HOTĂRÂRE nr. 458 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 19 august 1994  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Învăţământului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Învăţământului organizează, finanţează şi coordonează învăţământul de toate gradele. (2) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate şcolare, care au în subordine unităţile de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 3În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Învăţământului are următoarele atribuţii: (1) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ; (2) coordonează activitatea de dezvoltare şi reforma a învăţământului; (3) organizează reţeaua învăţământului de stat şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare pe baza studiilor de prognoza; (4) aproba planurile de învăţământ, programele analitice şi manualele şcolare pentru învăţământul preuniversitar; (5) organizează concursuri pentru elaborarea de programe şi manuale şcolare şi asigura editarea acestora; (6) conlucreaza cu ministerele şi alte organe de specialitate din subordinea Guvernului interesate în organizarea activităţilor pentru realizarea pregătirii tehnologice şi practice a elevilor din învăţământul preuniversitar; (7) organizează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului didactic din învăţământul de stat de toate gradele, a celorlalte categorii de personal din unităţile subordonate şi participa la organizarea şi realizarea perfecţionării profesionale a personalului din alte domenii social-economice; organizează, potrivit legii, activitatea de doctorat, avizează conducătorii de doctorat, atesta doctoratele obţinute în ţara; atesta numirea conferentiarilor şi a profesorilor din învăţământul superior şi gradele didactice din învăţământul preuniversitar; (8) asigura, potrivit legii, organizarea efectuării studiilor, specializării şi doctoratului pentru cetăţenii străini; (9) asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea şi evidenta personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul de stat şi din celelalte unităţi subordonate; (10) elaborează şi aproba metodologiile specifice de normare a personalului didactic de toate gradele, normele şi normativele de muncă pentru toate categoriile de personal din instituţiile de învăţământ de stat şi din unităţile subordonate, precum şi normele financiare şi de dotare specifice acestora. Aceste metodologii sunt orientative şi facultative pentru sistemul învăţământului particular; (11) asigura şi controlează aplicarea unitară a sistemului de salarizare pentru instituţiile de învăţământ de stat şi unităţile subordonate; (12) repartizează fondurile aprobate prin bugetul de stat inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din subordinea acestora, instituţiilor de învăţământ superior de stat şi celorlalte unităţi bugetare subordonate; întreprinde acţiuni de control şi alte demersuri specifice pentru utilizarea optima de către unităţile din subordine a fondurilor alocate prin buget, precum şi a bazei materiale a învăţământului; (13) elaborează normative pentru organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ de stat şi a unităţilor subordonate; (14) elaborează şi coordonează programele de întreţinere a bazei materiale şi de dezvoltare a investiţiilor destinate învăţământului (investiţii-clădiri, investiţii-dotări, etc.); avizează documentaţiile investiţiilor pentru învăţământ; elaborează norme specifice construcţiilor şcolare; elaborează norme pentru omologarea şi distribuirea mijloacelor de învăţământ şi controlează aplicarea lor; (15) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământul superior de stat şi asigura, împreună cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi cu Academia Română, integrarea acesteia în sistemul naţional de cercetare ştiinţifică; (16) aproba înfiinţarea liceelor, a şcolilor postliceale, a colegiilor şi facultăţilor de stat; (17) elaborează, împreună cu alte instituţii abilitate, strategia colaborării cu alte state în domeniul învăţământului, pentru aşezarea şi menţinerea conţinutului şi finalitatilor învăţământului românesc la nivelul standardelor internaţionale; stabileşte, pe baza înţelegerilor şi convenţiilor încheiate cu alte state, modalităţile de recunoaştere şi echivalare a studiilor şi diplomelor; (18) organizează, îndruma şi coordonează activitatea sistemului informaţional al învăţământului; coordonează activitatea bibliotecilor universitare de stat din subordine; (19) elaborează documentele de evidenta şcolară, certificatele şi diplomele, urmăreşte repartizarea şi utilizarea acestora; (20) îndruma şi conduce activitatea de documentare pentru învăţământul de stat de toate gradele; (21) evaluează sistemul naţional de învăţământ; se preocupa de identificarea, pregătirea, afirmarea şi integrarea adecvată a talentelor; (22) organizează manifestări ştiinţifice, expoziţii şi alte acţiuni de reprezentare în ţara şi în străinătate; (23) elaborează studii de diagnoza şi de prognoza în domeniul restructurării şi modernizării învăţământului şi contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ; (24) asigura anual elaborarea actelor normative care reglementează criteriile de acordare a burselor pentru elevii şi studenţii din învăţământul de stat, precum şi a altor forme de sprijin material; analizează modul în care se asigura protecţia socială în învăţământ; (25) stabileşte, pentru învăţământul de stat, structura anului şcolar, sesiunile de examene, perioada de desfăşurare a concursurilor, precum şi vacantele şcolare; (26) avizează, în condiţiile legii, organizarea şi funcţionarea instituţiilor particulare de învăţământ, omologheaza atât