HOTĂRÂRE nr. 450 din 29 iulie 1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 17 august 1994    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Justiţiei este organul administraţiei publice centrale de specialitate care exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul administraţiei justiţiei, al executării pedepselor penale, precum şi cu privire la activitatea Ministerului Public, asigurând condiţiile necesare funcţionarii întregului sistem al justiţiei, pe baza strictei aplicări a legii, corespunzător principiilor democratice ale statului de drept.  +  Articolul 2Raporturile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum şi în alte acte normative.  +  Articolul 3În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 1 Ministerul Justiţiei are următoarele atribuţii: (1) organizează şi asigură funcţionarea, din punct de vedere administrativ, a instanţelor judecătoreşti; (2) îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea notariatelor, a laboratoarelor de expertize criminalistice, precum şi a penitenciarelor; (3) conduce, îndrumă şi verifică activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate, precum şi a unor măsuri educative aplicate minorilor, asigurând respectarea drepturilor fundamentale ale omului în acest domeniu; (4) propune Guvernului iniţierea unor proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate şi în cel al înfăptuirii justiţiei; (5) coordonează lucrările pregătitoare privind alcătuirea de coduri şi participa la întocmirea proiectelor acestora; (6) participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte organe şi avizează toate proiectele de acte normative; (7) participă, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale, interesând domeniul justiţiei; îndeplineşte sau asigură aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi notariatelor de stat potrivit convenţiilor şi uzanţelor internaţionale; (8) elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează proiecte de convenţii internaţionale; examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibilă cu participarea României la convenţii internaţionale; (9) întocmeşte studii de practică judiciară şi sesizează Curtea Supremă de Justiţie în cazurile de aplicare neuniformă a legii; (10) întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătura cu cererile de graţieri, de comutare a pedepselor, precum şi de amnistiere a unor infracţiuni; efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor; (11) organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi notarială şi elaborează studii şi lucrări de sinteză cu privire la evoluţia fenomenului judiciar, la activitatea instanţelor judecătoreşti, o notariatelor de stat, a laboratoarelor de expertize criminalistice, a Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor; (12) elaborează lucrările necesare numirii personalului din domeniul justiţiei, notariatelor, penitenciarelor şi laboratoarelor de expertize criminalistice, asigurând cunoaşterea acestuia sub aspectul pregătirii profesionale şi al profilului moral; (13) organizează examenele de capacitate ale judecătorilor, de definitivare a notarilor de stat şi pe cele de acordare a gradului profesional; (14) asigură, împreună cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, formarea, pregătirea şi perfecţionarea magistraţilor; (15) organizează şi sprijină documentarea şi pregătirea profesională a personalului de la instanţele judecătoreşti, notariatele de stat, laboratoarelor de expertize criminalistice şi a celorlalte categorii de personal; (16) colaborează cu facultăţile de drept la întocmirea programelor analitice pentru studenţi, la asigurarea şi organizarea practicii acestora şi la selecţionarea absolvenţilor; (17) coordonează şi îndrumă, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică juridică şi organizează examenele pentru atribuirea calităţii de "expert tehnic"; (18) îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege în legătură cu desfăşurarea activităţii jurisconsulţilor; (19) asigură lucrările date în competenţa sa, prevăzute în Legea cetăţeniei române nr. 21/1991; (20) asigură introducerea metodelor moderne în materie de informare, documentare şi sistematizare a legislaţiei la nivelul cerinţelor actuale ale tehnicii în domeniul informaţional, în concordanţă cu programul naţional privind informatizarea societăţii româneşti; (21) exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de specialitate; (22) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin prin alte acte normative.