HOTĂRÂRE nr. 228 din 20 februarie 2004privind controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 4 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 23 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pentru realizarea unui control eficient şi deplin asupra transporturilor de deşeuri nepericuloase destinate importului, perfecţionării active şi tranzitului, introducerea în ţară a acestor deşeuri este supusă unui regim special de autorizare în baza unei notificări. (2) Autorizarea este realizată de autoritatea competentă română şi constă în semnarea şi ştampilarea de către aceasta a notificării.  +  Articolul 2Categoriile de deşeuri nepericuloase cărora le sunt aplicabile dispoziţiile prezentei hotărâri sunt prevăzute în anexa nr. 1 - Lista deşeurilor permise la introducere în România în vederea plasării sub regim vamal de import, de perfecţionare activă şi de tranzit.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile folosite se definesc după cum urmează: a) autoritatea competentă de expediţie - autoritatea competentă desemnată de statul exportator, prin intermediul căreia se expediază formularul de notificare; b) autoritatea competentă de destinaţie - autoritatea competentă desemnată de statul importator, căreia îi este destinat formularul de notificare; c) autoritatea competentă de tranzit - autoritatea desemnată de statul de tranzit, care aprobă tranzitul deşeurilor prin semnarea formularului de notificare; d) autoritatea competentă română - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; e) autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului agenţiile judeţene pentru protecţia mediului; f) destinatar - orice persoană fizică sau juridică căreia îi sunt destinate deşeuri pentru valorificare; g) deţinător de deşeuri - orice persoană fizică sau juridică ce deţine, cu orice titlu, deşeuri; h) eliminare - operaţiile definite în anexa nr. II.A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; i) eliminator - orice persoană fizică sau juridică ce primeşte deşeurile în vederea eliminării; j) expeditor - orice persoană fizică sau juridică ce trimite deşeuri pentru valorificare; k) formular de notificare - formularul-tip prevăzut în anexa nr. 2, pe baza căruia autoritatea competentă română autorizează introducerea în ţară a deşeurilor nepericuloase; l) formular de expediţie sau de transport - formularul-tip prevăzut în anexa nr. 3, care însoţeşte fiecare transport de deşeuri; m) notificator - orice persoană fizică sau juridică ce urmează să transporte deşeuri şi care are sarcina de a informa în scris despre transportul acestora. Notificator poate fi:1. o persoană din ale cărei activităţi au rezultat deşeurile (generator original) sau un exportator de deşeuri în scopul valorificării;2. un colector autorizat ori un agent economic autorizat pentru transportul deşeurilor în scopul valorificării;3. un agent economic importator autorizat să valorifice deşeurile;4. o persoană care deţine deşeurile atunci când persoanele menţionate mai sus sunt necunoscute sau nu sunt autorizate;5. în cazul importului sau al tranzitului de deşeuri, persoana desemnată în conformitate cu legile statului exportator sau, dacă această desemnare nu a avut loc, persoana care deţine deşeurile (deţinătorul); n) operator autorizat - orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor, conform prevederilor art. 9^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi, după caz, ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare; o) regim vamal - se defineşte conform prevederilor din cap. V secţiunea a II-a "Stabilirea regimului vamal al mărfurilor" din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare; p) valorificare - operaţiile definite în anexa nr. II.B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, şi în secţiunea B a anexei nr. IV la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991; q) valorificator - orice persoană fizică sau juridică ce primeşte deşeurile în vederea valorificării.  +  Articolul 4 (1) Intrarea pe teritoriul României, în vederea importului, perfecţionării active sau tranzitului, a deşeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. (2) Categoriile de produse în a căror denumire stabilită potrivit nomenclaturii combinate apare expresia deşeu şi care nu sunt înscrise în anexa nr. 1 se vor supune, după caz, prevederilor din alte acte normative cu caracter special care reglementează introducerea acestora în ţară. Tranzitul acestor categorii de produse destinate valorificării în ţări terţe se realizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este autoritatea competentă română responsabilă de autorizarea introducerii pe teritoriul României a deşeurilor.  +  Articolul 6Introducerea deşeurilor nepericuloase în ţară se realizează numai în vederea plasării sub unul dintre următoarele regimuri vamale: a) import, care constă în intrarea în ţară a deşeurilor străine şi introducerea acestora în circuitul economic intern; b) perfecţionare activă, care presupune introducerea deşeurilor în ţară în vederea supunerii acestora la una sau mai multe operaţiuni de prelucrare ori transformare şi exportul sau reexportul produselor obţinute şi al deşeurilor rezultate din procesul de prelucrare; c) tranzit, care constă în transportul deşeurilor nepericuloase pe teritoriul României de la un birou vamal la un alt birou vamal, în vederea valorificării acestora la destinaţie, fără a fi supuse drepturilor de import sau de politică comercială.  +  Articolul 7Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor nepericuloase în scopul eliminării acestora este interzisă.  +  Articolul 8Deşeurile de orice fel, rezultate în urma unui proces de perfecţionare activă a deşeurilor nepericuloase introduse în România, trebuie returnate în totalitate în străinătate.  +  Articolul 9Acordarea regimului vamal al deşeurilor se face în conformitate cu legislaţia vamală în vigoare.  +  Capitolul II Controlul introducerii în ţară a deşeurilor nepericuloase  +  Secţiunea 1 Introducerea în ţară a deşeurilor nepericuloase în vederea importului sau a perfecţionării active  +  Articolul 10 (1) Introducerea în ţară a deşeurilor nepericuloase în vederea plasării sub regim vamal de import sau de perfecţionare activă este permisă numai pentru categoriile de deşeuri destinate valorificării, cuprinse în anexa nr. 1. (2) Introducerea în ţară a deşeurilor prevăzute la alin. (1) este autorizată de către autoritatea competentă română, conform normelor metodologice prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 11Pentru introducerea în ţară a deşeurilor nepericuloase în vederea plasării sub regim vamal de perfecţionare activă, autoritatea competentă română semnează formularul de notificare numai cu următoarele condiţii: a) deşeurile rezultate din perfecţionarea activă a deşeurilor prevăzute în anexa nr. 1 să fie returnate în străinătate; b) cantitatea de deşeuri permisă pentru introducerea în ţară în vederea perfecţionării active trebuie să fie strict corelată cu capacitatea de prelucrare a acestora de către valorificator, astfel încât să nu se creeze stocuri de deşeuri nejustificate tehnologic.  +  Articolul 12 (1) Formularul de notificare pe baza căruia autoritatea competentă română autorizează introducerea în ţară a deşeurilor nepericuloase poate fi emis pentru o singură expediţie sau un transport ori pentru mai multe expediţii sau mai multe transporturi. (2) Formularul de notificare emis pentru autorizarea mai multor expediţii sau transporturi se intitulează formular de notificare generală şi aceasta se menţionează clar în caseta 3 a formularului de notificare. (3) Formularul de notificare generală este valabil maximum un an de la data la care autoritatea competentă română a semnat notificarea. (4) Formularul de expediţie sau de transport este valabil numai pentru o singură expediţie sau un transport. (5) Pentru a se putea urmări şi controla fiecare transport de deşeuri, formularul de notificare şi formularul de expediţie sau de transport se numerotează cu un număr unic, înscris de către autoritatea competentă română în caseta 3 a formularului de notificare, respectiv în caseta 3 a formularului de expediţie sau de transport. În caseta 4 a formularului de expediţie sau de transport se înscrie numărul de înregistrare al transportului, atribuit de autoritatea competentă română. (6) Numărul unic al formularului de notificare şi cel al formularului de expediţie sau de transport se înscriu în registrul de evidenţă al autorităţii competente române.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea vamală de la frontieră permite introducerea în ţară, în vederea importului sau a perfecţionării active, a deşeurilor prevăzute în anexa nr. 1, pe baza următoarelor documente: a) formularul de notificare, semnat şi ştampilat de către autoritatea competentă română în casetele 24 şi 25, având număr unic de înregistrare atribuit de autoritatea competentă română; b) formularul de expediţie sau de transport, semnat şi ştampilat de către notificator în caseta 22, având număr unic de înregistrare atribuit de autoritatea competentă română. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt necesare în plus faţă de documentele specifice regimului vamal aplicat deşeurilor respective. (3) Autoritatea vamală permite introducerea în ţară a mijloacelor de transport până la data limită la care expiră autorizarea operaţiunii. Această dată este înscrisă în caseta 25 a formularului de notificare. (4) Dacă autoritatea vamală permite intrarea în ţară a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri, aceasta semnează şi ştampilează formularul de expediţie sau de transport în caseta 27, coloana intrare, şi anulează coloana ieşire printr-o linie în diagonală, pentru tranzitul deşeurilor, în vederea plasării sub regim vamal de import sau de perfecţionare activă la un birou vamal de destinaţie din România. (5) Dacă autoritatea vamală din cadrul biroului vamal de frontieră permite importul sau perfecţionarea activă a deşeurilor nepericuloase, aceasta semnează şi ştampilează formularul de expediţie sau de transport în caseta 28. (6) La birourile vamale de destinaţie la care se efectuează operaţiunile de vămuire a deşeurilor nepericuloase la import sau perfecţionare activă, importatorul sau titularul autorizaţiei de perfecţionare activă depune o copie a documentelor prevăzute la alin. (1). (7) Autoritatea vamală verifică valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) şi concordanţa dintre datele înscrise în documentele anexate declaraţiei vamale, inclusiv dintre datele din autorizaţia de perfecţionare activă şi cele ale destinatarului deşeurilor, înscrise în formularul de notificare. (8) Dacă autoritatea vamală din cadrul biroului vamal de destinaţie permite importul sau perfecţionarea activă a deşeurilor nepericuloase, aceasta semnează şi ştampilează formularul de expediţie sau de transport în caseta 28.  +  Articolul 14Pentru acordarea regimului vamal de tranzit de la un birou vamal de frontieră la un birou vamal de interior, unde deşeurile urmează să fie plasate sub regim vamal de import sau de perfecţionare activă, autoritatea vamală solicită documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 15Documentele de transport internaţional, inclusiv cele prevăzute la art. 13, însoţesc încărcătura pe tot timpul transportului.  +  Articolul 16 (1) Autoritatea vamală permite introducerea în ţară a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri nepericuloase destinate importului sau perfecţionării active, care sunt însoţite de documentele menţionate la art. 13, documentele de transport internaţional şi documentele specifice regimului vamal solicitat. (2) În cazul deşeurilor nepericuloase introduse pe teritoriul României în vederea perfecţionării active, autoritatea vamală verifică în plus existenţa listei anexate formularului de notificare, ce cuprinde categoriile de deşeuri care urmează a fi obţinute în urma valorificării şi returnate în totalitate în străinătate, precum şi viza autorităţii competente române.  +  Articolul 17În contractul de vânzare-cumpărare destinatarul este obligat să prevadă în mod expres obligaţia expeditorului de a verifica la încărcare şi expediţie existenţa documentelor de transport internaţional şi de asigurare a transportului deşeurilor până la destinaţie.  +  Articolul 18În cazul transportului pe calea ferată, în lipsa oricăruia dintre documentele de transport internaţional şi a celor prevăzute la art. 13, mijlocul de transport este primit şi reţinut în punctele de frontieră de intrare ale României, urmând ca destinatarul să prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar mijlocul de transport fiind redirijat în afara teritoriului ţării, potrivit convenţiilor internaţionale feroviare la care România este parte.  +  Articolul 19Transporturile pentru care există suspiciuni privind autenticitatea documentelor prezentate autorităţii vamale vor fi controlate conform procedurii de control stabilite în normele metodologice din anexa nr. 4.  +  Articolul 20 (1) În cazurile în care la control se constată încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile ocazionate de operaţiunile de verificare, expertizare, returnare a deşeurilor şi de staţionare a mijloacelor de transport vor fi suportate de deţinătorul de deşeuri sau de destinatar, după caz. (2) Refuzul deţinătorului de deşeuri de a returna deşeurile în străinătate, după ce s-a dispus o asemenea măsură de către organele în drept din România, se consideră infracţiune şi se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 21 (1) În termen de 180 de zile de la efectuarea importului, destinatarul deşeurilor nepericuloase trebuie să confirme în scris autorităţii competente române, prin semnarea, datarea şi ştampilarea formularului de expediţie sau de transport în caseta 25, că deşeurile au fost valorificate fără ca mediul să fie afectat. (2) Formularul de expediţie sau de transport, semnat şi ştampilat de destinatarul deşeurilor, prin care se confirmă că deşeurile au fost valorificate, trebuie transmis la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului competentă. Formularele de expediţie sau de transport se îndosariază de către destinatarul deşeurilor pentru o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 22Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei şi Comerţului prin Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor, Autoritatea Naţională de Control prin Autoritatea Naţională a Vămilor şi Garda Naţională de Mediu vor aplica normele metodologice prevăzute în anexa nr. 4 şi vor asigura pregătirea personalului de specialitate.  +  Secţiunea a 2-a Tranzitul deşeurilor  +  Articolul 23Introducerea în ţară a deşeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 1, destinate tranzitului frontieră-frontieră, este autorizată de către autoritatea competentă română conform prevederilor stabilite prin normele metodologice prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 24 (1) Intrarea/ieşirea deşeurilor nepericuloase în/din teritoriul României, în vederea tranzitului între două birouri vamale de frontieră, se permite cu condiţia prezentării la birourile vamale de frontieră a următoarelor documente: a) formularul de notificare, semnat şi ştampilat de către autoritatea competentă română în casetele 24 şi 25, având număr unic de înregistrare atribuit de autoritatea competentă română; b) formularul de expediţie sau de transport, semnat şi ştampilat de către notificator în caseta 22, având număr unic de înregistrare atribuit de autoritatea competentă română. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt necesare în plus faţă de documentele specifice regimului vamal solicitat. (3) Intrarea deşeurilor nepericuloase pe teritoriul României şi tranzitul acestora până la biroul vamal de interior, în vederea importului sau a perfecţionării active, se realizează în conformitate cu prevederile stabilite în cadrul prezentei secţiuni.  +  Articolul 25 (1) Autoritatea vamală verifică, în afara celor menţionate la art. 24 alin. (1), valabilitatea formularului de notificare, conform datelor înscrise în caseta 25 din anexa nr. 2. (2) Dacă autoritatea vamală permite intrarea/ieşirea în/din ţară a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri, în vederea tranzitului frontieră-frontieră, la intrare aceasta semnează şi ştampilează formularul de expediţie sau de transport în caseta 27, coloana intrare, iar la ieşire semnează şi ştampilează aceeaşi casetă în coloana ieşire.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 26Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte: a) netransmiterea de către destinatarul deşeurilor nepericuloase către agenţia pentru protecţia mediului a formularului de expediţie sau de transport, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2); b) introducerea în ţară de către importator a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri nepericuloase fără documentele şi aprobările prevăzute la art. 13 şi 24; c) importul deşeurilor nepericuloase prevăzute în anexa nr. 1, peste limitele capacităţii de procesare a instalaţiilor; d) nerespectarea de către importator a obligaţiei privind returnarea în străinătate a deşeurilor nepericuloase rezultate din perfecţionarea activă a acestora.  +  Articolul 27 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 26 se fac de personalul împuternicit de către: Garda Naţională de Mediu din cadrul Autorităţii Naţionale de Control, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, inclusiv cele prevăzute la art. 28.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 28Editarea formularelor de notificare şi de expediţie sau de transport se face pe format A4 faţă-verso. Pe verso sunt furnizate detalii referitoare la informaţiile cerute pentru completarea casetelor de pe faţa formularului. Aceste formulare se editează în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională şi se pun la dispoziţie celor interesaţi de către autoritatea competentă română.  +  Articolul 29Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 145/1995 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 340/1992 şi stabilirea unor excepţii de la prevederile acestei hotărâri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 martie 1995.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor,apelor şi mediului,Ilie Sârbup. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel BlănculescuBucureşti, 20 februarie 2004.Nr. 228.  +  Anexa 1LISTAdeşeurilor permise la introducere în România în vederea plasării sub regimvamal de import, de perfecţionare activă şi de tranzitDeşeurile incluse în această anexă nu trebuie să conţină compuşi sau preparate chimice sau de altă natură care pot să le confere acestora proprietăţile periculoase prezentate în Anexa nr. IE a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea 426/2001.Cu prefixul "ex" au fost evidenţiate situaţiile în care totalitatea mărfurilor clasificate la un cod tarifar sunt supuse reglementărilor prevăzute în actul normativ numai cele menţionate între paranteze.
