HOTĂRÂRE nr. 457 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 19 august 1994    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniile gospodăririi apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului are următoarele atribuţii principale: (1) organizează aplicarea legilor şi hotărîrilor Guvernului în concordanta cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, instituţiilor şi organelor locale ale administraţiei de stat; (2) analizează evoluţia fenomenelor specifice activităţilor sale, în corelare cu tendintele pe plan mondial, în scopul armonizării factorilor dezvoltării în condiţiile statului de drept şi ale economiei de piaţa, studierii şi pregătirii lucrărilor de legiferare; (3) iniţiază sau elaborează, ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi şi hotărâri ale Guvernului -, asigurînd fundamentarea acestora; (4) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente; (5) urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor legale, inclusiv a convenţiilor şi acordurilor internaţionale, în funcţie de specificul activităţilor; (6) conlucreaza cu organizaţiile şi instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului; (7) orienteaza activitatea de cooperare internaţionala şi sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale şi neguvernamentale; (8) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de activitatea sa; (9) are calitatea de titular al investiţiilor cu finanţare din bugetul de stat sau al acelora pentru finanţarea cărora sunt asigurate garanţii de către stat; (10) avizează licentele de import-export, tehnologii de fabricaţie, echipamente, aparatura şi asistenţa tehnica, legate de domeniile sale de activitate; (11) asigura, la nivel naţional, controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a legilor şi reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor, pădurilor şi protecţiei mediului şi activităţilor nucleare; (12) editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice; (13) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a carei autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate; (14) în exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate; (15) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 3Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 2, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului exercita şi următoarele atribuţii specifice, pe domenii de activitate:În domeniul gospodăririi apelor: (1) acţionează pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, pentru valorificarea de noi surse de apa, asigurînd corelarea tuturor lucrărilor realizate pe ape sau în legătură cu apele; (2) coordonează întocmirea planurilor şi schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice; (3) avizează lucrările ce se executa pe ape, în legătură cu apele; (4) organizează întocmirea cadastrului general al apelor tarii şi a evidentei drepturilor de folosire cantitativă şi calitativă a apelor; (5) stabileşte organizarea activităţii de prognoza, avertizare şi informare în domeniul gospodăririi apelor şi hidrometeorologiei; (6) aproba utilizarea fondului apelor, constituit conform prevederilor legale.În domeniul gospodăririi pădurilor: (7) elaborează studii şi programe pentru îmbunătăţirea stării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier; (8) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul de masa lemnoasă care se exploatează anual din păduri, pe structura şi destinaţii, în condiţiile respectării posibilităţii pădurilor; (9) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesaţi, acţiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinţe, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigura o concepţie unitară de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; (10) controlează modul în care se asigura integritatea fondului forestier şi a vegetaţiei forestiere din afară acestuia, paza pădurilor, precum şi legalitatea circulaţiei materialului lemnos şi a funcţionarii instalaţiilor de prelucrare a acestuia în cherestea; (11) stabileşte şi controlează modul de gospodărire a tuturor fondurilor de vânătoare şi salmonicole, precum şi respectarea legalităţii privind gospodărirea acestor fonduri, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de vânătoare şi pescuit, inclusiv cu străinii; (12) analizează şi, după caz, aproba, în condiţiile prevăzute de lege, solicitarile de scoatere definitivă sau temporară din producţia silvică a unor terenuri forestiere aflate în administraţia Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva".În domeniul protecţiei mediului: (13) elaborează propuneri de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în scopul armonizării dezvoltării economico-sociale în concordanta cu cerinţele protecţiei mediului; (14) coordonează elaborarea de norme privind conţinutul admisibil de noxe în mediul înconjurător şi asigura cunoaşterea parametrilor de calitate ai factorilor de mediu şi evoluţia acestora; (15) evaluează impactul acţiunilor economico-sociale, stabileşte condiţiile ce trebuie respectate în scopul garantarii menţinerii echilibrului ecologic şi controlează respectarea acestor condiţii; (16) coordonează activitatea reţelei de arii protejate - rezervaţii naturale, parcuri naţionale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii -, pentru conservarea diversitatii biologice şi menţinerea echilibrului ecologic; (17) elaborează norme tehnice şi instrucţiuni cu caracter obligatoriu, precum şi ghiduri de securitate nucleara privind asigurarea calităţii şi funcţionarea în condiţii de siguranţă la radiatii a obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, protecţia împotriva radiatilor nucleare a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului înconjurător şi a bunurilor materiale, protecţia fizica, evidenta, păstrarea şi transportul materialelor radioactive şi al materialelor fisionabile speciale, precum