HOTĂRÂRE nr. 277 din 4 martie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 15 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14 - (1) Numărul maxim de posturi este de 440, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. La anexa nr. 1, sintagma "Numărul total de posturi = 400..." se înlocuieşte cu sintagma "Numărul total de posturi = 440...".3. Din anexa nr. 1 se elimină Agenţia Naţională pentru Energie Atomică.4. La anexa nr. 3 litera A punctul II, se elimină asteriscul şi nota de subsol de la poziţia 24.5. La anexa nr. 3 litera A, după punctul XXIII se introduce un nou punct, punctul XXIII^1 , cu următorul cuprins:"XXIII^1 . Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră - Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"6. Poziţia 11 din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:"11. Institutul de Medicină Comparată - IMC Venituri proprii"7. Punctul 1 din nota de subsol de la anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:"1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate integral de la bugetul de stat, inclusiv pentru instituţiile finanţate prin bugetul acestui minister, este de 10.906."8. Anexa nr. 9 "Parcul auto pentru activităţi specifice ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Radu Damian,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 martie 2004.Nr. 277.  +  Anexa ANEXĂ
    PARCUL AUTO  pentru activităţi specifice al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
    Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/ autovehicul (litri/lună)
    1.Proiectul privind învăţământul rural- autoturism pentru unitatea centrală1450
        - autoturism de teren2450
        - laborator didactic mobil pentru fiecare inspectorat şcolar41450
    2.Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare- autoturism pentru unitatea centrală2450
      - autoturism pentru unitatea teritorială7450
    3.Monitorizare şi inspecţie- autoturism10450
        - microbuz3450
    4.Programul PHARE RO0104.02 "Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi"- autoturism1450
      - microbuz1450
  NOTĂ:Cheltuielile cu exploatarea, carburanţii, întreţinerea şi asigurările autovehiculelor utilizate în cadrul programelor/proiectelor cu finanţare internaţională se suportă din costurile operaţionale ale programelor/proiectelor respective------