CONVENŢIE din 3 septembrie 1976privind Organizaţia internationala de telecomunicatii maritime prin sateliti "INMARSAT"*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93-94 din 1 august 1990    -------- Notă *) Traducere.- Textul original al convenţiei a fost adoptat la data de 3 septembrie 1976.- Textul modificat al convenţiei INMARSAT a fost adoptat la data de 16 octombrie 1985, cu scopul de a extinde gama serviciilor oferite de sistem (în plus faţă de serviciul mobil maritim prevăzut initial, s-au adaugat serviciile mobil terestru şi mobil aeronautic).Statele părţi la prezenta convenţie,luînd în considerare principiul enuntat în Rezolutia 1721 (XIV) a Adunarii Generale a Organizaţiei Natiunilor Unite, potrivit caruia comunicatiile prin intermediul satelitilor trebuie să fie puse la dispoziţia natiunilor de îndată ce sînt realizate, pe o baza mondiala şi nediscriminatorie,luînd în considerare dispozitiile pertinente din Tratatul cu privire la principiile care guverneaza activitatea statelor în exploatarea şi folosirea spatiului extraatmosferic, inclusiv a Lunii şi celorlalte corpuri ceresti, incheiat la 27 ianuarie 1967, în special art. 1, care afirma necesitatea utilizarii spatiului extraatmosferic pentru binele şi interesul tuturor statelor,tinind cont de faptul ca o foarte mare parte a comerţului mondial este tributara navelor,constiente de posibilitatea ameliorarii considerabile a sistemului maritim de pericol şi securitate, precum şi a legaturilor dintre nave, între acestea şi companiile respective, ca şi între echipaje sau pasagerii aflati la bord şi persoane aflate la sol, prin intermediul satelitilor,hotarite, în acest scop, sa furnizeze, în beneficiul navelor din toate tarile, apelind la cea mai avansată şi adecvata tehnica de telecomunicatii spatiale, la metodele cele mai eficace şi mai economice, compatibile pe deplin cu utilizarea cea mai eficienta şi echitabila a spectrului frecventelor radioelectrice şi a orbitelor de satelit,recunoscind faptul ca un sistem maritim de comunicatii prin sateliti cuprinde, în egala măsura, statiile de sol mobile şi fixe, precum şi segmentul spatial,Textul modificat adauga:declarind ca un sistem maritim de comunicatii prin sateliti trebuie să fie deschis, în mod similar şi comunicatiilor aeronautice în beneficiul aeronavelor din toate tarile,au convenit urmatoarele:  +  Articolul 1În termenii prezentei conventii:(a) Expresia "Acord de exploatare" desemneaza Acordul de exploatare referitor la Organizaţia internationala de telecomunicatii maritime prin sateliti (INMARSAT), inclusiv anexa sa.(b) Termenul "parte" desemneaza un stat faţă de care prezenta convenţie a intrat în vigoare.(c) Termenul "semnatar" desemneaza fie o parte, fie un organism abilitat în conformitate cu prevederile de la paragraful (3) al art. 2, faţă de care Acordul de exploatare a intrat în vigoare.(d) Expresia "segment spatial" desemneaza satelitii, instalatiile sau echipamentele de urmărire, telecomanda, control şi supraveghere, precum şi instalatiile sau echipamentele conexe necesare funcţionarii acestor sateliti.(e) Expresia "segment spatial al "INMARSAT" desemneaza segmentul spatial al cărui proprietar sau chirias este INMARSAT.(f) Termenul "nava" desemneaza un vas exploatat în mediul marin indiferent de tipul sau inglobind printre altele submarinele, ambarcatiunile plutitoare, precum şi platformele neancorate permanent.(g) Termenul "proprietate" cuprinde orice element faţă de care se poate exercita un drept de proprietate, inclusiv orice drept contractual.(h) Termenul "aeronava" desemneaza orice aparat susceptibil de a se menţine în atmosfera pe baza reactiilor aerului diferite de reactiile acestuia pe suprafaţa pămîntului.  +  Articolul 2 (1) Organizaţia internationala de telecomunicatii maritime prin sateliti (INMARSAT), denumita în cele ce urmeaza "organizaţie", este creata prin prezentele. (2) Acordul de exploatare incheiat conform dispoziţiilor prezentei conventii este deschis pentru semnare concomitent cu aceasta. (3) Fiecare parte semneaza Acordul de exploatare sau desemneaza un organism public sau particular, supus jurisdictiei acestei părţi, care semneaza Acordul de exploatare. (4) Administraţiile şi organizaţiile de telecomunicatii pot în conformitate cu aplicarea legilor naţionale sa negocieze şi sa incheie în mod direct acordurile de trafic adecvate în legătură cu viitorul mod de utilizare a instalaţiilor de telecomunicatii furnizate în virtutea prezentei conventii şi a Acordului de exploatare, precum şi asupra serviciilor destinate publicului, instalaţiilor, repartizarii incasarilor şi dispoziţiilor comerciale aferente.  +  Articolul 3(Text original)Obiectiv (1) Obiectivul organizaţiei consta în organizarea segmentului spatial în vederea ameliorarii comunicatiilor maritime, contribuind în consecinţa la îmbunătăţirea comunicatiilor semnalind un pericol sau a acelora în vederea salvarii vietii umane pe mare, precum şi a eficacitatii gestiunii navelor, a serviciilor maritime de corespondenta publică şi a posibilitatilor de reperare prin radio. (2) Organizaţia incearca să asigure legaturi între toate zonele în care se resimte necesitatea comunicatiilor maritime. (3) Organizaţia îşi exercită activităţile exclusiv în scopuri pasnice.  +  Articolul 3(Text modificat)Obiectiv (1) Obiectivul organizaţiei consta în organizarea segmentului spatial necesar în vederea ameliorarii comunicatiilor maritime precum şi, în măsura posibilitatilor, a comunicatiilor aeronautice contribuind astfel la îmbunătăţirea comunicatiilor semnalind un pericol şi a celor în vederea salvarii vietii umane, a comunicatiilor pentru serviciile circulaţiei aeriene ca şi a eficacitatii gestiunii vapoarelor şi aeronavelor, a serviciilor maritime şi aeronautice de corespondenta publică şi a posibilitatilor de reperare prin radio. (2) Organizaţia vizeaza asigurarea legaturii între toate zonele în care se resimte necesitatea comunicatiilor maritime şi aeronautice.  +  Articolul 4Legaturi între o parte şi organismul care o reprezintaÎn cazul în care semnatarul este un organism desemnat de o parte:(a) raporturile între parte şi semnatar sînt reglementate de dreptul naţional aplicabil;(b) partea stabileste directivele şi instrucţiunile adecvate şi conforme dreptului sau naţional, în asa fel incit semnatarul să-şi achite oblibaţiile;(c) partea este eliberata de orice obligaţii ce decurg din Acordul de exploatare. Totusi, partea supraveghează respectarea de către semnatar a tuturor obligaţiilor sale în cadrul organizaţiei fără a încalcă prin aceasta angajamentele acceptate de parte în virtutea acestei conventii sau a acordurilor internationale conexe;(d) în situaţia în care semnatarul se retrage sau nu mai este investit în calitatea de membru, partea procedeaza conform dispoziţiilor paragrafului (3) din art. 29 sau ale paragrafului (6) din art. 30.  +  Articolul 5Principii de finanţare şi gestiune a organizaţiei (1) Finantarea organizaţiei este asigurata prin contribuţiile semnatarilor. Fiecare semnatar are în cadrul organizaţiei o dobinda proporţională cu cota sa parte din investitii, stabilita conform dispoziţiilor Acordului de exploatare. (2) Fiecare semnatar contribuie la necesitatile de capital ale organizaţiei beneficiind de rambursarea şi remunerarea capitalului conform dispoziţiilor Acordului de exploatare. (3) Organizaţia este administrata pe o baza economica şi financiară solida, conform principiilor stabilite în materie comerciala.  +  Articolul 6Organizarea segmentului spatialOrganizaţia poate fi proprietara sau chiriasa segmentului spatial.  +  Articolul 7(Text original) (1) Segmentul spatial al INMARSAT este deschis navelor tuturor statelor în functie de o serie de condiţii stabilite de consiliu. În stabilirea condiţiilor consiliul nu trebuie să creeze discriminari între nave din motive de naţionalitate. (2) Consiliul poate, pentru fiecare caz în parte, sa autorizeze accesul la segmentul spatial apartinind INMARSAT, al statiilor de sol amplasate pe structuri exploatate în mediu marin, altele decit vapoarele, cu condiţia şi atita vreme cit exploatarea acestor statii de sol nu împiedica în mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor. (3) Statiile de sol stabilite comunicînd prin segmentul spatial al INMARSAT trebuie amplasate pe un teritoriu aflat în jurisdictia unei părţi, iar părţile sau organismele răspunzătoare de administrarea lor trebuie să deţină proprietatea apelor. Consiliul poate autoriza o derogare de la aceasta regula în cazul în care aceasta serveste intereselor organizaţiei.  +  Articolul 7(Text modificat)Accesul în cadrul segmentului spatial (1) Segmentul spatial al INMARSAT este deschis navelor şi aeronavelor apartinind tuturor statelor în functie de o serie de condiţii stabilite de consiliu.Stabilindu-le, consiliul nu trebuie să creeze discriminari între nave şi aeronave din motive de naţionalitate. (2) Consiliul poate, pentru fiecare caz în parte, sa autorizeze accesul la segmentul spatial apartinind INMARSAT al statiilor de sol amplasate pe structuri exploatate în mediul marin, altele decit vapoarele, cu condiţia şi atit timp cit exploatarea acestor statii de sol nu împiedica într-un mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor sau aeronavelor.  +  Articolul 8Alte segmente spatiale (1) (Text original). Părţile notifica organizaţiei la nevoie, ca ele insele sau orice altă persoană aflata sub jurisdictia lor poate lua măsuri în vederea utilizarii în mod individual sau în comun a instalaţiilor unui segment spatial distinct în scopul rezolvarii unora dintre obiectivele segmentului spatial al INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale pentru a garanta astfel compatibilitatea pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT şi pentru a evita producerea de prejudicii economice substantiale acestuia. (1) (Text modificat). Părţile notifica organizaţiei la nevoie, ca ele insele sau orice altă persoană aflata sub jurisdictia lor poate dispune de utilizarea în mod individual sau în comun a instalaţiilor unui segment spatial distinct în vederea rezolvarii unora dintre obiectivele maritime apartinind segmentului spatial INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale maritime, în scopul garantarii compatibilitatii pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT şi evitarii producerii de prejudicii economice importante acestuia. (2) Consiliul îşi exprima punctele de vedere sub forma unor recomandari fără caracter obligatoriu referitoare la compatibilitatea tehnica şi transmite adunarii opiniile sale în ceea ce priveste prejudiciile economice. (3) Adunarea îşi exprima opinia sub forma unei recomandari fără caracter obligatoriu într-un interval de noua luni de la data la care procedura prevăzută în prezentul articol a fost instituita. Adunarea poate fi convocata în sesiune extraordinara în acest scop. (4) Notificarile prevăzute la paragraful (1), inclusiv comunicarea informaţiilor tehnice pertinente, precum şi consultatiile ulterioare cu organizaţia vor tine cont de dispozitiile Regulamentului de radiocomunicatii al Uniunii Internationale de Telecomunicatii. (5) Dispozitiile prezentului articol nu se aplică cu privire la punerea în functiune, achizitionarea, folosirea sau continuarea utilizarii instalaţiilor apartinind unui segment spatial distinct în scopuri de securitate naţionala sau care fac obiectul unui contract, stabilite sau utilizate înainte de intrarea în vigoare a convenţiei.  +  Articolul 9StructuraOrganizaţia cuprinde urmatoarele organe: a) Adunarea; b) Consiliul; c) Organul conducator aflat sub autoritatea unui director general.  +  Articolul 10Adunarea - alcatuire şi reuniuni1. Adunarea este alcatuita din toate părţile.2. Adunarea se reuneste la fiecare doi ani în sesiune ordinara.Sesiunile extraordinare sînt convocate la cererea unei treimi dintre părţi şi la solicitarea consiliului.  +  Articolul 11Adunarea - procedura (1) Fiecare parte dispune de un vot în cadrul adunarii. (2) Orice decizie privind probleme de fond este luata în urma votului afirmativ a două treimi din părţi, iar orice decizie referitoare la aspecte de procedura în urma votului afirmativ a majorităţii simple a părţilor care voteaza.Părţile care se abtin în cursul votării sînt considerate neparticipante la vot. (3) Orice decizie în legătură cu incadrarea unei probleme ca fiind de procedura sau de fond este luata de presedinte. Aceasta decizie poate fi anulata printr-un vot al majorităţii celor două treimi din părţile prezente şi apte de a-şi da votul. (4) Pentru orice reuniune a adunarii numărul necesar este constituit de majoritatea părţilor.  +  Articolul 12Adunarea - functiuni (1) Adunarea are urmatoarele functiuni:(a) Studiaza şi examineaza activităţile, scopurile, politica generală şi obiectivele pe termen lung ale organizaţiei, îşi exprima opiniile şi prezinta recomandari în legătură cu acest subiect consiliului.(b) Vegheaza ca desfăşurarea activităţilor organizaţiei să se faca în conformitate cu actuala convenţie precum şi cu scopurile şi principiile Cartei Natiunilor Unite, ca şi cu oricare alt tratat la care organizaţia decide sa adere.(c) (Text original). Autorizeaza, la recomandarea consiliului, punerea în functiune a unor instalaţii suplimentare ale segmentului spatial avînd drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. În egala măsura instalatiile segmentului spatial destinate initial asigurarii unor servicii maritime de corespondenta publică pot fi utilizate, în lipsa acestei autorizaţii pentru telecomunicatii, în scopuri de pericol, securitate şi reperare prin radio.(c) (Text modificat). Autorizeaza, la recomandarea consiliului, punerea în functiune a unor instalaţii suplimentare ale segmentului spatial avînd drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. În egala măsura instalatiile segmentului spatial destinate asigurarii unor servicii maritime şi aeronautice de corespondenta publică pot fi utilizate fără a fi necesară aceasta autorizare pentru telecomunicatii, în scopuri de pericol, securitate şi reperare prin radio.(d) Adopta decizii la recomandarile consiliului şi îşi exprima opiniile în legătură cu rapoartele consiliului.(e) Alege patru reprezentanti în consiliu conform dispoziţiilor alineatului (b) din paragraful (1) al art. 13.(f) Hotaraste asupra problemelor referitoare la legaturile oficiale dintre organizaţie şi state, indiferent dacă sînt sau nu părţi, precum şi privind organizaţiile internationale.(g) Adopta deciziile privind orice amendament la actuala convenţie sau la Acordul de exploatare, respectiv prin aplicarea art. 34 din convenţie şi XVIII din Acordul de exploatare.(h) Studiaza problema încetării posibile a mandatului de membru conform dispoziţiilor art. 30 luînd hotărîri în acest sens.(i) Exercita orice alta functie ce-i incumba în virtutea altor dispozitii din actuala convenţie sau din Acordul de exploatare. (2) În exercitarea functiilor sale, adunarea are în vedere toate recomandarile pertinente ale consiliului.  +  Articolul 13Consiliu - alcatuire (1) Consiliul este compus din douazeci şi doi de reprezentanti ai semnatarilor după cum urmeaza:(a) optsprezece reprezentanti ai semnatarilor sau grupari de semnatari în legătură cu care s-a convenit să fie reprezentati în forma de grupare, care poseda cele mai ridicate cote părţi din investitii. Dacă o grupare de semnatari şi un semnatar au cote de investitii egale, cel din urma se bucura de prioritate. În cazul în care doi sau mai mulţi semnatari au cote părţi din investitii egale, numărul reprezentantilor în consiliu depasind douazeci şi doi, semnatarii sînt totusi reprezentati toţi în mod excepţional.(b) patru reprezentanti ai semnatarilor aleşi de adunare care nu fac parte din consiliu, în virtutea garantarii principiului reprezentarii geografice echitabile şi care să tina seama de interesele statelor în curs de dezvoltare indiferent de cota lor de investitii. Orice semnatar ales în scopul reprezentarii unei regiuni geografice îl reprezinta pe semnatarul regiunii geografice asupra careia s-a convenit să fie astfel reprezentata şi care nu este reprezentata în alt mod de consiliu.Alegerea intră în vigoare în prima sedinta a consiliului de după alegeri, raminind valabila pînă la urmatoarea sesiune ordinara a adunarii. (2) Insuficienta numarului reprezentantilor în consiliu determinata de un loc vacant neacoperit inca nu anulează compozitia consiliului.  +  Articolul 14Consiliu - procedura (1) Consiliul se reuneste de cite ori este necesar, în vederea exercitarii functiilor sale, dar nu mai puţin de trei ori pe an. (2) Consiliul se straduieste sa ia decizii în unanimitate. În lipsa unui acord unanim deciziile sînt luate astfel: orice decizie asupra unor probleme de fond este hotarita de majoritatea reprezentantilor membri ai consiliului, dacă aceasta dispune de cel puţin două treimi din totalul voturilor semnatarilor şi gruparilor de semnatari reprezentati în consiliu.Orice decizie vizind chestiuni de procedura se hotaraste prin votul afirmativ al majorităţii simple a reprezentantilor prezenţi şi care voteaza, fiecare dispunind de un vot. Orice diferend în legătură cu stabilirea naturii unei probleme ca fiind de procedura sau de fond formeaza obiectul unei decizii a presedintelui consiliului. Aceasta decizie poate fi anulata prin votul a două treimi din reprezentantii prezenţi şi care voteaza, fiecare dispunind de cite un vot. Consiliul poate adopta o procedură de vot diferita pentru alegerea membrilor biroului sau. (3) (a) Fiecare reprezentant dispune de o pondere a voturilor echivalenta cu cota parte sau cotele părţi din investitii pe care le reprezinta. Totusi, nici unul nu poate utiliza în numele semnatarului peste 25% din totalul voturilor organizaţiei, cu excepţia cazurilor prevăzute în alineatul (b), subparagraful (iv).(b) Ca excepţie de la dispozitiile paragrafelor (9), (10), (12) din articolul V al Acordului de exploatare:(i) dacă un semnatar reprezentant în consiliu, în virtutea cotei sale părţi este investit cu o pondere de voturi depasind 25% din totalul voturilor organizaţiei, el poate oferi celorlalţi semnatari o cota parte sau totalitatea cotelor părţi din investitii depasind cele 25%;(îi) ceilalti semnatari pot comunică organizaţiei acordul lor în legătură cu acceptarea unei părţi sau a totalitatii acestei cote părţi excedentare. Dacă totalul sumelor comunicate organizaţiei nu depăşeşte suma disponibila pentru repartizare, consiliul trebuie să o repartizeze pe aceasta din urma între semnatari conform sumelor comunicate.Dacă totalul sumelor comunicate depăşeşte suma disponibila pentru repartizare, consiliul trebuie să efectueze repartizarea conform modalitatilor convenite de semnatari sau în lipsa unui acord în acest sens direct proportional cu sumele comunicate.(iii) O asemenea repartizare trebuie efectuata de consiliu la momentul fiecarui calcul al cotelor părţi din investitii efectuat conform art. V din Acordul de exploatare. Nici o repartizare nu va creşte cota parte din investitii a oricărui semnatar peste 25%.(iv) În măsura în care cota parte din investitii apartinind semnatarului ce depăşeşte 25% şi este oferita spre repartizare nu a fost repartizata conform procedurii enuntate în prezentul paragraf, ponderea voturilor reprezentantului semnatarului poate depăşi 25% .(c) În măsura în care un semnatar decide sa nu ofere cota parte din investitii excedentara celorlalţi semnatari, ponderea voturilor corespunzătoare acestui semnatar ce depăşeşte 25% trebuie repartizata în mod egal între ceilalti reprezentanti din consiliu. (4) Pentru orice reuniune a consiliului cvorumul este constituit din majoritatea reprezentantilor, membri în consiliu dacă aceasta majoritate reprezinta cel puţin două treimi din totalul voturilor alocate tuturor semnatarilor şi gruparilor de semnatari reprezentati în consiliu.  +  Articolul 15Consiliu - functiuniConsiliul este insarcinat, tinind cont de punctele de vedere şi recomandarile adunarii, cu punerea la dispoziţie a segmentului spatial necesar în vederea realizării obiectivelor organizaţiei în modul cel mai economic şi eficace conform dispoziţiilor actualei conventii şi ale Acordului de exploatare. Pentru a se achită de aceste raspunderi, consiliul este investit cu toate prerogativele necesare inclusiv urmatoarele functiuni:(a) (Text original). Stabileste necesarul în domeniul telecomunicatiilor maritime prin sateliti, adoptind masurile politice, planurile, programele, procedeele şi masurile privind proiectarea, punerea la punct, construirea, amplasarea, achizitionarea prin cumparare sau închiriere, exploatarea, întreţinerea şi utilizarea segmentului spatial INMARSAT inclusiv incheierea de contracte în vederea asigurarii desfăşurării tuturor operaţiunilor necesare bunei functionari şi care să răspundă acestor nevoi.(a) (Text modificat). Determina necesarul în domeniul telecomunicatiilor maritime şi aeronautice prin sateliti adoptind masurile politice, planurile, programele, procedeele şi masurile privind proiectarea, punerea la punct, amplasarea, achizitionarea prin cumparare sau închiriere, exploatarea şi utilizarea segmentului spatial INMARSAT, inclusiv incheierea de contracte în vederea asigurarii desfăşurării tuturor operaţiunilor implicate în buna functionare a acestui necesar.(b) Adopta şi pune în practica dispozitiile referitoare la gestiuni în aplicarea cărora directorul general va trebui sa incheie o serie de contracte pentru executarea functiunilor tehnice şi de exploatare atunci cînd acestea sînt în avantajul organizaţiei.(c) (Text original). Adopta criteriile şi procedeele de aprobare a statiilor de sol fixe, de nava şi de structura în mediul marin susceptibile în a beneficia de segmentul spatial INMARSAT precum şi de verificare şi supraveghere a funcţionarii statiilor de sol avînd acces la acest segment şi care îl utilizeaza. În cazul statiilor de sol de nava, criteriile trebuie să fie atit de precise incit autorităţile naţionale insarcinate cu eliberarea unor autorizaţii de exploatare să le poata utiliza în functie de necesitatile lor în vederea aprobării pe categorii.(c) (Text modificat). Adopta criteriile şi procedeele de aprobare a statiilor de sol fixe, de nava, de aeronava şi de structura în mediul marin susceptibile de a beneficia de acces la segmentul spatial INMARSAT precum şi de verificare şi supraveghere a funcţionarii statiilor de sol avînd acces la acest segment şi care îl utilizeaza.În cazul statiilor de sol de nava şi aeronava, criteriile trebuie să fie atit de precise incit autorităţile naţionale insarcinate cu eliberarea unor autorizaţii de exploatare să le poata utiliza în functie de necesitatile lor în vederea aprobării pe categorii.(d) Formuleaza recomandari adunarii conform dispoziţiilor alineatului (c) din paragraful (1) al art. 12.(e) Supune adunarii rapoarte periodice asupra activităţii organizaţiei inclusiv asupra problemelor financiare.(f) Adopta regulile şi procedurile reglementind incheierea de contracte precum şi condiţiile contractuale aprobindu-le conform dispoziţiilor actualei conventii şi ale Acordului de exploatare.(g) Adopta politica susceptibila de urmat pe plan financiar; aproba regulamentul financiar, bugetul anual şi statele financiare anuale; stabileste periodic cotele de utilizare a segmentului spatial INMARSAT şi ia decizii referitoare la toate celelalte probleme financiare inclusiv a cotelor părţi din investitii şi limitarea capitalului conform dispoziţiilor actualei conventii şi ale Acordului de exploatare.(h) (Text original). Stabileste modalitatile de consultare pe baza continua cu organismele recunoscute de consiliu reprezentind proprietarii de nave, personalul maritim şi alti beneficiari ai telecomunicatiilor maritime.(h) (Text modificat). Dispune asupra modalitatilor de consultare pe baza continua a organismelor recunoscute de consiliu ca reprezentind proprietarii de nave, utilizatorii de aeronave, personalul maritim şi aeronautic, precum şi alti beneficiari ai telecomunicatiilor maritime şi aeronautice.(i) Stabileste un arbitru în cazul în care organizaţia este chemata în faţa unui arbitraj.(j) Exercita orice functie conferita în termenii prevederilor actualei conventii sau ale Acordului de exploatare, precum şi orice functie adecvata scopurilor organizaţiei.  +  Articolul 16Organul conducator (1) Directorul general este ales de consiliu dintre candidatii prezentati de părţi sau semnatari prin intermediul părţilor, cu condiţia confirmarii lor de către părţi.Depozitarul comunică de îndată părţilor numirea directorului general. Numirea este confirmata cu condiţia ca peste o treime din părţi sa nu informeze în scris depozitarul într-un interval de 60 zile de la comunicare ca se opune acestuia. Directorul general îşi poate asuma functia imediat după numire în asteptarea confirmarii ei. (2) Mandatul directorului general este de 6 ani. Totusi consiliul poate decide prin propria sa autoritate încetarea functiunilor directorului general. Consiliul prezinta adunarii motivele deciziei sale. (3) Directorul general este cel mai înalt functionar şi reprezentant legal al organizaţiei; el raspunde în faţa consiliului şi acţionează sub conducerea acestuia. (4) Structura, efectivele şi condiţiile tip de angajare a functionarilor, a lucratorilor, consultantilor şi a altor consilieri ai organului conducator sînt aprobate de consiliu. (5) Directorul general desemneaza membrii organului conducator. Numirea unor inalti functionari, în relatii directe cu directorul general, este aprobata de consiliu. (6) Factorul dominant ce se are în vedere la numirea directorului general şi a celorlalţi functionari din organul conducator consta în necesitatea asigurarii organizaţiei cu serviciile unor persoane, posedind cele mai inalte calităţi profesionale de competenţa şi integritate.  +  Articolul 17Reprezentarea în cadrul reuniunilorToate părţile şi toţi semnatarii care sînt în drept, conform actualei conventii sau Acordului de exploatare, de a asista şi/sau de a participa la sesiunile organizaţiei, trebuie să fie autorizate, sa asiste şi/sau sa participe la aceste reuniuni, precum şi la orice alta reuniune desfăşurată sub auspiciile organizaţiei, independent de locul unde se desfăşoară.Acordurile incheiate cu orice tara gazda trebuie să fie compatibile cu aceste obligaţii.  +  Articolul 18Cheltuieli aferente reuniunilor (1) Fiecare parte, precum şi fiecare semnatar, îşi asuma propriile sale cheltuieli de reprezentare în cazul reuniunilor organizaţiei. (2) Cheltuielile aferente acestor reuniuni sînt considerate ca incluse în cheltuielile administrative ale organizaţiei; în orice caz, organizaţia nu desfăşoară nici o reuniune în afara sediului făcînd excepţie cazul în care eventuala gazda îşi asuma cheltuielile suplimentare aferente.  +  Articolul 19Stabilirea de taxe de utilizare (1) Consiliul stabileste unitatile de măsura aplicabile diverselor categorii de utilizare a segmentului spatial INMARSAT, precum şi nivelul taxelor de utilizare a respectivului segment. Aceste taxe au drept scop procurarea în beneficiul organizaţiei a unor sume suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare, întreţinere şi administrare, pentru constituirea fondului de rulment considerat necesar de către consiliu, pentru amortizarea investitiilor efectuate de semnatari şi pentru vărsămîntul sumelor datorate drept remunerare a capitalului conform dispoziţiilor Acordului de exploatare. (2) Procente identice de taxe de utilizare se aplică tuturor semnatarilor pentru fiecare categorie de utilizare. (3) Pentru organismele, altele decit semnatarii, care sînt autorizate sa utilizeze segmentul spatial INMARSAT conform dispoziţiilor art. 7, consiliul poate stabili taxe de utilizare diferite de cele aplicate semnatarilor. Aceleasi taxe sînt aplicabile organismelor vizate mai sus pentru fiecare categorie de utilizare.  +  Articolul 20Incheierea contractelor (1) Politica desfăşurată de consiliu în privinta tranzactiilor este de natura sa încurajeze, în interesul organizaţiei, o concurenta la scara mondiala în furnizarea bunurilor şi a serviciilor.În acest scop:(a) Bunurile şi prestarile de servicii necesare organizaţiei, fie ca este vorba de o achizitie sau de închiriere sînt obtinute prin atribuirea de contracte, în urma unor oferte internationale publice;(b) Contractele sînt atribuite ofertanţilor care se angajează să asigure cele mai bune condiţii de calitate, preţuri şi termene de livrare optime;(c) În cadrul unor multiple oferte compatibile în ceea ce priveste calitatea, preţul şi termenele de livrare optime, consiliul atribuie contractul conform politicii de încheiere a contractelor expusa mai sus. (2) În urmatoarele cazuri, se poate renunta la ofertele internationale publice, conform procedurilor adoptate de consiliu cu condiţia ca, procedind ca atare, consiliul sa încurajeze conform intereselor organizaţiei o concurenta la scara mondiala în privinta furnizarii de bunuri şi servicii:(a) Valoarea estimativa a contractului nu depăşeşte 50.000 dolari S.U.A. şi ca urmare a aplicarii unei asemenea dispense atribuirea contractului nu îl situeaza pe contractant intr-o pozitie susceptibila de a prejudicia ulterior aplicarea efectiva de către consiliu a politicii privind incheierea de contracte expusa mai sus. În măsura în care fluctuatiile de preţuri pe plan mondial, reflectate în indicii de preţuri adecvati, justifica actiunea, consiliul poate revizui plafonul financiar.(b) Incheierea unui contract este solicitata de urgenta în vederea rezolvarii unei situaţii excepţionale.(c) Exista o mica sursa de aprovizionare conform specificatiilor necesare pentru a justifica nevoile organizaţiei, sau necesarul acestor surse este atit de limitat incit nu ar fi nici posibil nici în interesul organizaţiei sa angajeze cheltuielile şi sa consacre timpul necesar lansarii unui apel international public de oferte, cu condiţia ca, în situaţia existentei mai multor surse de aprovizionare, acestea să aibă posibilitatea să se prezinte pe picior de egalitate.(d) Nevoile sînt de o asemenea natura administrativa incit nu ar fi nici practic nici posibil să se recurga la procedura ofertelor internationale publice.(e) Incheierea unui contract este destinata prestarii unor servicii de personal.  +  Articolul 21Inventii şi informaţii tehnice (1) În cadrul tuturor lucrărilor efectuate de organizaţie sau în numele sau şi pe cheltuiala sa, aceasta dobîndeşte asupra inventiilor şi informaţiilor tehnice, numai acele drepturi care sînt necesare în interesul comun al organizaţiei şi al semnatarilor ca atare. În cazul lucrărilor efectuate prin contract, aceste drepturi sînt obtinute cu titlu lipsit de exclusivitate. (2) În termenii paragrafului (1), organizaţia, avînd în vedere principiile şi obiectivele sale precum şi practicile industriale general admise, îşi asigura pentru ea insasi în cadrul lucrărilor cuprinzind un volum important de studii, cercetari sau dezvoltari.(a) Dreptul de a comunică fără plata toate inventiile şi informaţiile tehnice revenind din aceste lucrari.(b) (Text original). Dreptul de a comunică şi de a aproba comunicarea acestor inventii şi inovatii tehnice părţilor, semnatarilor şi oricăror altor persoane interesate folosind jurisdictia oricarei părţi, precum şi de a incheia sau de a imputernici autorizarea părţilor, semnatarilor şi altor asemenea persoane, sa foloseasca aceste inventii şi informaţii tehnice, fără plata, referitoare la segmentul spatial INMARSAT şi la orice statie de sol sau de nava functionînd în legătură cu acesta.(b) (Text modificat). Dreptul de a comunică şi de a aproba comunicarea acestor inventii şi informaţii tehnice părţilor, semnatarilor şi oricăror alte persoane interesate potrivit jurisdictiei oricarei părţi şi dreptul de a utiliza şi a autoriza sau de a imputernici autorizarea acesteia, semnatarilor şi altor persoane sa foloseasca aceste inventii şi informaţii tehnice, fără plata referitoare la segmentul spatial INMARSAT şi la orice alta statie de sol, de nava sau aeronava functionînd în legătură cu acesta. (3) În cazul lucrărilor efectuate pe bază de contracte, prestatorul plateste proprietatea asupra drepturilor, inventiilor şi informaţiilor tehnice rezultind din acest contract. (4) Organizaţia îşi rezerva, de asemenea, dreptul conform unor modalităţi şi condiţii echitabile şi rezonabile de a utiliza inventiile şi informaţiile tehnice direct spre folosirea în executarea lucrărilor efectuate în numele sau, dar nu include pe cele amintite la paragraful (2), în măsura în care aceasta utilizare este necesară reconstituirii sau modificarii oricărui produs efectiv lansat în virtutea unui contract finanţat de organizaţie şi în măsura în care persoana care a executat aceste lucrari este atribuita să le acorde. (5) Consiliul poate, în condiţii speciale, acorda o derogare de la principiile stipulate la art. 13 din paragraful (2), şi la paragraful (4), în cazul în care, în cursul tratativelor i se demonstreaza consiliului ca absenta unei astfel de derogari ar prejudicia interesul organizaţiei. (6) Consiliul poate, în egala măsura, în situaţii speciale, atunci cînd circumstantele excepţionale o justifica, sa acorde o derogare principiului stipulat la paragraful (3) în cazul în care sînt indeplinite urmatoarele condiţii:(a) Cînd este demonstrat consiliului ca absenta unei astfel de derogari ar prejudicia interesul organizaţiei;(b) Cînd consiliul hotaraste ca organizaţia trebuie să fie în măsura să asigure protejarea brevetelor în toate tarile;(c) Cînd în măsura în care prestatorul nu este nici capabil nici dator să asigure o asemenea protecţie pe perioada necesară. (7) În ceea ce priveste inventiile şi informaţiile tehnice asupra cărora a dobîndit dreptul în alt mod decit în virtutea paragrafului (2), organizaţia, în măsura în care poate să o faca trebuie, la cerere:(a) Sa puna la dispoziţie respectivele inventii şi informaţii tehnice fiecarei părţi sau fiecarui semnatar sub rezerva rambursarii tuturor plăţilor efectuate de acesta sau solicitate prin exercitarea respectivelor drepturi;(b) Sa asigure în beneficiul oricarei părţi sau semnatar dreptul de a pune la dispoziţie respectivele inventii şi informaţii tehnice altor persoane potrivit jurisdictiei fiecarei părţi precum şi a dreptului de a utiliza şi autoriza alte persoane de a le utiliza.