planurile şi programele de învăţământ, cît şi diplomele acestora; (27) exercita atribuţiile care îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a carei autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate; (28) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate;  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Învăţământului pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Învăţământului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului învăţământului, se pot organiza numai servicii şi birouri. (3) Ministerul Învăţământului poate constitui structuri organizatorice pentru proiectarea, evaluarea ori coordonarea proceselor specifice învăţământului, pentru coordonarea administrării bazei materiale aparţinând învăţământului de stat, sau organisme consultative în domeniul învăţământului. Componenta nominală a structurilor sau organismelor menţionate anterior şi modul de funcţionare a lor se aproba prin ordin al ministrului învăţământului, iar finanţarea se asigura din bugetul alocat Ministerului Învăţământului sau din alte surse. (4) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a Ministerului Învăţământului este de 262, exclusiv demnitarii. (5) Întreaga activitate a Ministerului Învăţământului este condusă de ministru. Acesta reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (6) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului învăţământului. (7) Structura organizatorică pe compartimente, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al ministerului se aproba prin ordin al ministrului învăţământului.  +  Articolul 5 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Învăţământului sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Învăţământului se aproba prin ordin al ministrului învăţământului. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului învăţământului.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul învăţământului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7Ministerul Învăţământului va utiliza un parc propriu de transport, atât pentru aparatul central, cît şi pentru unităţile subordonate, potrivit legii.  +  Articolul 8Personalul care trece din unităţile de învăţământ în aparatul propriu al Ministerului Învăţământului sau în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic la unitatea de unde provine.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10După intrarea în vigoare a Legii învăţământului, Ministerul Învăţământului va înainta Guvernului propuneri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului şi a unităţilor sale subordonate în conformitate cu prevederile acestei legi.  +  Articolul 11 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 812/1992, cu modificările ulterioare. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează: Notă ----------------Ministrul învăţământului,Liviu MaiorMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1  +  Anexa 2UNITATILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Învăţământului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    A.Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate  
    I.Inspectorate şcolare, judeţene şi al municipiului Bucureşti servicii publice descentralizate ale Ministerului învăţământului, în subordinea cărora funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitarBugetul de stat
    II.Instituţiile de învăţământ superior de stat:  
    1.Universitatea "Politehnica" BucureştiBugetul de stat
    2.Universitatea Tehnică de Construcţii BucureştiBugetul de stat
    3.Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" BucureştiBugetul de stat
    4.Universitatea BucureştiBugetul de stat
    5.Universitatea de Ştiinţe Agronomice BucureştiBugetul de stat
    6.Academia de Studii Economice BucureştiBugetul de stat
    7.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davilla" BucureştiBugetul de stat
    8.Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport BucureştiBugetul de stat
    9.Academia de Muzică BucureştiBugetul de stat
    10.Academia de Artă BucureştiBugetul de stat
    11.Academia de Teatru şi Film BucureştiBugetul de stat
    12.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative BucureştiBugetul de stat
    13.Universitatea Tehnică Cluj-NapocaBugetul de stat
    14.Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-NapocaBugetul de stat
    15.Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj-NapocaBugetul de stat
    16.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţeganu" Cluj-NapocaBugetul de stat
    17.Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" Cluj-NapocaBugetul de stat
    18.Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-NapocaBugetul de stat
    19.Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" IaşiBugetul de stat
    20.Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" IaşiBugetul de stat
    21.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" IaşiBugetul de stat
    22.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" IaşiBugetul de stat
    23.Academia de Arte "George Enescu" IaşiBugetul de stat
    24.Universitatea Tehnică TimişoaraBugetul de stat
    25.Universitatea de Vest TimişoaraBugetul de stat
    26.Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului TimişoaraBugetul de stat
    27.Universitatea de Medicină şi Farmacie TimişoaraBugetul de stat
    28.Universitatea Tehnică Tîrgu MureşBugetul de stat
    29.Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu MureşBugetul de stat
    30.Academia de Artă Teatrală, Tîrgu MureşBugetul de stat
    31.Universitatea "1 Decembrie" Alba IuliaBugetul de stat
    32.Universitatea "Aurel Vlaicu" AradBugetul de stat