În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 4În structura organizatorică a Ministerului Justiţiei funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministerului justiţiei, se pot organiza numai servicii sau birouri, precum şi colective temporare prevăzute în art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului şi se aprobă prin ordin al ministerului justiţiei.Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministerului justiţiei.  +  Articolul 5Numărul maxim de posturi este de 270, exclusiv demnitarii.Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministerului justiţiei.  +  Articolul 6Unităţile din subordinea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.Personalul necesar pentru fiecare unitate din sistemul Ministerului Justiţiei se stabileşte prin ordin al ministerului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat.Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statelor de funcţii pentru instituţiile publice subordonate finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministerului justiţiei.  +  Articolul 7Direcţia Generală a Penitenciarelor, împreună cu toate unităţile sale, este subordonata Ministerului Justiţiei. Activitatea acestei direcţii este coordonata de ministerul justiţiei.  +  Articolul 8Conducerea Ministerului Justiţiei este asigurată de ministru. Pe lângă ministru funcţionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenţa colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 9Ministrul justiţiei poate constitui organisme consultative care să contribuie la realizarea reformei justiţiei.  +  Articolul 10În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 11Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 12Ministerul Justiţiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 8l3/1992 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 29 decembrie 1992. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:Ministrul justiţiei,Gavril Iosif ChiuzbaianMinistrul de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 29 iulie 1994.Nr. 450.  +  Anexa 1Numărul maxim de posturi : 270 ( exclusiv demnitarii )MINISTERUL JUSTIŢIEI                   ┌─────────────────────────┐                   │ MINISTRU │                   └────────────┬────────────┘ ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ CONSILIERI ├────────────┼────────────┤ INSPECTORI │ └─────────────────┘ │ │ GENERALI │                                │ └───────────────────┘                                │ ┌───────────────────┐                                │ │CORPUL DE INSPECŢIE│ ┌─────────────────┐ ├────────────┤ PENITENCIARĂ │ │DIRECTIA RELAŢII │ │ └───────────────────┘ │ CU MINISTERUL │ │ ┌───────────────────┐ │ PUBLIC ŞI ├────────────┼────────────┤ CONTENCIOS │ │ COORDONAREA │ │ └───────────────────┘ │ STRATEGIEI │ │ │ANTIINFRACŢIONALE│ │ └─────────────────┘ │          ┌─────────────────────┼─────────────────────────┐ ┌────────┴────────┐ │ ┌────────┴────────┐ │SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT │ └────────┬────────┘ │ └────────┬────────┘          │ │ ┌────────┴────────┐          │ │ ┌─────┴─────┐ │          │ │ │ DIRECŢIA │ │          │ │ │ GENERALĂ │ │          │ │ │ORGANIZAREA│ │          │ │ │INSTANŢELOR│ │          │ │ │ ŞI │ │          │ │ │ JUDICIARĂ │ │          │ │ └─────┬─────┘ │ ┌────────┘ ┌───────────┘ ┌──────┘ ┌────────┘ │┌──────────────┐ │┌─────────────────┐ │┌───────────┐ │┌──────────────┐ ││ DIRECŢIA │ ││DIRECŢIA RELAŢII │ ││ DIRECŢIA │ ├┤ DIRECŢIA │ ├┤ LEGISLAŢIE │ ││ CU ALTE │ ││ORGANIZAREA│ ││ ECONOMICĂ │ ││ ŞI STUDII │ ││ AUTORITĂŢI │ ├┤INSTANŢELOR│ │└──────────────┘ │└──────────────┘ ├┤ PUBLICE, │ ││ŞI RESURSE │ │┌──────────────┐ │┌──────────────┐ ││ CU ORGANIZAŢII │ ││ UMANE │ └┤ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ ││NEGUVERNAMENTALE,│ │└───────────┘ │ADMINISTRATIVĂ│ ││ RELAŢII │ ││ CU PUBLICUL │ │┌───────────┐ └──────────────┘ ├┤INTERNAŢIONALE│ ││ ŞI MASS-MEDIA │ ││ DIRECŢIA │ ││ ŞI INTEGRARE │ │└─────────────────┘ ├┤ JUDICIARĂ │ ││ EUROPEANĂ │ │┌─────────────────┐ ││ ŞI │ │└──────────────┘ ││ CONTROL │ ││ GRAŢIERI │ │┌──────────────┐ └┤ FINANCIAR │ │└───────────┘ ││ SERVICIUL │ │ PROPRIU │ │┌───────────┐ ├┤ INFORMATICĂ │ └─────────────────┘ ││ DIRECŢIA │ ││ JURIDICĂ │ └┤INSTANŢELOR│ │└──────────────┘ │ MILITARE │ │┌──────────────┐ └───────────┘ ││BIROUL PENTRU │ └┤ PROBLEME DE │  │ CETĂŞENIE │  └──────────────┘  +  Anexa 2UNITĂŢILEdin sistemul Ministerului Justiţieifinanţate de la bugetul