HOTĂRÂRE nr. 452 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 22 august 1994  În temeiul prevederilor art.115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Transporturilor este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului şi este autoritatea de stat în domeniul transporturilor.Ministerul Transporturilor coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii: a) În domeniul autorităţii de stat: (1) exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a carei autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate; (2) stabileşte norme obligatorii de siguranţă a navigaţiei şi circulaţiei în transporturi şi controlează respectarea acestora; (3) exercita controlul de stat privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor; (4) reprezintă autoritatea de registru pentru toate sistemele şi mijloacele de transport; (5) autorizează şi acorda licenţa agenţilor economici pentru efectuarea transporturilor de marfa şi de călători pe căile de comunicaţii, pentru lucrările ce se executa la acestea, precum şi la porturi, aeroporturi şi staţii de cale ferată; (6) acorda navelor comerciale dreptul de arborare şi schimbare a pavilionului românesc; (7) autorizează intrarea în şi plecarea din porturi a navelor şi a altor mijloace plutitoare, precum şi survolarile, aterizarile şi decolarile de aeronave în spaţiul aerian şi pe aeroporturile din România; (8) autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi executa controlul acestei activităţi, iar pentru transporturile speciale, strategice, cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale şi în conformitate cu dispoziţiile acestuia; (9) asigura atestarea, brevetarea, licentierea şi autorizarea personalului navigant, de dirijare şi de sol, precum şi a celui din domeniul operarii portuare, certificarea şi înmatricularea navelor şi aeronavelor civile; (10) autorizează activitatea porturilor şi terenurilor de aeronautica civilă, asigura autorizarea funcţionarii agenţilor economici în perimetrul infrastructurilor de transport şi al zonelor libere, precum şi pentru activităţile de pilotaj, căutare şi salvare; avizează lucrările de investiţii pe terenurile cu restricţii aeronautice; (11) stabileşte zonele din marea teritorială, căile navigabile interioare şi porturile în care pilotajul navelor este obligatoriu; (12) reglementează şi controlează, conform legii, navigaţia în apele naţionale, precum şi circulaţia aeronavelor civile în spaţiul aerian al României, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale; (13) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate. b) Alte atribuţii specifice: (1) stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice, obligatorii de proiectare, construcţii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, drumurilor autostrăzilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor şi staţiilor de cale ferată şi metrou, astfel încât acestea sa corespundă şi pentru nevoile de apărare; asigura supravegherea aplicării acestor norme şi autorizează agenţii economici să efectueze astfel de activităţi; (2) stabileşte, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, cu Ministerul de Interne, potrivit reglementărilor interne şi internaţionale, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, căutare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vietilor omeneşti; (3) asigura buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi situaţiilor de pericol pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat ; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită; (4) aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene; (5) reglementează, controlează şi asigura, conform legii şi specificului activităţii din transporturi, asistenţa medicală, inclusiv cea psihologică, precum şi asistenţa medicală de urgenta la bordul navelor, în porturi, aeroporturi şi staţii de cale ferată; (6) asigura funcţionarea şi dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de transport public şi complementaritatea modurilor şi sistemelor de transport, pe baza reglementărilor interne şi internaţionale; (7) controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale; (8) reprezintă România în organismele internaţionale ca autorităţile de stat pentru fiecare mod de transport; (9) elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale.  +  Articolul 3 (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. Agenţia Zonelor Libere este organizată la nivel de direcţie generală, iar inspectoratele, la nivel de direcţii. (2) Structura organizatorică a Ministerului Transporturilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului transporturilor se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute laart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 350, exclusiv demnitarii. (4) Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurata de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat şi ale compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 4 (1) Unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Transporturilor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului.  +  Articolul 5Reţeaua medicală a Ministerului Transporturilor asigura asistenţa medicală şi sanitară pentru întregul personal, inclusiv pensionării din transporturi şi telecomunicaţii  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Transporturilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 7 (1) Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 8 (1) Pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, Ministerul Transporturilor are în dotare un parc auto, normal conform reglementărilor în vigoare. (2) Pentru activităţile de inspecţie şi control care se desfăşoară pe întreg teritoriul tarii, Ministerul Transporturilor are în dotare un parc auto propriu de 7 autoturisme.  +  Articolul 9Anexele nr. 1, şi 2 fac parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10(1)Hotărârea Guvernului nr. 798/1992, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu excepţia alin. (3) alart. 9, completat prin Hotărârea Guvernului nr. 202/1994, se abroga, iarHotărârea Guvernului nr. 405/1993privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române se modifica în mod corespunzător. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoarea a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de stat, ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi: 350    (exclusiv demnitarii)    MINISTERUL TRANSPORTURILOR                               ┌──────────────┐                               │ MINISTRU │                               └──────┬───────┘                                      │ ┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │ CONSILIERI ├────────────┼───────────┤ DIRECŢIA JURIDICĂ │ └───────────────────────┘ │ │ ŞI CONTENCIOS │                                      │ └───────────────────────┘ ┌───────────────────────┐ │ │CONTROLUL MINISTRULUI*)├────────────┤ └───────────────────────┘ │ ┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │ DIRECŢIA GENERALĂ ├────────────┼───────────┤ CONTROLUL FINANCIAR │ │ DE STRATEGIE, │ │ │ PROPRIU │ │ MANAGEMENT ŞI RESURSE │ │ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘ │           ┌──────────────────────────┼──────────────────────────┐┌──────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐│ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │└┬───────────────────┘ └┬───────────────────┘ └┬───────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ ├─┤ ECONOMICĂ ŞI │ ├─┤ A │ ├─┤ DE TRANSPORTURI │ │ │RELAŢII BUGETARE │ │ │INFRASTRUCTURILOR│ │ │ TERESTRE │ │ └─────────────────┘ │ │ TERESTRE │ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ ┌─────────────────┐ │ │ DIRECŢIA │ ├─┤ DE ACORDURI ŞI │ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ ├─┤ PORTURILOR ŞI │ │ │ CONVENŢII │ ├─┤ A DUNĂRII ŞI │ │ │ NAVIGAŢIEI │ │ │ INTERNAŢIONALE │ │ │ CANALELOR │ │ │ MARITIME │ │ └─────────────────┘ │ │ NAVIGABILE │ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ ┌─────────────────┐ ├─┤DIRECŢIA GENERALĂ│ ├─┤ MEDICALĂ ŞI │ │ │ DIRECŢIA │ │ │A AVIAŢIEI CIVILE│ │ │ASISTENŢĂ SOCIALĂ│ └─┤AEROPORTURILOR ŞI│ │ └─────────────────┘ │ └─────────────────┘ │TRAFICULUI AERIAN│ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ └─────────────────┘ └─┤ AGENŢIA ZONELOR │ ├─┤ INSPECTORATUL │ │ LIBERE │ │ │ FEROVIAR │ └─────────────────┘ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ ├─┤ INSPECTORATUL │ │ │NAVIGAŢIEI CIVILE│ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ ├─┤ INSPECTORATUL │ │ │ RUTIER │ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ ├─┤ INSPECTORATUL │ │ │ AVIAŢIEI CIVILE │ │ └─────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ └─┤ SERVICIUL │   │PROBLEME SPECIALE│   └─────────────────┘*) Se organizează ca direcţie  +  Anexa 2UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţareLocalitatea
    0123
    1.Aeroclubul RomânieiBugetul de statBucureşti
    2.Căpitănia Zonală ConstanţaBugetul de statConstanţa
    3.Căpitănia Zonală GalaţiBugetul de statGalaţi
    4.Căpitănia Zonală GiurgiuBugetul de statGiurgiu
    5.Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu SeverinBugetul de statDrobeta-Turnu Severin
    6.Căpitănia Zonală TulceaBugetul de statTulcea
    7.Grupul de Intervenţii şi Salvare NavalăBugetul de statConstanţa
     
