activităţi recreative   2 9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor   2 9302 Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare   2 9303 Activităţi de pompe funebre şi similare   2 9304 Activităţi de întreţinere corporala   2 9305 Alte activităţi de servicii personale, n.c.a.   2 9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodarii particulare   2 9600 Activităţi desfăşurate în gospodarii private, de producere a            bunurilor destinate consumului propriu   2 9700 Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri            proprii   2 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale   3 111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.   3 112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor            de sera   3 113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi            mirodenii   3 121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea            laptelui   3 122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catarilor            şi asinilor   3 123 Creşterea porcinelor   3 124 Creşterea pasărilor   3 125 Creşterea altor animale   3 130 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu            creşterea animalelor)   3 141 Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit            peisagistic (arhitectura peisagera)   3 142 Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia            activităţilor veterinare   3 150 Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de            servicii anexe   3 201 Silvicultura şi exploatare forestiera   3 202 Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere   3 501 Pescuitul   3 502 Piscicultura   4 1010 Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS =/> 23865kj/kg)   4 1020 Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23865 kj/kg)   4 1030 Extracţia şi prepararea turbei   4 1110 Extracţia hidrocarburilor   4 1120 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor            naturale, exclusiv prospecţiunile   4 1200 Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive   4 1310 Extracţia şi prepararea minereurilor feroase   4 1320 Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare            (exclusiv minereuri radioactive)   4 1411 Extracţia pietrei pentru construcţii   4 1412 Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului şi a cretei   4 1413 Extracţia ardeziei   4 1421 Extracţia pietrişului şi nisipului   4 1422 Extracţia argilei şi caolinului   4 1430 Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimica            şi a îngrăşămintelor naturale   4 1440 Extracţia sării   4 1450 Alte activităţi extractive n.c.a.   4 1511 Producţia şi conservarea cărnii   4 1512 Producţia şi conservarea cărnii de pasare   4 1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)   4 1520 Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peste   4 1531 Prelucrarea şi conservarea cartofilor   4 1532 Fabricarea sucurilor din fructe şi legume   4 1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor   4 1541 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute   4 1542 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate   4 1543 Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare   4 1551 Fabricarea produselor lactate şi a branzeturilor   4 1552 Fabricarea îngheţatei   4 1561 Fabricarea produselor de morarit   4 1562 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon   4 1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma   4 1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie   4 1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie   4 1582 Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare   4 1583 Fabricarea zahărului   4 1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor            zaharoase   4 1585 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului şi a            altor produse   4 1586 Prelucrarea ceaiului şi cafelei   4 1587 Fabricarea condimentelor   4 1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor            dietetice   4 1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.   4 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate   4 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie   4 1593 Fabricarea vinurilor   4 1594 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe   4 1595 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare   4 1596 Fabricarea berii   4 1597 Fabricarea maltului   4 1598 Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice   4 1600 Fabricarea produselor din tutun   4 1711 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac   4 1712 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lâna cardata şi tip            lâna cardata   4 1713 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lâna pieptănata şi            tip lâna   4 1714 Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip în   4 1715 Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale            (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice   4 1716 Fabricarea atei de cusut   4 1717 Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire   4 1721 Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac   4 1722 Ţesături din lâna cardata şi din fire tip lâna cardata   4 1723 Ţesături din lâna pieptănata şi din fire tip lâna pieptănata   4 1724 Ţesături din mătase şi din fire tip mătase   4 1725 Ţesături din alte textile   4 1730 Finisarea materialelor textile   4 1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia            îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)   4 1751 Fabricarea de covoare şi mochete   4 1752 Fabricarea de frânghii, sfori şi plase   4 1753 Fabricarea de textile netesute şi articole din acestea, cu            excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte   4 1754 Fabricarea altor articole textile, n.c.a.   4 1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare   4 1771 Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi            sau croşetaţi   4 1772 Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate            sau croşetate   4 1810 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele   4 1821 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru   4 1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria            de corp)   4 1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp   4 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.   