PROTOCOL ADIŢIONAL nr. 2 din 10 iunie 1977la conventiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protectia victimelor conflictelor armate fără caracter international
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 14 mai 1990                           TABLA DE MATERII                                                                 Pagina                                                                 -------  Preambul ..................................................... 34                      TITLUL I            DOMENIUL DE APLICARE A PREZENTULUI PROTOCOL  Articolul 1 - Domeniul de aplicare material ................. 34  Articolul 2 - Domeniul de aplicare personal ................. 34  Articolul 3 - Neinterventia ................................. 34                      TITLUL II                   TRATAMENTUL UMAN  Articolul 4 - Garantii fundamentale ......................... 34  Articolul 5 - Persoane lipsite de libertate ................. 35  Articolul 6 - Urmarirea penala .............................. 35                      TITLUL III                RANITI, BOLNAVI, NAUFRAGIATI  Articolul 7 - Protecţie şi ingrijire ........................ 36  Articolul 8 - Cautarea ...................................... 36  Articolul 9 - Protectia personalului sanitar şi religios .... 36  Articolul 10 - Protectia generală a misiunii medicale ........ 36  Articolul 11 - Protectia unităţilor şi mijloacelor de transport                 sanitar ....................................... 36  Articolul 12 - Semn distinctiv ............................... 36                      TITLUL IV                   POPULATIA CIVILA  Articolul 13 - Protectia populatiei civile ................... 36  Articolul 14 - Protectia bunurilor indispensabile pentru                 supravietuirea populatiei civile .............. 36  Articolul 15 - Protectia lucrărilor şi instalaţiilor care conţin                 forte periculoase ............................. 37  Articolul 16 - Protectia bunurilor culturale şi a lacasurilor                 de cult ....................................... 37  Articolul 17 - Interzicerea deplasarilor fortate ............. 37  Articolul 18 - Societăţi de ajutorare şi acţiuni de asistenţa 37                      TITLUL V                    DISPOZITII FINALE  Articolul 19 - Difuzare ...................................... 37  Articolul 20 - Semnare ....................................... 37  Articolul 21 - Ratificare .................................... 37  Articolul 22 - Aderare ....................................... 37  Articolul 23 - Intrare în vigoare ............................ 37  Articolul 24 - Amendamente ................................... 37  Articolul 25 - Denuntare ..................................... 38  Articolul 26 - Notificari .................................... 38  Articolul 27 - Înregistrare .................................. 38  Articolul 28 - Texte autentice ............................... 38PREAMBULInaltele părţi contractante,reamintind ca principiile umanitare cuprinse în art. 3 comun al convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 constituie fundamentul respectarii persoanei umane în caz de conflict armat fără caracter international,reamintind, de asemenea, ca instrumentele internationale referitoare la drepturile omului ofera persoanei umane o protecţie fundamentala,subliniind necesitatea de a asigura o mai buna protecţie victimelor unor astfel de conflicte armate,reamintind ca, în cazurile neprevazute de dreptul în vigoare, persoana umana ramine sub incidenţa principiilor umanitare şi exigentelor constiintei publice,au convenit urmatoarele:  +  Titlul I DOMENIUL DE APLICARE A PREZENTULUI PROTOCOL  +  Articolul 1Domeniul de aplicare material1. Prezentul protocol, care dezvolta şi completeaza art. 3 comun al convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 fără a modifica condiţiile sale de aplicare actuale, se va aplica la toate conflictele armate care nu cad sub incidenţa art. 1 al Protocolului aditional al convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949 