  Cod tarifar*1) Denumirea deşeurilor conform tarifului vamal
  ____________*1) Lista de coduri tarifare este în concordanţă cu Legea nr. 608/22.XII.2003    pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal    de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora. Poz. 1. DEŞEURI DE METALE PREŢIOASE ŞI DEŞEURI DE ALIAJE ALE ACESTORA
  7112.91.00 - - De aur sau de metale placate sau dublate cu aur, exclu- zând resturile care conţin alte metale preţioase
  7112.92.00 - - De platină sau de metale placate sau dublate cu platină, excluzând resturile care conţin alte metale preţioase
  7112.99.00 - - Altele
   Poz. 2. DEŞEURI ŞI RESTURI DE FONTĂ ŞI OŢEL
  72.04 7204.10.00 7204.21 7204.21.10 7204.21.90 7204.29.00 7204.30.00 7204.41 7204.41.10 7204.41.91 7204.41.99 7204.49 7204.49.10 7204.49.30 7204.49.90 7204.50.00 Deşeuri şi resturi de fontă, de fier sau de oţel(fier vechi); deşeuri lingotate din fier sau oţel; - Deşeuri şi resturi de fontă - Deşeuri şi resturi de oţeluri aliate - - De oţeluri inoxidabile; - - - Cu un conţinut de nichel de minimum 8% din greutate - - - Altele - - Altele - Deşeuri şi resturi de fier sau de oţel cositorit - Alte deşeuri şi resturi: - - Deşeuri de aşchiere, şpan, deşeuri de măcinare, pilitură şi resturi de ştanţare sau decupare, chiar sub formă de baloturi: - - - Deşeuri de aşchiere, şpan, deşeuri de măcinare, pili- tură - - - Deşeuri de ştanţare sau decupare: - - - - Sub formă de baloturi - - - - Altele - - Altele: - - - Fragmentate - - - Altele: - - - - Sub formă de baloturi - - - - Altele - Deşeuri lingotate
   Poz. 3. DEŞEURI ŞI RESTURI DE METAL NEFEROASE ŞI DEŞEURI ŞI RESTURI DE ALIAJE        ALE ACESTORA
  Cod tarifar*1) Denumirea deşeurilor conform tarifului vamal Material*2)
  7404.00 740400.10 7404.00.91 7404.00.99 Deşeuri şi resturi din cupru: - Din cupru rafinat - Din aliaje de cupru - - Pe bază de cupru - zinc(alamă) - - Altele
  7503.00 7503.00.10 7503.00.90 Deşeuri şi resturi din nichel: - Din nichel nealiat - Din aliaje de nichel
  7602.00 7602.00.11 7602.00.19 7602.00.90 Deşeuri şi resturi din aluminiu: - Deşeuri: - - Deşeuri de aşchiere, şpan, deşeuri de măcinare, pilitură; deşeuri de foi şi de benzi subţiri, colorate, acoperite sau lipite între ele, cu o grosime de maximum 0.2 mm(fără suport) - - Altele(inclusiv rebuturile de fabricaţie) - Resturi
  7802.00.00 Deşeuri şi resturi din plumb
  7902.00.00 Deşeuri şi resturi din zinc
  8002.00.00 Deşeuri şi resturi din staniu
  8101.97.00 - - Deşeuri şi resturi tungsten(wolfram) şi articole din tungsten
  8102.97.00 - - Deşeuri şi resturi molibden şi articole din molibden
  8103.30.00 - Deşeuri şi resturi tantal şi articole din tantal
  8104.20.00 - Deşeuri şi resturi magneziu şi articole din magneziu
  8105.30.00 - Deşeuri şi resturi cobalt şi articole din cobalt
  ex 8106.00.10 - - Bismut sub formă brută; deşeuri şi resturi; pulberi(deşeuri şi resturi din bismut şi din articole din bismut)
  8107.30.00 - Deşeuri şi resturi cadmiu şi articole din cadmiu
  8108.30.00 - Deşeuri şi resturi titan şi articole din titan
  8109.30.00 - Deşeuri şi resturi zirconiu şi articole din zirconiu
  8110.20.00 - Deşeuri şi resturi antimoniu(stibiu) şi articole din antimoniu
  8111.00.19 - Deşeuri şi resturi mangan şi articole din mangan
  8112.13.00 - - Deşeuri şi resturi beriliu şi articole din beriliu
  8112.22.00 - - Deşeuri şi resturi crom şi articole din crom
  8112.30.40 - - Deşeuri şi resturi germaniu şi articole din germaniu
  ex 8112.40.10 - - - Sub formă brută; deşeuri şi res- turi; pulberi (deşeuri şi resturi) vanadiu şi articole din vanadiu
  8113.00.40 - Deşeuri şi resturi metaloceramice şi ar- ticole din metalocera mice
  ____________ *1) Lista de coduri tarifare este în concordanţă cu Legea nr. 608/22.XII.2003    pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal    de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora.*2) Materialul este specificat doar în cazul în care acesta nu rezultă din    denumirea codului tarifar conform tarifului vamal. Poz. 4. CIOBURI DE STICLĂ ŞI ALTE DEŞEURI DE STICLĂ        (Sunt excluse cioburile din sticlă activată)
  7001.00 7001.00.10 7001.00.91 7602.00.99 Cioburi şi alte deşeuri din sticlă; sticlă în masă - Cioburi şi alte deşeuri şi resturi din sticlă - Sticlă în masă; - - Sticlă optică - Altele
   Poz. 5 DEŞEURI DE HÂRTIE ŞI CARTOANE
  4707 4707.10.00 4707.20.00 4707.30 4707.30.10 4707.30.90 4707.90 4707.90.10 4707.90.90 Hârtie sau carton reciclabile (deşeuri şi maculatura): - Hârtii sau carton kraft nealbite sau hârtie sau cartoane ondulate - Alte hârtii sau cartoane obţinute în principal din pastă chimică albită, necolorate în masă - Hârtii sau cartoane obţinute în principal din pastă meca- nică (de exemplu ziare, periodice şi imprimate similare): - - Obţinută din numere vechi de ziare sau nevândute, din reviste, anuare telefonice, broşuri şi imprimate publicitare - - Altele - Altele, inclusiv deşeurile şi maculatura netriate: - - Netriate - - Triate