    33.Universitatea Baia MareBugetul de stat
    34.Universitatea BacăuBugetul de stat
    35.Universitatea "Transilvania" BraşovBugetul de stat
    36.Universitatea "Ovidius" ConstanţaBugetul de stat
    37.Institutul de Marină Civilă ConstanţaBugetul de stat
    38.Universitatea CraiovaBugetul de stat
    39.Universitatea "Dunărea de Jos" GalaţiBugetul de stat
    40.Universitatea PiteştiBugetul de stat
    41.Universitatea OradeaBugetul de stat
    42.Universitatea Tehnică PetroşaniBugetul de stat
    43.Universitatea "Petrol-Gaze" PloieştiBugetul de stat
    44.Universitatea "Eftimie Murgu" ReşiţaBugetul de stat
    45.Universitatea SibiuBugetul de stat
    46.Universitatea "Ştefan cel Mare" SuceavaBugetul de stat
    47.Universitatea "Valachia" TîrgovişteBugetul de stat
    48.Universitatea "Constantin Brâncuşi" Tîrgu JiuBugetul de stat
    III.Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiBugetul de stat
    IV.Bibliotecile centrale universitare:Bugetul de stat
    1.Biblioteca Centrală Universitară BucureştiBugetul de stat
    2.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" IaşiBugetul de stat
    3.Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-NapocaBugetul de stat
    4.Biblioteca Centrală Universitară TimişoaraBugetul de stat
    V.Biblioteca Centrală Pedagogică "I.C. Petrescu" BucureştiBugetul de stat
    VI.Palatul Copiilor BucureştiBugetul de stat
    VII.Institutul Român de Tracologie BucureştiBugetul de stat
    VIII.Centrul de Cercetări Biologice JibouBugetul de stat
    IX.Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    X.Corul de Cameră "Madrigal"Venituri extrabugetare şi subvenţie
    XI.Casele de cultură studenţeşti:Venituri extrabugetare şi subvenţie
    1.Casa de Cultură Studenţească BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    2.Casa de Cultură Studenţească Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    3.Casa de Cultură Studenţească IaşiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    4.Casa de Cultură Studenţească TimişoaraVenituri extrabugetare şi subvenţie
    5.Casa de Cultură Studenţească CraiovaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    6.Casa de Cultură Studenţească BraşovVenituri extrabugetare şi subvenţie
    7.Casa de Cultură Studenţească GalaţiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    8.Casa de Cultură Studenţească PetroşaniVenituri extrabugetare şi subvenţie
    9.Casa de Cultură Studenţească Tîrgu MureşVenituri extrabugetare şi subvenţie
    10.Casa de Cultură Studenţească PloieştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    11.Casa de Cultură Studenţească PiteştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    12.Casa de Cultură Studenţească Alba IuliaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    13.Casa de Cultură Studenţească SibiuVenituri extrabugetare şi subvenţie
    XII.Cluburile sportive studenţeşti:  
    1.Clubul "Sportul Studenţesc" BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    2.Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    3.Clubul Sportiv "Universitatea" TimişoaraVenituri extrabugetare şi subvenţie
    4.Clubul Sportiv "Politehnica" IaşiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    5.Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    6.Clubul Sportiv "Universitatea" CraiovaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    7.Clubul Sportiv "Universitatea" GalaţiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    8.Clubul Sportiv "Universitatea" BraşovVenituri extrabugetare şi subvenţie
    9.Clubul Sportiv "Ştiinţa" BacăuVenituri extrabugetare şi subvenţie
    10.Clubul Sportiv "Ştiinţa" PetroşaniVenituri extrabugetare şi subvenţie
    11.Clubul Sportiv "Ştiinţa" ConstanţaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    12.Clubul Sportiv "Ştiinţa" Baia MareVenituri extrabugetare şi subvenţie
    13.Clubul Sportiv Universitar SibiuVenituri extrabugetare şi subvenţie
    14.Clubul Sportiv Universitar PloieştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    15.Clubul Sportiv Universitar Tîrgu MureşVenituri extrabugetare şi subvenţie
    16.Clubul Sportiv Universitar OradeaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    17.Clubul Sportiv Universitar Piteşti  
    18.Fotbal Club "Sportul Studenţesc" BucureştiAutofinanţare
    19.Fotbal Club "Politehnica" TimişoaraAutofinanţare
    20.Fotbal Club "Politehnica" IaşiAutofinanţare
    21.Fotbal Club "Universitatea" Cluj-NapocaAutofinanţare
    22.Fotbal Club "Universitatea" CraiovaAutofinanţare
    XIII.Casele universitarilor:  
    1.Casa Universitarilor BucureştiAutofinanţare
    2.Casa Universitarilor Cluj-NapocaAutofinanţare
    3.Casa Universitarilor IaşiAutofinanţare
    4.Casa Universitarilor TimişoaraAutofinanţare
    5.Casa Universitarilor BraşovAutofinanţare
    6.Casa Universitarilor CraiovaAutofinanţare
    XIV.Complexul Cultural-Sportiv Studenţesc "Tei" BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    XV.Regii autonome  
    1.Editura Didactică şi Pedagogică - R.A.  
    B.Alte unităţi finanţate prin Ministerul Învăţământului  
    1.Centrul European UNESCO pentru învăţământul Superior (CEPES)  
    2.Comisia Naţională a României pentru UNESCO  
    3.Oficiul Român TEMPUS  
    C.Număr mediu de personal în unităţile bugetare din care:428.634
    - unităţi de învăţământ427.537
    - unităţi de cercetare236
    - unităţi de cultură şi artă861
    D.Numărul mediu de personal în unităţile subvenţionate din care:806
    - unităţi de învăţământ435
    - unităţi de cultură117
    - unităţi de sport254
    E.Numărul mediu de personal la alte unităţi finanţate prin Ministerul învăţământului44
  --------------