referitor la protectia victimelor conflictelor armate internationale (Protocolul I) şi care se desfăşoară pe teritoriul unei inalte părţi contractante între fortele sale armate şi forte armate dizidente sau grupuri inarmate organizate care, sub conducerea unui comandament responsabil, exercita un asemenea control asupra unei părţi a teritoriului sau, astfel incit să-i permita sa desfasoare operaţiuni militare susţinute şi coordonate şi să aplice prezentul protocol.2. Prezentul protocol nu se va aplica situaţiilor de tensiune interna şi tulburarilor interne cum sînt actele de dezordine publică, actele sporadice şi izolate de violenta şi alte acte analoge, care nu sînt conflicte armate.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare personal1. Prezentul protocol se va aplica, fără nici o diferentiere cu caracter defavorabil pentru motive de rasa, culoare, sex, limba, religie sau credinta, opinii politice sau de alta natura, origine naţionala sau sociala, avere, nastere sau alta situaţie sau oricare alt criteriu analog (denumit în continuare diferentiere cu caracter defavorabil), tuturor persoanelor afectate de un conflict armat în sensul art. 1.2. La terminarea conflictului armat, toate persoanele care au facut obiectul unei privatiuni de libertate sau al unei restrictii de libertate pentru motive legate de acest conflict, precum şi cele care ar face obiectul unor astfel de măsuri după conflict, pentru aceleasi motive, se vor bucura de protectia prevăzută în art. 5 şi 6 pînă la terminarea acestei privatiuni sau restrictii de libertate.  +  Articolul 3Neinterventia1. Nici o dispoziţie din prezentul protocol nu va putea fi invocata în scopul afectarii suveranităţii unui stat sau a responsabilitatii ce revine guvernului de a actiona pentru menţinerea sau restabilirea ordinii publice în stat sau pentru apararea, prin toate mijloacele legitime, a unităţii naţionale şi integritatii teritoriale a statului.2. Nici o dispoziţie a prezentului protocol nu va putea fi invocata pentru a justifica o interventie directa sau indirecta oricare ar fi motivul, în conflictul armat sau în afacerile interne sau externe ale unei inalte părţi contractante pe al carei teritoriu are loc conflictul.  +  Titlul II TRATAMENTUL UMAN  +  Articolul 4Garantii fundamentale1. Toate persoanele care nu participa în mod direct la ostilitati sau care nu mai participa la acestea, indiferent ca sînt sau nu private de libertate, au dreptul să le fie respectata persoana lor, onoarea, convingerile şi practicile lor religioase. Ele vor fi tratate cu umanism în toate imprejurarile, fără nici o diferentiere cu caracter nefavorabil.Este interzis să se ordone sa nu mai fie supravietuitori.2. Fără incalcarea caracterului general al dispoziţiilor precedente, urmatoarele acte cu privire la persoanele la care se referă paragraful 1 sînt şi vor fi interzise în orice timp şi loc: a) atentatele împotriva vietii, sănătăţii şi integritatii fizice şi morale a persoanelor, în special omuciderea şi actele de cruzime ca tortura, mutilarile sau orice formă de pedeapsa corporala; b) pedepsele colective; c) luarea de ostatici; d) actele de terorism; e) atentatele împotriva demnitatii personale, în special tratamentul umilitor şi degradant, violul, prostitutia silita şi orice alta forma de atentat la pudoare; f) sclavia şi negotul cu sclavi sub toate formele sale; g) jefuirea; h) amenintarea cu savirsirea actelor mai sus menţionate.3. Copiii vor primi ingrijirea şi ajutoarele de care au nevoie, în special: a) ei vor primi educatie, inclusiv educatia religioasa şi morala, conform dorintei parintilor sau, în lipsa acestora, a persoanelor care îi au în ingrijire; b) se vor lua toate masurile corespunzătoare pentru a se facilita reunirea familiilor separate temporar; c) copiii sub vîrsta de 15 ani nu vor fi recrutati în fortele sau grupurile armate şi nu li se va permite sa participe la ostilitati; d) ocrotirea speciala prevăzută în acest articol pentru copiii sub vîrsta de 15 ani se va aplica în continuare dacă, în pofida dispoziţiilor alin. c), acestia au participat direct la ostilitati şi au fost capturati; e) se vor lua măsuri, dacă va fi cazul şi ori de cite ori este posibil, cu consimtamintul parintilor sau al persoanelor care, în virtutea legii sau cutumei, au raspunderea principala pentru ingrijirea lor, pentru evacuarea temporara a copiilor din zona în care au loc luptele intr-o zona a tarii mai sigura şi pentru ca acestia să fie însoţiţi de persoane care să vegheze asupra securitatii şi bunastarii lor.  +  Articolul 5Persoane lipsite de libertate1. Pe linga dispozitiile art. 4, se vor respecta ca un minimum urmatoarele dispozitii în ceea ce priveste persoanele private de libertate pentru motive legate de conflictul armat, indiferent dacă acestea sînt internate sau deţinute: a) ranitii şi bolnavii vor fi tratati în conformitate cu art. 7; b) persoanele la care se referă prezentul paragraf vor primi, în aceeasi măsura ca şi populatia civila locala, alimente şi apa potabila şi vor beneficia de condiţii de salubritate şi igiena, precum şi de protecţie împotriva intemperiilor şi pericolelor unui conflict armat; c) ele vor fi autorizate sa primeasca ajutoare individuale sau colective; d) ele îşi vor putea practica religia şi, cînd solicita şi dacă este cazul, vor putea primi asistenţa spirituala din partea persoanelor, cum sînt preotii, care exercită functii religioase; e) în cazul în care vor fi puse sa lucreze, ele se vor bucura de condiţii de muncă şi de garantii similare acelora de care se bucura populatia civila locala.2. Cei care poarta raspunderea internarii sau detentiei persoanelor la care se referă paragraful 1 vor respecta, de asemenea, în limitele posibilitatilor, urmatoarele dispozitii referitoare la aceste persoane: a) cu excepţia cazurilor cînd barbatii şi femeile unei aceleiasi familii vor fi cazati în comun, femeile vor fi deţinute în localuri diferite de cele destinate barbatilor şi se vor afla în supravegherea nemijlocita a femeilor; b) persoanele menţionate la paragraful 1 vor fi autorizate sa trimita şi sa primeasca cărţi postale şi scrisori, numărul acestora putind fi limitat de către autoritatea competentă, dacă aceasta considera necesar; c) locurile de internare şi de detentie nu vor fi situate în apropierea zonei de lupta. Persoanele la care se referă paragraful 1 vor fi evacuate cînd locurile de internare sau de detentie vor fi expuse în mod deosebit pericolelor care rezultă din conflictul armat, cu condiţia ca evacuarea să poată fi efectuata în condiţii de suficienta securitate; b) persoanele menţionate vor beneficia de examinari medicale; e) sănătatea lor fizica şi psihica şi integritatea lor corporala nu vor fi puse în pericol prin nici o actiune sau omisiune nejustificate. În consecinţa, se interzice supunerea persoanelor la care se referă prezentul articol la orice interventie medicală care nu este justificata de starea sănătăţii persoanei în cauza şi care nu este în concordanta cu normele medicale general recunoscute ce se aplică în împrejurări medicale similare persoanelor aflate în libertate.3. Persoanele care nu sînt cuprinse în dispozitiile paragrafului 1, dar a caror libertate este restrinsa, sub orice formă, din motive legate de conflictul armat, vor fi tratate în mod uman, conform dispoziţiilor art. 4 şi ale paragrafului 1 a), c) şi d) şi ale paragrafului 2 b) din prezentul articol.4. Dacă se hotaraste eliberarea persoanelor care sînt private de libertate, cei care vor hotari aceasta vor trebui sa ia masurile necesare pentru garantarea securitatii acestora.  +  Articolul 6Urmarirea penala1. Prezentul articol se va aplica la urmarirea penala şi la reprimarea infracţiunilor penale referitoare la conflictul armat.2. Nu se va pronunţă nici o condamnare şi nu se va executa nici o pedeapsă faţă de o persoană declarata vinovata de comiterea unei infractiuni decit în baza unei sentinte pronuntate de un tribunal care să ofere garantiile fundamentale de independenta şi imparţialitate. În mod deosebit: a) procedura va asigura ca acuzatul să fie informat fără întîrziere asupra detaliilor infractiunii care i se imputa şi va garanta acuzatului, înainte de proces şi pe parcursul procesului, toate drepturile şi mijloacele de aparare necesare; b) nimeni nu va putea fi condamnat pentru o infractiune decit pe baza raspunderii penale individuale; c) nimeni nu va fi condamnat pentru acte sau omisiuni care, conform legilor naţionale sau dreptului international, nu erau incriminate în momentul comiterii; de asemenea nu se va aplica o pedeapsă mai severa decit cea aplicabila în momentul comiterii infractiunii. Dacă după comiterea infractiunii, legea va dispune aplicarea unei pedepse mai usoare, delincventul va beneficia de aceasta; d) orice persoană acuzata de o infractiune va fi considerata nevinovata pînă cînd i se va dovedi nevinovatia, conform legii; e) orice persoană acuzata de o infractiune va avea dreptul să fie prezenta la judecata; f) nimeni nu va putea fi constrins să depună marturie împotriva lui insusi şi nici sa declare ca este vinovat.3. Orice persoană condamnata va fi informata, în momentul condamnarii, asupra drepturilor sale de a face recurs judiciar şi de alt gen, precum şi asupra termenelor în care poate să-şi exercite aceste drepturi.4. Pedeapsa cu moartea nu se va pronunţă contra persoanelor care au vîrsta sub 18 ani în momentul infractiunii, a femeilor insarcinate şi a mamelor cu copii mici.5. La încetarea ostilitatilor, autorităţile aflate la putere se vor stradui sa acorde o amnistie cit mai larga posibila persoanelor care au luat parte la conflictul armat sau celor care sînt lipsite de libertate, fiind internate sau deţinute, pentru motive legate de conflictul armat.  +  Titlul III RANITI, BOLNAVI, NAUFRAGIATI  +  Articolul 7Protecţie şi ingrijire1. Toţi ranitii, bolnavii şi naufragiatii, indiferent dacă au luat sau nu parte la conflictul armat, vor fi respectati şi protejati.2. În toate imprejurarile, acestia vor fi tratati uman şi vor primi, în măsura posibilului şi cit mai repede posibil, ingrijirile medicale pe care le necesita starea lor. Nu se va face nici o distinctie între acestia, care să nu fie bazata pe criterii medicale.  +  Articolul 8CautareaIntotdeauna, cînd imprejurarile o permit, şi în special după o lupta, vor fi luate, fără întîrziere, toate masurile posibile pentru a se cauta şi aduna ranitii, bolnavii şi naufragiatii, pentru a-i proteja contra jefuirii şi tratamentului necorespunzator şi pentru a li se asigura ingrijirea necesară, precum şi pentru a se cauta mortii, a se împiedica să fie jefuiti şi pentru a li se asigura serviciul funebru.  +  Articolul 9Protectia personalului sanitar şi religios1. Personalul sanitar şi religios va fi respectat şi protejat. El va primi integral intregul ajutor posibil pentru indeplinirea sarcinilor sale şi nu va fi obligat sa indeplineasca sarcini incompatibile cu misiunea sa umanitara.2. Personalului sanitar nu i se va impune ca, pe timpul indeplinirii misiunii sale, sa dea prioritate tratamentului vreunei persoane, cu excepţia cazurilor impuse de ratiuni de ordin medical.  +  Articolul 10Protectia generală a misiunii medicale1. Nimeni nu va fi pedepsit pentru a fi exercitat o activitate cu caracter medical conform deontologiei, oricare ar fi fost imprejurarile sau beneficiarii acestei activităţi.2. Persoanele care exercită o activitate medicală nu vor fi constrinse sa comita acte sau să efectueze activităţi contrare deontologiei sau altor reguli medicale destinate sa protejeze ranitii şi bolnavii, sau dispoziţiilor prezentului protocol şi nici să se abtina de la a îndeplini acte cerute de aceste norme sau dispozitii.3. Sub rezerva dispoziţiilor din legislatia naţionala, se vor respecta oblibaţiile profesionale ale persoanelor care exercită o activitate medicală în ceea ce priveste informaţiile pe care ar putea să le obtina în legătură cu ranitii şi bolnavii ingrijiti de ele.4. Sub rezerva dispoziţiilor din legislatia naţionala, nici o persoană care exercită o activitate medicală nu va putea fi sanctionata, în nici un fel, pentru faptul ca a refuzat sau s-a abtinut sa furnizeze informaţii în legătură cu ranitii şi bolnavii pe care i-a ingrijit sau îi ingrijeste.  +  Articolul 11Protectia unităţilor şi mijloacelor de transport sanitar1. Unitatile sanitare şi mijloacele de transport sanitar vor fi respectate şi protejate în orice moment şi nu vor face obiectul unor atacuri.2. Protectia la care sînt indreptatite unitatile şi mijloacele de transport sanitar nu va inceta decit dacă acestea vor fi folosite în scopul de a îndeplini acte ostile, în afara sarcinilor lor umanitare. Totusi, protectia va inceta numai după ce s-a dat un avertisment prin care, dacă este cazul, se stabileste un termen rezonabil şi dacă un asemenea avertisment este ignorat.  +  Articolul 12Semn distinctivSub conducerea autorităţii competente în cauza, semnul distinctiv al Crucii Rosii, Semilunii Rosii, Leului şi Soarelui Rosu pe un fundal alb va fi purtat atit de personalul sanitar şi religios, cit şi de unitatile şi mijloacele de transport sanitare. Acesta trebuie să fie respectat în orice imprejurare. El nu trebuie să fie utilizat abuziv.  +  Titlul IV POPULATIA CIVILA  +  Articolul 13Protectia populatiei civile1. Populatia civila şi persoanele civile se vor bucura de protectia generală împotriva pericolelor decurgind din operaţiunile militare. Pentru a face efectiva aceasta protecţie, se vor respecta, în toate imprejurarile, urmatoarele norme.2. Populatia civila ca atare, precum şi persoanele civile, nu vor face obiectul atacurilor. Sînt interzise actele de violenta sau amenintarile cu violenta al caror scop principal este terorizarea populatiei civile.3. Persoanele civile se vor bucura de protectia pe care le-o conferă acest titlu, în afară de cazul cînd participa în mod direct la ostilitati şi cit timp dureaza o astfel de participare.  +  Articolul 14Protectia bunurilor indispensabile pentru supravietuirea populatiei civileEste interzis să se recurga, ca mijloc de lupta, la infometarea populatiei civile. În consecinţa, se interzice să se atace, să se distruga sau să se faca inutilizabile, în acest scop, bunurile indispensabile pentru supravietuirea populatiei civile, asa cum sînt produsele alimentare şi zonele agricole care le produc, recoltele, animalele, instalatiile şi rezervele de apa potabila şi lucrarile de irigatii.  +  Articolul 15Protectia lucrărilor şi instalaţiilor care conţin forte periculoaseLucrarile sau instalatiile care conţin forte periculoase cum sînt barajele, digurile şi centralele nucleare pentru producerea energiei electrice, nu vor face obiectul atacurilor, chiar dacă ele constituie obiective militare, dacă astfel de atacuri pot produce eliberarea acestor forte şi cauza, în consecinţa, pierderi importante pentru populatia civila.  +  Articolul 16Protectia bunurilor culturale şi a lacasurilor de cultFără a prejudicia dispozitiile Convenţiei de la Haga din 14 mai 1954 cu privire la protectia bunurilor culturale în caz de conflict armat, este interzisa comiterea de acte de ostilitate indreptate împotriva monumentelor istorice, operelor de arta sau lacasurilor de cult care constituie patrimoniul cultural sau spiritual al popoarelor şi folosirea lor în sprijinul activităţilor militare.  +  Articolul 17Interzicerea deplasarilor fortate1. Nu se va ordona stramutarea populatiei civile pentru motive legate de conflict, în afară de cazul cînd aceasta este impusa de securitatea persoanelor civile în cauza sau de ratiuni militare imperioase. Dacă o astfel de deplasare trebuie efectuata, se vor lua toate masurile posibile pentru ca populatia civila să aibă condiţii satisfăcătoare de cazare, salubritate, igiena, securitate şi alimentatie.2. Persoanele civile nu vor fi constrinse sa părăsească propriul lor teritoriu pentru motive legate de conflict.  +  Articolul 18Societăţi de ajutorare şi acţiuni de asistenţa1. Societăţile de ajutorare stabilite pe teritoriul inaltei părţi contractante, asa cum sînt organizaţiile de Cruce Rosie (Semiluna Rosie, Leul şi Soarele Rosu) vor putea să-şi ofere serviciile lor pentru indeplinirea sarcinilor lor traditionale faţă de victimele conflictului armat. Populatia civila poate să se ofere, inclusiv din proprie iniţiativă de a primi şi ingriji ranitii, bolnavii şi refugiatii.2. Cînd populatia civila este afectată de privatiuni deosebite datorita lipsei aprovizionarilor indispensabile pentru supravietuirea sa, asa cum sînt alimentele şi articolele sanitare, se vor intreprinde, cu consimtamintul inaltei părţi contractante interesate, acţiuni de asistenţa în favoarea populatiei civile, cu caracter exclusiv umanitar şi impartial şi realizate fără nici un fel de diferentiere cu caracter defavorabil.  +  Titlul V DISPOZITII FINALE  +  Articolul 19DifuzarePrezentul protocol va fi difuzat cit mai larg posibil.  +  Articolul 20SemnarePrezentul protocol va fi deschis spre semnare părţilor la convenţie la şase luni după semnarea actului final şi va ramine deschis pentru o perioadă de douasprezece luni.  +  Articolul 21RatificarePrezentul protocol va fi ratificat de îndată ce va fi posibil. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Consiliul Federal Elvetian, depozitar al convenţiilor.  +  Articolul 22AderarePrezentul protocol va fi deschis spre aderare oricarei părţi la conventii, nesemnatara a acestui protocol. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.  +  Articolul 23Intrare în vigoare1. Prezentul protocol va intra în vigoare la şase luni după depunerea a doua instrumente de ratificare sau de aderare.2. Pentru fiecare parte la conventii, care îl va ratifica sau va adera la el ulterior, prezentul protocol va intra în vigoare la şase luni după depunerea de către aceasta parte a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 24Amendamente1. Oricare înaltă parte contractantă va putea sa propuna amendamente la prezentul protocol. Textul oricărui proiect de amendament va fi comunicat depozitarului care, după consultarea tuturor inaltelor părţi contractante şi a Comitetului International al Crucii Rosii va decide dacă este necesară convocarea unei conferinte pentru examinarea amendamentului propus.2. Depozitarul va invita la aceasta conferinta inaltele părţi contractante şi părţile la conventii, indiferent dacă sînt sau nu sînt semnatare ale prezentului protocol.  +  Articolul 25Denuntare1. În cazul în care o înaltă parte contractantă ar denunta prezentul protocol, denuntarea nu va produce efecte decit la şase luni după primirea instrumentului de denuntare. Totusi, dacă la expirarea celor şase luni, partea care denunta se afla intr-o situaţie prevăzută la art. 1, denuntarea nu va produce efecte decit la sfirsitul conflictului armat. Persoanele care au facut obiectul unei privatiuni sau al unei restrictii de libertate pe motive legate de acest conflict, vor continua totusi sa beneficieze de dispozitiile prezentului protocol pînă la eliberarea lor definitivă.2. Denuntarea va fi notificata în scris depozitarului, care va informa inaltele părţi contractante despre aceasta notificare.  +  Articolul 26NotificariDepozitarul va informa inaltele părţi contractante şi părţile la conventii, fie ca sînt sau nu sînt semnatare ale prezentului protocol, în legătură cu: a) semnarea prezentului protocol şi depunerea instrumentului de ratificare şi de aderare, în conformitate cu art. 21 şi 22; b) data la care prezentul protocol va intra în vigoare în conformitate cu art. 23; c) comunicarile şi declaratiile primite în conformitate cu art. 24.  +  Articolul 27Înregistrare1. După intrarea sa în vigoare prezentul protocol va fi transmis de către depozitar Secretariatului Natiunilor Unite în scopul înregistrării şi publicarii lui, în conformitate cu art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.2. Depozitarul va informa, de asemenea, Secretariatul Natiunilor Unite asupra tuturor notificarilor şi aderarilor pe care le va primi în legătură cu prezentul protocol.  +  Articolul 28Texte autenticeOriginalul prezentului protocol, al cărui text în limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt, în egala măsura, autentice, va fi depus spre pastrare depozitarului, care va transmite copii certificate conforme tuturor părţilor la conventii.--------------