   Poz. 6. DEŞEURI DE FIRE ŞI FIBRE TEXTILE
  50.03 5003.10.00 5003.90.00 Deşeuri de mătase (inclusiv gogoşi nedepanabile, deşeuri de fire şi destrămătură): - Necardate şi nepieptănate - Altele
  51.03 5103.10 5103.10.10 5103.10.90 5103.20 5103.20.10 5103.20.91 5103.20.99 5103.30.00 Deşeuri de lâna sau de păr fin sau grosier de animale, inclu- siv deşeuri de fire, cu excepţia destrămăturii: - Deşeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale - - Necarbonizate - - Carbonizate - Alte deşeuri de lâna sau de păr fin de animale: - - Deşeuri de fire - - Altele: - - - Necarbonizate - - - Carbonizate - Deşeuri de păr grosier de animale
  52.02 5202.10.00 5102.91.00 5102.99.00 Deşeuri de bumbac (inclusiv deşeuri de fire de bumbac şi des- trămătură): - Deşeuri de fire - Altele: - - Destrămătură - - Altele
  5301.30 5301.30.10 5301.30.90 - Câlţi şi deşeuri din în: - - Câlţi - - Deşeuri de în
  ex5302.90.00 - - Altele (Câlţi sau deşeuri de cânepă (Cannabis sativa L.), inclusiv deşeuri de fire şi destrămătură)
  ex5303.90.00 - - Altele (Câlţi sau deşeuri din fibre de iută şi alte fibre textile liberiene, inclusiv deşeuri de fire şi destrămătură)
  ex5304.90.00 - - Altele (Câlţi şi deşeuri din sisal şi alte fibre textile din genul "Agave", inclusiv deşeuri de fire şi destrămătură)
  ex5305.19.00 - - - Altele (Câlţi şi deşeuri din fibre de nucă de cocos, inclusiv deşeuri de fire şi destrămătură)
  ex5305.29.00 - - - Altele (Câlţi şi deşeuri din fibre de abaca (cânepă de Manila sau "Musa textilis Nee"), inclusiv deşeuri de fire şi destrămătură)
  ex5305.90.00 - - Altele (Câlţi şi deşeuri din ramie sau alte fibre textile vegetale neincluse la altă poziţie, inclusiv deşeuri de fire şi destrămătură)
  55.05 5505.10 5505.10.10 5505.10.30 5505.10.50 5505.10.70 5505.10.90 5505.20.00 Deşeuri din fibre sintetice sau artificiale (inclusiv pieptă- nătură, deşeuri de fire şi destrămătură): - Din fibre sintetice - - Din nailon sau din alte poliamide - - Din poliesteri - - Acrilice sau modacrilice - - Din polipropilenă - - Altele - Din fibre artificiale
  63.10 6310.10 6310.10.10 6310.10.30 6310.10.90 6310.90.00 Cârpe, zdrenţe, sfori, frânghii şi funii din materiale textile sub formă de deşeuri sau de articole uzate: - Triate: - - Din lână, păr fin sau gros de animale - - Din în sau bumbac - - Din alte materiale textile - Altele
   Poz. 7. DEŞEURI PROVENITE DE LA OPERAŢII DE TĂBĂCIRE, BLĂNĂRIE ŞI DE LA         FOLOSIREA PIEILOR
  ex0502.10.00 - - Păr de porc sau de mistreţ şi deşeuri din păr de porc sau de mistreţ (deşeuri din păr de porc sau de mistreţ)
  ex0502.90.00 - - Altele (deşeuri din păr de bursuc şi alte tipuri de păr pentru perii şi articole similare
  ex0503.00.00 - Păr de cal şi deşeuri din păr de cal aranjat sau nu în stra- turi, cu sau fără suport (deşeuri din păr de cal)
   Poz. 9. DEŞEURI DE TUTUN
  2401.30.00 - Deşeuri de tutun
   +  Anexa 2FORMULAR DE NOTIFICARE ┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐ │1. Notificator │3. Notificare │ Numărul notificării│ │ (nume, adresa) │ privind (1): │ │ │ şi nr. de inre- │ └────────────────────┤ │ gistrare unde │A (i) Un singur _ │ │ este cazul │ transport/expediţie │_│ │ │ │ _ │ │ │ (îi)Notificare generală │_│ │ │ │ │ │ │ Mai multe trans- │ │Tel: fax: │ porturi/expediţii │ │ │ _ │ │ │B Operaţiuni de valorificare │_│ │ │Persoana de │C Valorificare în instalaţii _ │ │ legatură: │ autorizate da │_│ │ │ │ _ │ │ │ nu │_│ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┬──────────────────────┤ │2. Destinatar (nume, │4. Numărul total de │5. Cantitatea totală │ │ adresa) şi nr. de în- │ transporturi pla- │ planificată*) │ │ registrare unde este │ nificate │ │ │ cazul: │ │ kg │ │ │ │ ------------ │ │ │ │ litri │ │Tel: fax: │ │ │ │ │ │*) autorităţile compe-│ │Persoana de legatură: │ │ tente solicită can-│ │ │ │ titatea în kg │ │ ├────────────────────────┼──────────────────────┤ │ │6. Primul transport │Ultimul transport │ ├─────────────────────────┤ nu înainte de: │nu după: │ │7. Transportator(i)*) ├────────────────────────┴──────────────────────┤ │ (nume, adresa) şi │8. Instalaţii (facilităţi) de valorificare │ │ număr de înregistrare │ (nume, amplasament, adresa): │ │ unde este cazul: │ │ │ │ │ │ │Tel: fax: │ │ │ │ │ │Nr. de înregistrare, unde este cazul: │ │ │ │ │ │ │ │Tel: fax: │Limita valabilităţii autorizaţiei: │ │ │Persoana de legatură: │ │ │ │ │Persoana de legatură: │ │ │ │ │ │ │ │ │*) ataşaţi