CONVENŢIE din 26 septembrie 1986cu privire la notificarea rapida a unui accident nuclear*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 14 mai 1990    --------- Notă *) Traducere.Statele părţi la prezenta Convenţie,cunoscînd faptul ca intr-o serie de tari se desfăşoară activităţi nucleare,notînd ca s-au luat şi se iau măsuri ample pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate în activităţile nucleare, în vederea prevenirii accidentelor nucleare şi a limitarii cit mai mult posibil a consecintelor oricărui asemenea accident care ar putea să se produca,dorind sa intareasca în continuare cooperarea internationala în dezvoltarea şi folosirea energiei nucleare în condiţii de siguranţă,convinse de necesitatea pentru state de a furniza informaţii relevante asupra accidentelor nucleare, cit mai curind posibil cu scopul limitarii cit mai mult posibil a consecintelor radiologice transfrontiera,notînd utilitatea aranjamentelor bilaterale şi multilaterale privind schimbul de informaţii în acelasi domeniu,au convenit după cum urmeaza:  +  Articolul 1Domeniul de aplicare1. Prezenta Convenţie se va aplica în cazul oricărui accident care implica instalaţii sau activităţi ale unui stat parte, sau ale unor persoane fizice sau ale unor entităţi juridice aflate sub controlul sau jurisdictia sa, menţionate la paragraful 2 de mai jos, în urma caruia se produce sau este probabil să se produca o degajare de substante radioactive, şi care a avut sau poate avea drept consecinţa o degajare transfrontiera internationala, susceptibila să aibă semnificaţie din punct de vedere al securitatii radiologice pentru un alt stat.2. Instalatiile şi activităţile vizate la paragraful 1 sînt urmatoarele: a) orice reactor nuclear oriunde ar fi situat; b) orice instalatie din ciclul de combustibil nuclear; c) orice instalatie de tratare a deseurilor radioactive; d) transportul şi depozitarea combustibililor nucleari sau deseurilor radioactive; e) producerea, utilizarea, depozitarea, stocarea şi transportul radioizotopilor folositi în agricultura, industrie, medicina, precum şi în scopuri stiintifice şi de cercetare; f) utilizarea radioizotopilor pentru producerea de energie în obiecte spatiale.  +  Articolul 2Notificarea şi informareaÎn cazul unui accident specificat la art. 1 (în continuare denumit accident nuclear), statul parte, la care se face referire în acest articol: a) va notifica imediat, direct sau prin intermediul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (în continuare denumita agentie), acele state care sînt sau pot fi afectate în mod fizic, asa cum se specifică la art. 1, precum şi agentia, asupra accidentului nuclear, naturii sale, momentului aparitiei sale şi localizarii sale exacte, după cum va fi cazul; b) va furniza imediat statelor, la care se face referire în alin. a), direct sau prin intermediul agentiei, precum şi agentiei, informaţiile disponibile relevante, pentru a limita cit mai mult posibil consecintele radiologice în aceste state, conform dispoziţiilor art. 5.  +  Articolul 3Alte accidente nucleareÎn vederea limitarii cit mai mult posibil a consecintelor radiologice, statele părţi pot notifica, în cazul unor accidente nucleare, altele decit cele specificate la art. 1.  +  Articolul 4Functiile agentieiAgentia: a) va informa imediat statele părţi, statele membre, celelalte state, care sînt sau pot fi în mod fizic afectate după cum se specifică la art. 1, precum şi organizaţiile internationale interguvernamentale (în continuare denumite organizaţii internationale) pertinente, asupra unei notificari primite în conformitate cu cele specificate la alin. a) al art. 2; b) va furniza prompt oricărui stat parte, stat membru sau organizaţii internationale pertinente, la cerere, informaţiile primite în conformitate cu alin. b) al art. 2.  +  Articolul 5Informaţii care urmeaza a fi furnizate1. Informaţiile care urmeaza a fi furnizate în conformitate cu alin. b) al art. 2, vor cuprinde urmatoarele date, în măsura în care statul parte, care face notificarea, le poseda: a) momentul, localizarea exacta dacă este cazul, şi natura accidentului nuclear; b) instalatia sau activitatea implicata; c) cauza presupusa sau cunoscuta şi evolutia previzibila a accidentului nuclear, în ce priveste degajarea transfrontiera de substante radioactive; d) caracteristicile generale ale degajarilor de substante radioactive, incluzind, în măsura în care este posibil şi adecvat, natura, forma fizica şi chimica probabila, precum şi cantitatea, compozitia şi înălţimea efectiva a degajarilor de substante radioactive; e) informaţii privind condiţiile meteorologice şi hidrologice existente la acea data şi de prognoza, necesare pentru prevederea degajarii transfrontiera de substante radioactive; f) rezultatele masuratorilor de mediu înconjurător, care prezinta importanţa pentru degajarile transfrontiera de substante radioactive; g) masurile de protecţie luate sau planificate în afara amplasamentului; h) comportarea prevăzută în timp a degajarilor de substante radioactive.2. Aceste informaţii vor fi suplimentate la intervale corespunzătoare prin alte informaţii ulterioare relevante asupra evolutiei situaţiei de urgenta, inclusiv încetarea ei previzibila sau efectiva.3. Informaţiile primite în conformitate cu cele specificate la alin. b) al art. 2 pot fi utilizate fără restrictie, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sînt furnizate cu titlu confidential de statul parte care face notificarea.  +  Articolul 6ConsultariUn stat parte, care furnizeaza informaţii în conformitate cu alin. b) al art. 2, va raspunde prompt, în măsura în care sau dacă rational acest lucru este posibil, unei cereri pentru informaţii suplimentare sau consultari, solicitate de un stat parte afectat, în vederea limitarii cit mai mult posibil a consecintelor radiologice în acest stat.  +  Articolul 7Autorităţi competente şi puncte de contact1. Fiecare stat parte va face cunoscute agentiei şi celorlalte state părţi, direct sau prin intermediul agentiei, autorităţile sale competente şi punctele de contact autorizate pentru transmiterea şi primirea notificarilor şi informaţiilor la care se face referire în art. 2. Aceste puncte de contact, precum şi un punct central din cadrul agentiei, vor fi accesibile în permanenta.2. Fiecare stat parte va informa cu promptitudine agentia asupra oricăror modificari care vor fi aduse informaţiilor la care se face referire în paragraful 1.3. Agentia va tine la zi o lista a acestor autorităţi naţionale şi puncte de contact, precum şi a punctelor de contact ale organizaţiilor internationale pertinente şi o va transmite statelor părţi şi statelor membre, precum şi organizaţiilor internationale pertinente.  +  Articolul 8Asistenţa acordată statelor părţiÎn conformitate cu statutul sau şi la cererea unui stat parte, care nu desfăşoară activităţi nucleare proprii şi care are frontiera comuna cu un stat care are un program nuclear în desfăşurare dar nu este parte, agentia va proceda la studii asupra fezabilitatii şi stabilirii unui sistem adecvat de supraveghere a radioactivitatii, pentru a facilita realizarea obiectivelor prezentei conventii.  +  Articolul 9Aranjamente bilaterale şi multilateraleÎn scopul promovarii intereselor lor reciproce, statele părţi pot lua în consideratie, cînd se considera utila, incheierea de aranjamente bilaterale sau multilaterale cu privire la problemele prevăzute de aceasta convenţie.  +  Articolul 10Raporturile cu alte acorduri internationalePrezenta convenţie nu va afecta drepturile şi oblibaţiile reciproce ale statelor părţi, asumate în virtutea unor acorduri internationale existente care se referă la problemele prevăzute de aceasta convenţie, sau în virtutea unor acorduri internationale viitoare, incheiate în conformitate cu obiectul şi scopul prezentei conventii.  +  Articolul 11Rezolvarea litigiilor1. În cazul unui litigiu între state părţi sau între un stat parte şi agentie, cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, părţile în litigiu se vor consulta în vederea rezolvarii litigiului prin negocieri sau prin orice alt mijloc pasnic de rezolvare a litigiilor, acceptabil pentru acestea.2. Dacă un litigiu de aceasta natura între state părţi nu poate fi rezolvat în decurs de un an de la data cererii pentru consultari prevăzute la paragraful 1, la cererea oricarei părţi la un astfel de litigiu acesta va fi supus arbitrajului sau transmis Curtii Internationale de Justiţie pentru decizie. Dacă, în decurs de şase luni de la data cererii de arbitraj, părţile în litigiu nu ajung la un acord asupra organizarii arbitrajului, o parte poate cere presedintelui Curtii Internationale de Justiţie sau secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite sa desemneze unu sau mai mulţi arbitri. În caz de conflict între cererile părţilor la litigiu, cererea adresata secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite va prevala.3. La semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezenta convenţie, un stat poate declara că nu se considera legat de una sau ambele proceduri de rezolvare a litigiilor prevăzute la paragraful 2. Celelalte state părţi nu vor fi legate de procedura de rezolvare a litigiilor, prevăzută la paragraful 2 cu privire la un stat parte pentru care o astfel de declaratie este în vigoare.4. Un stat parte care a facut o declaratie în conformitate cu dispozitiile paragrafului 3, poate în orice moment sa o retraga printr-o notificare adresata depozitarului.  +  Articolul 12Intrarea în vigoare1. Prezenta Convenţie este deschisa pentru semnare de către toate statele şi Namibia, reprezentata de Consiliul Natiunilor Unite pentru Namibia, la sediul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica, la Viena, precum şi la sediul Natiunilor Unite, la New York, cu incepere din 26 septembrie 1986 şi 6 octombrie 1986, respectiv pînă la intrarea sa în vigoare sau în cursul unei perioade de 12 luni, dacă aceasta este mai lunga.2. Un stat şi Namibia, reprezentata de Consiliul Natiunilor Unite pentru Namibia, îşi pot exprima consimtamintul de a fi legate de prezenta convenţie prin semnare sau prin depunerea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare după semnare care este supusă ratificarii, acceptarii sau aprobării, sau prin depunerea unui instrument de aderare. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi inaintate depozitarului.3. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 30 de zile după ce trei state şi-au exprimat consimtamintul de a fi legate de aceasta.4. Pentru fiecare stat care îşi exprima consimtamintul de a fi legat de prezenta convenţie după intrarea ei în vigoare, prezenta convenţie va intra în vigoare pentru acel stat la 30 de zile după data exprimarii consimtamintului.5. (a) Prezenta convenţie va fi deschisa, conform prevederilor acestui articol, pentru aderarea organizaţiilor internationale şi organizaţiilor de integrare regionala constituite din state suverane, care au competenţa cu privire la negocierea, incheierea şi aplicarea de acorduri internationale în probleme prevăzute de aceasta convenţie.(b) Pentru problemele care ţin de competenţa lor, aceste organizaţii, actionind în propriul lor nume, vor exercita drepturile şi vor îndeplini oblibaţiile pe care prezenta convenţie le atribuie statelor părţi.(c) Cînd îşi depune instrumentele de aderare, o astfel de organizaţie va prezenta depozitarului o declaratie în care va indica intinderea competentei sale cu privire la problemele prevăzute de aceasta convenţie.(d) O astfel de organizaţie nu va avea nici un vot suplimentar acelora pe care le au statele ei membre.  +  Articolul 13Aplicare provizorieUn stat poate, la semnarea convenţiei sau la orice data ulterioară înainte ca aceasta convenţie să între în vigoare pentru acest stat, sa declare ca va aplica prezenta convenţie cu titlu provizoriu.  +  Articolul 14Amendamente1. Un stat parte poate propune amendamente la prezenta convenţie. Amendamentul propus va fi transmis depozitarului, care îl va comunică imediat tuturor celorlalte state părţi.2. Dacă majoritatea statelor părţi vor cere depozitarului sa convoace o conferinta pentru a examina amendamentele propuse, depozitarul va invita toate statele părţi sa participe la o astfel de conferinta care îşi va începe lucrarile după cel puţin 30 de zile de la transmiterea invitatiilor. Orice amendament adoptat la conferinta cu o majoritate de 2/3 din toate statele părţi va fi consemnat într-un protocol care va fi deschis spre semnare la Viena şi New York, de către toate statele părţi.3. Protocolul va intra în vigoare la 30 de zile după ce trei state îşi vor fi exprimat consimtamintul de a fi legate. Pentru fiecare stat care îşi exprima consimtamintul de a fi legat prin protocol după intrarea sa în vigoare, protocolul va intra în vigoare pentru acest stat la 30 de zile după data exprimarii consimtamintului.  +  Articolul 15Denuntare1. Un stat parte poate denunta prezenta convenţie printr-o notificare scrisa adresata depozitarului.2. Denuntarea va avea efect un an după data la care depozitarul primeste notificarea.  +  Articolul 10Depozitarul1. Directorul general al agentiei va fi depozitarul prezentei conventii.2. Directorul general al agentiei va notifica prompt statele părţi şi toate celelalte state, cu privire la: a) fiecare semnare a prezentei conventii sau oricărui protocol de amendare; b) fiecare depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare privind prezenta convenţie sau orice protocol de amendare; c) orice declaratie sau orice retragere de declaratie, facute conform art. 11; d) orice declaratie de aplicare provizorie a prezentei conventii, în conformitate cu art. 13; e) intrarea în vigoare a prezentei conventii a oricărui amendament care i-a fost adus; f) orice denuntare facuta în conformitate cu art. 15.  +  Articolul 17Texte autentice şi copii certificateOriginalul prezentei conventii, ale carei versiuni în limbile araba, chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola sînt egal autentice, va fi depus pe linga directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica care va transmite copii certificate statelor părţi şi tuturor celorlalte state.Subsemnatii, împuterniciţi în mod cuvenit, au semnat prezenta convenţie, deschisa spre semnare conform prevederilor de la paragraful 1 al art. 12.Adoptata de Conferinta generală a Agentiei Internationale pentru Energia Atomica, intrunita în sesiune extraordinara la Viena, la data de 26 septembrie 1986.-----