HOTĂRÎRE Nr. 449 din 29 iulie 1994 *** Republicatăprivind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 27 aprilie 1995    Notă *) Republicată în temeiul art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 210 din 7 aprilie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 14 aprilie 1995. Hotărârea Guvernului nr. 449 din 29 iulie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 16 august 1994. În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al celorlalte reglementări legale, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor se organizează şi funcţionează ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor exercita administrarea generală a finanţelor publice, asigurind dezvoltarea activităţii economice pe criterii de eficienta şi echilibru economic, prin utilizarea pirghiilor financiare şi valutare în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi prin stimularea iniţiativei agenţilor economici.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor îndeplineşte următoarele atribuţii principale: (1) elaborează proiectul bugetului de stat, iar după aprobarea acestuia de către Parlament ia măsurile necesare pentru asigurarea execuţiei veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în legea bugetară anuală; (2) stabileşte măsuri pentru asigurarea echilibrului financiar-valutar; (3) asigura, potrivit legii, încasarea în numerar şi prin conturi a veniturilor bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celorlalte fonduri speciale şi extrabugetare; efectuează operaţiunile de trezorerie privind împrumuturile guvernamentale, cît şi rambursarea acestora la scadenta şi achitarea dobinzilor; (4) exercita, prin organismele sale de specialitate, controlul şi supravegherea financiară a instituţiilor publice; controlează în condiţiile legii, activitatea financiară a regiilor autonome, a societăţilor comerciale, precum şi a celorlalţi agenţi economici; (5) acţionează prin instrumente specifice, pentru fundamentarea, urmărirea în execuţie şi asigurarea echilibrului financiar-valutar la nivel macroeconomic, în vederea protejării intereselor naţionale; (6) acţionează, prin mijloace specifice, pentru combaterea şi eliminarea evaziunii fiscale şi a corupţiei; (7) analizează, fundamentează şi propune cadrul legislativ privind împrumuturile necesare acoperirii deficitului bugetar sau pentru acţiuni şi lucrări de interes public; administrează mijloacele financiare împrumutate, urmăreşte rambursarea acestora şi achitarea dobinzilor aferente; (8) fundamentează şi înfăptuieşte politica fiscală promovata de Guvern; (9) înfăptuieşte politica vamală în concordanta cu cadrul legislativ existent; (10) elaborează cadrul metodologic şi instituţional general privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi veghează asupra respectării legalităţii în activitatea de expertiza contabila; (11) analizează procesul de evoluţie a preţurilor şi tarifelor în economie, pe fondul manifestării unei concurente reale, în scopul protecţiei intereselor consumatorilor şi al combaterii tendinţelor inflationiste; (12) avizează proiectele de legi, hotărâri sau alte dispoziţii legale care determina sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale statului şi au influente asupra echilibrului bugetar; (13) coordonează, negociaza şi încheie acorduri internaţionale în numele statului în domeniul relaţiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe; (14) asigura derularea operaţiunilor financiare în cadrul acordurilor guvernamentale, cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică; (15) exercita calitatea de reprezentant al României la organismele şi organizaţiile internaţionale cu caracter financiar; (16) asigura, în numele şi în contul statului, activitatea de finanţare a operaţiunilor de export, precum şi de garantare a creditelor de export şi import prin intermediul instituţiilor specializate în acest domeniu; (17) reprezintă statul ca subiect de drepturi şi obligaţii în faţa organelor de justiţie, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participa nemijlocit - în nume propriu -, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileşte în acest scop un alt organ; (18) asigura, prin instrumente specifice, administrarea eficienta a patrimoniului regiilor autonome şi a capitalului de stat al societăţilor comerciale, în scopul protejării interesului public şi al creării condiţiilor normale de desfăşurare a procesului de privatizare; (19) analizează şi acţionează, împreună cu organele bancare, pentru respectare şi întărirea disciplinei financiare şi de plati la agenţii economici, în scopul limitării şi restringerii fenomenului de blocaj financiar; (20) expertizeaza documentaţiile tehnico-economice şi emite acorduri pentru realizarea obiectivelor noi de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; participa la organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor respective; (21) propune cadrul legislativ şi elaborează cadrul