o listă dacă │ │ │ sunt mai mulţi │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ │10. Generator/producător │9. Număr de cod al operaţiunii de valorifi- │ │ de deşeuri(nume şi │ care (2): │ │ adresa): │ şi tehnologia folosită:*) │ │ │ *) ataşaţi, dacă este necesar, detalii │ │ │ │ │Tel: fax: │ │ │Persoana de legatură: │ │ │ │ │ │Procesul din care s-au │ │ │generat deşeurile ├─────────────────────────┬─────────────────────┤ │ │11. Modalităţi de trans- │12. Tipuri de amba- │ │*) (ataşaţi, dacă este │ port (2): │ lare (2): │ │ necesar, detalii) │ ├─────────────────────┤ ├─────────────────────────┤ │14. Caracteristici │ │13. Denumirea deşeurilor:│ │ fizice (2): │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┴─────────────────────────┼─────────────────────┤ │15. Codul de identificare al │17. Numărul Y │ │ deşeurilor conform Anexei nr. 1 ├─────────────────────┤ │ │18. Numărul H (2): │ │ sau: │ │ │ │ │ │Codul în statul expor- Codul Internaţional de │ │ │ tator/expeditor: Identificare al Deşe- │ │ │ urilor (IWIC) │ │ │Codul în statul impor- Codul din Catalogul Eu-│ │ │tator/destinatar: ropean al Deşeurilor │ │ │ (EWC) │ │ │Codul vamal (sistem Altele (specificaţi) │ │ │armonizat HS) │ │ ├───────────────────────────────────┬───────────────┴─────────────────────┤ │16. Clasificarea │19. Numărul de Clasa ONU (2): │ │ OECD (1): │ identificare │ │ _ _ │ al ONU │ │ galben │_│ roşu │_│ şi numărul: │ │ │ │ │ │ _ │ │ │ altele*) │_│ *) ataşaţi detalii│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤ │20. Statele implicate (2), numerele de cod ale autorităţilor competente │ │ (unde este cazul) şi punctele de frontieră de intrare şi ieşire: │ │ │ │ │ │Statul expor- │ Statele │Statul importator/ │ │tator/expeditor │ tranzitate │ destinatar │ ├────────────────┼───────────┬───────────┬──────────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┴────────┬──┴───────────┴──────────┴─────────────────────┤ │21. Birouri vamale │23. Declaraţia notificatorului: │ │ de intrare şi/sau │ │ │ iesire │ Declar pe propria raspundere că datele şi în- │ │ │ formaţiile de mai sus sunt complete şi corec- │ │ │ te. Declar,de asemenea, că imi asum obliga- │ │Intrare: │ ţiile contractuale scrise stabilite conform │ │ │ legii şi că asigurarea sau garanţia financiară│ │ ┌─────────────┤ depusă sunt în masură să acopere transportul │ │Ieşire: │22. │ peste frontieră al deşeurilor. │ │ │Număr anexe │ │ │ │ataşate │ Nume: Semnatura: │ │ │ │ Data: │ ├───────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────┤ │ Pentru utilizare de către autorităţile competente│ ├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ │24. Se completează de către statul │25. Autorizarea (acceptul, permisiu-│ │importator/destinatar şi de statul │ nea) pentru transportul deşeuri-│ │de tranzit (pentru Părţi ale Conven-│ lor peste frontieră acordat de │ │ţiei de la Basel) │ autoritatea competentă a ...... │ │ │ (numele ţării) │ │ │ │ │ Notificare primită │ emis pe data de: │ │ pe data de: │ │ │ │ Numele autorităţii competente, sem-│ │ │ nătura şi/sau stampila │ │ │ │ │ │ │ │ Numele autorităţii competente, │ Autorizarea expira pe data de: │ │ semnatura şi/sau stampila │ _ _ │ │ │Condiţii specifice(1) nu │_│ da│_│*)│ │ │ │ │ │ *) vezi caseta 26 de pe verso │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘  (1) Se bifeaza cu X în casetele corespunzătoare  (2) A se vedea codurile de pe versoLista abrevierilor utilizate în formularul de notificareOperaţiuni de valorificare (caseta 9)R1 Utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energieiR2 Recuperarea sau regenerarea solvenţilorR3 Reciclarea/recuperarea substanţelor organice care nu sunt atilizate ca solvenţiR4 Reciclarea sau recuperarea metalelor şi compuşilor metaliciR5 Reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganiceR6 Regenerarea acizilor sau a bazelorR7 Valorificarea produselor folosite la captarea poluanţilorR8 Valorificarea produselor din catalizatoriR9 Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestoraR10 Împrăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie ecologică,inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare biologicăR11 Utilizarea deşeurilor obţinute în urma oricărei operaţiuni menţionate la puncteleR1-R11R12 Schimb de deşeuri între deţinători pentru a putea fi supuse uneia dintreoperaţiunile menţionate la punctele R1-R11R13 Stocarea de deşeuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate laR1-R12, exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere.NOTĂ: Operaţiunile de depozitare nu sunt relevante pentru sistemul de control al OECD───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────── Modalităţi de Tipuri de │ Clasa ONU şi