de statA. Curţi de Apel1. Curtea de Apel Alba Iulia2. Curtea de Apel Piteşti3. Curtea de Apel Bacău4. Curtea de Apel Oradea5. Curtea de Apel Suceava6. Curtea de Apel Braşov7. Curtea de Apel Bucureşti8. Curtea de Apel Cluj-Napoca9. Curtea de Apel Constanta10. Curtea de Apel Craiova11. Curtea de Apel Galaţi12. Curtea de Apel Iaşi13. Curtea de Apel Tîrgu Mureş14. Curtea de Apel Ploieşti15. Curtea de Apel TimişoaraB. Tribunale1. Tribunalul Alba2. Tribunalul Arad3. Tribunalul Argeş4. Tribunalul Bacău5. Tribunalul Bihor6. Tribunalul Bistriţa - Năsăud7. Tribunalul Botoşani8. Tribunalul Braşov9. Tribunalul Brăila10. Tribunalul Buzău11. Tribunalul Caras - Severin12. Tribunalul Călăraşi13. Tribunalul Cluj14. Tribunalul Constanta15. Tribunalul Covasna16. Tribunalul Dîmboviţa17. Tribunalul Dolj18. Tribunalul Galaţi19. Tribunalul Giurgiu20. Tribunalul Gorj21. Tribunalul Harghita22. Tribunalul Hunedoara23. Tribunalul Ialomiţa24. Tribunalul Iaşi25. Tribunalul Maramureş26. Tribunalul Mehedinţi27. Tribunalul Mureş28. Tribunalul Neamţ29. Tribunalul Olt30. Tribunalul Prahova31. Tribunalul Satu Mare32. Tribunalul Sălaj33. Tribunalul Sibiu34. Tribunalul Suceava35. Tribunalul Teleorman36. Tribunalul Timiş37. Tribunalul Tulcea38. Tribunalul Vaslui39. Tribunalul Vîlcea40. Tribunalul Vrancea41. Tribunalul municipiului BucureştiC. Judecătorii       Judeţul Judecătoria      --------- -------------      Alba 1. Alba Iulia                                     2. Cîmpeni                                     3. Aiud                                     4. Blaj                                     5. Sebeş      Arad 6. Arad                                     7. Ineu                                     8. Lipova                                     9. Gurahonţ                                    10. Chişineu-Criş      Argeş 11. Piteşti                                    12. Cîmpulung                                    13. Curtea de Argeş                                    14. Costeşti      Bacău 15. Bacău                                    16. Onesti                                    17. Moineşti                                    18. Parîncea                                    19. Buhuşi      Bihor 20. Oradea                                    21. Beiuş                                    22. Marghita                                    23. Aleşd      Bistriţa - Năsăud 24. Bistriţa                                    25. Năsăud                                    26. Beclean      Botoşani 27. Botoşani                                    28. Dorohoi                                    29. Săveni                                    30. Dărăbani      Braşov 31. Braşov                                    32. Făgăraş                                    33. Rupea                                    34. Zărneşti      Brăila 35. Brăila                                    36. Făurei                                    37. Însurăţei      Buzău 38. Buzău                                    39. Rîmnicu - Sărat                                    40. Pătîrlagele                                    41. Pogoanele      Caraş-Severin 42. Reşita                                    43. Caransebeş                                    44. Oraviţa                                    45. Moldova Noua                                    46. Bozovici      Călăraşi 47. Călăraşi                                    48. Olteniţa                                    49. Lehliu _ Gara      Cluj 50. Cluj - Napoca                                    51. Turda                                    52. Dej                                    53. Huedin                                    54. Gherla      Constanţa 55. Constanta                                    56. Medgidia                                    57. Hîrşova                                    58. Băneasa                                    59. Mangalia      Covasna 60. Sfîntu Gheorghe                                    61. Tîrgu Secuiesc                                    62. Întorsura Buzăului      Dîmboviţa 63. Tîrgovişte                                    64. Găeşti                                    65. Pucioasa                                    66. Răcari                                    67. Moreni      Dolj 68. Craiova                                    69. Băileşti                                    70. Filiaşi                                    71. Segarcea                                    72. Calafat      Galaţi 73. Galaţi                                    