HOTĂRÂRE nr. 456 din 29 iulie 1994 *** Republicatăprivind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 19 februarie 1998  ------------- Notă *) Republicată în temeiulart. IV din Hotărârea Guvernului nr. 507 din 12 septembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 şi 247 bis din 22 septembrie 1997, dându-se textelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 456/1994a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 18 august 1994 şi a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 5 martie 1996.  +  Articolul 1Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, lucrărilor publice şi construcţiilor, cu respectarea autonomiei locale.  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: (1) organizează aplicarea legilor şi a hotărârilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, a instituţiilor şi autorităţilor administraţiei locale; (2) fundamentează şi asigura aplicarea politicii Guvernului în domeniile sale de activitate; (3) elaborează şi implementeaza politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniile sale de activitate; promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a construcţiilor; asigura conceptia unitară a aplicării politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrări publice a teritoriului naţional; (4) analizează evoluţia fenomenelor specifice domeniilor sale de activitate în corelare cu tendintele pe plan mondial, în scopul armonizării acestora în condiţiile statului de drept şi ale economiei de piaţa; (5) creează cadrul unitar pentru desfăşurarea activităţii de management public în administraţia publică şi participa la pregătirea specialiştilor din domeniile sale de activitate, inclusiv a celor din administraţia publică locală; (6) iniţiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi şi hotărâri ale Guvernului -, asigurând fundamentarea acestora pentru domeniile sale de activitate; (7) iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora; (8) reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniul sau de activitate; (9) asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, ca sinteza a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii; (10) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum şi pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente; (11) colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi a programelor referitoare la dezvoltarea urbana şi rurală, la construcţia de locuinţe şi la lucrările tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot; (12) sprijină şi îndrumă administraţia publică locală prin activităţi ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura urbana, reglementări specifice şi politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, care nu pot fi soluţionate la nivelurile de competenţa locală; (13) colaborează cu coordonatorii cadastrului general, stabiliţi prin lege, pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar-edilitar; (14) asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi eliberează certificatele de proprietate, conform legii; (15) asigura fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice; (16) emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse; (17) analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale, sustinand necesitatea, oportunitatea şi eficienta economică a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii; (18) participa la fundamentarea şi elaborarea programului anual de lucrări publice finanţate de la bugetul de stat şi din credite externe contractate sau garantate de stat, precum şi a programului de locuinţe; (19) iniţiază şi urmăreşte elaborarea programului de protecţie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme; (20) colaborează direct şi prin serviciile publice descentralizate ale ministerului cu autorităţile publice locale în acţiunea acestora de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente; (21) participa la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central şi local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului naţional de apărare împotriva dezastrelor; (22) organizează activitatea de cercetare ştiinţifică de interes public în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi pentru creşterea stabilitatii, siguranţei construcţiilor şi protecţiei antiseismice; (23) organizează elaborarea, avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii; asigura directivarea şi asistenţa tehnica pentru implementarea calităţii în construcţii, prin reglementări tehnice şi economice, cu participarea specialiştilor din cercetare, proiectare, învăţământ superior şi execuţia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice şi economice; (24) organizează şi asigura desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici; (25) organizează şi îndrumă, potrivit legii, activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, precum şi activitatea de atestare a maşinilor şi a echipamentelor tehnologice de construcţii noi; (26) asigura condiţiile pentru aplicarea unitară a sistemului calităţii în construcţii, conform legii; (27) asigura, potrivit legii, îndrumarea metodologică privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru adjudecarea proiectării şi executării lucrărilor publice finanţate conform legii; participa cu reprezentanţii săi în comisiile de licitaţie; (28) participa la fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat pentru lucrări publice, gospodărie comunală şi locuinţe; (29) exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru lucrările publice finanţate de la bugetul de stat şi din credite contractate sau garantate de stat, încredinţate ministerului, în care sens:- răspunde de folosirea fondurilor de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor publice pentru care a fost nominalizat ordonator principal de credite;- urmăreşte utilizarea fondurilor contractate în baza acordurilor sau a convenţiilor interguvernamentale, atribuite ministerului; (30) exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor şi la aplicarea unitară a prevederilor sistemului calităţii în construcţii, în toate etapele şi componentele acestuia; controlul de stat se exercită de către Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, organizată în cadrul ministerului ca inspecţie centrala, şi de către inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, subordonate acesteia, care funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului; (31) editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; (32) emite avizele şi aprobările de specialitate, prevăzute de lege în domeniile sale de activitate; (33) asigura secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale; (34) asigura secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat); (35) asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activităţii de punere în siguranţa a fondului construit; (36) asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren; (37) asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii; (38) asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii şi al Comisiei naţionale de atestare a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii, precum şi secretariatul Consiliului pentru calitate în construcţii; (39) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Funcţia de secretar general se înscrie în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre. (3) Pentru funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe Sociale, organizat pentru asigurarea unei concepţii unitare a politicii statului de echipare cu construcţii a teritoriului naţional, prinHotărârea Guvernului nr. 112/1993, secretariatul acestuia se organizează în cadrul Direcţiei de avizare lucrări publice, sub directa conducere a directorului acesteia; Secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat) şi al comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional funcţionează la nivel de direcţie. (4) Se constituie Consiliul tehnic superior, ca organ tehnico-ştiinţific de specialitate al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu rol de consultanţa, format din personalităţi marcante, organizat cu comisii de specialitate pe domenii: politici macroeconomice şi sectoriale; coordonarea activităţii de atenuare a efectelor seismelor asupra construcţiilor; urbanism şi amenajarea teritoriului; calitate; lucrări edilitare etc. Componenta, atribuţiile, relaţiile de funcţionare ale Consiliului tehnic superior se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (5) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului funcţionează la nivel de direcţie generală şi este condusă de un inspector de stat şef, a cărui funcţie este asimilată funcţiei de secretar de stat, şi de 2 inspectori de stat şefi adjuncţi, a căror funcţie este asimilată funcţiei de director general. (6) Numărul maxim de posturi este de 309, exclusiv demnitarii. (7) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este asigurata de ministru.Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului. (8) În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi publice locale şi cu alte organisme interesate. (9) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (10) Atribuţiile, sarcinile şi numărul de posturi pentru compartimentele din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia şi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale inspectorului de stat şef se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (11) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi inspecţiile teritoriale din subordinea acesteia se organizează şi funcţionează potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea şi în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (3) Modificările în structura organizatorică a unităţilor care funcţionează în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului se propun de către directorii generali ai acestora, cu avizul consiliilor de administraţie respective, şi se aproba de către minister.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare. (2) Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, judeţene şi a municipiului Bucureşti, au în dotare, în medie, câte 4 autovehicule cu un consum lunar de carburanţi de 450 litri/luna/autovehicul, repartizate prin decizie a inspectorului de stat şef. (3) Autovehiculele utilizate de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele din dotarea inspecţiilor teritoriale din subordinea acesteia vor purta însemnele "Inspecţia de stat în construcţii".  +  Articolul 7 (1) Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene şi consiliile locale, vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii inspecţiilor teritoriale din subordinea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului. (2) În localităţile în care aceste inspecţii nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor asigura, în condiţiile legii, amplasamente în vederea construirii de sedii proprii. Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului va prevedea în programul de investiţii al inspecţiilor teritoriale fonduri pentru construirea unor astfel de obiective.  +  Articolul 8Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 795/1992privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, republicată în temeiulart. III din Hotărârea Guvernului nr. 491/1993,Hotărârea Guvernului nr. 734/1991privind dotarea cu mijloace de transport a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,Hotărârea Guvernului nr. 680/1991privind unele măsuri de finanţare a activităţii de control al statului asupra calităţii construcţiilor, lucrărilor publice, urbanismului şi amenajării teritoriului, precum şiHotărârea Guvernului nr. 1.356/1996*) pentru modificareaHotărârii Guvernului nr. 984/1996privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti. (2) Încadrarea în numărul de posturi se va încheia în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.-------------*)Hotărârea Guvernului nr. 1.356/1996a fost abrogată prinHotărârea Guvernului nr. 507/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 septembrie 1997.  +  Anexa 1                                            Numărul maxim de posturi: 309                                           (exclusiv demnitarii)    MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE     ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI ┌─────────────────────────────────────────┐| ┌───────────────┐ ┌───────────────────────┐ │● Consiliul tehnic superior ├┼─┤ MINISTRU ├──┤● Consilieri │ └─────────────────────────────────────────┘| └───────┬───────┘ └───────────────────────┘ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ┘ │ ┌─────────────────────────────────┐                                                      ├──────────┤ SECRETAR GENERAL │                                                      │ └─────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │● Secretariatul Consiliului tehnic ├──────────┤ │ DIRECŢIA │● Direcţia pentru relaţii şi │ │superior │ │ │ GENERALĂ DE │informaţii publice şi contencios │ └─────────────────────────────────────────┘ │ ┌┤RELAŢII PUBLICE,├─────────────────────────────────────┤ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ ││ CONTENCIOS ŞI │● Direcţia resurse umane, │ │● Serviciul probleme speciale ├┐ │ ││ ADMINISTRAŢIE │administrativ │ └─────────────────────────────────────────┘│ │ │└────────────────┴─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────────┐│ │ │┌────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │● Control financiar propriu ├┼─────────┼─────────┤│ DIRECŢIA │● Direcţia buget │ └─────────────────────────────────────────┘│ │ ├┤ GENERALĂ ├─────────────────────────────────────┤ ┌─────────────────────────────────────────┐│ │ ││ ECONOMICĂ │● Direcţia venituri extrabugetare │┌┤DIRECTIA GENERALA POLITICI MACROECONOMICE├┘ │ │└────────────────┴─────────────────────────────────────┘|│SI MANAGEMENT INFORMATIONAL │ │ │┌──────────────────────────────────────────────────────┐|└─────────────────────────────────────────┘ │ └┤● Direcţia de integrare europeană şi cooperare externă│| │ └──────────────────────────────────────────────────────┘| ┌───────────────────────────┴───┬─────────────────────────────────────────┐| ┌──────┴──────┐ ┌───────────┴───────────┐ ┌───────────┴───────────┐| │INSPECTOR DE │ ┌──────────┤ SECRETAR │ ┌───────┤ SECRETAR │| │ STAT SEF │ │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │| └──────┬──────┘ │ └───────────────────────┘ │ └───────────────────────┘| ┌──────┴──────┐ │ ┌────────┬──────────────────────────────┐ │ ┌────────────┬───────────────────────┐| │INSPECŢIA DE │ │ │ │● Direcţia programe de │ │ │ │● Direcţia amenajarea │| │ STAT ÎN │ │ │ │cercetare şi reglementări │ │ │ │teritoriului naţional │| │CONSTRUCŢII, │ │ │ │tehnice │ │ │ ├───────────────────────┤| │ LUCRĂRI │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ DIRECŢIA │● Direcţia urbanism │| │ PUBLICE, │ │ │DIRECŢIA│● Direcţia de agremente, │ │ │ GENERALĂ ├───────────────────────┤| │ URBANISM ŞI │ │┌┤GENERALĂ│atestări şi gestiunea ├─┐│┌┤ AMENAJAREA │● Secretariatul ├┐| │ AMENAJAREA │ │││TEHNICĂ │calităţii │ ││││TERITORIULUI│comisiilor pentru │|| │TERITORIULUI │ │││ ├──────────────────────────────┤ ││││ŞI URBANISM │efectuarea cercetărilor│|| └──────┬──────┘ │││ │● Direcţia programe pentru │ ││││ │prealabile în vederea │|| | │││ │atenuarea efectelor seismelor │ ││││ │declarării utilităţii │|| | │││ │şi alunecărilor de teren │ ││││ │publice de interes │|| | ││└────────┴──────────────────────────────┘ ││││ │naţional │|| | ││┌────────┬──────────────────────────────┐ │││└────────────┴───────────────────────┘|| | │││ │● Direcţia lucrări publice şi │ │└┤ ┌───────────────────────┐|| | │││ │locuinţe │ │ │ │● Direcţia cadastrul │|| | │││ ├──────────────────────────────┤ │ ├─────────────┤imobiliar-edilitar şi │|| | └┤│DIRECŢIA│● Direcţia licitaţii, agenţi │ │ │ │gestiunea localităţilor│|| | ├┤GENERALĂ│economici şi piaţa ├┐│ │ └───────────────────────┘|| | ││LUCRĂRI │construcţiilor │││ │ ┌───────────────────────┐|| | ││PUBLICE ├──────────────────────────────┤││ │ │● Secretariatul │|| | ││ │● Direcţia de dezvoltare a │││ └─────────────┤Centrului naţional │|| | ││ │infrastructurii │││ │pentru aşezări umane │|| | ││ │edilitar-urbane şi serviciilor│││ │(habitat) │|| | ││ │de gospodărie comunală │││ └───────────────────────┘|| | │└────────┴──────────────────────────────┘││ || | ┌│ ┌──────────────────────────────┐││ || | |└─────────┤● Direcţia de avizare lucrări │││ |└- - - - - ┐ | | │publice │││ |           | | | └──────────────────────────────┘││ | - - - - - ┼ - - - - - - -┼- - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -││- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |-   ┌───────┴───────┐┌─────┴──────┐ |┌────────────────────┐ ││ ┌────────────────────┐ |U │- Institutul de││ │ |│ - Institutul │ ││ │ - Institutul │ |UN │ Statistică ││ - 42 de │ |│ Naţional de │ ││ │ Naţional de │ |NI │Construcţiilor ││ inspecţii │ |│Cercetare-Dezvoltare│- - - - - - - - - - ┘│ │Cercetare-Dezvoltare│ |IT │şi Informare în││judeţene în │ |│ în Construcţii şi │- - - - - - - - - - -┘ │ pentru Urbanism şi ├- - - - ┘TĂ │ Domeniile ││construcţii,│ |│ Economia │ │ Amenajarea │ ĂŢ │ Amenajarea ││ lucrări │ |│ Construcţiilor - │ │ Teritoriului - │ ŢI │ Teritoriului, ││ publice, │ |│ INCERC Bucureşti │ │ URBANPROIECT │ I   │ Urbanism, ││urbanism şi │ |└────────────────────┘ │ Bucureşti │S │Lucrări Publice││ amenajarea │ | └────────────────────┘ CU │şi Construcţii ││teritoriului│ | OB │ - INSEROM ││ │ | OO │ Bucureţti ││ │ | RR └───────┬───────┘└────────────┘ | DD ┌──────┴───────┐ | | OO │ Nuclee │ | | NN │ teritoriale │ | | AA │ pentru ├- - - ┘ | TT │ statistica │ | EE │construcţiilor│ |    └──────────────┘  +  Anexa 2               UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
  Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    A. Unităţi în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    1.Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului - judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti*)Venituri extrabugetare
    2.Institutul de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti**)Venituri extrabugetare
    B. Unităţi în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC BucureştiConform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT BucureştiConform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995
  Notă *) Funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului şi în subordinea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, organizată, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, ca inspecţie centrala. Notă **) Institutul de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti a fost înfiinţat ca instituţie publică cu finanţare extrabugetara, prin reorganizarea Centrului de Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti, prinHotărârea Guvernului nr. 507 din 12 septembrie 1997.INSEROM Bucureşti se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa nr. 4, precum şi cu regulamentele şi metodologiile precizate în acesta, care se vor elabora în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii sus-menţionate.
