HOTĂRÂRE nr. 459 din 29 iulie 1994 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 noiembrie 1994    -------- Notă *) Republicată în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 743/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, dîndu-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 459/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 august 1994.În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţie şi al celorlalte prevederi legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Cercetării şi Tehnologiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are următoarele atribuţii: (1) coordonează întreaga strategie a politicii Guvernului în domeniul activităţii de cercetare şi dezvoltare tehnologică; (2) elaborează cadrul normativ privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi reglementările privind statutul personalului din unităţile de cercetare-dezvoltare tehnologică; (3) coordonează elaborarea, în cooperare cu Academia Română, ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice, a programelor guvernamentale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, intersectoriale şi multidisciplinare, prin care se urmăreşte soluţionarea obiectivelor strategice generale şi prioritare pe plan naţional în domeniul ştiinţei şi tehnologiei; administrează fondurile publice constituite şi destinate acestor programe potrivit legii; (4) realizează evaluarea îndeplinirii Programului naţional de cercetare-dezvoltare şi a programelor guvernamentale, intersectoriale şi multidisciplinare de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; (5) în cooperare cu Academia Română, Ministerul Învăţământului, alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice, coordonează procesul de reforma a structurii întregului domeniu al activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în corelare cu strategia restructurării tuturor ramurilor naţionale; (6) elaborează politici şi proceduri de sprijinire şi activizare a proceselor de inovare şi transfer tehnologic între unităţile de cercetare şi beneficiarii rezultatelor cercetării; (7) coordonează implementarea sistemului informatic pentru ştiinţa şi tehnologie la nivel naţional, precum şi realizarea funcţionarii băncii de date pentru ştiinţa şi tehnologie; (8) cooperează cu organisme şi organizaţii naţionale şi internaţionale în probleme privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice pe plan internaţional; (9) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului o strategie naţionala şi programele de realizare a acesteia, pentru folosirea în scopuri paşnice a fenomenelor şi proceselor atomice şi nucleare, pe baza propunerilor făcute, în conformitate cu strategiile proprii, de ministerele, departamentele, regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat, privat şi mixt, unităţile de cercetare şi de învăţământ, care au responsabilitatea promovării în practica a activităţilor atomice şi nucleare; (10) analizează periodic stadiul realizării programelor nucleare aprobate de Guvern şi propune modificări în strategia naţionala, în funcţie de rezultatele obţinute, tendintele de dezvoltare pe plan mondial şi posibilităţile de cooperare internaţionala. (11) încurajează transferul de tehnologii spre agenţii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi în domeniul nuclear, cu respectarea reglementărilor de protejare a activităţii intelectuale; (12) sprijină schimbul de informaţii tehnico-ştiinţifice de specialitate, în condiţiile legii, şi informează opinia publică asupra beneficiilor şi riscurilor asociate activităţilor nucleare şi, în special, a celor legate de centralele nuclearo-energetice; (13) sprijină pregătirea, selecţionarea şi specializarea personalului care desfăşoară activităţi nucleare; (14) coordonează cooperarea cu Agenţia Internaţionala pentru Energie Atomică - Viena şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale de promovare a activităţilor din domeniul atomic şi nuclear, pentru încheierea de acorduri şi contracte de cercetare, dezvoltare, asistenţa şi expertiza tehnica, formarea şi specializarea personalului, participarea la reuniuni internaţionale pe aceste teme şi alte acţiuni promotionale; (15) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii, oficii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării şi Tehnologiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acestuia, prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 138, exclusiv demnitarii. (4) Ministrul cercetării şi tehnologiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii din ţara, cu organisme similare din alte tari, precum şi cu persoane juridice şi fizice. (5) Pe lângă ministrul cercetării şi tehnologiei funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (6) Atribuţiile şi sarcinile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (7) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (8) Pe lângă