şi gestionarea deşeurilor radioactive; (18) eliberează autorităţii de asigurare a calităţii şi de securitate nucleara unităţilor care desfăşoară activităţi în domeniul nuclear şi acorda personalului lor permisul de exercitare a acestor activităţi, în condiţiile prevăzute de lege şi de normele tehnice specifice; (19) avizează planurile de intervenţie pentru cazurile de accident nuclear şi participa, potrivit legii, la asigurarea intervenţiei; (20) controlează aplicarea prevederilor programului de asigurare a calităţii la beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, precum şi la unităţile care proiectează, produc şi monteaza echipamentele, sistemele şi construcţiile cu funcţii de securitate nucleara; (21) aproba programele anuale de examinări tehnice pentru asigurarea calităţii, elaborate de beneficiarii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, cu privire la activitatea proprie şi a furnizorilor de produse şi servicii şi inspecteaza modul de aplicare a acestor programe; (22) controlează aplicarea prevederilor acordurilor internaţionale în vigoare privind controlul garanţiilor, protecţia fizica, transportul materialelor fisionabile şi radioactive, protecţia contra radiatiilor, asigurarea calităţii şi securitatea nucleara a instalaţiilor; (23) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului este prevăzută în anexa nr. 1 În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 200, exclusiv demnitarii. (4) Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului. (5) Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (C.N.C.A.N.) este asimilat cu funcţia de subsecretar de stat. (6) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordinul ministrului.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 2 (2) Structura oraganizatorica a unităţilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate.  +  Articolul 8 (1) Pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comisia Centrala de Apărare Împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice; b) Comisia Naţionala pentru Evaluarea Trofeelor Cinegetice; c) Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice; d) Comitetul Naţional Roman pentru Programul Hidrologic Internaţional. (2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizaţi de unităţile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului.  +  Articolul 9Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului are în dotare un parc auto propriu de transport persoane şi intervenţii pentru apărare împotriva inundaţiilor şi poluarilor accidentale, incendii de păduri şi controlul activităţilor nucleare, stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 792/17 decembrie 1992, cu modificările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare. (2) Încadrarea în numărului de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1       Numărul maxim de posturi 200      (exclusiv demnitarii)      MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI                               ┌─────────────┐                               │ MINISTRU │                               └─────┬───────┘                                     │ ┌─────────────────┐                                     │ │CONTROL FINANCIAR│                                     │ ┌──────┤ PROPRIU │           ┌────────────┐ │ │ └─────────────────┘           │ CONSILIERI├────────────┼───┤ ┌─────────────┐           └────────────┘ │ └────────┤CONTENCIOS │                                     │ └─────────────┘                                     │                                     │        ┌────────────────────┬───────┴────────────┬────────────────┬────────┐        │ │ │ │ │ ┌──────┴──────────┐ ┌───────┴─────────┐┌─────────┴───────┐┌───────┴──────┐ │ │SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT ││ C.N.C.A.N. │ │ │ │ │ ││ ││ PRESEDINTE │ │ └──────┬──────────┘ └───────┬─────────┘└────────┬────────┘└────┬─────────┘ │        │ │ │ │ │   ┌────┼─────┐ ┌──────┼──────┐ ┌───┬──┴┬──┐ ┌──┴──┐ ┌──┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ │ │ │A │ │B │ │C │ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I││J│ │K │ │L │ │ M │ └──┘ └──┘ └──┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘└─┘ └──┘ └──┘ └───┘    LEGENDĂ    -------    A - DIRECŢIA STRATEGII ŞI REGLEMENTĂRI RESURSE DE APA    B - DIRECŢIA CADASTRU SINTEZE ŞI APĂRARE IMPOTRIVA        INUNDATIILOR    C - *) INSPECŢIA DE STAT A APELOR    D - DIRECŢIA STRATEGII ŞI REGLEMENTĂRI SILVICE    E - DIRECŢIA FOND FORESTIER ŞI RECONSTRUCŢIE FORESTIERĂ    F - *) INSPECŢIA DE STAT A PĂDURILOR    G - DIRECŢIA STRATEGII ŞI REGLEMENTĂRI PENTRU PROTECŢIA        MEDIULUI    H - DIRECŢIA MONITORING    I - DIRECŢIA PROGRAME DE CONSTRUCŢIE ECOLOGICA    J - *) INSPECŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI    K - DIRECŢIA REGLEMENTĂRI PROTECŢIE NUCLEARA    L - *) INSPECŢIA DE STAT PENTRU PROTECŢIE NUCLEARA    M - DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE, RESURSE, RELAŢII        INTERNAŢIONALE ŞI PUBLICE--------- Notă *) Inspecţiile de stat sunt organizate la nivel de direcţii generale.  +  Anexa 2 UNITATILEdin subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei MediuluiI. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat1. Agenţii de protecţie a mediului judeţene şi a municipiului Bucureşti servicii publice descentralizate.2. Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".Se utilizează un număr de 2.850 posturi.II. Unităţi de cercetare ştiinţifică, proiectare, documentare şi informare- finanţate din venituri extrabugetare -1. Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului Bucureşti.2. Institutul Roman de Cercetări Marine Constanta3. Institutul de Cercetări şi Proiectări "Delta Dunării" Tulcea4. Oficiul de Informare şi Documentare Bucureşti.III. Regii autonome1. Regia Autonomă a Apelor "Apele Române"2. Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva".-----------