HOTĂRÂRE nr. 270 din 26 februarie 2004pentru modificarea art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11 - (1) Sediul central al A.D.S. este în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 februarie 2004.Nr. 270---------