Ministerul Cercetării şi Tehnologiei va funcţiona, cu rol consultativ, Consiliul interministerial al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică, compus din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. (9) Consiliul interministerial examinează şi avizează - prin consens - propunerile prezentate de preşedintele sau de membrii acestuia, în limitele competentei Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică. (10) Activitatea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică este condusă de un director general, care este şi preşedintele consiliului interministerial; directorul general este numit de ministrul cercetării şi tehnologiei, cu consultarea consiliului interministerial. (11) Deciziile directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică se aproba, la propunerea acestuia, prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, cu consultarea consiliului interministerial. (12) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică se încadrează prin concurs organizat în conformitate cu prevederile legale; din comisiile de examinare fac parte şi specialişti desemnaţi de consiliul interministerial.  +  Articolul 5 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei.  +  Articolul 6 (1) În coordonarea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei va funcţiona Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare, alcătuit din cercetători, oameni de ştiinţa, specialişti din toate domeniile activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. (2) Componenta şi regulamentul de funcţionare a Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei. (3) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei asigura secretariatul Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare. (4) Pentru activitatea desfăşurata, membrii Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi ai comisiilor sale vor fi remuneraţi, în anul 1994, pe bază de tarif stabilit prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei, potrivit numărului de ore efectiv lucrate, în conformitate cu prevederile art. 20 şi ale anexei nr. 11 din Legea nr. 40/1991, republicată. (5) Sumele necesare vor fi suportate din bugetul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul cercetării şi tehnologiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8Ministerul Cercetării şi Tehnologiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Atribuţiile ce revin Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică nu înlătura sau nu restrâng competenţa ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi agenţilor economici, instituţiilor de învăţământ, de cercetare, de sănătate, care desfăşoară activitate în domeniul nuclear-atomic.  +  Articolul 11Ministerul Finanţelor va lua măsurile necesare pentru introducerea modificărilor corespunzătoare, ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, în bugetul de stat pe anul 1994, pentru Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 12 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri *) se abroga hotărârile Guvernului nr. 809/1992, nr. 494/1993, nr. 174/1994, nr. 66/1991 şi nr. 226/1993. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.--------------------- Notă *) Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 august 1994, cu excepţia prevederilor art. 2 alin. (9)-(14), art. 4 alin. (3) şi alin. (8)-12), art. 6 alin. (4) şi (5), art. 9, 10 şi 11, precum şi ale anexelor nr. 1-3, care au intrat în vigoa- re la data de 1 noiembrie 1994.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi: 138    (exclusiv demnitarii)    MINISTERUL CERCETĂRII ŞI TEHNOLOGIEI                           ┌───────────┐                           │ MINISTRU │                           └─────┬─────┘                                 │ ┌───────────────────────┐                                 ├────────────┤ CONTROLUL MINISTRULUI │                                 │ └───────────────────────┘          ┌─────────────┐ │ ┌──────────────────────┐          │ CONSILIERI ├────────┼─────────────┤ CONTROLUL │          └─────────────┘ │ │ FINANCIAR PROPRIU │                                 │ └──────────────────────┘                                 │ ┌────────────────┐                                 ├───────────────┤ CONTENCIOS │                                 │ └────────────────┘                                 │              ┌──────────────────┴──┬─────────────┬───────────┬─────┬───┐        ┌─────┴───────────┐ │ │ │ │ │        │ SECRETAR DE STAT│ │ │ │ │ │        └───────┬─────────┘ │ │ │ │ │       ┌────────┴───────┐ │ │ │ │ │    ┌──┴───┐ ┌───┴───┐ ┌───┴────┐ ┌────┴───┐ │ │ ┌─┴────┐    │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ │ │ G │    └──┬───┘ └───┬───┘ └────┬───┘ └────┬───┘ │ │ └───┬──┘    ┌──┴───┐ ┌───┴───┐ ┌───┼───┐ ┌───┴──┐ ┌──┴┐ ┌──┴┐ ┌─┴──┐  ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ │ E │ │ F │┌─┴┐ ┌─┴┐  │a1│ │a2│ │b1│ │b2│ │c1││c2││c3│ │d1│ │d2│ │ │ │ ││g1│ │g2│  └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘└──┘ └──┘ └──┘ └───┘ └───┘└──┘ └──┘    LEGENDĂ    --------    A - DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME GUVERNAMENTALE DE CERCETARE    a1 - SERVICIUL PROGRAME DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI         AVANSATĂ    a2 - DIRECŢIA PROGRAME DE CERCETARE TEHNOLOGICĂ ŞI         DEZVOLTARE INTERSECTORIALA    B - DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE, UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII DE        CERCETARE-DEZVOLTARE    b1 - SERVICIUL CONTRACTARE, BAZA MATERIALĂ ŞI UNITĂŢI PROPRII    b2 - DIRECŢIA EXECUŢIEI FINANCIARĂ A FONDURILOR PUBLICE PENTRU CERCETARE    C - DIRECŢIA GENERALĂ TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI INOVARE    c1 - DIRECŢIA TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI CREAREA DE NOI INDUSTRII    c2 - DIRECŢIA DE BIOTEHNOLOGII APLICATE    c3 - SERVICIUL DE INOVARE ŞI IMPLEMENTARE INVENŢII    D - DIRECŢIA GENERALĂ POLITICA ŞTIINŢEI, MANAGEMENT ŞI REFORMA    d1 - DIRECŢIA POLITICA ŞTIINŢEI ŞI REFORMA    d2 - DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE    E - DIRECTIA ACORDURI ŞI PROGRAME INTERNATIONALE    F - DIRECTIA ECONOMICA ŞI ADMINISTRATIVA    G - AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU ENERGIE ATOMICĂ *)    g1 - DIRECŢIA STRATEGIE ŞI PROGRAME IN DOMENIUL NUCLEAR    g2 - DIRECŢIA COOPERARE INTERSECTORIALA ŞI CU ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE----------------- Notă *) Se organizează ca direcţie generală.  +  Anexa 2 U N I T A T Icare funcţionează în subordinea MinisteruluiCercetării şi Tehnologiei------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţarecrt.------------------------------------------------------------------------------ 1. Institutul de Fizica Atomică Bucureşti ^1) Venituri extrabugetare 2. Institutul Naţional pentru Fizica Pământului    Bucureşti Venituri extrabugetare 3. Institutul de Cercetare a Materiei Condensate    Timişoara Venituri extrabugetare 4. Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Cluj-Napoca Venituri extrabugetare 5. Institutul de Ştiinţe Chimice şi Tehnologice    Timişoara Venituri extrabugetare 6. Institutul de Biologia Dezvoltării Bucureşti Venituri extrabugetare 7. Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca Venituri extrabugetare 8. Institutul de Cercetări Biologice Iaşi Venituri extrabugetare 9. Institutul de Microtehnologie Bucureşti Venituri extrabugetare10. Institutul Geologic al României Bucureşti Venituri extrabugetare11. Centrul Roman de Geologie şi Geoecologie Marina    Bucureşti Venituri extrabugetare12. Centrul de Cercetări pentru Tehnologii    Ecologice Bucureşti Venituri extrabugetare13. Centrul de Aparatura Analitica, Control şi    Semnalizare Cluj-Napoca Venituri extrabugetare14. Agenţia Spatiala Română Bucureşti Venituri extrabugetare15. Institutul Naţional de Inventica Iaşi Venituri extrabugetare16. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi    Aplicare a Inventiilor Tîrgu Mureş Venituri extrabugetare17. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi    Aplicare a Inventiilor Iaşi Venituri extrabugetare18. Centrul Regional de Inovare, Implementare şi    Aplicare a Inventiilor Craiova Venituri extrabugetare19. Institutul Naţional de Informare şi Documentare    Bucureşti ^2) Venituri extrabugetare20. Editura Tehnica Bucureşti Venituri extrabugetare--------------------------------------------------------------------------------------^1) Aparatul administrativ, în numar maxim de 10 posturi, este subventionat de la bugetul de stat.^2) Pentru biblioteca, un număr maxim de 20 de posturi este subventionat de la bugetul de stat.  +  Anexa 3 C O M P O N E N T AConsiliului interministerial al Agenţiei Naţionalepentru Energie Atomică------------------------------------------------------------------------------                                                              Numărul                                                          de reprezentanţi-------------------------------------------------------------------------------  - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei / Agenţia Naţionala    pentru Energie Atomică 2  - Ministerul Industriilor 2  - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului 2  - Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 1  - Ministerul Sănătăţii 1  - Ministerul Învăţământului 1  - Ministerul Afacerilor Externe 1  - Ministerul Finanţelor 1  - Ministerul Comerţului 1  - Ministerul Apărării Naţionale 1  - Ministerul Justiţiei 1  - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 1  - Ministerul de Interne 1  - Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică 1  - Academia Română 1                                                      TOTAL : 18 persoane--------------------------------------------------------------------------------------------