HOTĂRÎRE Nr. 456 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 18 august 1994  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, lucrărilor publice şi construcţiilor, cu respectarea autonomiei locale.  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuţii: (1) organizează aplicarea legilor şi hotărîrilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei agenţilor economici, a instituţiilor şi autorităţilor administraţiei locale; (2) fundamentează şi asigura aplicarea politicii Guvernului în domeniile sale de activitate; (3) elaborează, propune măsuri şi acţionează pentru aplicarea strategiilor Guvernului de reforme economico-sociale şi de creştere economică, de restructurare şi dezvoltare a activităţii în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi sprijină accelerarea procesului de privatizare în domeniile sale de activitate; promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a construcţiilor; (4) analizează evoluţia fenomenelor specifice domeniilor sale de activitate în corelare cu tendintele pe plan mondial, în scopul armonizării acestora în condiţiile statului de drept şi ale economiei de piaţa. (5) optimizeaza activitatea de management în administraţia centrala şi participa la pregătirea specialiştilor din administraţia locală în domeniile sale de activitate; (6) iniţiază sau elaborează, ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi şi hotărâri ale Guvernului -, asigurind fundamentarea acestora pentru domeniile sale de activitate; (7) iniţiază şi negociaza, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora; (8) reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvolta relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale interesate de domeniul sau de activitate; (9) asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, ca sinteza a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, urmărind armonizarea lor; verifica respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii; (10) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum şi pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente; (11) colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbana şi rurală, la construcţia de locuinţe şi lucrările tehnico-edilitare în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot; (12) colaborează cu coordonatorii cadastrului general stabilit prin lege, pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar-edilitar; (13) asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi eliberează certificatele de proprietate, conform legii; (14) asigura fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice; (15) analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările publice din competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale, susţinând necesitatea, oportunitatea şi eficienta economică a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii; (16) participa la fundamentarea şi elaborarea programului anual de lucrări publice finanţate de la bugetul de stat şi din credite externe contractate sau garantate de stat, precum şi a programului de locuinţe; (17) iniţiază şi urmăreşte elaborarea programului de protecţie antiseismica, inclusiv a programului pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme; (18) colaborează, prin serviciile publice descentralizate ale ministerului, cu autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de punere în siguranţa a fondului construit existent; (19) participa la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central şi local, în cazurile de seisme sau alunecări de teren, în cadrul sistemului naţional de apărare împotriva dezastrelor; (20) organizează activitatea de cercetare ştiinţifică de interes public în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi pentru creşterea stabilitatii, siguranţei construcţiilor şi protecţiei antiseismice; (21) organizează elaborarea, avizarea şi aprobarea normativelor, prescripţiilor şi reglementărilor tehnice pentru domeniile sale de activitate, în condiţiile legii; organizează controlul privind aplicarea acestora; (22) organizează şi asigura desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici; (23) organizează activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; (24) asigura, potrivit legii, îndrumarea metodologică privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru adjudecarea proiectării şi executării lucrărilor publice finanţate conform legii; participa cu reprezentanţii săi în comisiile de licitaţie; (25) participa la fundamentarea necesarului anual de fonduri de la bugetul de stat pentru lucrări publice, gospodărie comunală şi locuinţe; (26) exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru lucrările publice finanţate de la bugetul de stat şi din credite contractate sau garantate de stat, încredinţate ministerului, în care sens:- răspunde de folosirea fondurilor de la bugetul de stat pentru realizarea lucrărilor publice pentru care a fost nominalizat ordonator principal de credite;- urmăreşte realizarea fondurilor contractate în baza acordurilor sau convenţiilor interguvernamentale, atribuite ministerului; (27) exercita controlul de stat în domeniile construcţiilor, lucrărilor publice, urbanismului şi amenajării teritoriului privind respectarea regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi aplicarea sistemului calităţii cu privire la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor; controlul se asigura prin Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, care este alcătuită dintr-o inspecţie centrala şi inspecţii judeţene şi a municipiului Bucureşti; (28) editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; (29) emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege, în domeniile sale de activitate; (30) asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale; (31) asigura secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat); (32) asigura secretariatul Consiliului tehnic superior pentru coordonarea activităţii de punere în siguranţa a fondului construit; (33) asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren; (34) asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii; (35) asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii; (36) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (2) Secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale, al Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat) şi al comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional funcţionează la nivel de direcţie. (3) Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului funcţionează la nivel de direcţie generală şi este condusă de un inspector de stat şef, iar inspecţiile componente ale acesteia funcţionează la nivel de direcţie şi sunt conduse de cîte un inspector şef. (4) Numărul maxim de posturi este de 325, exclusiv demnitarii. (5) Conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului este asigurata de ministru.Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi publice locale şi cu alte organisme interesate; (7) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate; (8) Atribuţiile, sarcinile şi numărul de posturi pentru compartimentele din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 4 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea ministerului se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 6Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale, în vigoare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8 (1) Pe data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 795/1992privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 491/1993. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1      MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI     Numărul maxim de posturi 325     (exclusiv demnitarii)                                                   ┌──────────────────┐                                                   │ MINISTRU │                                                   └─────────┬────────┘                                                             │ ┌──────────────────┐                                                             │ ┌──┤ CONTROL │                                                             │ │ │ FINANCIAR │                 ┌────────────────────┐ │ │ │ PROPRIU │                 │ CONSILIERI ├──────────────────────┼─────────┤ └──────────────────┘                 └────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────┐                                                             │ │ │DIRECŢIA JURIDICĂ,│                                                             │ └──┤ CONTENCIOS, │                                                             │ │PROBLEME SPECIALE │                                                             │ │ŞI RELAŢII PUBLICE│                                                             │ └──────────────────┘      ┌──────────┬───────────┬───────────────────────────────┼───────────────────────────────┐      │ │ │ ┌─────────────┴─────────────┐ ┌─────────────┴─────────────┐      │ │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │      │ │ │ └──────┬──────┬──────┬──────┘ └─────┬──────────────┬─────┬┘      │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌────┴────┐┌────┴────┐┌─────┴──────┐ ┌──────┴─────┐│┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ └───────┐ │ ││ ││INSPECŢIA DE│ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ STAT ÎN │ │ │││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ │DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││CONSTRUCŢII,│ │ DIRECŢIA │││ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ │ │GENERALĂ ││GENERALĂ ││ LUCRĂRI │ │ GENERALĂ │││REGLEMENTĂRI│ │ AMENAJAREA │ │ │ │ DE ││ECONOMICĂ││ PUBLICE, │ │ LUCRĂRI │││ŞI ATESTĂRI │ │TERITORIULUI│ │ │ │STRATEGIE││ ││URBANISM ŞI │ │ PUBLICE │││ TEHNICE │ │ŞI URBANISM │ │ │ │ ││ ││ AMENAJAREA │ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││TERITORIULUI│ │ │││ │ │ │ │ │ └────┬────┘└─────────┘└─────┬──────┘ └──────┬─────┘│└──────┬─────┘ └─────┬──────┘ │ │┌─────┘ ┌────────────┘ ┌───────────┘ │┌──────┘ ┌───────┘ │ ││┌─────────────┐│┌──────────┐┌───────────┐│┌────────────────┐││┌────────────┐│┌─────────────┐┌──────┴──────┐┌─────┴───────┐││ DIRECŢIA │││INSPECŢIA ││ DIRECŢIA │││ SECRETARIATUL ││││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││SECRETARIATUL│├┤ STRATEGIE │││ PENTRU ││ LUCRĂRI │││ CONSILIULUI ││││PROGRAME DE │├┤ AMENAJAREA ││ CADASTRU ││ CENTRULUI │││ ŞI │││ CONTROL, ││ PUBLICE ├┤│INTERMINISTERIAL││├┤CERCETARE ŞI│││TERITORIULUI ││ IMOBILIAR- ││ NAŢIONAL │││ REFORMĂ │├┤PROIECTARE││ ŞI │││ DE AVIZARE ├┘││REGLEMENTĂRI│││ NAŢIONAL ││ EDILITAR ŞI ││ PENTRU ││└─────────────┘││ ŞI ││ LOCUINŢE │││LUCRĂRI PUBLICE │ ││ TEHNICE ││└─────────────┘│ GESTIUNEA ││AŞEZĂRI UMANE││┌─────────────┐││DISCIPLINĂ│└───────────┘││ DE INTERES │ │└────────────┘│┌─────────────┐│LOCALITĂŢILOR││ (HABITAT) │││ DIRECŢIA │││ ÎN │┌───────────┐││ NAŢIONAL ŞI │ │┌────────────┐││SECRETARIATUL│└─────────────┘└─────────────┘├┤ COOPERARE │││ URBANISM ││ DIRECŢIA │││LOCUINŢE SOCIALE│ ││ DIRECŢIA │││ COMISIILOR │││ EXTERNĂ ││└──────────┘│ LICITAŢII ├┤└────────────────┘ ││ AGREMENTE │││ PENTRU ││└─────────────┘│┌──────────┐│ ŞI ││ ├┤ ŞI │││ EFECTUAREA ││┌─────────────┐││INSPECŢIA ││CONSTRUCŢII││ ││ ATESTĂRI │││ CERCETĂRII │││ DIRECŢIA │││ PENTRU │└───────────┘│ ││ TEHNICE │├┤PREALABILE ÎN│└┤RESURSE UMANE│││ CONTROL, │┌───────────┐│ │└────────────┘││ VEDEREA │ │ ŞI │└┤ EXECUŢIE ││ DIRECŢIA ││ │┌────────────┐││ DECLARĂRII │ │ADMINISTRATIV│ │ ŞI ││SERVICIILOR││ ││ DIRECŢIA │││ UTILITĂŢII │ └─────────────┘ │ SISTEME ││ DE ├┘ ││ PROTECŢIE │││ PUBLICE │                 │ DE ││GOSPODĂRIRE│ └┤ANTISEISMICĂ│││ PENTRU │                 │ CALITATE ││ COMUNALĂ │ │ ŞI │││ LUCRĂRI DE │                 └──────────┘└───────────┘ │PREVENIRE A │││ INTERES │                                                               │DEZASTRELOR │││ NAŢIONAL │                                                               └────────────┘│└─────────────┘                                                                             │┌─────────────┐                                                                             ││ DIRECŢIA │                                                                             └┤ URBANISM │                                                                              └─────────────┘  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Inspecţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului*)Venituri extrabugetare
    2.Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERCVenituri extrabugetare
    3.Institutul de Cercetare, Proiectare în Urbanism şi Amenajarea Teritoriului URBANPROIECTVenituri extrabugetare
    4.Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCASVenituri extrabugetare
  Notă *) Funcţionează ca servicii publice descentralizate ale ministerului şi sunt componente ale Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, organizată în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ca inspecţie centrala.--------------------------