74. Tecuci                                    75. Tîrgu Bujor                                    76. Bereşti      Giurgiu 77. Giurgiu                                    78. Bolintin Vale      Gorj 79. Tîrgu Jiu                                    80. Tîrgu Cărbuneşti                                    81. Novaci                                    82. Motru      Harghita 83. Miercurea - Ciuc                                    84. Odorheiu Secuiesc                                    85. Topliţa                                    86. Gheorghieni      Hunedoara 87. Deva                                    88. Hunedoara                                    89. Petroşani                                    90. Brad                                    91. Haţeg                                    92. Orăştie      Ialomiţa 93. Slobozia                                    94. Urziceni                                    95. Feteşti      Iaşi 96. Iaşi                                    97. Paşcani                                    98. Hîrlău                                    99. Răducăneni      Maramureş 100. Baia Mare                                   101. Sighetu Marmaţiei                                   102. Vişeu de Sus                                   103. Tîrgu Lăpuş                                   104. Dragomireşti      Mehedinţi 105. Drobeta - Turnu Severin                                   106. Strehaia                                   107. Orşova                                   108. Vinju Mare                                   109. Baia de Aramă      Mureş 110. Tîrgu Mureş                                   111. Sighişoara                                   112. Reghin                                   113. Tîrnăveni                                   114. Luduş                                   115. Sîngeorgiu de Pădure      Neamţ 116. Piatra Neamţ                                   117. Roman                                   118. Tîrgu - Neamţ                                   119. Bicaz      Olt 120. Slatina                                   121. Caracal                                   122. Corabia                                   123. Balş                                   124. Scorniceşti      Prahova 125. Ploieşti                                   126. Cîmpina                                   127. Vălenii de Munte                                   128. Mizil                                   129. Sinaia      Satu Mare 130. Satu Mare                                   131. Carei                                   132. Negreşti - Oaş      Sălaj 133. Zalău                                   134. Şimleu Silvaniei                                   135. Jibou      Sibiu 136. Sibiu                                   137. Mediaş                                   138. Agnita                                   139. Avrig                                   140. Salişte      Suceava 141. Suceava                                   142. Cîmpulung Moldovenesc                                   143. Rădăuţi                                   144. Fălticeni                                   145. Vatra Dornei                                   146. Gura Humorului      Teleorman 147. Alexandria                                   148. Roşiori de Vede                                   149. Turnu Măgurele                                   150. Videle                                   151. Zimnicea      Timiş 152. Timişoara                                   153. Lugoj                                   154. Deta                                   155. Sînnicolau Mare                                   156. Făget      Tulcea 157. Tulcea                                   158. Babadag                                   159. Macin      Vaslui 160. Vaslui                                   161. Bîrlad                                   162. Huşi                                   163. Murgeni      Vîlcea 164. Rîmnicu Vîlcea                                   165. Drăgăşani                                   166. Horezu                                   167. Brezoi                                   168. Bălceşti      Vrancea 169. Focşani                                   170. Panciu                                   171. Adjud      Bucureşti 172. Judecătoria Sectorului 1                                   173. Judecătoria Sectorului 2                                   174. Judecătoria Sectorului 3                                   175. Judecătoria Sectorului 4                                   