HOTĂRÎRE Nr. 448 din 29 iulie 1994 *** Republicatăprivind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 268 din 20 noiembrie 1995    Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 816 din 17 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 31 octombrie 1995.Hotărârea Guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 16 august 1994 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 10 mai 1995, Hotărârea Guvernului nr. 542 din 21 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995, şi Hotărârea Guvernului nr. 773 din 29 septembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 6 octombrie 1995.  +  Articolul 1Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigura aplicarea unitară a legislaţiei muncii şi protecţiei sociale şi coordonează activităţile privind munca şi protecţia socială.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercita controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat; îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative cu privire la domeniile sale de activitate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are dreptul sa ceara, iar agenţii economici şi unităţile din sectorul public au obligaţia să prezinte documentele necesare verificării modului în care se aplică legislaţia muncii şi protecţia socială.  +  Articolul 3În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislaţia în vigoare, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are, în principal, următoarele atribuţii:În domeniul forţei de muncă şi somajului: (1) evalueaza resursele şi necesităţile de muncă ale societăţilor şi elaborează programe de ocupare a forţei de muncă; (2) organizează activităţi de formare, integrare şi reintegrare socioprofesionala; (3) realizează măsuri active de protecţie socială a şomerilor; (4) administrează bugetul fondului de şomaj.În domeniul protecţiei sociale: (1) aplica legislaţia în domeniul asigurărilor sociale de stat şi pentru agricultori; elaborează metodologia şi realizează îndrumarea în domeniul asigurărilor sociale; (2) administrează bugetele asigurărilor sociale de stat şi pentru agricultori; realizează controlul veniturilor asigurărilor sociale de stat şi pentru agricultori; (3) organizează, coordonează şi urmăreşte activităţile de asistenţa socială pentru sprijinirea familiilor şi categoriilor de populaţie defavorizate; (4) organizează sistemul de trimitere la tratament balnear şi odihnă pentru pensionari şi salariaţi din sistemul bugetar.În domeniul salarial: (1) propune strategii şi măsuri cu privire la salarizarea în regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; (2) elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar şi realizează controlul aplicării legislaţiei din acest domeniu; (3) colaborează cu partenerii sociali şi acorda asistenţa de specialitate în acest domeniu.În domeniul protecţiei muncii: (1) elaborează metodologia, normele, standardele şi indicatorii privind protecţia muncii; (2) autorizeaza, din punct de vedere al protecţiei muncii, agenţii economici, certifica echipamentele tehnice, avizează echipamentele individuale de protecţie; elaborează şi urmăreşte aplicarea actelor normative privind încadrarea în grupa de muncă; (3) realizează controlul privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în acest domeniu.În domeniul legislaţiei muncii şi protecţiei sociale: (1) coordonează şi asigura perfecţionarea legislaţiei în domeniul muncii şi protecţiei sociale; avizează proiectele de acte normative care curînd propuneri de reglementări în domeniul muncii şi protecţiei sociale; (2) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind încheierea, înregistrarea şi derularea contractelor şi conflictelor colective de muncă; (3) organizează evidenta muncii prestate de salariaţii agenţilor economici cu capital privat, ai asociaţiilor şi organizaţiilor nonprofit, precum şi ai persoanelor fizice care folosesc personal salariat.În domeniul promovării şi asigurării respectării drepturilor femeii: (1) în colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale efectuează analize şi studii referitoare la condiţia femeii în societate, propune soluţii pentru eliminarea aspectelor negative constatate; (2) elaborează politici familiale şi le supune spre aprobare organelor competente; (3) propune măsuri pentru perfecţionarea legislaţiei în domeniu şi urmăreşte aplicarea acestora; (4) urmăreşte asigurarea accesului nediscriminator al femeii pe piaţa muncii, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.Alte domenii de activitate: (1) propune strategii de dezvoltare pe termen lung şi soluţii de reforma în domeniul muncii şi protecţiei sociale; (2) elaborează, implementeaza şi dezvolta sistemul informatic pentru munca şi protecţie socială; (3) elaborează şi aplica criterii metodologice privind gestiunea personalului în sectorul bugetar; (4) analizează şi avizează actele normative elaborate în domeniul organizării şi gestiunii personalului din sectorul bugetar; (5) reprezintă Guvernul României în relaţiile cu Organizaţia Internationala a Muncii; (6) colaborează şi cooperează cu organisme naţionale şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, în probleme privind munca şi protecţia socială. (7) editează buletine informative în domeniul muncii şi protecţiei sociale; cheltuieli legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare prevăzute de art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are în structura sa organizatorică direcţii generale, direcţii, oficii, servicii şi birouri. (3) Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este de 421, exclusiv demnitarii. (4) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat şi ale compartimentelor din structura ministerului se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se exercită de către ministru. