ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 26 februarie 2004pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 12 martie 2004    Având în vedere necesitatea realizării compatibilităţii cu structurile militare similare aparţinând statelor membre NATO, se impune, de urgenţă, unificarea denumirilor gradelor de general şi amiral care, în prezent, au echivalări terminologice diferite, în funcţie de instituţia căreia le aparţin, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, pe de o parte, şi celelalte instituţii din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe de altă parte.Totodată, pentru eliminarea diferenţierilor de ordin financiar existente în prezent între drepturile personalului Ministerului Apărării Naţionale şi cele ale instituţiilor din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în ceea ce priveşte cuantumul compensaţiei care se acordă pentru chirie, precum şi al indemnizaţiei acordate pentru soţii/soţiile cadrelor mutate şi asigurarea concordanţei cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţia României, republicată, se impune generalizarea de îndată a dispoziţiilor în materie.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul 2, litera c) a paragrafului C va avea următorul cuprins:"c) generali şi amirali, prevăzuţi la alin. 2^1 paragraful B lit. c);".2. Articolul 20 se abrogă.3. Articolul 20^1 va avea următorul cuprins:"Art. 20^1 - Cadrele militare în activitate numite în prima funcţie sau mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul şi care nu deţin locuinţă proprietate personală în acea garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară.Cadrele militare în activitate numite în prima funcţie sau mutate în interesul serviciului într-o garnizoană în care îşi au domiciliul, dar care nu deţin locuinţă proprietate personală, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, pot beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului apărării naţionale, de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. 1, la propunerea comandanţilor sau a şefilor cadrelor militare respective.Cuantumul concret al compensaţiei şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale.Soţiile sau soţii cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţii sau soţiile, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 50% din solda lunară a cadrelor militare pe care le-au urmat, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei activităţi autorizate aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni de la data mutării cadrului militar.De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. 4 beneficiază şi soţii sau soţiile care, la data mutării cadrelor militare pe care le-au urmat, erau înscrise ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, dar numai după expirarea, potrivit legii, a termenului de plată a indemnizaţiei de şomaj."4. La articolul 92, literele g) şi h) vor avea următorul cuprins:"g) pentru general de brigadă - cu o stea, general de flotilă aeriană - cu o stea, contraamiral de flotilă - cu o stea, general maior - cu două stele şi contraamiral - cu două stele:- în activitate - 60- în rezervă - clasa a III-a - 62 h) pentru general-locotenent - cu trei stele, viceamiral cu trei stele, general - cu patru stele şi amiral - cu patru stele:- în activitate - 60- în rezervă - clasa a III-a - 64"5. Alineatul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:"Dispoziţiile art. 2 alin. 2^1 paragrafele A, B lit. a) şi b), art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) şi f), art. 41^1 , art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art. 75 alin. 2, art. 75^1 , art. 85 alin. 1 lit. e^1 ), art. 92^1 , art. 93^1 şi ale art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale."6. Articolul 111 va avea următorul cuprins:"Art. 111 - Miniştrii, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, civili, din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile prevăzute la art. 109, beneficiază de drepturile materiale stabilite în prezenta lege pentru cadrele militare în activitate, echivalente ofiţerilor cu grad de general, respectiv de amiral."  +  Articolul IIDispoziţiile cuprinse în alte acte normative cu privire la gradele de general se modifică, în mod corespunzător, folosindu-se denumirile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIICheltuielile suplimentare determinate de aplicarea acestor prevederi se suportă din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie prin bugetele instituţiilor publice iniţiatoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea Paşcup. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 februarie 2004.Nr. 4.-------