4 1830 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din            blana   4 1910 Tabacirea şi finisarea pieilor   4 1920 Fabricarea de articole de voiaj şi marochinarie şi a articolelor            de harnasament   4 1930 Fabricarea încălţămintei   4 2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului   4 2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel,            furnire, placi din aşchii de lemn, placi fibrolemnoase, etc.   4 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tamplarie pentru construcţii   4 2040 Fabricarea ambalajelor din lemn   4 2051 Fabricarea altor produse din lemn   4 2052 Fabricarea articolelor din pluta, paie şi împletituri   4 2111 Fabricarea celulozei   4 2112 Fabricarea hârtiei şi cartonului   4 2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi ambalajelor din            hârtie sau carton   4 2122 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din            hârtie sau carton   4 2123 Fabricarea articolelor de papetarie   4 2124 Fabricarea tapetului   4 2125 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.   4 2310 Fabricarea produselor de cocserie   4 2320 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului   4 2330 Prelucrarea combustibililor nucleari   4 2411 Fabricarea gazelor industriale   4 2412 Fabricarea coloranţilor şi a pigmentilor   4 2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza   4 2414 Fabricarea altor produse chimice organice de baza   4 2415 Fabricarea ingrasamintelor şi produselor azotoase   4 2416 Fabricarea materialelor plastice în forme primare   4 2417 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare   4 2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice   4 2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice            şi masticurilor   4 2441 Fabricarea produselor farmaceutice de baza   4 2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice   4 2451 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de            întreţinere   4 2452 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaleta)   4 2461 Fabricarea explozivilor   4 2462 Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor   4 2463 Fabricarea uleiurilor esenţiale   4 2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic   4 2465 Fabricarea suportilor destinaţi înregistrărilor   4 2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.   4 2470 Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale   4 2511 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer   4 2513 Fabricarea altor produse din cauciuc   4 2521 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din            material plastic   4 2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic   4 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii   4 2524 Fabricarea altor produse din material plastic   4 2611 Fabricarea sticlei plate   4 2612 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate   4 2613 Fabricarea articolelor din sticlă   4 2614 Fabricarea fibrelor din sticlă   4 2615 Fabricarea de sticlărie tehnica   4 2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi            ornamentai   4 2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica   4 2623 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramica   4 2624 Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic   4 2625 Fabricarea altor produse ceramice   4 2626 Fabricarea produselor ceramice refractare   4 2630 Fabricarea plăcilor şi dalelor, din ceramica   4 2640 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru            construcţii, din argila arsa   4 2651 Fabricarea cimentului   4 2652 Fabricarea varului   4 2653 Fabricarea ipsosului   4 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii   4 2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii   4 2663 Fabricarea betonului   4 2664 Fabricarea mortarului   4 2665 Fabricarea produselor din azbociment   4 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos   4 2681 Fabricarea de produse abrazive   4 2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.   4 2710 Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje   4 2721 Producţia de tuburi (ţevi) din fonta   4 2722 Producţia de tuburi (ţevi) din otel   4 2731 Tragere la rece   4 2732 Laminare la rece   4 2733 Producţia altor profile obţinute la rece   4 2734 Trefilare   4 2741 Producţia metalelor preţioase   4 2742 Metalurgia aluminiului   4 2743 Producţia plumbului, zincului şi cositorului   4 2744 Metalurgia cuprului   4 2745 Producţia altor metale neferoase   4 2751 Turnarea fontei   4 2752 Turnarea otelului   4 2753 Turnarea metalelor neferoase uşoare   4 2754 Turnarea altor metale neferoase   4 2811 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale            structurilor metalice   4 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tamplarie din metal   4 2821 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice   4 2822 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala   4 2830 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor            pentru încălzire centrala)   4 2840 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare            plastica; metalurgia pulberilor   4 2851 Tratarea şi acoperirea metalelor   4 2861 Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic   4 2862 Fabricarea uneltelor de mana   4 2863 Fabricarea articolelor de feronerie   4 2871 Fabricarea de recipienti, containere şi alte produse similare            din otel   4 2872 Fabricarea ambalajelor din metale uşoare   4 2873 Fabricarea articolelor din fire metalice   4 2874 Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri   4 2875 Fabricarea altor articole din metal   4 2911 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru            avioane, autovehicule şi motociclete)   4 2912 Fabricarea de pompe şi compresoare   4 2913 Fabricarea de articole de robinetarie   4 2914 Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de            transmisie   4 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor   4 2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat   4 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi            frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic)   4 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală   4 2931 Fabricarea tractoarelor   4 2932 Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere   4 2941 Fabricarea masinilor-unelte portabile acţionate electric   4 2942 Fabricarea altor maşini - unelte pentru prelucrarea metalului   4 2943 Fabricarea altor maşini - unelte n.c.a.   4 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie   4 2952 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii   4 2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,            băuturilor şi tutunului   4 2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbrăcămintei            şi a pielăriei   4 2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului   4 2956 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice   4 2960 Fabricarea armamentului şi muniţiei   4 2971 Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice   4 2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic   4 3001 Fabricarea maşinilor de birou   4 3002 Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice   4 3110 Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice   4 3120 Producţia de aparate pentru distribuţie şi comanda electricităţii   4 3130 Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice   4 3140 Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice   4 3150 Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat   4 3161 Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule            n.c.a.   4 3162 Producţia altor componente electrice n.c.a.   4 3210 Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice   4 3220 Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate            telefonice şi telegrafice   4 3230 Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de            înregistrare şi reproducere audio sau video   4 3310 Producţia de aparatura şi instrumente medicale   4 3320 Producţia de aparatura şi instrumente de măsura, verificare şi            control (cu excepţia echipamentelor de măsura, reglare şi            control pentru procesele industriale)   4 3330 Producţia de echipamente de măsura, reglare şi control            pentru procese industriale   4 3340 Producţia de aparatura şi instrumente optice şi fotografice   4 3350 Producţia de ceasuri   4 3410 Producţia de autovehicule   4 3420 Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci   4 3430 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi            motoare de autovehicule   4 3511 Construcţii şi reparaţii de nave   4 3512 Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement   4 3520 Construcţia şi repararea materialului rulant   4 3530 Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave   4 3541 Producţia de motociclete   4 3542 Producţia de biciclete   4 3543 Producţia de vehicule pentru invalizi   4 3550 Producţia altor mijloace de transport, n.c.a.   4 3611 Producţia de scaune   4 3612 Producţia mobilierului pentru birou şi magazine   4 3613 Producţia mobilierului pentru bucătarii   4 3614 Producţia altor tipuri de mobilier   4 3615 Producţia de saltele şi somiere   4 3622 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale            şi pietre   4 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale   4 3640 Fabricarea articolelor pentru sport   4 3650 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor   4 3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie   4 3662 Confecţionarea maturilor şi periilor   4 3663 Fabricarea altor produse manufacturiere   4 3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile   4 3720 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile   4 4011 Producţia de energie electrica   4 4012 Transportul energiei electrice   4 4013 Distribuţia şi comercializarea energiei electrice   4 4021 Producţia gazelor   4 4022 Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazosi,            prin conducte   4 4030 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde  +  Anexa 4AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALAUNITATEA FISCALA ...............Nr. înregistrare ..... Data ....DECIZIE DE RAMBURSARE ATAXEI PE VALOAREA ADĂUGATACătre: Denumire/Nume, prenume ..........................Cod identificare fiscala ...............................Adresa: Localitate ..... Str. ..... nr. ... bl. ... ap. ...Etaj ..... judet/sector ..........În baza art. 77 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, a Decontului de taxa pe valoarea adăugata pentru luna ...... înregistrat sub nr. .... din .... şi a analizei de risc/inspecţiei fiscala efectuate în perioada ..... se stabileşte taxa pe valoarea adăugata de rambursat, astfel:TVA solicitata la rambursare ...................leiTVA aprobata la rambursare .....................leiSuma aprobata la rambursare urmează prevederile art. 104, 105 sau 106 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala.Aprobat, Verificat, Întocmit,Funcţia Funcţia FuncţiaNume, prenume Nume, prenume Nume, prenumeData Data DataSemnătura Semnătura Semnătura  +  Anexa 5FISA DE ANALIZA DE RISCCod fiscal .....................Denumire ......................Sediu ..........................Cont bancar ....................
  Sume negative TVA Observaţii
  1. Suma solicitata la rambursare
  2. - din perioada de raportare
  3. - din perioadele anterioare de raportare
  4. - perioada
  5. - perioada
  6. - perioada
  7. - perioada
  8. - perioada
  9. - perioada
  10. - perioada
  11. - perioada
  12 - perioada
      Indicatori de analiza pentru perioadele de raportare în care suma    negativa de T.V.A. este mai mare decât S.I.N-ul.
