DECRET nr. 277 din 25 iulie 1979privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 26 iulie 1979  În scopul utilizării rationale a autovehiculelor din dotarea unităţilor socialiste, a autoturismelor proprietate de stat, a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti şi a celor proprietate personală, precum şi pentru reducerea consumului de carburanţi şi asigurarea unei corelari corespunzătoare a preţurilor la benzine, motorine şi combustibili lichizi şi a tarifelor la unele servicii cu creşterea preţurilor la petrol şi produse petroliere pe plan mondial, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Normarea şi utilizarea parcului de autoturisme  +  Articolul 1Toate autoturismele proprietate de stat, a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti se organizează în parc comun şi nu pot fi folosite decît în interesul serviciului, în condiţiile prevăzute de prezentul decret.Pe data de 26 iulie 1979 se reduce în medie cu 50% parcul de autoturisme din dotarea ministerelor, celorlalte organe centrale de stat, organizaţiilor cooperatiste şi altor organizaţii obşteşti, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi al unităţilor subordonate acestora.Numărul maxim de autoturisme din parcul comun propriu şi al unităţilor subordonate este prevăzut în anexa nr. 1*.Miniştrii, miniştrii secretari de stat şi asimilaţii acestora, precum şi preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pot folosi cu prioritate un autoturism din parcul comun al instituţiei în interesul serviciului, precum şi pentru deplasarea la şi de la domiciliu. Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 2Criteriile pentru dotarea cu autoturisme a unităţilor nou înfiinţate sînt cele prevăzute în anexa nr. 2*. Aprobarea pentru fiecare unitate a numărului de autoturisme se da prin actul de înfiinţare, potrivit legii. Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 3Numărul de autoturisme pentru transportul cu taxiuri în municipii şi oraşe se reduce în medie cu 50% pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 3*.Deplasarea autoturismelor şi a autofurgonetelor Getax în afară localităţilor pe care le deservesc se poate face numai pe distanţe de maximum 10 km. Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 4Cooperativele agricole de producţie pot avea în dotare un autoturism sau un autoturism de teren. Cota maxima de benzina şi regimul de folosire sînt cele prevăzute pentru autovehiculele din dotarea întreprinderilor agricole de stat. Autoturismele devenite disponibile se radiază din circulaţie şi se valorifica în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5Cotele de benzina pentru autoturismele proprietate de stat, a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti se reduc în medie cu 50%.Consumul maxim lunar de benzina pentru toate autoturismele din dotarea ministerelor, celorlalte organe centrale de stat, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti ori a altor persoane juridice, este cel prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Toţi conducătorii auto sînt obligaţi să respecte viteza economică de deplasare pentru fiecare tip de autovehicul, potrivit prevederilor din anexa nr. 5.  +  Articolul 7Autoturismele din dotarea unităţilor socialiste de stat, a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti ori a altor persoane juridice se pot deplasa numai în cadrul judeţului în care sînt înmatriculate.Miniştrii, miniştrii secretari de stat şi primii adjuncţi ai ministrilor de la ministerele economice se pot deplasa cu autoturismele din parcul comun pe o distanta de maximum 200 km, iar miniştrii, miniştrii secretari de stat, primii adjuncţi ai ministrilor şi asimilaţii acestora de la celelalte ministere şi organe centrale, pe o distanta de maximum 150 km.Preşedinţii comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare şi celelalte cadre din conducerea organelor locale se pot deplasa cu autoturisme din parcul comun numai pe raza judeţului.  +  Articolul 8Autoturismele cu consum mai mare de 11 litri la 100 km din dotarea ministerelor, altor organe centrale sau locale, de stat sau obşteşti, şi a unităţilor subordonate acestora se înlocuiesc cu autoturisme cu consum de benzina sub 11 litri la 100 km.Se interzice importul, precum şi aducerea în ţara de către cetăţenii români a autoturismelor cu consum de benzina mai mare de 11 litri la 100 km.Autoturismele care, datorită gradului avansat de uzura, nu mai pot fi menţinute în circulaţie sau reparate în vederea valorificării vor fi casate de unităţile deţinătoare în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 9Autoturismele din parcul existent care depăşesc numărul maxim prevăzut în anexele nr. 1 şi 3 sau care au un consum de benzina mai mare de 11 litri la 100 km vor fi radiate din circulaţie, conservate şi depozitate în condiţii corespunzătoare la unităţile deţinătoare.În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor transmite listele cu autoturismele devenite disponibile la Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe.Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va prezenta în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret propuneri de valorificare a autoturismelor devenite disponibile potrivit alin. 1.  +  Articolul 10Se interzice circulaţia cu autoturismele proprietate de stat sau obsteasca în zilele de sîmbăta după terminarea programului de muncă, duminica şi în celelalte zile nelucrătoare.Pentru nevoile curente ale activităţii ministerelor, celorlalte organe centrale şi a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor economice subordonate, cu activitate de producţie permanenta, se poate folosi în interes de serviciu un autoturism din parcul comun şi în zilele de sîmbăta, duminica şi celelalte zile nelucrătoare.Unităţile economice cu activitate productiva permanenta care pot folosi un autoturism în condiţiile alin. 2 se stabilesc de ministerul sau organul central ori local ierarhic superior.  +  Articolul 11În zilele de duminica şi celelalte zile nelucrătoare, persoanele fizice pot folosi autovehiculele proprietate personală alternativ, în raport cu numărul de înmatriculare, cu soţ sau fără soţ, al autoturismului. Începînd cu duminica 29 iulie 1979 vor putea circula autoturismele cu număr de înmatriculare cu soţ.  +  Articolul 12Folosirea autoturismelor proprietate de stat sau obsteasca în interes personal sau de către alte persoane decît cele autorizate atrage, pe lîngă alte sancţiuni prevăzute de lege, şi suspendarea dreptului de folosinţă pe o perioadă de 1-3 luni sau, în caz de repetare, ridicarea dreptului de folosinţă a masinii.  +  Articolul 13Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru organizarea circulaţiei autovehiculelor pe arterele majore ale localităţilor, în scopul asigurării unor trasee de circulaţie optimizate, cu un număr minim de opriri sau ocoliri şi reducerii consumului de combustibil.În zonele centrale ale localităţilor se va organiza cu precădere circulaţia pietonala în vederea eliminării traficului auto intens şi reducerii poluarii.  +  Articolul 14Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru îmbunătăţirea organizării transportului în comun din localităţi, stabilirea de trasee optime pentru circulaţia tramvaielor, autobuzelor şi troleibuzelor, precum şi pentru corelarea numărului de vehicule şi a orariilor cu necesităţile de trafic, în vederea asigurării în bune condiţii a deplasarii cetăţenilor şi a gospodăririi economicoase a carburantilor şi energiei.Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor împreună cu comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor asigura corelarea orariilor de circulaţie a mijloacelor de transport în comun între localităţi, pentru folosirea optima a acestora şi satisfacerea nevoilor populaţiei şi ale unităţilor economice.  +  Articolul 15Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor împreună cu Ministerul Turismului vor asigura la sfîrşit de saptamina şi în zilele nelucrătoare organizarea de excursii şi deplasarea oamenilor muncii în zonele de agrement cu mijloace de transport în comun, cu consum economicos, în special cu trenul; autobuzele şi autocarele pot fi folosite pe o distanta de maximum 200 km.Se recomanda cetăţenilor sa folosească autoturismele proprietate personală, pentru turism şi activităţi de agrement pe distanţe mai scurte, iar pe distanţe mai mari sa utilizeze mijloacele de transport în comun.  +  Articolul 16Ministerul Turismului va lua măsuri ca excursiile în străinătate să se organizeze în grup, cu mijloacele de transport în comun cele mai economicoase, îndeosebi cu trenul.Persoanele care se deplaseaza în străinătate prin organele de turism cu autoturismul proprietate personală au dreptul sa primească aceeaşi suma în valută care se acordă, potrivit legii, turistilor care merg în grupuri organizate. În acest caz, la ieşirea din ţara cantitatea de carburanţi se limitează la capacitatea rezervorului autoturismului respectiv.Cetăţenii români şi străini care se deplaseaza cu autoturismul proprietate personală potrivit convenţiilor încheiate cu statele vecine privind circulaţia în zonele de frontieră pot ieşi din ţara cu o cantitate de carburanţi limitată la 10 litri de autoturism.Pe data prezentului decret, orice alt sistem de acordare a carburantilor pentru deplasarea cetăţenilor români cu autoturismul proprietate personală în străinătate se desfiinţează.  +  Capitolul 2 Preţuri şi tarife  +  Articolul 17Începînd cu data de 26 iulie 1979 preţurile cu amănuntul la benzine şi motorine se majorează şi vor fi următoarele:
       
    - benzina COR 96-987,50 lei/litru
    - benzina COR 88-906,80 lei/litru
    - motorina auto4,00 lei/litru
  Corespunzător noilor preţuri stabilite pentru benzina COR 96-98 şi COR 88-90 precum şi pentru motorina auto se modifica preţurile cu amănuntul la combustibilii lichizi, uleiuri minerale, benzina extracţie, parchetin şi gaze lichefiate, potrivit anexei nr. 6.
   +  Articolul 18Pe data prevăzută la art. 17 se stabilesc următoarele preţuri în valută ale benzinelor auto şi motorinelor:
       
      dolari S.U.A./litru
    - benzina COR 96-980,70
    - benzina COR 88-900,65
    - benzina COR 750,55
    - motorina auto0,55
  Preţurile prevăzute la alineatul precedent se recalculează în alte valute liber convertibile pe baza raportului dintre dolarul S.U.A. şi valutele respective, determinat în funcţie de cursul oficial cu prima în vigoare.
   +  Articolul 19Benzina COR 75 şi motorina auto se vînd persoanelor fizice sau juridice străine, pentru mijloacele auto de transport mărfuri sau pentru autocare, numai pe bază de bonuri obţinute cu plata în valută.  +  Articolul 20Turistii şi alte persoane fizice străine se pot aproviziona cu benzina COR 96-98, COR 88-90 şi motorina pentru autoturisme numai pe bază de bonuri cu plata în valută liber convertibilă, precum şi în valută neconvertibila, în situaţia în care s-a convenit cu statul ai cărui cetăţeni sînt ca decontarea benzinei sau motorinei vîndute acestora să se facă în devize liber convertibile, în carburanţi sau alte mărfuri, stabilite de comun acord.Plata în valută neconvertibila se face la preţurile prevăzute la art. 18 recalculate pe baza raportului dintre dolarul S.U.A. şi valutele respective, determinat în funcţie de cursul oficial cu prima în vigoare.  +  Articolul 21Preţurile în valută pentru produsele petroliere destinate aprovizionarii navelor şi aeronavelor se vor stabili periodic, în funcţie de modificările care intervin în nivelul preţurilor externe, de către Ministerul Industriei Chimice de comun acord cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 22Reprezentantele diplomatice beneficiază de o reducere de preţ de 0,35 lei/litru faţă de preţurile prevăzute la art. 17 pentru benzina auto livrata prin Oficiul de deservire a corpului diplomatic, pentru cantităţile stabilite, pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 23Aprovizionarea cu benzina auto şi motorina a unităţilor bugetare şi organizaţiilor obşteşti se face la preţurile prevăzute la art. 17.  +  Articolul 24Preţurile prevăzute la art. 17 pentru benzinele auto COR 88-90 şi COR 96-98 se aplică şi pentru livrările către unităţile economice de stat şi cooperatiste.  +  Articolul 25Diferenţele între preţurile în vigoare pînă la data de 13 iunie 1979 şi preţurile stabilite potrivit art. 17, calculate în limita cotelor prevăzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, se regularizează, pentru unităţile prevăzute la art. 23 şi 24, cu bugetul de stat.Sumele necesare pentru acoperirea acestor diferenţe se vor asigura prin încasările suplimentare rezultate din sectorul socialist, aferente cantităţilor de carburanţi livrate unităţilor beneficiare.Acoperirea diferenţelor de preţ se face pentru unităţile bugetare şi organizaţiile obşteşti prin reducerea consumurilor de carburanţi sau prin virari de credite bugetare în cadrul planurilor de cheltuieli aprobate, iar în cazuri excepţionale, cînd nu pot fi acoperite în acest mod, prin suplimentarea planului de cheltuieli.La unităţile economice de stat şi cooperatiste, consumurile de carburanţi se înregistrează pe costuri la preţurile în vigoare pînă la data de 13 iunie 1979, în limita cotelor planificate şi a normelor de consum aprobate.Diferenţele de preţ se vor regulariza cu bugetul statului, potrivit metodologiei elaborate, în termen de 15 zile de la data prezentului decret, de Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat pentru Preţuri.  +  Articolul 26Începînd cu data de 26 iulie 1979, tarifele pentru autoturismele şi autofurgonetele Getax se majorează şi vor fi următoarele: a) pentru autoturismele Getax, 5 lei pentru începutul cursei plus 6 lei/km; b) pentru autofurgonetele Getax, 5 lei pentru începutul cursei plus:- 6 lei/km pentru autofurgonetele Dacia 1300;- 8 lei/km pentru autofurgonetele ARO şi alte tipuri.La tarifele prevăzute la punctele a) şi b) de la alineatul precedent se percep în plus 35 lei pentru fiecare ora de stationare la dispoziţia clientului.Pentru autocamioanele care efectuează transporturi pentru populaţie, în localităţi şi în afară acestora, tarifele se stabilesc potrivit anexei nr. 7.  +  Articolul 27Tarifele minime pentru închirierea de autoturisme, cu plata în lei şi valuta, sînt cuprinse în anexa nr. 8.
   +  Capitolul 3 Îmbunătăţirea exploatării autovehiculelor din parcul de folosinţă proprie şi locală  +  Articolul 28Întregul parc de autovehicule de folosinţă proprie şi locală se concentreaza în unităţi de transport în condiţiile prevăzute de lege.Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor stabili pînă la 1 august 1979 pentru parcul de folosinţă proprie şi locală, în mod diferenţiat, pe ramuri, indicatorii privind volumul de transport, indicele de utilizare al autovehiculelor, veniturile, cheltuielile şi acumularile ce urmează a fi obţinute.  +  Articolul 29Parcul de microbuze şi autovehicule pentru transport de marfa sub 1,5 tone, precum şi parcul de autoturisme pentru activitatea de "service" şi intervenţie, se reduc în medie cu 50% potrivit anexelor nr. 9, 10 şi 11 *. Notă *) Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 30Autovehiculele pe benzina cu consum specific neeconomicos se scot din circulaţie şi se trec în conservare, potrivit anexei nr. 12*.Sarcinile de transport ce urmau a fi realizate cu autovehicule pe benzina trecute în conservare potrivit alin. 1 vor fi preluate de autovehicule cu motoare Diesel şi celelalte autovehicule prin organizarea transportului în schimburi.În termen de 10 zile, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe împreună cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor prezenta propuneri pentru stabilirea numărului de autovehicule trecute în conservare pe ministere, celelalte organe centrale, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.În termen de 30 de zile, unităţile socialiste sînt obligate sa repare autovehiculele scoase din circulaţie, potrivit alin. 1, şi să le pună la dispoziţia Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe care le va constitui într-un parc general în conservare.În caz de nevoi suplimentare de transport sau în situaţii deosebite, mijloacele de transport trecute în conservare, potrivit anexei nr. 12, vor putea fi folosite numai cu aprobarea prealabilă data prin decret prezidential.Prevederile acestui articol se aplică în mod corespunzător şi pentru autovehiculele disponibilizate potrivit art. 29. Notă *) Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 31În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret, Consiliul de Miniştri va supune spre aprobare un program pentru îmbunătăţirea echiparii cu motoare de randament ridicat a autovehiculelor şi, după caz, pentru sistarea unor tipuri aflate în fabricaţie.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 32Unităţile socialiste la care se reduce numărul de autoturisme conform prevederilor prezentului decret, împreună cu direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, sînt obligate ca, în termen de 30 de zile, să asigure conducătorilor auto deveniti disponibili transferul în interesul serviciului, cu prioritate la unităţile de producţie şi de construcţii.  +  Articolul 33Pentru folosirea autoturismului proprietate personală în interesul serviciului, primii adjuncţi ai ministrilor, asimilaţii acestora, adjunctii ministrilor şi secretarii de stat au dreptul la o cota de benzina de 50 litri pe luna, a carei valoare se suporta de instituţie.Nu beneficiază de drepturile prevăzute în alin. 1 prim-adjunctii şi adjunctii ministrului şi secretarii de stat care folosesc, în interes de serviciu, autoturisme din parcul comun.  +  Articolul 34Se interzice folosirea autoturismelor în alte condiţii decît cele prevăzute în prezentul decret.Nerespectarea dispoziţiilor prezentului decret atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională, disciplinară sau penală, după caz.  +  Articolul 35Ministerele, celelalte organe centrale de stat şi obşteşti, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru utilizarea raţională a parcului de autovehicule, folosirea acestuia la întreaga sa capacitate în condiţii de transport optimizat şi cu consum cît mai redus de combustibili şi lubrifianţi.De asemenea, organele şi unităţile prevăzute la alin. 1 vor lua măsuri pentru întreţinerea şi repararea corespunzătoare a parcului auto pentru a asigura încadrarea în normele de consum aprobate, precum şi pentru respectarea riguroasă a disciplinei în transporturi şi utilizarea autovehiculelor în condiţii de eficienta economică ridicată.  +  Articolul 36Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, împreună cu celelalte ministere şi organe centrale interesate, vor prezenta în termen de 30 de zile de la data prezentului decret propuneri de modificare a indicatorilor de plan economici şi financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anii 1979 şi 1980.  +  Articolul 37Prevederile art. 20 alin. 1 se aplică cetăţenilor străini care vor intra în ţara începînd cu data de 1 august 1979.Turistii străini aflaţi în ţara la data prezentului decret vor putea cumpara, prin unităţi O.N.T. pînă la data plecării, bonuri de benzina sau motorina cu plata în valută neconvertibila sau în lei proveniţi din schimbul valutar, în condiţiile prevăzute de lege.La ieşirea din ţara, cantitatea de benzina sau motorina cumpărată în condiţiile alin. 2 nu va putea depăşi 10 litri pe autoturism.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 415/1976, ale Decretului Consiliului de Stat nr. 224/1979 şi ale anexei nr. 1 la Decretul Consiliului de Stat nr. 620/1973, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.  +  Anexa 4 Limitarea consumului de benzina
         
    Nr. crt.Grupa de autovehiculeConsum maxim lunar -litri-
    1.Autoturismele din parcul comun al ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si al unitatilor subordonate110
    2.Autoturismele de teren ale unitatilor agricole de stat, statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, intreprinderilor de legume si fructe, de imbunatatiri funciare, de prelucrare a sfeclei de zahar, de constructii poduri si petroliere125
    3.Cite un autoturism din parcul comun al ministerelor si celorlalte organe centrale de stat folosite si de ministri, ministrii secretari de stat:  
    -pentru ministerele economice (Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei, Ministerul Constructiilor Industriale, Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Usoare, Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe si Ministerul Finantelor)200
    -pentru celelalte ministere150
  a) Cantităţile de benzina neridicate în cursul unei luni se pot ridica în cursul lunii următoare, în cadrul aceluiaşi an calendaristic. b) Este interzisă redistribuirea benzinei de la mijloacele auto utilizate în scopuri economice (transport de mărfuri, mijloace de transport în comun şi alte activităţi) la autoturismele utilizate pentru transportul de persoane. c) Pentru efectuarea rodajului autoturismelor noi se acordă 100 litri de benzina. d) Autoturismele de intervenţie se pot deplasa numai în zonele de deservire stabilite. Fiecare deplasare trebuie justificată pe bază de documente întocmite potrivit legii. Cota de benzina alocata este de maximum 110 litri. În cazuri excepţionale, aceasta cota poate fi depăşită, cu justificarea fiecărei curse efectuate, pe bază de documente de lucru întocmite potrivit prevederilor legale.Economiile de benzina făcute se reportează lunar şi nu pot fi folosite pentru alte autoturisme.