   +  Anexa 3 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi a inspecţiilor teritoriale din subordinea acesteia  +  Capitolul 1 Atribuţii  +  Articolul 1 (1) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului exercita controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora şi în toate componentele sistemului calităţii în construcţii. (2) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are în subordine inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 2Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii generale: a) organizează şi conduce întreaga activitate privind controlul de stat al disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi al calităţii în construcţii; b) efectuează controale de importanţa majoră, împreună cu alte organe ale statului, prin atragerea specialiştilor din domeniu; c) efectuează controale dispuse de ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului; d) participa, împreună cu alte organe abilitate, la acţiunile de urgenta determinate de calamitati naturale, dezastre sau accidente tehnice care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei construcţiilor sau care pun în pericol viaţa şi bunurile oamenilor; e) propune periodic corectiile necesare componentelor sistemului calităţii în construcţii privind conţinutul reglementărilor tehnice, acordarea agrementelor tehnice pentru produse şi procedee, expertizarea şi recepţia construcţiilor etc., ca rezultat al constatărilor din timpul controalelor efectuate în teritoriu, al analizelor şi sintezelor realizate; f) colaborează cu alte organe de control ale statului, cu prefecturile, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu specialiştii din domeniu, în vederea respectării disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi a sistemului calităţii în construcţii, precum şi pentru elaborarea de reglementări tehnice cu scop de protejare a populaţiei.  +  Articolul 3Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele atribuţii specifice: a) stabileşte sistemul de aplicare unitară a prevederilor legale din domeniile sale de activitate, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei locale şi a agenţilor economici controlati; b) elaborează sau avizează metodologiile, instrucţiunile şi procedurile de inspecţie, care se utilizează la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, precum şi la organele de specialitate ale administraţiei publice locale cu atribuţii în eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare a construcţiilor; c) efectuează inspecţii în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii şi cu privire la autorizarea executării construcţiilor, constata contravenţiile şi aplica sancţiunile sau amenzile prevăzute de reglementările legale; d) dispune oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, precum şi, după caz, desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) îndrumă şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale din subordine; f) participa la acţiunile de punere în siguranţa a fondului construit existent şi de apărare împotriva dezastrelor, prin colaborare cu consiliile judeţene şi cu cele locale; g) emite, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a construcţiilor existente; h) autorizeaza pe şefii compartimentelor de control tehnic al calităţii, pe dirigintii de specialitate şi pe personalul care efectuează urmărirea specială din unităţile participante la procesul de concepere, realizare şi exploatare a construcţiilor; i) autorizeaza sau, după caz, acreditează laboratoarele de încercări în construcţii, autorizeaza personalul acestora şi asigura secretariatul comisiei centrale de autorizare; j) urmăreşte valorificarea informaţiilor de la punctele de observare seismologica din teritoriul tarii, prelucrate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti; k) realizează programul de informatizare a activităţii proprii şi asigura dotarea cu aparatura tehnica şi de control de interes general, necesare domeniilor sale de activitate; l) editează publicaţii de specialitate şi de informare tehnica, specifice domeniilor sale de activitate; m) propune, în cazuri motivate, suspendarea atestării specialiştilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate; n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului în domeniile sale de activitate; o) îndrumă şi sprijină, din punct de vedere metodologic, activitatea compartimentelor de resort abilitate să efectueze controlul de stat pentru construcţiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii.  +  Articolul 4Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii specifice: a) exercita controlul de stat în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, pe baza metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor elaborate de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului; b) verifica, la organele de specialitate ale administraţiei locale, respectarea legalităţii privind emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare; c) constata contravenţiile şi aplica sancţiunile sau amenzile prevăzute de reglementările în vigoare cu privire la calitatea construcţiilor şi la autorizarea executării acestora, în toate cazurile în care această competenţă o are Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului; d) dispun oprirea executării lucrărilor realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, precum şi, după caz, desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) avizează fazele determinante pentru rezistenta şi stabilitatea construcţiilor stabilite de proiectantii lucrărilor şi autorizeaza, după caz, continuarea lucrărilor ajunse în faze determinante; f) urmăresc respectarea reglementărilor privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii, care pot avea repercusiuni asupra stării şi siguranţei acestora; g) emit, după caz, la cererea proprietarilor, acorduri de modificare a construcţiilor existente; h) verifica la proprietari respectarea prevederilor legale privind instituirea şi realizarea urmăririi speciale a construcţiilor pe care le deţin; i) urmăresc realizarea programului de măsuri de urgenta privind creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi a instalaţiilor care prezintă surse de mare risc; j) efectuează controlul în teritoriu al activităţilor de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente; k) participa la acţiunea de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente, cu destinaţia de locuinta, prin:- vizarea listei clădirilor care urmează a fi expertizate;- vizarea deconturilor justificative pentru expertizare;- vizarea listei clădirilor expertizate, propuse pentru acordarea de credite necesare proiectării şi executării lucrărilor de consolidare;- vizarea situaţiilor de lucrări privind stadiile fizice realizate;- verificarea modului în care beneficiarii de subvenţii executa lucrările de consolidare; l) urmăresc aplicarea măsurilor stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, de prevenire, intervenţie operativă şi refacere în cazul dezastrelor; m) verifica respectarea prevederilor legale care revin investitorilor, proprietarilor şi utilizatorilor de construcţii cu privire la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea cărţilor tehnice ale construcţiilor; n) urmăresc respectarea prevederilor legale privind asigurarea activităţii metrologice în construcţii; o) asigura secretariatul comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii; p) verifica respectarea prevederilor legale privind funcţionarea laboratoarelor de încercări în construcţii; r) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau, după caz, de către conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în domeniile lor de activitate.  +  Articolul 5Atribuţiile detaliate, răspunderile şi competentele individuale ale personalului din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale din subordinea acesteia se stabilesc prin fişa postului, semnată de şeful ierarhic superior şi de titular.  +  Capitolul 2 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 6 (1) Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului este subordonat ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (2) Inspecţiile în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt în subordinea Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului, la nivel de direcţie, şi sunt conduse de câte un inspector-şef. (3) Structura organizatorică şi numărul de posturi de execuţie şi de conducere pentru Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi pentru inspecţiile teritoriale din subordinea acesteia se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. (4) În exercitarea atribuţiilor de conducere, inspectorul de stat şef şi inspectorii-şefi ai inspecţiilor teritoriale emit decizii.  +  Capitolul 3 Finanţare-dotare-salarizare  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile de achiziţie, funcţionare, întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor din parcul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, aprobate pentru activitatea specifică a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, se asigura din veniturile extrabugetare constituite la aceasta prin cota de participare a inspecţiilor teritoriale pentru cheltuielile de interes general al controlului de stat; conducătorii auto respectivi sunt angajaţi ai ministerului. (2) Cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi cele de capital ale inspecţiilor teritoriale se suporta din veniturile extrabugetare constituite la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. (3) Salarizarea personalului din inspecţiile teritoriale se face potrivit anexei nr. 9 laLegea nr. 40/1991, republicată.  +  Articolul 8Activitatea financiară a inspecţiilor teritoriale se supune dispoziţiilor legale privind finanţele publice, în care sens: a) veniturile extrabugetare se încasează, se administrează şi se contabilizeaza de către fiecare inspecţie judeteana şi, respectiv, a municipiului Bucureşti; b) din veniturile realizate conform legii, inspecţiile teritoriale păstrează la dispoziţia lor 60% şi virează Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului:- 30% în contul deschis pentru elaborarea reglementărilor tehnice;- 10% în contul deschis pentru Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în vederea suportării tuturor cheltuielilor în interesul general al controlului de stat, precum şi pentru editarea publicaţiilor de specialitate specifice; c) în afară veniturilor constituite în baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi inspecţiile teritoriale pot realiza venituri şi din activităţile desfăşurate pe bază de contract, pentru autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii, autorizarea specialiştilor din activitatea de control al calităţii, diriginti de specialitate, editarea de publicaţii de specialitate şi pregătirea profesională a personalului din domeniile calităţii construcţiilor şi disciplinei în urbanism, în care caz tarifele şi preţurile pentru serviciile executate se stabilesc prin negociere de către conducătorul fiecărei inspecţii, centrale şi teritoriale, cu avizul inspectorului de stat şef. Din veniturile extrabugetare astfel realizate se remunereaza şi membrii comisiilor de autorizare, similar cu membrii comisiilor de atestări, organizate în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; d) bugetele de venituri şi cheltuieli ale inspecţiilor teritoriale se aproba în condiţiile prevăzute de Legea privind finanţele publice; e) utilizarea veniturilor constituite la dispoziţia inspecţiilor teritoriale, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele pentru elaborarea reglementărilor tehnice, prevăzute la lit. b), inclusiv cele rezultate potrivit prevederilor lit. c), se urmăreşte prin personalul de specialitate economică al fiecărui beneficiar. Pentru raportarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, beneficiarii de venituri extrabugetare întocmesc o dare de seama contabila, pe care o depun la direcţia de specialitate economică din minister la termenele şi pe formularele aprobate prin lege; f) disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 9Personalul de specialitate din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale răspunde de: a) exercitarea controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi în toate componentele sistemului calităţii în construcţii; b) exercitarea controlului cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor; c) constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege şi, după caz, oprirea lucrărilor realizate necorespunzător din punct de vedere al calităţii construcţiilor; d) constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor corespunzătoare şi, după caz, oprirea executării lucrărilor realizate nelegal sau desfiinţarea construcţiilor realizate în aceste condiţii; e) urmărirea îndeplinirii, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; f) exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.  +  Articolul 10 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi al unităţilor teritoriale este investit cu exerciţiul autorităţii publice şi are următoarele drepturi şi obligaţii: a) sa propună în cazuri justificate suspendarea sau anularea atestarilor de experţi, verificatori de proiecte, responsabili tehnici; b) sa i se acorde, prin grija instituţiei, asistenţa juridică gratuita în cazul în care este implicat într-o acţiune judecătorească în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale; c) sa beneficieze de echipament de protecţie aprobat potrivit normativelor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale; d) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi inspecţiile teritoriale pot construi sau amenaja din fonduri proprii extrabugetare centre de pregătire profesională; e) să se preocupe permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; f) în acţiunile de inspecţie să îşi facă cunoscută, în prealabil, calitatea şi să prezinte legitimatia de serviciu; să respecte regulile stabilite în unitatea supusă inspecţiei privind accesul, protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi alte reguli specifice; g) sa încheie, cu obiectivitate şi fără partinire, acte scrise asupra rezultatelor inspecţiilor; sa dea dovadă de exigenta, fermitate, corectitudine, comportare civilizata; h) sa păstreze secretul de serviciu, precum şi asupra datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; i) la încheierea inspecţiei sa restituie documentele puse la dispoziţie de către unitatea controlată, dacă nu se convine altfel între părţi; j) sa semnaleze conducerii inspecţiei orice problema deosebită legată de activitatea şi atribuţiile Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului de care ia cunoştinţa în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afară acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii; k) sa nu angajeze instituţia din care face parte decât în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; l) sa realizeze la timp şi întocmai acţiunile ce îi revin potrivit programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea inspecţiei şi să raporteze asupra modului de realizare a acestora; m) sa păstreze în buna stare bunurile din dotare; n) inspectorii Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului răspund, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate de ei în documentele întocmite. (2) Încălcarea oricăreia dintre obligaţiile de serviciu atrage după sine răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 11 (1) Selecţionarea personalului în vederea angajării, definitivării şi promovării în funcţii ierarhice sau în funcţii de conducere se face pe bază de concurs, potrivit legii. (2) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului îşi recruteaza personalul pentru ocuparea funcţiilor de inspectori de stat dintre cetăţenii români pe baza unor criterii stabilite de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi aprobate de ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, în funcţie de specificul activităţii. (3) Angajarea, transferul, detasarea, delegarea până la 60 de zile, aplicarea sancţiunilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă al personalului din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale, cu excepţia inspectorului-şef, se fac, în condiţiile legii, de către inspectorul de stat şef.  +  Articolul 12Pe baza prezentului regulament se vor întocmi noile fise ale postului pentru întregul personal din Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului şi din inspecţiile teritoriale.  +  Anexa 4 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Institutului de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul  +  Articolul 1Denumirea unităţii este: Institutul de Statistica Construcţiilor şi Informare în Domeniile Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Lucrări Publice şi Construcţii - INSEROM Bucureşti.  +  Articolul 2INSEROM Bucureşti este persoana juridică şi este organizat şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. INSEROM Bucureşti îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, precum şi prezentului regulament.  +  Articolul 3Sediul central al INSEROM Bucureşti este în municipiul Bucureşti, sos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2.INSEROM Bucureşti poate înfiinţa, în subordinea sa, subunitati teritoriale fără personalitate juridică.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 4INSEROM Bucureşti, din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, elaborează conceptul suportului naţional de informare publică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, construcţii şi coordonează implementarea unitară a instrumentelor sale în administraţia publică centrala şi locală.  +  Articolul 5Nucleul suportului naţional de informare publică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii îl constituie Sistemul de statistica a construcţiilor, implementat şi exploatat de INSEROM Bucureşti sub dubla autoritate: Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (autoritate administrativă) şi Comisia Naţionala pentru Statistica (autoritate metodologică şi deontologica).  +  Articolul 6Sistemul de statistica a construcţiilor: (1) asigura:- esantion reprezentativ, selecţionat din: Registrul naţional al autorizaţiilor de construcţii; Registrul naţional al agenţilor economici cu activitate în construcţii;- transparenta şi control public ale procesului informaţional-statistic prin certificarea corectitudinii şi completitudinii informaţiilor de către: populaţia esantionului de investigatie; reprezentanţii administraţiei publice locale şi centrale; (2) administrează următoarele bănci de date:- evoluţia investiţiilor şi construcţiilor, precum şi a indicelui de cost al acestora;- stadiul, confortul şi nivelul tehnic de echipare a teritoriului, cu previziuni privind evoluţia acestora (bănci de date urbane);- informare documentara pentru propagarea în medii largi a informaţiilor privind funcţionarea serviciilor publice şi piaţa construcţiilor; (3) funcţionează în baza Regulamentului general de culegere, stocare şi transfer al informaţiilor şi de protecţie a furnizorilor de informaţii împotriva utilizării acestora în alte scopuri, elaborat de Comisia Naţionala pentru Statistica.  +  Articolul 7INSEROM Bucureşti desfăşoară, pentru domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii, următoarele activităţi:- constituirea, organizarea şi administrarea fondului de informare documentara publică tehnico-ştiinţifică, economică şi statistica;- elaborarea prognozelor macroeconomice şi a politicilor sectoriale ale strategiei naţionale de dezvoltare;- elaborarea şi administrarea bazei informationale pentru întocmirea documentaţiei economice a ofertelor de adjudecare a lucrărilor publice (indicatoarele de norme de deviz, listele cu evoluţia preţurilor componentelor acestora, nomenclatoarele aferente etc.);- administrarea Sistemului de statistica a construcţiilor;- coordonarea aplicării conceptului unitar în administrarea suportului naţional de informare publică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii pentru: elaborarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţii; constituirea şi utilizarea băncilor de date urbane; constituirea şi utilizarea Registrului cadastrului imobiliar-edilitar;- asistenţa pentru informatizare, bănci de date şi consultanţa managerială-audit, pentru piaţa construcţiilor şi serviciile publice aferente, centrale şi locale.Modificarea obiectului de activitate al INSEROM Bucureşti se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 3 Atribuţii  +  Articolul 8INSEROM Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii:- elaborează studii de cercetare documentara tehnico-ştiinţifică, economică, de prognoza macroeconomica pentru politicile sectoriale ale strategiei naţionale de dezvoltare pentru domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii;- elaborează sinteze de informaţii tehnico-ştiinţifice, economice şi statistice, precum şi de promovare, în medii largi, a cadrului instituţional şi de reglementare pentru domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii, pentru promovarea cunoaşterii şi înţelegerii acestora;- promovează instrumentele informatice şi administrează băncile de date ce servesc constituirii instituţiilor pieţei libere a construcţiilor, dezvoltării activităţilor pe aceasta piaţa şi a cadrului normativ aferent;- asigura asistenţa informatizata şi transfer de cunoştinţe instituţiilor şi agenţilor economici ai pieţei libere a construcţiilor;- elaborează instrumentele informatice pentru asistarea informatizata a licitaţiilor publice şi administrează banca de date a proiectelor lucrărilor publice;- coordonează concesionarea serviciilor, achiziţionarea echipamentelor teleinformatice, elaborarea şi aplicarea proiectelor de sisteme informatice unitare ale suportului naţional de informare publică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii;- aplica şi administrează Sistemul de statistica a construcţiilor;- încheie convenţii de colaborare cu persoane fizice şi juridice, din ţara şi din străinătate, având ca obiect schimburi de informaţii şi de experienta, asistenţa reciprocă şi culegeri de informaţii pentru băncile de date ale suportului naţional de informare publică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii;- solicita obţinerea, cu sau fără plata, de informaţii necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, de la misiunile diplomatice şi economice externe sau de la unităţile specializate din ţara şi din străinătate;- elaborează, la cererea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, proiecte de acte normative pentru domeniile de activitate ale acestuia;- elaborează studii de fezabilitate, evaluări de acţiuni, oferte de participare la licitaţii, consultaţii în domeniu etc., pentru parteneri din ţara şi din străinătate;- participa la activităţi de cooperare tehnico-ştiinţifică în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice;- realizează şi aplica programul de informatizare a activităţii Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau dispuse de conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în domeniul sau de activitate.  +  Capitolul 4 Regulamente şi metodologii  +  Articolul 9Sistemul de statistica a construcţiilor funcţionează potrivit următoarelor regulamente şi metodologii:- Metodologia şi regulamentul de aplicare a Sistemului de statistica a construcţiilor (se elaborează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Comisia Naţionala pentru Statistica);- Metodologia şi regulamentul de realizare şi utilizare a suportului naţional de informare publică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii (se elaborează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi cu consiliile judeţene cu avizul prefecturilor);- metodologii şi regulamente pentru accesul la băncile de date, proprietate a Ministerului Finanţelor, a Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a regiilor autonome (se elaborează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu fiecare deţinător în parte).  +  Capitolul 5 Activul şi pasivul  +  Articolul 10Activul şi pasivul, stabilite pe bază de bilanţ contabil la data de 31 decembrie 1996, împreună cu portofoliul de contracte încheiate, ale fostului Centru de Documentare pentru Construcţii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti, precum şi personalul acestuia trec la INSEROM Bucureşti.  +  Articolul 11INSEROM Bucureşti poseda, foloseşte şi dispune de bunurile pe care le are în administrare, în conformitate cu dispoziţiile legale, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţat, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.Înstrăinarea bunurilor imobile din administrarea să se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Scoaterea din funcţiune a unor bunuri, dezmembrarea şi valorificarea acestora se fac potrivit legii.  +  Capitolul 6 Structura organizatorică  +  Articolul 12Structura organizatorică a INSEROM Bucureşti, numărul de posturi, total şi de conducere, precum şi statul de funcţii pe compartimentele componente se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.În cadrul INSEROM Bucureşti se pot constitui secţii, ateliere, laboratoare, colective de execuţie, servicii şi birouri, în funcţie de necesitatea şi volumul activităţii. Relaţiile functionale, atribuţiile, competentele şi răspunderile acestora se stabilesc prin regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de conducerea INSEROM Bucureşti.  +  Articolul 13În scopul realizării obiectului sau de activitate, INSEROM Bucureşti poate înfiinţa în teritoriu subunitati fără personalitate juridică.  +  Capitolul 7 Organele de conducere  +  Articolul 14Conducerea INSEROM Bucureşti se asigura prin directorul general, care se numeşte prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Atribuţiile, răspunderile şi competentele directorului general sunt următoarele:- propune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului structura organizatorică a INSEROM Bucureşti, numărul de posturi şi statul de funcţii pe compartimentele componente, precum şi înfiinţarea sau desfiinţarea subunitatilor teritoriale fără personalitate juridică;- stabileşte structura şi conducerea, limitele de competenţa, precum şi împuternicirile compartimentelor din componenta INSEROM Bucureşti;- aproba regulamentul de ordine interioară şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru subunitatile fără personalitate juridică ale INSEROM Bucureşti;- analizează şi adopta programele de activitate şi de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung;- decide cu privire la investiţiile ce urmează a fi realizate conform programelor de dezvoltare adoptate, care se finanţează din surse proprii sau din alte surse legal constituite, potrivit reglementărilor în vigoare;- aproba lucrările de investiţii, potrivit competentelor sale;- examinează şi propune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului bugetul de venituri şi cheltuieli al INSEROM Bucureşti;- examinează şi aproba bilanţul contabil, pentru a fi depus la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- răspunde de administrarea legală şi eficienta a bunurilor aflate în administrarea INSEROM Bucureşti;- propune spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului înstrăinarea bunurilor, în conformitate cu dispoziţiile legale;- stabileşte măsuri de respectare a disciplinei tehnologice, a protecţiei şi securităţii muncii şi a mediului;- ia măsuri, potrivit legii, pentru stabilirea răspunderii materiale şi disciplinare a personalului şi pentru prevenirea pagubelor;- rezolva problemele de muncă şi pe cele sociale;- aproba încheierea contractelor; aproba metodologiile de negociere şi decontare cu beneficiarii;- aproba programul