HOTĂRÂRE nr. 460 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 23 august 1994    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei şi al realizării procesului de reforma în sectorul sanitar.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii: (1) asigura şi răspunde de organizarea activităţii de asistenţa medicală preventivă, de urgenta, curativă şi de recuperare medicală ce se acordă prin unităţile sanitare; (2) stabileşte principalele obiective de etapa şi pe termen lung în domeniul asigurării sănătăţii populaţiei şi al reformei în sectorul sanitar; (3) îndruma şi controlează modul de aplicare a normelor de igiena şi sanitare-antiepidemice în mediul de viaţa al populaţiei şi la locul de muncă; îndeplineşte, prin organele sale de specialitate, funcţia de inspecţie sanitară de stat; dispune, în situaţii deosebite, măsuri antiepidemice; (4) stabileşte şi urmăreşte, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale; (5) coordonează, îndruma şi controlează activitatea unităţilor de ocrotire şi asistenţa medicală a mamei şi copilului, asistenţa medicală de urgenta şi la locul de muncă; (6) colaborează la utilizarea raţională a factorilor naturali de mediu şi avizează utilizarea şi funcţionarea staţiunilor balneoclimaterice; (7) coordonează şi îndruma, împreună cu organele competente, activitatea de medicina a culturii fizice; (8) autorizează producerea, înregistrarea, introducerea şi folosirea, în practica medicală, a medicamentelor, produselor biologice de uz uman şi reactivilor, a plantelor medicinale şi cosmetice, precum şi a echipamentelor medicale; (9) organizează, îndruma şi controlează, prin Inspecţia de farmacie, activitatea în reţeaua farmaceutica; organizează şi răspunde de controlul calităţii medicamentelor; coordonează importurile de medicamente, aparatura medicală şi alte produse necesare reţelei sanitare, prin agenţi economici; (10) coordonează şi supraveghează regimul substanţelor şi al produselor stupefiante, psihotrope şi toxice, în conformitate cu prevederile legale; (11) întocmeşte anual Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman; coordonează şi urmăreşte aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi, în unităţile sanitare de stat; (12) organizează, în situaţii deosebite, asistenţa medicală, asigurînd rezerva de mobilizare cu medicamente şi materiale sanitare; (13) organizează şi elaborează, împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale, strategia şi orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică; (14) iniţiază, negociază şi încheie, din împuternicirea Guvernului, documentele de cooperare internaţionala în domeniul ocrotirii sănătăţii; (15) sprijină informarea şi documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate şi organizarea manifestărilor ştiinţifice; (16) analizează şi evaluează periodic criteriile de performanţă ale unităţilor medicale şi indicatorii stării de sănătate; (17) îndruma şi controlează activitatea privind deontologia medicală şi etica profesională a personalului sanitar; (18) emite norme în conformitate cu reglementările legale, de formare, angajare, promovare, transferare şi detaşare a personalului sanitar; stabileşte specialitatile medico-sanitare, organizează concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante şi acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice; (19) stabileşte structura organizatorică, normele de organizare şi funcţionare, precum şi normativele de personal ale unităţilor sanitare din sectorul public; avizează înfiinţarea, schimbarea sediului, profilului şi structurii unităţilor sanitare; (20) avizează şi aproba, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar; (21) avizează activităţile bazate pe libera iniţiativă în domeniul medical şi farmaceutic, veghează asupra climatului de concurenta loiala şi ia măsuri de protejare a intereselor bolnavilor şi ale populaţiei; (22) emite, în vederea aplicării legii, norme obligatorii pentru sectorul sanitar, celelalte sectoare şi pentru populaţie; avizează proiecte de acte normative elaborate de alte organe ale administraţiei publice, care interesează sănătatea; (23) iniţiază sau elaborează, ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, legi şi hotărâri ale Guvernului; (24) conlucreaza cu organizaţiile şi instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului; (25) în exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Sănătăţii colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate; (26) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a carei autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate; (27) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de