numărul H  transport ambalare │ (casetele 18 şi 19)  (caseta 11) (caseta 12) │R = şosea 1. Bidon │ONU H Denumire (etichetare)T = cale ferată 2. Butoi de lemn │ 1 H1 ExploziveS = pe mare 3. Canistră │ 3 H3 Lichide inflamabileA = aeriană 4. Cutie │ 4.1 H4.1 Solide inflamabileW = ape inte- 5. Sac │ 4.2 H4.2 Substanţe sau deşeuri care    rioare │ se pot aprinde spontan                 6. Ambalaj compozit │ 4.3 H4.3 Substanţe sau deşeuri care                                       │ în contact cu apa emit                                       │ gaze inflamabile                 7. Recipient sub │ 5.1 H5.1 Oxidanţi                    presiune │                 8. Vrac │ 5.2 H5.2 Peroxizi organici                 9. Altele(specificaţi)│ 6.1 H6.1 Otrăvuri (acute)───────────────────────────────────────┤ 6.2 H6.2 Substanţe infecţioase Caracteristici fizice (caseta 14) │ 8 H8 Corozivi1. Pulverulent/ 5. Lichid │ 9 H10 Eliberate de gaze toxice   pulbere │ în contact cu aerul sau2. Solid 6. Gazos │ apa3. Vâscos/pastă 7. Altele │ 9 H11 Toxice4. Nămol (specificaţi) │ 9 H12 Ecotoxice                                       │ 9 H13 Capabile, prin orice mij-                                       │ loc, după evacuare, să                                       │ formeze alte materiale                                       │ care posedă oricare din                                       │ caracteristicile enumerate                                       │ mai sus───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────Codurile ţărilor din OECD (caseta 20)Australia: AU Finlanda: FI Irlanda: IEAustria: AT Franţa: FR Italia: ITBelgia: BE Germania: DE Japonia: JPCanada: CA Grecia: GR Luxemburg: LUDanemarca: DK Islanda: IS Mexic: MXOlanda: NL Suedia: SENoua Zeelandă: NZ Elveţia: CHNorvegia: NO Turcia: TRPortugalia: PT Marea Britanie: GBSpania: ES S.U.A.: USPentru alte state se vor folosi abrevierile din standardul ISO 316626. Condiţii specifice pentru aprobarea deplasării  +  Anexa 3
                     FORMULAR DE EXPEDIŢIE SAU DE TRANSPORT
  ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐│1. Notificator (nume, │3. Numărul corespunzător │4. Numărul în serie ││ adresa) şi numărul de │ formularului de notifi-│ al transportului: ││ înregistrare │ care │ ││ unde este cazul: ├─────────────────────────┴────────────────────────┤│ │8. Instalaţiile (facilităţile) de valorificare ││ tel: fax: │ (nume, amplasament, adresa): ││ │ ││ Persoana de legatură: │ tel: fax: ││ │ Nr. de înregistrare unde este cazul: ││ │ Limita valabilităţii autorizaţiei: │├─────────────────────────┤ Persoana de legatură: ││2. Destinatar (nume, ├──────────────────────────────────────────────────┤│ adresa) şi numărul de │9. Nr. de cod al operaţiunii de valorificare (2): ││ înregistrare │ şi tehnologia utilizată: ││ unde este cazul: │ ││ │ ││ tel: fax: │ ││ │ ││ Persoana de legatură │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────┬──────────────────────┤│5. Primul transportator │6. Al doilea transpor- │7. Ultimul transpor- ││ (nume, adresa): │ tator (nume, adresa) (3):│ tator (nume, adresa)││ │ │ ││ │ │ ││ Nr. de înregistrare: │ Nr. de înregistrare: │ Nr. de înregistrare: ││ (unde este cazul) │ (unde este cazul) │ (unde este cazul) ││ │ │ ││ tel: fax: │ tel: fax: │ tel: fax: ││ │ │ ││ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│10.Tipul mijloacelor de │11. Tipul mijloacelor de │12. Tipul mijloacelor ││ transport │ transport │ de transport ││ │ │ ││ │ │ ││ Data efectuării trans-│ Data efectuării trans- │ Data efectuării ││ portului: │ portului: │ transportului: ││ │ │ ││ Semnătura reprezentan-│ Semnătura reprezentan- │ Semnătura reprezen- ││ tului transportato- │ tului transportatorului │ tantului transporta-││ rului: │ │ torului │├─────────────────────────┴───────────────────────────┼──────────────────────┤│13. Denumirea deşeului: │14. Caracteristici ││ │ fizice (2): │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤│15. Codul de identificare al deşeului conform │17. Cantitatea prezen-││ Anexei nr. 1 │ tă*) ││ sau: │ ││ │ kg ││Codul în statul expor- Codul Internaţional de Iden-│ ││ tator/expeditor tificare a Deşeurilor (IWIC)│ litri ││Codul în statul impor- Codul în Catalogul European │ ││ tator/destinatar al Deşeurilor (EWC) │*) autorităţile compe-││Codul vamal (Sistemul Altele (specificaţi): │ tente solicită can-││ armonizat HS) │ titatea în kg ││ │ ││ ├──────────────────────┤│ │18. Număr de containe-││ │ re: │├──────────────────────────────────┬──────────────────┴──────────────────────┤│16. Clasificarea OECD (1): │19. Numărul de identi- clasa ONU: ││ │ ficare ONU: ││ galben roşu şi numărul: │ ││ altele*) │ ││*) ataşaţi detalii │ │├──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│20. Cerinţe speciale de mani- │22. Declaraţia notificatorului: ││ pulare: │ ││ │ Declar pe propria raspundere că datele││ │ de mai sus sunt complete şi corecte. ││ │ Declar de asemenea, că imi asum obli- ││ │ gaţiile contractuale scrise stabilite ││ │ conform legii şi că asigurarea sau ││ │ garanţia financiară depusă sunt în mă-│├──────────────────────────────────┤ sură să acopere transportul peste ││21. Data curentă a transportului │ frontieră a deşeurilor şi că s-au ob- ││ │ ţinut toate autorizările necesare de ││ │ la autorităţile competente implicate ││ │ ││ │ Nume: Semnătura: ││ │ Data: ││ │ │├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Se completează de către destinatar/reprezentantul instalaţiei ││ de valorificare │├────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│23. Încărcătura primită de către destinatar │25. Declar că valorificarea de-││ (în cazul în care nu este reprezentantul │ şeurilor descrise anterior ││ instalaţiei de valorificare) │ este completă ││ │ ││ acceptată │ ││ Cantitatea kg litri respinsă*) │ ││ primită │ ││ │ Data: ││ │ ││ Data: Nume: Semnătura: │ ││ │ Numele: ││*) a se contacta imediat autorităţile │ ││ competente │ │├────────────────────────────────────────────┤ ││24. Încărcătura recepţionată la instalaţia │ ││ de valorificare │ ││ acceptată │ ││ │ ││ Cantitate kg litri │ ││ recepţionată: respinsă*)│ ││ │ ││ │ ││ Data: Nume: Semnătura: │ ││ │ ││ │ ││Metoda de valorificare │ ││ │ ││ │ ││*) a se contacta imediat autorităţile com- │ ││ petente │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘  (1) Se bifează cu X căsuţele corespunzătoare;  (2) A se vedea codurile de pe verso;  (3) Dacă sunt mai mult de trei transportatori ataşaţi informaţiile      cerute la rubricile 6 şi 11Lista abrevierilor utilizate în formularul de expediţie/de transportOperaţiuni de valorificare (caseta 9)R1 Utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energieiR2 Recuperarea sau regenerarea solvenţilorR3 Reciclarea/recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţiR4 Reciclarea sau recuperarea metalelor şi compuşilor metaliciR5 Reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganiceR6 Regenerarea acizilor sau a bazelorR7 Valorificarea produselor folosite la captarea poluanţilorR8 Valorificarea produselor din catalizatoriR9 Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestoraR10 Împrăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie ecologică,inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare biologicăR11 Utilizarea deşeurilor obţinute în urma oricărei operaţiuni menţionate la puncteleR1-R10R12 Schimb de deşeuri între deţinători pentru a putea fi supuse uneia dintreoperaţiunile menţionate la R1-R12R13 Stocarea de deşeuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate laR1-R12, Exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere.Caracteristici fizice (caseta 14)1. Pulverulent/pulbere 5. Lichid2. Solid 6. Gazos3. Vâscos/pastă 7. Altele (specificaţi)4. NâmolCodul ţărilor din OECD (casetele 26-27-28)Australia: AU Finlanda: FI Irlanda: IEAustria: AT Franţa: FR Italia: ITBelgia: BE Germania: DE Japonia: JPCanada: CA Grecia: GR Luxemburg: LUDanemarca: DK Islanda: IS Mexic: MXOlanda: NL Suedia: SENoua Zeelandă: NZ Elveţia: CHNorvegia: NO Turcia: TRPortugalia: PT Marea Britanie: GBSpania: ES S.U.A.: USPentru alte state se vor folosi abrevierile din standardul ISO 3166┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se utilizează birourile vamale │├─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤│26. Statul expor-│ 27. Ştampilele birourilor vamale ale statelor de tranzit ││tator/expeditor ├──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │ Numele statului (1): │ Numele statului (1): ││Biroul vamal de ├──────────────┬───────────────┼─────────────┬───────────────┤│ieşire │ Intrare │ Ieşire │ Intrare │ Ieşire ││ │ │ │ │ ││Deşeul prezentat │ │ │ │ ││anterior a pără- │ │ │ │ ││sit statul: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Ştampila: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Semnătura: │ │ │ │ │├─────────────────┼──────────────┴───────────────┼─────────────┴───────────────┤│28. Statul impor-│ Numele statului (1): │ Numele statului (1): ││tator/destinatar ├──────────────┬───────────────┼─────────────┬───────────────┤│ │ Intrare │ Ieşire │ Intrare │ Ieşire ││Deşeul prezentat │ │ │ │ ││anterior a intrat│ │ │ │ ││în statul: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Ştampila: │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││Semnătura: │ │ │ │ │└─────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘    (1) A se vedea codurile statelor menţionate
   +  Anexa 4NORMA 20/02/2004