   +  Anexa 5 Vitezele economice de deplasare ale autovehiculelor în afară localităţii
       
    - Autoturisme dotate cu motoare peste 1800 cmc cu exceptia autoturismelor Volga, Pobeda, Warsawa90 km/h
    - Autoturisme DACIA 130080 km/h
    - Autoturisme dotate cu motoare de la 1100 la 1800 cmc80 km/h
    - Autoturisme dotate cu motoare sub 1100 cmc, precum si autoturismele Volga, Pobeda si Warsawa70 km/h
    - Autoturisme de teren cu motoare cu aprindere prin scinteie70 km/h
    - Autoturisme de teren cu motoare Diesel60 km/h
    - Autobuze si microbuze50 km/h
    - Autocamionete, autofurgonete si autocamioane si motociclete50 km/h
    - Autobasculante40 km/h
    - Autocamioane cu remorca, autotractoare cu sa si semiremorca si autospeciale50 km/h
    - Autobuze si microbuze cu motoare Diesel70 km/h
    - Tractoare rutiere30 km/h
  a) Vitezele de circulaţie a autovehiculelor în localităţi sînt cele stabilite potrivit legii. b) Respectarea limitelor de viteza este obligatorie şi pentru cetăţenii străini care conduc autovehicule pe teritoriul Republicii Socialiste România. c) Se exceptează de la prevederile anexei autovehiculele destinate stingerii incendiilor şi autosalvarile aflate în acţiuni de intervenţie, precum şi cele ale organelor Ministerului de Interne şi ale Procuraturii, aflate în misiune. d) Autovehiculele care transporta materiale uşor inflamabile sau explozibili nu vor depăşi vitezele maxime prevăzute prin Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice.