metodologic privind activitatea de asigurări şi exercită supravegherea aplicării dispoziţiilor legale în acest domeniu, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societăţilor comerciale din sfera asigurărilor şi pentru apărarea drepturilor asiguraţilor; (22) reglementează circulaţia institutionalizata a titlurilor de valoare reprezentind acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţi comerciale şi certifica agenţii de intermediere a titlurilor de valoare; (23) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale sub a cărui autoritate funcţionează regiile autonome din domeniul sau de activitate; (24) coordonează şi supraveghează activitatea în domeniul loteriilor de stat, eliberează licenţe, în condiţiile legii, pentru practicarea jocurilor de noroc; (25) asigura, potrivit legii, tipărirea hirtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligaţiunilor necesare finanţării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală şi financiar-contabila; (26) editează materiale de specialitate necesare mediatizarii problematicii financiare în vederea cunoaşterii sale de către personalul propriu şi contribuabili; (27) realizează revista "Finanţe, credit, contabilitate", ca activitate de elaborare, tipărire şi difuzare a acestei publicaţii, finanţată din venituri extrabugetare. Din veniturile încasate din vînzare se acoperă cheltuielile materiale ocazionate de realizarea şi vânzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite conform reglementărilor în vigoare. Veniturile şi cheltuielile aferente acestei activităţi vor fi evidentiate şi contabilizate în mod distinct, potrivit prevederilor legale. Disponibilităţile băneşti aflate în cont la finele anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Finanţelor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Finanţelor poate: (1) sa dea agenţilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii; sa ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa ministerului; (2) sa aprobe, în condiţiile prevăzute de lege, înlesniri, precum şi restituiri, compensări şi aminari la plata impozitelor, taxelor şi altor vărsăminte obligatorii la buget, precum şi repunerea în termen a cererilor şi contestaţiilor; (3) sa dispună plata, din conturile agenţilor economici, a vărsămintelor obligatorii la buget, neachitate în termen, precum şi a majorării pentru intirzierea la plata a acestora; (4) sa stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor, la cerere, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor se exercită de către ministru. Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii din ţara, cu organisme similare din alte tari, precum şi cu persoane juridice şi fizice. Pe lângă ministru funcţionează colegiul ministerului ca organ consultativ, a cărui competenţa se aproba de ministrul finanţelor. În exercitarea conducerii ministerului, ministrul finanţelor emite ordine, norme şi instrucţiuni, putind delega unele din aceste competente structurilor din subordine. Ordinele, normele şi instrucţiunile emise de ministrul finanţelor şi de structurile din subordine, care se referă la probleme financiare din sfera competentelor de reglementare ale ministerului, se dau publicităţii în condiţiile legii. (2) Direcţia generală a vamilor şi Garda financiară se subordonează ministrului finanţelor, iar secretarul de stat care coordonează domeniul veniturilor statului este şi şef al Comandamentului Gărzii financiare. (3) Ministerul Finanţelor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare prevăzute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului propriu al Ministerului Finanţelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Ministerului Finanţelor se stabilesc prin fişa postului, întocmită pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, semnată de şeful ierarhic şi de titular.  +  Articolul 9 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Finanţelor este de 1.650, exclusiv demnitarii. (2) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu sunt incluse posturile aferente activităţii de control financiar de stat şi a Gărzii financiare, care, potrivit legii, se aproba de ministrul finanţelor.  +  Articolul 10Unităţile din subordinea Ministerului Finanţelor, numărul maxim de posturi ale acestora, precum şi regiile autonome din sistemul sau sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 11Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor, obiectul de activitate al acestora, precum şi structurile lor organizatorice se aproba prin ordin al ministrului finanţelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Prefecturile, împreună cu consiliile judeţene, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, vor sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor. (2) În localităţile în care unităţile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii. Ministerul Finanţelor va prevedea, în programul propriu de investiţii, fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare, cu excepţia anexei nr. 3 privind autovehiculele de transport persoane şi marfa din dotarea Ministerului Finanţelor şi a unităţilor sale subordonate. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri*). Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 a intrat în vigoare la data de 16 august 1994.  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi: 1.650 (exclusiv demnitarii)MINISTERUL FINANŢELOR- MINISTRU- CONSILIERI- COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANŢII ŞI CREDITE DE COMERŢ EXTERIORPREŞEDINTE (cu rang de secretar de stat)- SECRETAR DE STAT- DIRECŢIA GENERALĂ A BUGETULUI DE STAT- DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI DREPTURISALARIALE- DIRECŢIA GENERALĂ EVALUAREA FINANŢĂRII ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE- DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR APĂRĂRII NAŢIONALE ŞI ORDINIIPUBLICE- DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME INVESTIŢII PUBLICE ŞI EXPERTIZAREAINVESTIŢIILOR PUBLICE- DIRECŢIA GENERALĂ CREANŢE ŞI ANGAJAMENTE INTERNE ŞI EXTERNE ALESTATULUI- DIRECŢIA GENERALĂ DE CONTABILITATE PUBLICA ŞI TREZORERIE ASTATULUI- SECRETAR DE STAT- DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE DIRECTE- DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE INDIRECTE- DIRECŢIA DE POLITICI FISCALE ŞI INFORMATIZARE A ADMINISTRAŢIEIFISCALE- DIRECŢIA DE PROCEDURI ŞI METODOLOGII FISCALE- DIRECŢIA GENERALĂ DE EVALUARE ŞI EXECUTARE SILITĂ A VENITURILORSTATULUI- DIRECŢIA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII- SECRETAR DE STAT- DIRECŢIA GENERALĂ A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT- DIRECŢIA GENERALĂ A REGIILOR AUTONOME ŞI PARTICIPATIILOR STATULUI- DIRECŢIA GENERALĂ A RELAŢIILOR FINANCIARE CU ORGANISMEINTERNAŢIONALE- DIRECŢIA GENERALĂ A REGIMULUI VALUTAR- AGENŢIA VALORILOR MOBILIARE (Se organizează ca direcţie generală)- OFICIUL DE SUPRAVEGHERE A ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE(Se organizează ca direcţie generală)- SECRETAR DE STAT- DIRECŢIA GENERALĂ SINTEZA, METODOLOGIE, DOCUMENTARE, ADMINISTRAREA SISTEMULUI INFORMATIV- DIRECŢIA GENERALĂ DE POLITICA ŞI PROTECŢIE A CONCURENTEI- DIRECŢIA GENERALĂ DE REGLEMENTARE ŞI ADMINISTRARE A MONOPOLURILOR- DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR (Funcţionează în structura aprobată prinhotărârile Guvernului nr. 630/1992 şi nr. 32/1993)- GARDA FINANCIARĂ- INSPECŢIA GENERALĂ PENTRU ACTIVITATEA INTERNA (Se organizează cadirecţie generală)- DIRECŢIA GENERALĂ ORGANIZARE, RESURSE UMANE ŞI SERVICII GENERALE- DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ŞI CONTENCIOS- DIRECŢIA GENERALĂ DE STUDII ECONOMICO-FINANCIARE ŞI INFORMATICA- DIRECŢIA PRESA, RELAŢII CU PUBLICUL, PROTOCOL ŞI ADMINISTRATIV- DIRECŢIA GENERALĂ DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR  +  Anexa 2 UNITĂŢILEsubordonate Ministerului FinanţelorNumăr maxim deposturi de specialitateI. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat1. Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controluluifinanciar de stat din judeţe şi din municipiul Bucureşti- servicii publice descentralizate.În subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publiceşi controlului financiar de stat funcţionează: administraţiilefinanciare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureştişi sectorului agricol Ilfov, circumscripţiile financiareorăşeneşti şi perceptiile rurale 25.9202. Unităţile vamale teritoriale, coordonate de Direcţia generalăa vamilor 6.0983. Centrul de Tehnologie a Informatiei Financiare, coordonat deDirecţia generală de studii economico-financiare şi informatica 2274. Cabinetul medical 6II. Regii autonome1. Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", înfiinţată prinHotărârea Guvernului nr. 596/1992.2. Regia Autonomă "Loteria Naţionala", înfiinţată prin HotărâreaGuvernului nr. 816/1994.NOTĂ: a) În numărul de posturi de la pct. I nu sunt incluse: - posturile aferente activităţii de control financiar de stat şi a Gărzii financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se aproba de ministrul finanţelor; - posturile de agent fiscal şi operator de rol de la municipii, oraşe, comune, care se stabilesc prin normativ aprobat de ministrul finanţelor, în funcţie de numărul de localităţi (sate, comune, oraşe), dispersia geografică a acestora şi numărul poziţiilor de rol. b) În numărul de posturi de specialitate prevăzute în prezenta anexa nu sunt cuprinse posturile de dactilograf şi stenodactilograf, secretar-dactilograf, funcţionar, şef depozit, magaziner, arhivar, portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor şi altele asemenea, care pot fi de cel mult 15% din numărul de posturi de specialitate, care se repartizează pe unităţi cu aprobarea ministrului finanţelor. c) Acelaşi procent de 15% se aplică şi asupra numărului de posturi care se aproba de ministrul finanţelor în condiţiile prevăzute la lit. a) din nota la prezenta anexa.