activitatea de sănătate; (28) editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice; (29) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului sănătăţii se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 185, exclusiv demnitarii. (4) Conducerea Ministerului Sănătăţii este asigurata de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii; (5) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii; (6) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii; (7) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate. (8) Direcţiile sanitare, judeţene şi a municipiului Bucureşti, persoane juridice, sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează unităţi sanitare cu personalitate juridică.  +  Articolul 4 (1) Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Bucureşti, cu personalitate juridică, se va numi "Institutul de Igiena, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi de Conducere", cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Institutul naţional pentru servicii de sănătate şi conducere Bucureşti, Institutul de sănătate publică şi cercetări medicale Iaşi, Institutul de sănătate publică şi cercetări medicale Cluj-Napoca, Institutul de sănătate publică şi cercetări medicale Timişoara şi Centrul de sănătate publică şi cercetări medicale Sibiu se reorganizează ca centrale medicale şi de servicii de sănătate şi conducere fără personalitate juridică şi vor funcţiona în structura Institutului de Igiena, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti.  +  Articolul 5 (1) Centrul de Calcul şi Statistica Sanitară Bucureşti, cu personalitate juridică, se va denumi "Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală", cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Centrul de documentare medicală "Dr. Dimitrie Nanu" Bucureşti se reorganizează ca centru de documentare medicală fără personalitate juridică şi va funcţiona în structura Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti.  +  Articolul 6Unităţile prevăzute la art. 4 şi 5, care se reorganizează fără personalitate juridică, trec cu patrimoniul, indicatorii economico-financiari şi personalul la unităţile în structura cărora vor funcţiona.  +  Articolul 7 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Sănătăţii se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 8 (1) În vederea asigurării respectării normelor morale şi ale deontologiei medicale, precum şi pentru aplicarea regulilor de buna practica a profesiunilor de către personalul medico-sanitar şi farmaceutic, funcţionează Colegiul central şi colegiile judeţene şi al municipiului Bucureşti; modul de organizare şi de funcţionare a colegiilor se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul sănătăţii. (2) După intrarea în vigoare a legii exercitării profesiei medicale şi organizarea Colegiului medicilor şi Colegiului farmacistilor, acestea vor funcţiona potrivit acestei legi.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 10Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătăţii poate constitui comisii de specialitate în domeniul sanitar.  +  Articolul 11Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 799/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul sănătăţii,prof. dr. doc. Iulian MincuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1   Numărul maxim de posturi: 185 (exclusiv demnitarii)    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                           ┌───────────┐                           │ MINISTRU │                           └──────┬────┘                                  │                                  │ ┌──────────────────┐           ┌────────────┐ │ │ DIRECTIA CONTROL │           │ CONSILIERI │─────────┼───────────┤ FINANCIAR PROPRIU│           └────────────┘ │ └──────────────────┘                                  │ ┌──────────────────┐                                  ├───────────┤ LEGISLATIE │                                  │ │ ŞI CONTENCIOS │                                  │ └──────────────────┘                                  │                                  │              ┌────────────────┬──┴───────────────┬────────┬───────┐     ┌────────┴───────┐ │ │ │ ┌─────┴──────────┐     │SECRETAR DE STAT│ │ │ │ │SECRETAR DE STAT│     └─┬───────────┬──┘ │ │ │ └───────┬────────┘       │ │ │ │ │ │       │ │ │ │ │ │       │ │ │ │ │ │ ┌─────┴──────┐ │ ┌────┴────────────┐ │ │ │ │ DIRECTIA │ ┌─┴─┐ │DIRECTIA GENERALĂ│ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ │ │ GENERALĂ │ │ │ │REFORMA, PROGRAME│ │ │ │ │ │ │A ASISTENTEI│ │ │ │ DE SĂNĂTATE │ │ │ │ │ │ │ MEDICALE │ │ D │ │ ŞI ACREDITARE │ │ │ │ │ │ └─────┬──────┘ │ │ └────────┬────────┘ │ G │ │ H │ ┌──┬─┴──┬───┐ ┌─────┼─────┐ │ │ ┌───┴──┐ │ │ │ │┌─┴┐┌┴─┐┌─┴┐┌─┴┐┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ └───┘ ┌─┴┐ ┌─┴┐ │ │ │ ││I ││J ││K ││ L││A │ │B │ │C │ │E │ │ F│ └───┘ └───┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘    LEGENDĂ    -------    A - Direcţia asistenţei medicale    B - Direcţia ocrotirii mamei şi copilului    C - Direcţia farmaceutica şi aparatura medicală    D - Direcţia generală a medicinei preventive şi a promovării        sănătăţii    E - Direcţia programe de sănătate    F - Direcţia reforma şi acreditare    G - Direcţia asigurări pentru sănătate şi privatizare    H - Direcţia resurse umane, formare profesională şi relaţii        internaţionale    I - Direcţia strategie, dezvoltare şi management    J - Direcţia bugetului sănătăţii    K - Direcţia relaţii publice, informatica, administrativ şi        protocol    L - Secretariatul Comitetului Roman pentru Adoptii  +  Anexa 2 LISTAunităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii-----------------------------------------------------------------------------Nr.crt. Denumirea unităţii-----------------------------------------------------------------------------     A. Unităţi finanţate din venituri de la bugetul de stat 1. Direcţii sanitare, judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publicedescentralizate - în subordinea cărora funcţionează unităţi sanitare cupersonalitate juridică            Spitale, sanatorii 2. Spitalul Clinic Fundeni Bucureşti 3. Spitalul Universitar Bucureşti 4. Spitalul Interdepartamental Bucureşti 5. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna 6. Spitalul de Copii Neuropsihici Siret 7. Spitalul de Recuperare Borşa 8. Sanatoriul TBC Moroeni 9. Sanatoriul Climateric de Nevroze Predeal10. Sanatoriul Balneoclimateric de copii Buşteni11. Sanatoriul Balnear "Efosan" Eforie Nord12. Policlinica Corpului Diplomatic Bucureşti *)            Institute, centre medicale13. Institutul Oncologic Bucureşti14. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca15. Institutul de Medicina Legală "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucureşti16. Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti17. Institutul de Cardiologie "Prof. Dr. C. Iliescu" Bucureşti18. Institutul Inimii Cluj-Napoca19. Institutul de Medicina Fizica, Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală    Bucureşti20. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti21. Institutul de Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti22. Institutul de Ftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti23. Institutul de Fiziologie Normală şi Patologica "D. Danielopolu" Bucureşti24. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu"    Bucureşti25. Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului şi Cercetări    Farmaceutice Bucureşti26. Institutul de Hematologie Bucureşti27. Institutul de Medicina Sportiva Bucureşti28. Institutul de Igiena, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi Conducere    Bucureşti29. Centrul Medical de Fonoaudiologie, Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr.    Dorin Hociota" Bucureşti30. Centrul de Cardiologie Timişoara31. Centrul Metodologic de Reumatologie "Prof. Dr. I. Stoia" Bucureşti32. Centrul de Medicina Socială "Christiana" Bucureşti33. Centrul de Acupunctura şi Homeopatie Bucureşti34. Centrul de Chirurgie Plastica şi Reparatorie Bucureşti *)35. Centrul pentru Controlul de Stat al Produselor Biologice de Uz Uman    Bucureşti            Unităţi de perfecţionare a personalului36. Institutul de Pregătire Postuniversitară şi Educaţie Continua a Medicilor şi    Farmacistilor Bucureşti37. Centrul de Perfecţionare şi Pregătire Superioară de Specialitate "Nursing"    Bucureşti            Alte unităţi bugetare38. Academia de Ştiinţe Medicale39. Oficiul Central de Stocare40. Staţia Centrala de Salvare41. Staţia de Verificare şi Întreţinere a Aparaturii Medicale42. Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală       Unităţile de la nr. crt. 1-42 pot utiliza un număr mediu de 272.589     posturi pentru sănătate şi 196 posturi pentru Oficiul Central de Stocare.    B. Unităţi finanţate extrabugetar43. Institutul "Cantacuzino"44. Institutul "Victor Babeş"45. Institutul de Neurologie şi Psihiatrie    C. Regii autonome46. Regia Autonomă "Unifarm"------------------------------------------------------------------------------ Notă *) Va avea regimul juridic stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 365/1994.---------