176. Judecătoria Sectorului 5                                   177. Judecătoria Sectorului 6                                   178. Judecătoria nr. 1 a Sectorului                                        agricol Ilfov                                   179. Judecătoria nr. 2 a Sectorului                                        agricol IlfovD. Notariate de stat judeţene1. Notariatul de Stat Judeţean Alba2. Notariatul de Stat Judeţean Arad3. Notariatul de Stat Judeţean Argeş4. Notariatul de Stat Judeţean Bacău5. Notariatul de Stat Judeţean Bihor6. Notariatul de Stat Judeţean Bistriţa - Năsăud7. Notariatul de Stat Judeţean Botoşani8. Notariatul de Stat Judeţean Braşov9. Notariatul de Stat Judeţean Brăila10. Notariatul de Stat Judeţean Buzău11. Notariatul de Stat Judeţean Caras - Severin12. Notariatul de Stat Judeţean Călăraşi13. Notariatul de Stat Judeţean Cluj14. Notariatul de Stat Judeţean Constanta15. Notariatul de Stat Judeţean Covasna16. Notariatul de Stat Judeţean Dîmboviţa17. Notariatul de Stat Judeţean Dolj18. Notariatul de Stat Judeţean Galaţi19. Notariatul de Stat Judeţean Giurgiu20. Notariatul de Stat Judeţean Gorj21. Notariatul de Stat Judeţean Harghita22. Notariatul de Stat Judeţean Hunedoara23. Notariatul de Stat Judeţean Ialomiţa24. Notariatul de Stat Judeţean Iaşi25. Notariatul de Stat Judeţean Maramureş26. Notariatul de Stat Judeţean Mehedinţi27. Notariatul de Stat Judeţean Mureş28. Notariatul de Stat Judeţean Neamţ29. Notariatul de Stat Judeţean Olt30. Notariatul de Stat Judeţean Prahova31. Notariatul de Stat Judeţean Satu Mare32. Notariatul de Stat Judeţean Sălaj33. Notariatul de Stat Judeţean Sibiu34. Notariatul de Stat Judeţean Suceava35. Notariatul de Stat Judeţean Teleorman36. Notariatul de Stat Judeţean Timiş37. Notariatul de Stat Judeţean Tulcea38. Notariatul de Stat Judeţean Vaslui39. Notariatul de Stat Judeţean Vîlcea40. Notariatul de Stat Judeţean Vrancea41. Notariatul de Stat al Municipiului BucureştiE. Notariate de stat locale           Judeţul Notariatul          --------- ------------      Alba 1. Cîmpeni                                     2. Aiud                                     3. Blaj                                     4. Sebeş      Arad 5. Ineu                                     6. Lipova                                     7. Gurahonţ                                     8. Chişineu - Criş      Argeş 9. Cîmpulung                                    10. Curtea de Argeş                                    11. Costeşti      Bacău 12. Oneşti                                    13. Moineşti                                    14. Parincea                                    15. Buhuşi      Bihor 16. Beiuş                                    17. Marghita                                    18. Aleşd      Bistriţa-Năsăud 19. Năsăud                                    20. Beclean      Botoşani 21. Dorohoi                                    22. Săveni                                    23. Dărăbani      Braşov 24. Făgăraş                                    25. Rupea                                    26. Zărneşti      Brăila 27. Făurei                                    28. Însurăţei      Buzău 29. Rîmnicu Sărat                                    30. Pătârlagele                                    31. Pogoanele      Caraş-Severin 32. Caransebeş                                    33. Oraviţa                                    34. Moldova Nouă                                    35. Bozovici      Călăraşi 36. Olteniţa                                    37. Lehliu - Gara      Cluj 38. Turda                                    39. Dej                                    40. Huedin                                    41. Gherla      Constanţa 42. Medgidia                                    43. Hîrşova                                    44. Băneasa                                    45. Mangalia      Covasna 46. Tîrgu Secuiesc                                    47. Întorsura Buzăului      Dîmboviţa 48. Găeşti                                    49. Pucioasa                                    50. Răcari                                    51. Moreni      Dolj 52. Băileşti                                    53. Filiaşi                                    54. Segarcea                                    55. Calafat      Galaţi 56. Tecuci                                    57. Tîrgu Bujor                                    58. Bereşti      Giurgiu 59. Bolintin - Vale      Gorj 60. Tîrgu Cărbuneşti                                    