de publicaţii proprii;- conduce activitatea curenta şi reprezintă INSEROM Bucureşti în relaţiile cu organele statului, cu persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate;- repartizează sarcinile pe compartimentele componente, asigurând realizarea activităţii în condiţii de eficienta;- asigura măsurile necesare pentru paza şi protecţia bunurilor, respectarea ordinii şi disciplinei;- stabileşte măsurile necesare privind răspunderile şi competentele pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice, precum şi relaţiile dintre acestea;- angajează, prin semnatura, INSEROM Bucureşti în raporturile cu terţii;- asigura elaborarea şi aplicarea strategiei de dezvoltare a INSEROM Bucureşti;- numeşte şi revoca personalul de conducere pe funcţii (directori, şefi de secţii şi laboratoare, şefi de servicii şi birouri functionale);- asigura elaborarea şi aplicarea documentelor: regulament de organizare şi funcţionare pentru compartimentele componente, regulament de ordine interioară, organigrama institutului şi statul sau de funcţii;- poate da mandat pentru delegare de atribuţii executive, pe perioada determinata;- recompensează, în condiţiile legii, personalul INSEROM Bucureşti;- emite decizii pentru stabilirea răspunderii materiale şi disciplinare a personalului INSEROM Bucureşti;- aproba orice alte acţiuni privind activitatea INSEROM Bucureşti, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.  +  Articolul 16Pentru luarea unor decizii complexe, directorul general poate atrage în activitatea de analiza consultanţi specialişti din afară INSEROM Bucureşti. Activitatea acestora este compensata material, conform legii.  +  Articolul 17Conducerea INSEROM Bucureşti, în primele doua luni de la încheierea exerciţiului financiar, prezintă Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului un raport asupra activităţii institutului în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 8 Angajarea, promovarea şi salarizarea personalului  +  Articolul 18Personalul INSEROM Bucureşti este angajat sau concediat de către directorul general, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Încadrarea şi promovarea personalului se fac prin concurs, în limita numărului de posturi aprobat, la solicitarea compartimentelor, cu aprobarea directorului general.  +  Articolul 20Nivelul salariilor pentru personalul INSEROM Bucureşti, pe funcţii şi categorii de personal, sporurile şi adaosurile se stabilesc potrivit legii.  +  Capitolul 9 Bugetul de venituri şi cheltuieli, relaţiile financiare, sursele de venituri  +  Articolul 21INSEROM Bucureşti întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, conform legii. Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Bilanţul contabil se întocmeşte pe formularele şi la termenele prevăzute de lege şi se depune la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 22INSEROM Bucureşti trebuie să acopere, cu veniturile provenite din activitatea sa, toate cheltuielile efectuate. Disponibilităţile existente la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate în acelaşi scop.  +  Articolul 23Principalele surse de venituri ale INSEROM Bucureşti sunt următoarele:- din servicii:* cercetare documentara pentru persoane fizice şi juridice (informaţii tehnice, ştiinţifice, economice şi statistice);* oportunitati de afaceri şi îndrumare legislativă pentru participare pe terţe pieţe;* implementarea sistemelor informatice şi asistenţa tehnica în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii;* asistenţa şi consultanţa managerială-audit (atestarea-elaborarea studiilor de fezabilitate, expertize, organizare, marketing) în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii;- din editarea şi vânzarea unor publicaţii periodice, cu subiecte de interes pentru piaţa construcţiilor;- din vânzarea unor normative elaborate prin sisteme informatice;- din vânzarea către consiliile locale a unor materiale sintetizate, sub forma de pliante, în sprijinul serviciilor publice de educaţie civică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii;- din vânzarea unor broşuri şi pliante conţinând informaţii utile din reglementările legale în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii, pentru administraţia publică locală şi agenţii economici;- din vânzarea unor anuare agenţi-parteneri, capacităţi disponibile şi preţuri-tarife;- din fondul de 0,7% privind elaborarea reglementărilor tehnice şi controlul calităţii lucrărilor de construcţii (art. 40 din Legea nr. 10/1995) pentru: elaborarea (achiziţia) şi implementarea instrumentelor informatice generalizabile necesare sistemului de statistica a construcţiilor, şi a altora asemănătoare ce reprezintă cadrul normativ unitar în aplicarea uniforma a reglementărilor în vigoare;- din colaborarea cu producătorii de aplicaţii informatice generalizabile, pentru aplicarea acestora în suportul naţional de informare publică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii;- din fonduri de cercetare, atribuite pentru sistemele informatice (elaborare-achiziţie, experimentare-pilot) ale suportului naţional de informare publică în domeniile amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice şi construcţii;- din sponsorizarea cu mijloace materiale şi băneşti, cu titlu gratuit, de către persoane fizice şi juridice, care se utilizează potrivit legii;- din programe de asistenţa externa, financiară şi dotare tehnica.  +  Capitolul 10 Desfăşurarea activităţii, relaţiile comerciale  +  Articolul 24Relaţiile comerciale ale INSEROM Bucureşti se desfăşoară pe bază de contracte, încheiate în forma scrisă, guvernate de principiul libertăţii contractuale.  +  Articolul 25INSEROM Bucureşti poate încheia contracte direct cu întreprinzători din ţara şi din străinătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 26Pentru realizarea contractelor, INSEROM Bucureşti poate angaja colaboratori, persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.  +  Articolul 27INSEROM Bucureşti practica, în raporturile cu terţii, preţuri decurgând din acţiunea conjugata a cererii şi ofertei.În raporturile cu serviciile publice, pentru bunurile furnizate, INSEROM Bucureşti practica tarife şi preţuri aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 28Litigiile INSEROM Bucureşti cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre INSEROM Bucureşti şi persoanele fizice sau juridice române se pot soluţiona şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Articolul 29INSEROM Bucureşti este obligat să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător.  +  Capitolul 11 Dispoziţii finale  +  Articolul 30Prevederile prezentului regulament se completează şi se actualizează potrivit reglementărilor legale în vigoare.-------------