LEGE nr. 27 din 5 martie 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 77 din 28 august 2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 11 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată, care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.2. La articolul I punctul 1, după alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dispoziția de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înțelesul prezentei ordonanțe.3. La articolul I punctul 1, după alineatul (3) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Constituie hărțuire și se sancționează contravențional orice comportament pe criteriu de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.4. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(5) Constituie victimizare și se sancționează contravențional conform prezentei ordonanțe orice tratament advers, venit ca reacție la o plângere sau acțiune în justiție cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării.5. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Contravențiile prevăzute la art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1), (3) și (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 și 19 se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.6. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.7. La articolul I punctul 8, alineatul (4) al articolului 20 se abrogă.8. La articolul I punctul 9, alineatul (6) al articolului 20 va avea următorul cuprins:(6) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (5) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.9. La articolul I, după punctul 9 se introduc trei puncte noi, punctele 9^1 -9^3 , cu următorul cuprins:9^1. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Dovada discriminării se poate face prin orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio și video.9^2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Organizațiile neguvernamentale care au ca scop protecția drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discriminării au calitate procesuală activă în cazul în care discriminarea se manifestă în domeniul lor de activitate și aduce atingere unei comunități sau unui grup de persoane.(2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuală activă și în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urmă.>9^3. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Dispoziții procedurale și sancțiuniAceastă lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  RADU VASILE
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 5 martie 2004.Nr. 27.--------