   +  Anexa 6 Preţurile cu amănuntul la combustibilii lichizi, benzina de extracţie, parchetin, uleiuri minerale şi gaze lichefiate
       
    I. Combustibili lichizi  
    1. Combustibil P3,00 lei/litru
    2. Combustibil M2,50 lei/litru
    3. Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 12.000 lei/tona
    4. Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 21.700 lei/tona
    5. Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 31.500 lei/tona
    6. Combustibil lichid usor pentru calorifer, tip 41.300 lei/tona
    II. Benzina de extractie5,00 lei/litru
    III. Parchetin4,00 lei/litru
    IV. Uleiuri minerale  
    a) uleiuri neaditivate tip M  
    - tip M 206,20 lei/litru
    - tip M 309,50 lei/litru
    - tip M 4012,00 lei/litru
    - tip M 5015,25 lei/litru
    b) uleiuri aditivate Multigrade super 1  
    - tip M 10 W/30 super 123,10 lei/litru
    - tip M 20 W/40 super 124,50 lei/litru
    c) uleiuri aditivate tip M (extra)  
    - tip M 20/20 W extra15,70 lei/litru
    - tip M 30 extra15,70 lei/litru
    d) uleiuri aditivate tip M (super 1)  
    - tip M 20/20 W super 117,60 lei/litru
    - tip M 30 super 119,75 lei/litru
    - tip M 40 super 124,00 lei/litru
    e) uleiuri aditivate de rodaj R 4513,20 lei/litru
    f) uleiuri aditivate pentru motoare Diesel  
    - tip UT 49,00 lei/litru
    - tip DS 3018,50 lei/litru
    - tip DS 4019,75 lei/litru
    g) uleiuri aditivate tip M (super 2)  
    - tip M 20/20 W super 220,25 lei/litru
    - tip M 30 super 223,50 lei/litru
    h) uleiuri neaditivate pentru transmisii autovehicule  
    - tip T 905,00 lei/litru
    - tip 140 I5,00 lei/litru
    - tip T 140 II19,60 lei/litru
    i) uleiuri pentru angrenaje auto cu solicitari severe  
    - tip 80 EP 216,50 lei/litru
    - tip 90 EP 220,00 lei/litru
    j) uleiuri pentru transmisii tractoare  
    T 75 EP 110,50 lei/litru
    k) uleiuri aditivate pentru angrenaje  
    tip T A 5W24,10 lei/litru
    l) ulei hidraulic tip HA 912,30 lei/litru
    m) uleiuri de vaselina  
    - pentru uz extern (cosmol)14,00 lei/litru
    - pentru uz intern (ulpar)20,40 lei/litru
    Preturile cu amanuntul pentru alte tipuri de uleiuri minerale se majoreaza cu 40%.
    V. Gaze petroliere lichefiate in butelii de 12,5 kg  
    a) butelii livrate loco depozit sau centre fixe din municipii si orase25,00 lei/buc.
    b) butelii livrate loco puncte volante din municipii si orase29,00 lei/buc.
    c) butelii livrate loco domiciliul cumparatorului, in municipii si orase30,00 lei/buc.
    d) butelii livrate loco puncte fixe sau volante in localitati rurale31,00 lei/buc.
   +  Anexa 7 TARIFULpentru transporturile de mărfuri efectuate pentru populaţie cu taxicamioane
       
    Elemente de tarifareTarif
    Pentru inceputul cursei10 lei
    Pentru timpul de stationare40 lei/ora
    Pentru parcurs9 lei/km
  NOTĂ:1. Transporturile se efectuează numai cu autocamioane cu capacitate de pînă la 5 tone inclusiv.2. Tariful se aplică şi pentru transporturile efectuate cu autobasculante şi tractoare rutiere cu remorca.3. Pentru remorca tractata de autocamion se aplică tariful pentru parcurs redus cu 30% .
   +  Anexa 8
           
    I. Inchirieri de autoturisme$ S.U.A.
      pe km   pe ora
    a) DACIA 1300 care se inchiriaza turistilor straini fara sofer si fara carburanti      
    - tarif0,25   3,00
    b) DACIA 1300 care se inchiriaza cu sofer si carburanti      
    - tarif0,50   5,00
    c) MICROBUZE      
    - tarif0,65   6,50
    d) AUTOBUZE      
    - tarif1,00   15,00
    II. Tarifele in lei pentru excursii in tara cu turisti romani
      lei pe km/turist
    - cu autobuze0,20
    - cu microbuze0,30
    III. Tarifele in lei pentru excursii in tara organizate prin Biroul de turism pentru tineret
      lei pe km/turist
    Tineri angajati   Elevi si studenti
    - autobuze0,17   0,14
    - microbuze0,22   0,17
    IV. Inchirieri de autovehicule cu soferi si carburanti de catre unitatile socialiste pentru delegatii straine
      lei
    km   ora
    - Dacia 13006   60
    - microbuze7,80   78
    - autobuze12   180
  -------------------