61. Novaci                                    62. Motru      Harghita 63. Odorheiu Secuiesc                                    64. Topliţa                                    65. Gheorghieni      Hunedoara 66. Petroşani                                    67. Hunedoara                                    68. Brad                                    69. Haţeg                                    70. Orăştie      Ialomiţa 71. Urziceni                                    72. Feteşti      Iaşi 73. Paşcani                                    74. Hîrlău                                    75. Răducăneni      Maramureş 76. Sighetu Marmaţiei                                    77. Vişeu de Sus                                    78. Tîrgu Lăpuş                                    79. Dragomireşti      Mehedinţi 80. Strehaia                                    81. Orşova                                    82. Vinju Mare                                    83. Baia de Arama      Mureş 84. Sighişoara                                    85. Reghin                                    86. Tîrnăveni                                    87. Luduş                                    88. Sîngeorgiu de Pădure      Neamţ 89. Roman                                    90. Tîrgu-Neamţ                                    91. Bicaz      Olt 92. Caracal                                    93. Corabia                                    94. Balş                                    95. Scorniceşti      Prahova 96. Cîmpina                                    97. Vălenii de Munte                                    98. Mizil                                    99. Sinaia      Satu Mare 100. Carei                                   101. Negreşti - Oas      Sălaj 102. Şimleu Silvaniei                                   103. Jibou      Sibiu 104. Mediaş                                   105. Agnita                                   106. Avrig                                   107. Salişte      Suceava 108. Cîmpulung Moldovenesc                                   109. Rădăuţi                                   110. Fălticeni                                   111. Vatra Dornei                                   112. Gura Humorului      Teleorman 113. Roşiori de Vede                                   114. Turnu Măgurele                                   115. Videle                                   116. Zimnicea      Timiş 117. Lugoj                                   118. Deta                                   119. Sînnicolau Mare                                   120. Făget      Tulcea 121. Babadag                                   122. Macin      Vaslui 123. Bîrlad                                   124. Huşi                                   125. Murgeni      Vîlcea 126. Drăgăşani                                   127. Horezu                                   128. Brezoi                                   129. Bălceşti      Vrancea 130. Panciu                                   131. Adjud      Bucureşti 132. Notariatul Sectorului 1                                   133. Notariatul Sectorului 2                                   134. Notariatul Sectorului 3                                   135. Notariatul Sectorului 4                                   136. Notariatul Sectorului 5                                   137. Notariatul Sectorului 6                                   138. Notariatul nr. 1 al                                        Sectorului Agricol Ilfov                                   139. Notariatul nr. 1 al                                        Sectorului Agricol IlfovF. Laboratoare de expertize criminalistice1. Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucureşti2. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj3. Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice BucureştiG. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraților.H. Direcţia Generală a Penitenciarelor *)-------- Notă *) Unitate finanţată parţial de la bugetul de stat.1. Penitenciare2. Centre de reeducare pentru minori3. Spital penitenciar4. Şcoala Militară de Pregătire şi Perfecţionare a Subofiţerilor de Penitenciare București.I. Regia Autonomă "Multiproduct"NOTĂ:Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 pot utiliza un număr maxim de posturi, după cum urmează:    - unităţile de la lit. A, B, C - 10.147 posturi;    - unităţile de la lit. D, E - 1.707 posturi;    - unităţile de la lit. F - 40 posturi;    - unităţile de la lit. G - 44 posturi;    - unităţile de la lit. H - 9.532 posturi.------------