  Nr. crt. Indicatori Punctaj Punctaj acordat
  1 Total sume rambursate în ultimele 12 luni fără control fiscal
  - 50 milioane - 1 miliard 0
  - 1 miliard - 5 miliarde 10
  - 5 miliarde - 10 miliarde 30
  - mai mult de 10 miliarde 50
  2 Imobilizări corporale proprii
  - mai mari decât suma solicitata din luna analizata 0
  - mai mici decât suma solicitata din luna analizata 50
  3 Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni
  - veniturile din perioada analizata mai mare decât media veniturilor în ultimele 12 luni 0
  - veniturile din perioada analizata mai mici decât media veniturilor în ultimele 12 luni 50
  4 Media valorii achiziţiilor pe ultimele 12 luni
  - achiziţiile din perioada analizata mai mici decât media achiziţiilor în ultimele 12 luni 0
  - achiziţiile din perioada analizata mai mari decât media achiziţiilor în ultimele 12 luni 50
  TOTAL
                    ÎNTOCMIT, APROBAT,
   +  Anexa 6Raportare LunaraA. Deconturi cu sume negative soluţionate potrivit procedurii generale┌────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│Decon- │Decon- │ Mod de soluţionare ││turi │turi ├───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│ramase │depuse │Soluţionate cu SIN │ Soluţionate cu │ Soluţionate ││nesolu- │în peri-│ │ analiza de risc │ cu control ││tionate │oada de ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤│din │rapor- │ Nr. │ Suma │ Nr. │ Suma │ Nr. │ Suma ││perioada│tare │ │ │ │ │ │ ││anteri- │ │ │ │ │ │ │ ││oara │ │ │ │ │ │ │ │├───┬────┼───┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤│Nr.│Suma│Nr.│Suma│ │Pes-│ │Pes-│ │Pes-│ │Pes-│ │Pes-│ │Pes-││ │ │ │ │ În │te │ În │ te │ În │ te │ În │ te │ În │ te │ În │ te ││ │ │ │ │ter-│ter-│ter-│ter-│ter-│ter-│ter-│ter-│ter-│ter-│ter-│ter-││ │ │ │ │men │men │men │men │men │men │men │men │men │men │men │men │├───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤├───┼────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤└───┴────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘┌───────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┐│Nr. cereri de rambursare şi de compensare │ Sume │Stadiul │Motivele ││nesolutionate şi numărul de zile de intarziere │aferente│de soluţi-│nesoluti-││ peste termenul legal │mil.lei │ onare │ onării │├───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼────────┼──────────┼─────────┤│ Total │ până la │ până la │ până la │Peste 90 │ │ │ ││ │ 30 zile │ 60 zile │ 90 zile │ zile │ │ │ │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤└───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘    B. Deconturi cu sume negative soluţionate potrivit Cap. IV al metodologiei                                                                  -mil.lei-┌────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐│ │ Cereri soluţionate │ Cereri nesolutionate │ │├ ├───────────┬─────────────┬────┤ │ ││ │Nr. cereri │ Suma │ │ │ ││ │ │ solicitata │ │ │ │├───────┬────┼─────┬─────┼──────┬──────┼────┼──────────┬───────────┼───────────┤│ │Nr. │ │res- │ pt. │ pt. │ │ Aflate în│Cu termenul│ ││ │ce- │ │pinse│cereri│cereri│Suma│ termenul│ legal │ Cereri ││Tipul │reri│apro-│ │apro- │res- │a- │ legal │ depasit │ retrase ││cererii│de- │bate │ │bate │pinse │pro-├───┬──────┼───┬───────┼───┬───────┤│ │puse│ │ │ │ │bata│Nr.│ Suma │Nr.│ Suma │Nr.│ Suma ││ │ │ │ │ │ │ │ │soli- │ │ soli- │ │soli- ││ │ │ │ │ │ │ │ │citata│ │ citata│ │ citata│├───────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼───────││rambur-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sare cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││control│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ulte- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼───────┤│rambur-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sare cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││control│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││anti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cipat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴────┴───┴──────┴───┴───────┴───┴───────┘┌───────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┐│Nr. cereri de rambursare şi de compensare │ Sume │Stadiul │Motivele ││nesolutionate şi numărul de zile de intarziere │aferente│de soluţi-│nesoluti-││ peste termenul legal │mil.lei │ onare │ onării │├───────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┼────────┼──────────┼─────────┤│ Total │ până la │ până la │ până la │Peste 90 │ │ │ ││ │ 30 zile │ 60 zile │ 90 zile │ zile │ │ │ │├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┤└───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┘-------------