    Unităţile de la nr. crt. 1-7 pot utiliza un număr maxim de 1.880 posturi.
           
    8.Spitalul nr. 1 Căi Ferate "Witting" BucureştiBugetul de statBucureşti
    9.Spitalul nr. 2 Căi Ferate BucureştiBugetul de statBucureşti
    10.Spitalul Căi Ferate IaşiBugetul de statIaşi
    11.Spitalul Căi Ferate ClujBugetul de statCluj
    12.Spitalul Căi Ferate TimişoaraBugetul de statTimişoara
    13.Spitalul Căi Ferate PloieştiBugetul de statPloieşti
    14.Spitalul Căi Ferate GalaţiBugetul de statGalaţi
    15.Spitalul Căi Ferate ConstanţaBugetul de statConstanţa
    16.Spitalul Căi Ferate BraşovBugetul de statBraşov
    17.Spitalul Căi Ferate PaşcaniBugetul de statPaşcani
    18.Spitalul Căi Ferate SimeriaBugetul de statSimeria
    19.Spitalul Căi Ferate OradeaBugetul de statOradea
    20.Spitalul Căi Ferate CraiovaBugetul de statCraiova
    21.Spitalul Căi Ferate SibiuBugetul de statSibiu
    22.Spitalul Căi Ferate Drobeta-Turnu SeverinBugetul de statDrobeta-Turnu Severin
    23.Centrul de Medicină Preventivă BucureştiBugetul de statBucureşti
    24.Centrul de Medicină Preventivă ClujBugetul de statCluj-Napoca
    25.Centrul de Medicină Preventivă ConstanţaBugetul de statConstanţa
    26.Centrul de Medicină Preventivă BraşovBugetul de statBraşov
    27.Centrul de Medicină Preventivă GalaţiBugetul de statGalaţi
    28.Centrul de Medicină Preventivă IaşiBugetul de statIaşi
    29.Centrul de Medicină Preventivă TimişoaraBugetul de statTimişoara
    30.Centrul de Medicină Preventivă CraiovaBugetul de statCraiova
     
    Unităţile de la nr. crt. 8-30 pot utiliza un număr maxim de 6.751 posturi.
           
    31.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă BucureştiExtrabugetarăBucureşti
    32.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuară ConstanţaExtrabugetarăConstanţa
    33.Centrul de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluvială GalaţiExtrabugetarăGalaţi
    34.Oficiul Rutier Central - Servicii rutiere judeţene ca servicii publice descentralizateExtrabugetarăBucureşti
     
    Regii autonome
         
    35.Administraţia Portului Constanţa - R.A.Constanţa
    36.Administraţia Porturilor Dunării Maritime - R.A. GalaţiGalaţi
    37.Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa - R.A.Constanţa
    38.Radionav Constanţa - R.A.Constanţa
    39.Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi - R.A.Galaţi
    40.Registrul Naval Român - R.A.Bucureşti
    41.Administraţia Porturilor Dunării Fluviale GiurgiuGiurgiu
    42.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R.Bucureşti
    43.Regia de Exploatare a Metroului "Metrorex" BucureştiBucureşti
    44.Registrul Feroviar Român - REFERBucureşti
    45.Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian "Romatsa" - R.A.Bucureşti
    46.Aeroportul Arad - R.A.Arad
    47.Aeroportul Bacău - R.A.Bacău
    48.Aeroportul Baia Mare - R.A.Baia Mare
    49.Aeroportul Bucureşti-Băneasa - R.A.Bucureşti
    50.Aeroportul Cluj-Napoca - R.A.Cluj-Napoca
    51.Aeroportul Caransebeş - R.A.Caransebeş
    52.Aeroportul Craiova - R.A.Craiova
    53.Aeroportul Internaţional Constanţa "Mihail Kogălniceanu" - R.A.Constanţa
    54.Aeroportul Iaşi - R.A.Iaşi
    55.Aeroportul Oradea - R.A.Oradea
    56.Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni - R.A.Bucureşti
    57.Aeroportul Satu Mare - R.A.Satu Mare
    58.Aeroportul Internaţional Timişoara - R.A.Timişoara
    59.Aeroportul Suceava - R.A.Suceava
    60.Aeroportul Sibiu - R.A.Sibiu
    61.Aeroportul Târgu Mureş - R.A.Târgu Mureş
    62.Aeroportul Tulcea - R.A.Tulcea
    63.Autoritatea Aeronautică Civilă RomânăBucureşti
    64.Administraţia Naţională a Drumurilor din RomâniaBucureşti
    65.Registrul Auto Roman - R.A.Bucureşti
    66.Administraţia Zonei Libere SulinaSulina
    67.Administraţia Zonei Libere Constanţa-SudConstanţa
    68.Administraţia Zonei Libere BrăilaBrăila
    69.Administraţia Zonei Libere GalaţiGalaţi
  ---------