(i) (Text original). Fără plata relativa la segmentul spatial INMARSAT sau la orice alta statie de sol fixa sau de nava functionînd în legătură cu acesta.(i) (Text modificat). Fără plata relativa la segmentul spatial INMARSAT sau la orice alta statie de sol fixa de nava sau de aeronava functionînd în legătură cu acesta.(îi) În orice alt scop, conform unor modalităţi şi condiţii echitabile şi rezonabile stabilite între semnatari sau alte persoane, în conformitate cu jurisdictia fiecarei părţi şi organizaţie sau proprietarul respectivelor inventii şi informaţii tehnice sau orice alte organizaţii sau persoane autorizate deţinînd o cota parte din dreptul de proprietate asupra respectivelor inventii şi informaţii tehnice sub rezerva rambursarii tuturor plăţilor efectuate de organizaţie sau pretinse de acesta în executarea respectivelor drepturi. (8) Comunicarea şi utilizarea tuturor inventiilor şi informaţiilor tehnice asupra cărora organizaţia a dobîndit toate drepturile se efectueaza, fără discriminare, la adresa tuturor semnatarilor sau a altor persoane supuse jurisdictiei oricarei părţi. (9) Nici una din dispozitiile prezentului articol nu împiedica organizaţia, în caz de necesitate, sa incheie contracte cu o serie de persoane supuse unor legi şi reglementari naţionale privind transmiterea informaţiilor tehnice.  +  Articolul 22RaspunderiO parte nu este răspunzătoare ca atare, în raport cu actele şi oblibaţiile organizaţiei, decit în cadrul relatiilor sale cu nonpartile sau persoanele fizice sau juridice pe care le reprezinta şi doar în măsura în care aceasta responsabilitate poate rezultă dintr-o serie de tratate aflate în vigoare între partea şi nonpartea interesata. Totusi dispozitiile precedente nu interzic unei părţi desemnate, în virtutea unui asemenea tratat sa stabileasca o nonparte sau o persoană fizica sau juridica pe care o reprezinta pentru a invoca drepturile ce pot decurge din respectivul tratat la adresa oricarei alte părţi.  +  Articolul 23Costuri exclusiveImpozitele asupra veniturilor pentru sumele platite de organizaţie tuturor semnatarilor nu sînt incluse în cheltuielile organizaţiei.  +  Articolul 24Verificarea conturilorConturile organizaţiei sînt verificate anual de un comisar independent desemnat de consiliu. Orice parte sau semnatar beneficiaza de dreptul de a verifica conturile organizaţiei.  +  Articolul 25Personalitatea juridicaOrganizaţia are personalitate juridica şi este răspunzătoare de actele şi oblibaţiile sale. În scopul exercitarii functiilor ce-i incumba, ea poate incheia contracte, achizitiona, închiria, detine şi ceda bunuri mobiliare şi imobiliare şi se poate constitui parte intr-o procedură legala sau incheia acorduri cu state sau organizaţii internationale.  +  Articolul 26Privilegii şi imunitati (1) În cadrul activităţilor autorizate prin prezenta convenţie, organizaţia şi bunurile sale sînt scutite în toate statele părţi la convenţie, de orice impozit naţional asupra veniturilor şi de orice impozit direct naţional asupra bunurilor şi de toate taxele vamale asupra satelitilor de comunicatii precum şi asupra elementelor şi pieselor respectivilor sateliti ce trebuiesc lansati în vederea utilizarii lor în cadrul segmentului spatial INMARSAT. Fiecare parte se angajează să depună diligentele necesare în vederea punerii de acord, conform procedurii naţionale aplicabile asupra tuturor celorlalte exonerari de impozite şi a obligaţiilor vamale considerate necesare asa cum este de fapt avînd în vedere spiritul şi caracterul specific al organizaţiei. (2) Toţi semnatarii actionind în aceasta calitate, cu excepţia celui desemnat de partea pe teritoriul careia este situat sediul, sînt degrevati de impozitul naţional asupra veniturilor care provin din sumele varsate de organizaţie în teritoriul respectivei părţi. (3) (a) Imediat după intrarea în vigoare a prezentei conventii, organizaţia incheie cu orice parte pe teritoriul careia îşi stabileste sediul, alte birouri sau instalaţii, un acord ce va fi negociat de consiliu şi aprobat de adunare, privitor la privilegiile şi imunitatile organizaţiei, ale directorului sau general, ale personalului sau, ale expertilor executind o serie de misiuni pentru organizaţie şi ale reprezentantilor părţilor şi semnatarilor în perioada în care se afla pe teritoriul guvernului gazda în scopul exercitarii functiilor lor.(b) Acest acord are caracter de sine statator faţă de convenţie şi îşi inceteaza aplicabilitatea fie printr-un acord între guvernul gazda şi organizaţie, fie în situaţia în care sediul organizaţiei este transferat în afara teritoriului apartinind guvernului gazda. (4) Imediat după intrarea în vigoare a prezentei conventii, toate părţile, altele decit cele care au incheiat un acord conform paragrafului (3) incheie un protocol asupra privilegiilor şi imunitatilor organizaţiei, ale directorului sau general, ale personalului, expertilor ce exercita o serie de misiuni pentru organizaţie şi ale reprezentantilor părţilor şi semnatarilor, în perioada în care se afla pe teritoriul părţilor, în scopul exercitarii functiilor lor.Acest protocol are caracter de sine statator faţă de prezenta convenţie şi stipuleaza condiţiile în care îşi inceteaza aplicabilitatea.  +  Articolul 27(Text original)Relatiile cu celelalte organizaţii internationaleOrganizaţia colaboreaza cu Organizaţia Natiunilor Unite, cu organismele sale ce se ocupa de modalitatile de utilizare pasnica a spatiului extraatmosferic şi a oceanului, cu instituţiile sale specializate, precum şi cu alte organizaţii internationale, în legătură cu probleme de interes comun. Organizaţia tine cont, în special, de rezolutiile şi recomandarile Organizaţiei interguvernamentale consultative de navigatie maritima. Organizaţia respecta dispozitiile pertinente ale Convenţiei internationale a telecomunicatiilor şi regulilor care decurg, bazindu-se în cursul conceperii, punerii la punct, constituirii şi amplasarii segmentului spatial INMARSAT, precum şi, în cadrul modalitatilor stabilite în vederea reglementarii exploatarii acestuia şi a statiilor de sol, pe recomandarile şi procedurile pertinente adoptate de organele Uniunii Internationale de Telecomunicatii.  +  Articolul 27(Text modificat)Relatiile cu celelalte organizaţii internationaleOrganizaţia colaboreaza cu Organizaţia Natiunilor Unite, cu organele sale ce se ocupa de modalitatile de utilizare pasnica a spatiului extraatmosferic şi a oceanului, cu instituţiile sale specializate, precum şi cu alte organizaţii internationale, în legătură cu probleme de interes comun. Organizaţia trebuie să tina cont în principal de normele internationale, regulile, rezolutiile, procedurile şi recomandarile pertinente ale Organizaţiei maritime internationale şi ale Organizaţiei aviaţiei civile internationale. Organizaţia respecta dispozitiile pertinente ale Convenţiei internationale a telecomunicatiilor şi regulilor care decurg, bazindu-se în cursul conceperii, reglarii, constituirii şi amplasarii segmentului spatial INMARSAT, precum şi, în cadrul procedurilor stabilite în vederea reglementarii exploatarii segmentului spatial INMARSAT şi a statiilor de sol, pe recomandarile şi procedurile pertinente adoptate de organele Uniunii Internationale de Telecomunicatii.  +  Articolul 28Notificarea adresata Uniunii Internationale de TelecomunicatiiLa solicitarea organizaţiei, partea pe teritoriul careia se afla sediul organizaţiei coordonează frecventele necesare în vederea utilizarii segmentului spatial şi, în numele fiecarei părţi care consimte la aceasta, comunică Uniunii Internationale de Telecomunicatii frecventele ce urmeaza a fi stabilite în acest scop precum şi alte informaţii, asa cum este prevăzut în Regulamentul de radiocomunicatii anexat Convenţiei internationale de telecomunicatii.  +  Articolul 29Retragerea (1) Orice parte sau semnatar pot, în urma notificarii scrise adresate depozitarului, să se retraga în mod voluntar din organizaţie în orice moment.Atunci cînd, în virtutea legalităţii naţionale aplicabile s-a hotarit ca un semnatar poate să se retraga, retragerea acestuia este notificata în scris depozitarului de către partea care l-a desemnat, notificarea implicind acceptarea retragerii de către parte. Retragerea unei părţi, actionind în aceasta calitate, antreneaza retragerea simultana a tuturor semnatarilor desemnaţi de parte sau a părţii în calitatea sa de semnatar, după caz. (2) Imediat după primirea de către depozitar a notificarii unei decizii de retragere, partea respectiva şi orice semnatar desemnat de ea, sau semnatarul implicat în notificare, după caz, inceteaza de a mai beneficia de orice drept de reprezentare şi de vot în cadrul organizaţiei indiferent de natura lor şi de asemenea ei nu mai dobîndesc nici o obligaţie de la data primirii notificarii. Semnatarul ce se retrage este obligat totusi, în lipsa altor decizii din partea consiliului, prin aplicarea art. XIII din Acordul de exploatare sa achite partea sa din contribuţiile la capital necesare satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate de organizaţie înainte de primirea notificarii precum şi responsabilitatile decurgind din acte sau omisiuni anterioare respectivei notificari. Cu excepţia acestor contribuţii la capital şi a situaţiilor reglementate de art. 31 din prezenta convenţie şi art. XVI al Acordului de exploatare, retragerea intră în vigoare iar prezenta convenţie şi/sau Acordul de exploatare inceteaza de a mai fi în vigoare la adresa părţii şi/sau a semnatarului care se retrage, după 3 luni de la data primirii de către depozitar a notificarii scrise menţionate la paragraful (1). (3) În cazul retragerii unui semnatar, partea care l-a desemnat stabileste, înainte de data la care intră în vigoare retragerea şi incepind cu această dată, un nou semnatar sau îşi asuma aceasta calitate, conform dispoziţiilor paragrafului (4) din prezentul articol sau se retrage. Dacă, la această dată, partea nu a luat nici o măsura în acest sens, ea se considera retrasa incepind chiar de la această dată. Orice semnatar nou îşi asuma toate oblibaţiile neindeplinite de semnatarul precedent în ceea ce priveste contribuţiile la capital şi obligaţia de a achita cota sa parte din aceasta, necesară satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate de organizaţie după data primirii notificarii şi responsabilitatile rezultind din acte sau omisiuni ulterioare acestor date. (4) Dacă indiferent de motiv, o parte doreste să se substituie semnatarului desemnat de ea sau doreste sa stabileasca un nou semnatar, ea trebuie să comunice în scris decizia sa depozitarului. Acordul de exploatare intră în vigoare faţă de noul semnatar şi inceteaza faţă de cel precedent imediat ce noul semnatar îşi asuma toate oblibaţiile neindeplinite ale semnatarului precedent, asa cum sînt ele specificate în ultima fraza a paragrafului (3) şi semneaza Acordul de exploatare.  +  Articolul 30Suspendarea şi retragerea obligatorie (1) La cel puţin un an după data la care organul conducator a primit o comunicare scrisa informindu-l asupra faptului ca o parte nu şi-a indeplinit vreuna din oblibaţiile ce-i incumba în termenii prezentei conventii, adunarea, în urma examinarii tuturor obligaţiilor prezentate de respectiva parte poate hotari, dacă constata o neindeplinire a unei obligaţii şi faptul ca aceasta compromite buna functionare a organizaţiei, ca partea sa nu mai fie membra a organizaţiei, convenţia îşi inceteaza aplicabilitatea faţă de respectiva parte incepind cu data acestei decizii sau, cu orice altă dată ulterioară fixata de adunare. Adunarea poate fi convocata în sesiune extraordinara în acest scop. Retragerea obligatorie antreneaza retragerea calităţii de semnatar al părţii, după caz. Acordul de exploatare îşi inceteaza aplicabilitatea faţă de semnatar la data la care prezenta convenţie nu mai este în vigoare, faţă de partea interesata, excepţie făcînd contribuţiile la capital necesare pentru satisfacerea angajamentelor contractuale autorizate de organizaţie inaintea hotărîrii retragerii şi responsabilitatile rezultind din aceste acte sau omisiuni precedente, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 31 din prezenta convenţie şi art. XVI din Acordul de exploatare. (2) Dacă un semnatar, actionind în aceasta calitate, nu îşi achita una din oblibaţiile ce îi incumba în termenii prezentei conventii sau ai Acordului de exploatare, altele decit cele impuse de paragraful (1) din art. III al Acordului de exploatare, şi dacă nu a remediat aceasta abatere în urmatoarele trei luni consecutive notificarii scrise a unei rezolutii din partea consiliului, luînd nota de aceasta abatere, consiliul poate în urma examinarii observatiilor prezentate de semnatar şi după caz, de partea interesata sa suspende drepturile semnatarului vinovat. Dacă, la sfirsitul unui termen suplimentar de 3 luni şi în urma examinarii observatiilor prezentate de semnatar şi după caz, de parte, consiliul constata ca respectiva abatere nu a fost remediata, adunarea poate hotari la recomandarea consiliului sa retraga investitura de membru. Retragerea intră în vigoare la data acestei decizii, iar Acordul de exploatare îşi inceteaza aplicabilitatea faţă de semnatar tot incepind cu această dată. (3) În cazul în care un semnatar omite sa plateasca orice suma datorata, conform paragrafului I din art. III al Acordului de exploatare, într-un termen de patru luni de la data ce urmeaza scadentei, drepturile semnatarului decurgind din prezenta convenţie şi din Acordul de exploatare sînt în mod automat suspendate. Dacă, în urmatoarele trei luni ce urmeaza suspendarii semnatarul nu a achitat toate sumele datorate sau dacă partea ce l-a desemnat nu a efectuat o substituire conform paragrafului (4) din art. 29, consiliul, în urma examinarii tuturor observatiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate hotari retragerea calităţii de membru a semnatarului. Incepind cu data deciziei, Acordul de exploatare inceteaza de a mai fi în vigoare faţă de semnatar. (4) Pe perioada suspendarii drepturilor unui semnatar în virtutea paragrafelor (2) sau (3) semnatarul continua să-şi asume toate oblibaţiile unui semnatar decurgind din prezenta convenţie şi din Acordul de exploatare. (5) Un semnatar nu îşi mai asuma nici o obligaţie, ulterioară retragerii calităţii de membru, excepţie făcînd obligaţia ce-i revine în legătură cu achitarea părţii sale din contribuţiile la capital necesare în vederea satisfacerii angajamentelor contractuale autorizate, inaintea retragerii acestei calităţi de membru şi responsabilitatile decurgind din acte sau omisiuni ce au precedat aceasta retragere precum şi dispozitiile art. 31 din prezenta convenţie şi ale art. XVI din Acordul de exploatare. (6) Dacă un semnatar îşi retrage calitatea de membru, partea care l-a desemnat va trebui, într-un termen de trei luni de la data retragerii şi incepind cu această dată, sa desemneze un nou semnatar, să-şi asume ea insasi calitatea de semnatar conform dispoziţiilor paragrafului (4) al art. 29 sau să se retraga. Partea care nu acţionează pînă la sfirsitul acestui termen se considera ca s-a retras de la data retragerii calităţii de semnatar, iar prezenta convenţie îşi inceteaza aplicabilitatea faţă de parte, la aceeasi data. (7) De fiecare data cînd prezenta convenţie îşi inceteaza aplicabilitatea faţă de una din părţi, orice angajament financiar între organizaţie şi orice semnatar desemnat de aceasta parte sau partea în calitatea sa de semnatar, trebuie să se efectueze conform dispoziţiilor art. XIII din Acordul de exploatare.  +  Articolul 31Reglementarea diferendelor (1) Orice diferend între părţi, sau între părţi şi organizaţie, în legătură cu drepturile şi oblibaţiile rezultind din prezenta convenţie trebuie să fie rezolvat pe calea tratativelor între părţile interesate. Dacă într-un termen de un an incepind cu data la care oricare dintre părţi a solicitat o reglementare a situaţiei de fapt, aceasta nu a intervenit şi dacă părţile implicate la diferend nu au acceptat supunerea acestuia în faţa Curtii Internationale de Justiţie sau nu au acceptat o alta procedura în vederea reglementarii, diferendul poate, dacă părţile consimt, să fie supus arbitrajului conform anexei la prezenta convenţie. O decizie arbitrala asupra unui diferend între părţi şi organizaţie nu va putea afecta o decizie luata de adunare cu aplicarea paragrafului (1) din art. 30, în termenii careia convenţia inceteaza de a mai fi în vigoare faţă de una din părţi. (2) În lipsa altor înţelegeri, orice diferend survenind între organizaţie şi una sau mai multe părţi în virtutea acordurilor dintre ele, la solicitarea oricareia dintre părţile implicate în diferend, va fi supus arbitrajului conform anexei la prezenta convenţie, dacă nu a fost rezolvat pe calea tratativelor într-un termen de un an de la data la care una dintre părţi a solicitat o astfel de rezolvare. (3) Orice diferend între una sau mai multe părţi şi unul sau mai mulţi semnatari, actionind în aceasta calitate, în legătură cu drepturile şi oblibaţiile decurgind din prezenta convenţie sau din Acordul de exploatare poate fi supus arbitrajului conform anexei prezentei conventii, cu condiţia ca partea sau părţile şi semnatarul sau semnatarii în cauza, sa consimta. (4) Dispozitiile prezentului articol continua să se aplice unei părţi sau unui semnatar care au incetat sa mai fie investiti cu aceasta calitate, privind diferendele referitoare la drepturile şi oblibaţiile rezultind din fosta calitate de parte sau semnatar al prezentei conventii.  +  Articolul 32Semnare şi ratificare (1) Prezenta convenţie ramine deschisa semnarii la Londra pînă la intrarea sa în vigoare; ea ramine apoi deschisa aderarii. Toate statele pot deveni părţi ale prezentei conventii prin:(a) semnarea fără rezerva în ceea ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea, sau(b) semnarea sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobării urmate de ratificare, acceptare sau aprobare, sau(c) aderare. (2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectueaza prin depunerea instrumentului adecvat pe linga depozitar. (3) (Text original). În momentul aderarii la prezenta convenţie sau oricînd după această dată, un stat poate face cunoscute, prin notificarea scrisa adresata depozitarului, registrele maritime aflate sub autoritatea sa precum şi statiile de sol fixe plasate sub jurisdictia sa, cărora li se aplică aceasta convenţie. (3) (Text modificat). În momentul aderarii la aceasta convenţie sau oricînd după această dată, un stat poate face cunoscute prin notificare scrisa adresata depozitarului, registrele maritime, aeronavele aflate sub autoritatea sa precum şi statiile de sol fixe plasate sub jurisdictia sa, cărora li se aplică aceasta convenţie. (4) Nici un stat nu devine parte în prezenta convenţie înainte de a fi semnat Acordul de exploatare sau ca organismul pe care l-a desemnat sa fi semnat respectivul acord. (5) Nu se pot formula rezerve în legătură cu prezenta convenţie sau Acordul de exploatare.  +  Articolul 33Intrarea în vigoare (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la saizeci de zile după data la care statele, reprezentind 95% din părţile de investiţie initiale, au devenit părţi în convenţie. (2) În pofida dispoziţiilor paragrafului (1), dacă prezenta convenţie nu a intrat în vigoare într-un interval de 36 de luni de la data deschiderii ei spre semnare, ea nu intră în vigoare. (3) În legătură cu un stat care a depus un instrument de ratificare, acceptare sau aprobare a prezentei conventii sau de aderare la ea după data intrarii în vigoare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea intră în vigoare la data depunerii instrumentului respectiv.  +  Articolul 34Amendamente (1) Orice parte poate propune o serie de amendamente la prezenta convenţie. Proiectele acestora sînt supuse organului conducator care informeaza toate celelalte părţi şi ceilalti semnatari. Un preaviz de trei luni trebuie să curgă înainte ca proiectul de amendament să fie examinat de consiliu, care inainteaza adunarii opiniile sale într-un termen de şase luni de la data difuzarii proiectului. Adunarea nu studiaza proiectul decit după epuizarea unui interval de şase luni tinind cont de opiniile exprimate de consiliu. Adunarea poate, în situaţii deosebite, sa reduca durata acestei perioade printr-o decizie luata conform procedurii prevăzute pentru problemele de fond. (2) În cazul în care este adoptat de adunare, amendamentul intră în vigoare la o suta douazeci de zile după primirea de către depozitar a comunicarii acceptarii acestui amendament de două treimi dintre statele care la data aprobării sale de către adunare erau constituite părţi şi reprezentau cel puţin două treimi din totalul cotelor de investiţie. O dată intrat în vigoare, amendamentul capata caracter de obligativitate pentru toate părţile şi toţi semnatarii, inclusiv pentru cei care nu l-au acceptat.  +  Articolul 35Depozitarul (1) (Text original). Secretarul general al Organizaţiei interguvernamentale consultative a navigatiei maritime este depozitarul prezentei conventii. (1) ( Text modificat). Secretarul general al Organizaţiei maritime internationale este depozitarul prezentei conventii. (2) Depozitarul informeaza urgent toate statele semnatare ale convenţiei sau care au aderat la ea, precum şi pe toţi semnatarii, în legătură cu:(a) orice semnare a convenţiei;(b) depunerea oricărui instrument privind ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea;(c) intrarea în vigoare a convenţiei;(d) adoptarea oricărui amendament la convenţie şi intrarea sa în vigoare;(e) orice notificare privind retragerea;(f) orice suspendare sau retragere obligatorie;(g) orice alte comunicari şi notificari privind prezenta convenţie. (3) O dată cu intrarea în vigoare a convenţiei, depozitarul trimite o copie autentificata secretarului Organizaţiei Natiunilor Unite în vederea înregistrării şi publicarii, conform dispoziţiilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite.Drept pentru care, în deplina cunoştinţa de cauza, subsemnatii, împuterniciţi în acest scop de guvernele lor, au semnat aceasta convenţie.Incheiata la Londra la trei septembrie una mie nouăsute saptezeci şi şase în limba engleza, spaniola, franceza şi rusa, toate textele fiind autentic legale aflate într-un singur exemplar, depus pe linga depozitar, care adreseaza o copie autentificata guvernului fiecarui stat invitat sa participe la Conferinta internationala asupra crearii unui sistem de telecomunicatii maritime internationale prin sateliti, precum şi guvernelor oricăror altor state semnatare ale convenţiei sau care au aderat la ea.  +  Anexa 1 Proceduri de urmat în vederea reglementarii diferendelor prevăzute prin art. 31 din convenţie şi art. XVI din Acordul de exploatare  +  Articolul 1Diferendele susceptibile de a fi rezolvate prin aplicarea art. 31 din convenţie sau a art. XVI din Acordul de exploatare sînt supuse unui tribunal arbitral format din trei membri.  +  Articolul 2Orice reclamant sau grup de reclamanti care doreste supunerea unui referend la arbitraj adreseaza fiecarui pirit precum şi organului conducator un dosar cuprinzind:(a) O descriere completa a diferendului, motivele pentru care piritul este chemat a se supune arbitrajului precum şi masurile solicitate;(b) O expunere continind motivele pentru care diferendul este considerat a fi de competenţa tribunalului şi motivele pentru care masurile cerute pot fi admise dacă tribunalul se pronunţă în favoarea reclamantului;(c) O expunere explicind motivele pentru care partea reclamanta nu a putut rezolva diferendul în mod amabil sau prin alte mijloace decit arbitrajul;(d) Dovada acordului sau a consimtamintului părţilor atunci cînd acesta reprezinta o condiţie de recurgere la procedura de arbitraj;(e) Numele persoanei desemnate ca arbitru de partea reclamanta.Organul conducator distribuie fără întîrziere un exemplar al dosarului tuturor părţilor şi semnatarilor.  +  Articolul 3 (1) În urmatoarele saizeci de zile de la data primirii exemplarelor dosarului aratat la art. 2, de către toţi piritii, acestia desemneaza în mod colectiv o persoană ca arbitru în cadrul tribunalului. În acelasi termen piritii pot, în mod colectiv sau individual, sa furnizeze fiecarei părţi, precum şi organului conducator, un document cuprinzind răspunsul lor, individual sau colectiv, la expunerile vizuale la art. 2 şi incheind orice cerere reconventionala aferenta obiectului diferendului. (2) În urmatoarele treizeci de zile de la data desemnarii lor, cei doi membri ai tribunalului cad la o înţelegere asupra alegerii unui al treilea arbitru.Acesta nu va avea aceeasi naţionalitate cu partea implicata în diferend, nu va avea reşedinţa pe teritoriul uneia dintre părţi şi nu se va afla în serviciul nici uneia dintre ele. (3) Dacă una sau alta dintre părţi omite stabilitatea unui arbitru în cursul intervalelor prevăzute sau dacă cel de-al treilea arbitru nu este numit în intervalul prevăzut, preşedintele Curtii Internationale de Justiţie sau, dacă este impiedicat sau are aceeasi naţionalitate, cu una dintre părţile implicate în diferend, vicepresedintele sau dacă este impiedicat sau are aceeasi naţionalitate cu una dintre părţi, judecatorul cel mai vechi care nu are aceeasi naţionalitate cu una dintre părţile participante la diferend, poate, la solicitarea uneia sau a alteia, sa stabileasca un arbitru sau mai mulţi, după caz. (4) Cel de-al treilea arbitru îşi asuma functia de presedinte al tribunalului. (5) Tribunalul este constituit imediat după numirea presedintelui sau.  +  Articolul 4 (1) În momentul în care, în cadrul tribunalului devine vacant un post din motive pe care preşedintele sau membrii tribunalului rămaşi în functie le considera independente de voinţa părţilor sau compatibile cu buna desfăşurare a procedurii de arbitraj, locul vacant este ocupat conform urmatoarelor dispozitii:(a) dacă el rezultă din retragerea unui membru desemnat de o parte, aceasta alege un inlocuitor în urmatoarele zece zile de la aparitia locului vacant;(b) dacă locul vacant rezultă din retragerea presedintelui sau a altui membru stabilit conform dispoziţiilor paragrafului (3) din art. 3, este ales un inlocuitor conform modalitatilor prevăzute respectiv la paragrafele (2) şi (3) ale art. 3. (2) Dacă în cadrul tribunalului apare un loc vacant din orice alt motiv sau dacă el nu este ocupat în condiţiile prevăzute la paragraful (1), membrii tribunalului rămaşi în functie pot, la solicitarea uneia dintre părţi, sa continue procedura şi sa hotarasca.  +  Articolul 5 (1) Tribunalul hotaraste în legătură cu data şi locul sedintelor sale. (2) Dezbaterile au loc cu usile închise, iar toate documentele şi piesele prezentate tribunalului sînt confidentiale.Totusi organizaţia şi orice parte care a desemnat un semnatar, parte la diferend, poate asista la dezbateri şi poate avea acces la documente în diferend. Toate părţile şi toţi semnatarii pot asista şi consulta toate documentele şi piesele prezentate. (3) În caz de dezacord în legătură cu competenţa tribunalului, acesta va examina respectiva problema cu prioritate. (4) Procedura se desfăşoară în scris, fiecare parte fiind abilitata să prezinte dovezi scrise în sprijinul argumentatiei sale în fapt şi de drept. Totusi, dacă tribunalul considera oportun, argumentarea poate fi prezentată şi verbal putind fi admisa şi proba cu martori. (5) Procedura începe cu prezentarea memoriului părţii reclamante, care contine argumentele sale, relatarea faptelor susţinute de dovezi precum şi aratarea principiilor juridice invocate. Memoriul părţii reclamante este urmat de o intimpinare a părţii pirite. Partea reclamanta poate prezenta o replica la intimpinarea părţii pirite care la rindul ei poate inainta o contrareplica. Nu se prezinta pledoarii suplimentare decit dacă tribunalul le considera necesare. (6) Tribunalul se poate confrunta cu cereri reconventionale rezultind direct din obiectul diferendului şi va hotari în legătură cu ele dacă acestea sînt de competenţa lui, asa cum este definita aceasta în art. 31 din convenţie şi art. XVI din Acordul de exploatare. (7) Dacă în cursul procedurii părţile ajung la un acord, tribunalul îl considera sub forma unei hotărîri date cu consimtamintul părţilor. (8) În orice moment al desfăşurării procesului, tribunalul o poate declara procedura deschisa atunci cînd considera ca diferendul depăşeşte limitele competentei sale, asa cum este ea definita la art. 31 din convenţie şi la art. XVI al Acordului de exploatare. (9) Deliberarile tribunalului au caracter secret. (10) Hotărîrile tribunalului sînt date şi motivate în scris. Ele trebuie să fie aprobate de cel puţin doi membri ai tribunalului. Un membru în dezacord cu decizia data îşi poate prezenta parerea în scris în mod separat. (11) Tribunalul comunică decizia sa organului conducator care o difuzeaza tuturor părţilor şi semnatarilor. (12) Tribunalul poate adopta regulile de procedura complementara necesare desfăşurării arbitrajului; acestea trebuie să fie compatibile cu cele stabilite de prezenta anexa.  +  Articolul 6În cazul în care o parte nu îşi sustine cauza, cealalta parte poate solicita tribunalului să se pronunte pe baza memoriului pe care l-a prezentat. Înainte de a hotari, tribunalul este obligat sa verifice dacă problema este de competenţa sa şi ca este intemeiata în fapt şi în drept.  +  Articolul 7 (1) Orice parte al carei semnatar desemnat este parte la diferend are dreptul de a interveni şi de a deveni ea insasi parte în proces. Aceasta interventie trebuie comunicata în scris tribunalului şi celorlalte părţi implicate în diferend. (2) Orice altă parte, alt semnatar sau organizaţia poate solicita tribunalului autorizarea de a interveni în diferend sau de a se constitui parte a acestuia. Tribunalul da curs solicitarii dacă stabileste ca cel care a avansat-o are un interes fundamental în afacere.  +  Articolul 8Tribunalul poate desemna o serie de experti pentru a asista, în urma solicitarii unei părţi participante, la diferend sau din proprie iniţiativă.  +  Articolul 9Fiecare parte, semnatar şi organizaţia furnizeaza toate informaţiile pe care tribunalul, la cererea unei părţi participante la diferend sau din proprie iniţiativă, le considera necesare în desfăşurarea procedurii şi în rezolvarea diferendului.  +  Articolul 10Înainte de a hotari, tribunalul poate indica orice măsură provizorie considerata necesară pentru apararea drepturilor respective ale părţilor implicate în diferend.  +  Articolul 11 (1) Decizia tribunalului va fi luata în conformitate cu dreptul international şi va fi fondata pe:(a) convenţia şi Acordul de exploatare;(b) principiile de drept general admise. (2) Decizia tribunalului, inclusiv orice rezolvare pe cale amiabila între părţile participante la diferend prin aplicarea paragrafului 7 din art. 5 al prezentei anexe, are caracter obligatoriu pentru toate părţile ce trebuie să se conformeze de bunavoie. În cazul în care organizaţia este parte în diferend, iar tribunalul considera ca o decizie stabilita de un organ oarecare al organizaţiei este nula nefiind autorizata nici de convenţie nici de Acordul de exploatare sau nefiind conforma acestora din urma, hotărîrea tribunalului are caracter obligatoriu pentru toate părţile şi toţi semnatarii. (3) În cazul aparitiei unui dezacord asupra semnificatiei sau scopului deciziei, tribunalul reinterpreteaza, la solicitarea oricarei părţi participante la diferend.  +  Articolul 12În afara cazului în care tribunalul decide altfel, în anumite circumstanţe deosebite ale cazului, cheltuielile tribunalului, inclusiv remunerarea membrilor săi, sînt repartizate în mod egal şi de o parte şi de alta. În cazul în care exista mai mulţi reclamanti sau piriti tribunalul repartizeaza cheltuielile ce le incumba între reclamanti sau între piriti. În cazul în care, organizaţia se constituie parte într-un diferend, cheltuielile aferente arbitrajului sînt considerate drept o cheltuiala administrativa a organizaţiei.--------