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, ministrul reprezintă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în relaţiile interne şi internaţionale. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul muncii şi protecţiei sociale poate emite ordine şi instrucţiuni. (4) În cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se organizează şi funcţionează colegiul ministerului ca organ consultativ; competenţa colegiului de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 6 (1) În subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale funcţionează unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Înfiinţarea unităţilor cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, se face în condiţiile legii, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (3) Structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale instituţiilor publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul ministerului şi pentru unităţile subordonate, care se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru activitatea specifică de control privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei muncii, la unităţile din Delta Dunării, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale utilizează o şalupă cu un consum lunar mediu de carburant de 1.500 litri.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga hotărârile Guvernului nr. 793/1992, nr. 254/1993 şi nr. 686/1993, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Anexa 1 Număr maxim deposturi: 421(exclusiv demnitarii)MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE- MINISTRU- Consilieri- Controlul ministrului- Direcţia generală de informatica, strategie şi reforma în domeniul muncii şi protecţiei sociale- Direcţia de relaţii cu publicul- Control Financiar propriu'1)- SECRETAR DE STAT- Corp control fond şomaj- Direcţia generală forta de muncă şi şomaj- Direcţia ocupare forta de muncă- Direcţia de formare şi integrare profesională- Direcţia administrării fondului de şomaj- Direcţia generală de legislaţia muncii- Direcţia de legislaţie a muncii şi contencios- Direcţia camerelor de muncă- Direcţia relaţii internaţionale- SECRETAR DE STAT- Direcţia generală de asigurări sociale şi pensii de stat- Direcţia generală de pensii, asigurări sociale şi tratamentbalnear pentru agricultori- Direcţia bugetului asigurărilor sociale- Direcţia de metodologie, îndrumare şi controlul încasăriicontribuţiilor de asigurări sociale- Direcţia generală asistenţa socială şi prestaţii familiale- SECRETAR DE STAT- Direcţia generală politica salariala- Direcţia politica salariala la regii autonome şisocietăţi comerciale- Direcţia pentru salarizarea personalului din sectorulbugetar- Direcţia pentru concertarea partenerilor sociali îndomeniul salarizarii- Direcţia resurse umane şi gestiune de personal în sectorulbugetar- Direcţia generală economică-financiară- SECRETAR DE STAT- Direcţia generală pentru coordonarea strategiilor privinddrepturile femeii- Direcţia de elaborare a politicilor familiale- SECRETAR DE STAT- Inspecţia de stat pentru protecţia muncii'2) - Direcţia generală pentru metodologie, norme, standarde şiindicatori de protecţia muncii- Direcţia autorizare agenţi economici, certificareechipamente tehnice, avizare echipamente individuale deprotecţie şi grupe de muncă--------------'1) Se organizează la nivel de direcţie.'2) Se organizează la nivel de direcţie generală.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei SocialeI. Unităţi finanţate de la bugetul de stat1. Direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate(4.080 posturi)'1)2. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii(466 posturi)3. Unităţile de asistenţa socială(47 posturi)4. Institutul Naţional de Expertiza Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă(388 posturi)'2)5. Oficiul Muncii(20 posturi).II. Unităţi finanţate din venituri extrabugetare1. Institutul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale.2. Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii.3. Revista de protecţie a muncii "Obiectiv".III. Unităţi şi activităţi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat1. Oficiul Central de Plata a Pensiilor(215 posturi)2. Corp Control Asigurări Sociale(160 posturi, din care 10 posturi în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi 150 posturi în cadrul direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti).-------------------'1) La acestea se adauga, conform reglementărilor în domeniu, un număr de 1.650 posturi finanţate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi 500 de posturi conform Hotărârii Guvernului nr. 285 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 88 din 10 mai 1995.'2) În anul 1994 funcţionează cu un număr maxim de 380 posturi, potrivit Legii nr. 36/1994.------------------